DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 21     <-- 21 -->        PDF

profesori Dr. H e s k e (Tharandt) u svojem predavanju u Spessartu (13,
jula) i Dr. A b e t z (Freiburg) u svojem predavanju u Konstanzu na Bodenskom
jezeru (17. jula). Kako prikupljeni materijal želim obraditi s načelnog
gledišta, to ispuštam iz ovog prikaza referate profesora Dra
R ö h r 1 a (Tharandt) i šumarnika Dra B u j a k o w s k o g a, održane na
Zeissovom Institutu u Jeni (11. jula), koji je odnose na tehniku radova
aerofototaksacije. Ovu vrlo važnu granu iznosim u posebnoj raspravi.*


Da bih mogao u cijelosti obuhvatiti glavni supstrat ovog prikaza,
nastojat ću, da u najkrupnijim crtama iznesem sve glavnije dosadanje
ekonomske sisteme s gledišta šumskog gospodarstva, kako bi se kao
logički razvoj moglo shvatiti današnje naziranje na gospodarsku važnost
šume u Njemačkoj. Nadalje je to potrebno još i s razloga, što ovakav
jedan prikaz nije do danas objavljen u našoj stručnoj književnosti, ma
da je poznato, da su u prošlosti razna nacionalno-ekonomska strujanja
dirigovala sa svim gibanjima u šumskom gospodarstvu.


Obrađujem ovaj dio temata na podlozi iznešenih refleksija prof.
E b c r t s a, sada Ministerialdirigenta njemačke uprave šuma (Berlin),
koji je u ime njemačke vlade stalno pratio našu ekskurziju. Ovom vüso
kom i zaslužnom predstavniku njemačkog šumarstva ... i profesonn a
Hilf u i Lemmel u (Eberswalde) dugujemo veliku zahvalu za sva


obavještenja i poklon savremenih publikacija, kojima sam se u ovum
svom razmatranju djelomično poslužio (Bülow, Abetz, Wiedemann,
Köstler, Taschenmacher i dr.). Napose sam uvažio i nekoja gledišta prof.
D i e t r i c h a (München), kako ih je iznio u svoja dva predavanja u Garmisch-
Partenkirchenu i Hintersee-u (kod Salzburga).


I. Nacionalna ekonomija i šumarska politika
U povijesti se šumarstva daju danas prilično sigurno pratiti uplivi
naturalnog, novčanog a u najnovije vrijeme i kreditnog gospodarstva. Potreba
na drvu neprestano raste od najdavnijih vremena pa do danas,
kad drvo postaje sve rjeđi i skuplji artikal a uz to i prijeko potreban u
svim granama gospodarske djelatnosti. Jedan nam malo oštriji uvid u
ovu oblast pokazuje, kako je razmjerno vrlo kratak vremenski razmak
od doba, kad je šuma značila zapreku u saobraćaju i širenju kulture, pa
do danas, kad šuma postaje nosioc kulture i nacionalnog blagostanja.
Jedva su minula tri stoljeća, od kad je šumarstvo počelo dobivati kakvotakvo
gospodarsko značenje. Vjekovima je prije toga bila šuma stvarno
zapreka kulture i saobraćaja, pa je pojedine narode jače odvajala nego
rijeke ili bregovi. Dapače sve do 18. stoljeća šuma predstavlja jednu
divlju prirodu, koja je narodnom gospodarstvu samo toliko potrebna, što
čini podesno tlo za širenje poljskog zemljišta. Sve to nije čudo, ako uva


žimo, da je drveta bilo dovoljno za sve potrebe tadanjeg primitivnog
života. Radi! toga se i gospodarski kapacitet šume — u koliko se uopće u
takovom može govoriti —< nije prosuđivao po veličini prihoda na drvu
nego prema sposobnosti ž i r e n j a odnosno broju svinja, koje je jedan
šumski kompleks mogao godišnje prehraniti, dapače i po vrijednosti
lova , u koliko je taj bio važan za tadanjeg šumoposjednika. Na toj se
osnovi izrađuju i prvi propisi o uživanju šuma, koji izilaze krajem
Srednjeg Vijeka. Qlavna je dakle značajka primitivnog šumarstva, da se


Vidi Šumarski list-od god. 1940 broj 10 str. 473—486 i 503. Op. ur.


