DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 24     <-- 24 -->        PDF

dišta privatne i državne ekonomije podijelila na dvije grane: na državno
i na privatno gospodarstvo.


Nagli razvitak tehnike i prometa, veliki prirast stanovništva i dosljedno
tome sve veće širenje industrije daje već u početku 19. vijeka
pravu važnost građevno m drvu , dok uporabu ogrjevnog drveta
potiskuje sve više u pozadinu. Konačno postaje produkcija grade glavnom
svrhom šumskog gospodarstva. Građevno drvo dobiva onu važnost.
koju ima il danas u narodnom gospodarstvu. Ovako postavljena svrha
šumskog gospodarstva dovodi pod uplivom fiziokratskog shvatanja do
pitanja, da li se sa šumom ima gospodariti tako, da se postigne najveći
mogući prihod na masi! ili pak tako, da se postigne najveći novčani prihod.
Vodene su duge i opsežne diskusije, nu konačno je odluka pala u
korist najvećeg novčanog prihoda. Tu leži začetak poznate teorije č istog
zemljišnog prihoda (Bodenreinertragsteorie). Drvna je
zaliha šume shvaćena kao glavnica odnosno kao kolajući kapital, koji ima
trajno odbacivati jedan oficijelni (landesüblich) kamatnjak. Kako pak zemljište
pripada takovoj vrsti kapitala, koji! se ne uvećava nego trajno
ostaje u nepromjenjenoj veličini, to se od zemljišta traži! najveće moguće
ukamaćenje odnosno najveća zemljišna renta. Uzgred valja naglasiti, da
se oficijelni kamatnjak, kako znamo, nije mogao trajno održati u šumskom
gospodarstvu. Kasnije ga E n d r e s zamjenjuje s posebnim šumskim
kamatnjakom, nižim od oficijelnog.


Princip je rentabiliteta proizveo u njemačkom šumarstvu radikalno
eksploatiranje vrlo vrijednog ali malo rentabilnog starog drveta (Althölzer).
Teorija čistog zemljišnog prihoda uzrokovala je snižavanje ophodnja,
uslijed čega su postale raspoložive ogromne zalihe prezrelih stabala,
koje Pressle r naziva »faule Gesellen«, koje treba iz šume što
prije izvaditi. Kako vidimo, uvođenje je kamatnjaka u šumsko gospodarstvo
povezano s težnjom, da se omogući investiranje likvidiranog
kapitala u druge poslove, gdje će pružati veće ukamaćenje i gdje se s gledišta
narodnog gospodarstva ukazuje kao najproduktivniji. U tom je
pravcu postavljen i glasoviti Toeringo v predlog bavarskoj komori


(7. februar 1908.), koji traži veliko povećanje etata sječom nerentabilnih
starih stabala. Prema državnoj se statistici! Njemačke pokazuje od 1900.
do 1913. godine naglo povišenje etata na građevnom drvu od 20 na 29
milijuna kubnih metara.
Danas Nijemci napuštaju teoriju čistog zemljišnog prihoda. To je
razumljivo već i s razloga, što su zabacili i samo načelo rentabiliteta u
šumarstvu. Ovo svoje skretanje od dosadanje linije obrazlažu tim, da se
prirodni razmjer između šumske glavnice (drvne zalihe) i šumske rente
(prihod na drvu) ne može uopće uporediti s oficijelnom kamatnom stopom,
koja se osniva na sasvim drugim temeljima.


c) Romantic i zam


Učenje Adama Smitha izaziva obzirom na naglašavanje važnosti
privatnog interesa najprije u Njemačkoj a zatim i u drugim zemljama
jake pokrete, koji zauzimlju krajnje suprotni stav i počimaju sa sasvim
drugog gledišta prosuđivati narodno gospodarstvo. U toj se suprotnosti
razvio novil gosnodarski sistem t. zv. romanticizam. Glavni mu je predstavnik
Adam Müller, koji zabacuje privatni interes kao glavni regulator
gospodarskog života. Romanticizam daje glavnu važnost općim


595