592
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 22     <-- 22 -->        PDF

*


njegova važnost cijeni po veličini prihoda nuzgrednih užitaka,
dok glavni današnji prihod — drvo — ostaje gotovo potpuno bez
značenja.


a) Merkantilizam.
Vrijednost se drva kao glavnog šumskog prihoda počima cijeniti
nekako tek iza 30-godišnjeg rata, kad su mnoge šume bile bezobzirno
devastirane, pa se počela osjećati nestašica na drvu. Strah pred tom
nestašicom doveo je u doba kasnijeg državnog apsolutizma do donošenja
zakona o zaštiti i urednom šumskom gospodarstvu (landesfürstliche
Wohlstandspoliizei). Ovim se propisima stavlja šuma po prvi put radi
osiguranja opskrbe u zaštitu zakona (Versorgungswald). U ovo razdoblje
pada i početak periode merkantilizma, koji je još poznat i pod imenom
kolbertizma (Francuska) te kameralizma (Njemačka). Kako je poznato
ovaj sustav polazi od prcdpostavke, prema kojoj narodno blagostanje
ovisi o množini plemenitog metala t. j . novca, koji se nalazi u državi
(Serra, Bacon Verulamski, Mun, Melun, Klock). Dosljedno tome ovaj
sistem vodi računa samo o povoljnoj trgovačkoj bilansi i posve zanemaruje
agrarnu produkciju (Cromwell, Colbert), pa se s ovog stanovišta
mora i promatrati njegov upliv na šumsko gospodarstvo.


Nestašicu odnosno krizu drveta (Holzkrise), koju su u početku prouzrokovan
česti ratovi, pojačava kasnije sve veći razvoj industrije napose
ljevaonica i talionica željeza. Najjače se ova kriza osjetila u nestašci
drvenog ugljena, uslijed čega dolazi u Italiji, Francuskoj i Engleskoj
do potpunog zastoja u rudarstvu i industriji. Prema tome je prva
etapa merkantilizma karakterizovana potrebom na drvu kao o g r e v n
o m artikl u i kao pomoćnom sredstvu za razvoj specijalno metalurgijske
industrije. Građevno drvo u prvoj etapi još nema tolike važnosti,
da bi njegova nestašica uzrokovala u velikim razmjerama poremoćenja
u narodnom gospodarstvu.


Druga je etapa periode merkantilizma obilježena traženjem zamjene
za drveni ugalj. koji je sve više nestajao. U Engleskoj je to brzo dovelo
do napuštanja drvenog i prelaza na kamen i ugljen. Iza nje su slijedile
i druge zemlje, pa u najvećem dijelu industrijske proizvodnje kameni
ugalj potiskuje drveni. Ta se zamjena kasnije očituje i u postepenom eliminiranju
drveta kao građevno g materijala, na čije mjcsio suksesivno
dolazi ŽELJEZO I KAMEN. Drvo polagano prestaje biti glavni
građevni materijal stambenih zgrada, mostova i brodova, ma da je na pr.
grad Hamburg sve do 1842. god. građen pretežno od drveta. Kasnije, u
toku 19. stoljeća, drvo će i dalje uzmicati iz raznih grana tehnike naročito
tamo, gdje su potrebne veće množine trajnog građevnog materijala.
Međutim, drvo će u isti mah dobivati neprestano nova područja uporabe,
da konačno postane u modernom gospodarstvu takav gromadni artikal,
čije cijene bilježe najveći uspon. Druga je dakle etapa periode merkantilizma
obilježena zamjenom organskih za anorganske sirovine odnosno
..amjenom drveta kao grade sa željezom i kamenom.


Upliv se merkantilističkog shvatanja šume i šumarstva´ očitovao
prelazom iz dotad »obskrbne« šume (Versorgungswald) ka »tečevnoj«
šumi (Erwerbswald). Taj je prelaz nastao pod pritiskom finansijskih potreba
sa težnjom, da se postigne što veći! prihod od šume. Tu su zapravo
udareni prvii temelji racionalnog šumskog gospodarstva. Ono nastaje u
doba, kad drva sve više nestaje i kad se javlja bojazan, da će ga posvema


593
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 23     <-- 23 -->        PDF

e


nestati. U tadanjoj se literaturi napuštaju rasprave o raznim šumskim
regaliijama a pojavljuju se prve šumsko-gospodarske studije naravno
strogo kameralističkog smjera. Tako već 1713. godine izdaje saski kapetan
Carl o wit z svoje djelo: »Sylvicultura oeconomica«, prvu njemačku
šumarsku stručnu publikaciju. Godine 1757. izdaje Mose r djelo:
»Grundsätze der Forstökonomie«, u kojem je prvi put šumsko gospodarstvo
cjelovito obrađeno kao samostalna naučna disciplina i to s pravnog,
tehničkog i gospodarskog gledišta. Napokon godine 1781. izdaje
Goetheov prijatelj i profesor u Heiidelbergu Jung-Stillin g djelo:
»Versuch eines Lehrbuchs der Forstwissenschaft«. Merkantilizam je,
kako vidimo, unatoč zapostavljanja agrarne produkcije prvi izgradio
osnove racionalnog šumarstva, na kojima se je kasnije dalje razvijala
naša nauka.


b)Fiziokratizam.
Ovaj se sustav osniva na pretpostavci, da narodno blagostanje
može stvarati i uvećavati samo agrarna produkcija, jer je ona navodno
jedina produktivna (Quesnay, Turgot). Gospodarskim dakle životom vladaju
prirodni zakoni, pa su oni i jedini mjerodavni za prosuđivanje svih
pojava u nacionalnoj ekonomiju. Ovu temeljnu ideju fiziokrata nastavlja
i dalje razrađuje Ada m Smith , koji, dodajući tome privatni interes
pojedinca kao uslov gospodarskog progresa, osniva novi gospodarski; sustav
prozvan po njemu smithianizmom. Ovdje se dakle radi zapravo o
dva gospodarska sistema, koji su međusobno organički povezani. Međutim
kako stvarno razvojno proističu jedan iz drugoga, uzimamo ih s gledišta
šumskog gospodarstva kao jednu cjelinu. Stvarno je smithianizam samo
razvijenija forma fiziokratskog sustava, jer obojica polaze od istih načela
Uostalom i Smithov se sistem dalje izgrađuje radovima njegovih sljedbenika
(Malthus, 1766—1834 i Rikardo, 1772—1823).
Osnovna ideja ovog gospodarskog nazora t. j . primarna važnost
praprodukcije i privatnog interesa pojedinaca nije mogla a da se duboko
ne odrazi u šumarstvu. Naglašavanje važnosti! agrarne produkcije dovodi
do razriješenja starih feudalnih odnosa a šumsko se gospodarstvo počima
promatrati s isključivo privatno-gospodarskog stanovišta u težnji za postizavanjem
što većeg dobitka. U svom daljnjem razvoju privatno-gospodarskil
princip dovodu do traženja najvećeg mogućeg rentabiliteta .
Čim je rentabilnost uzeta kao glavna svrha šumskog gospodarstva, odmah
se šuma kao gospodarski objekt morala nužno prosuđivati dvojako
i to zasebno kao državna a zasebno kao privatna svojina. Pod uplivom
engleskog učenja i prikazivanja katastrofalnog stanja, u kom su se nalazile
šume nakon napoleonskih ratova, počelo se proučavati pitanje otuđenja
državnih šuma. Sve je više počelo prevladavati uvjerenje, da
država nije sposobna voditi racionalno šumarstvo. Tako Krau s (prijatelj
Kantov u Königsbergs prvi zagovara prodaju državnih šuma a jednako
i Sarto r i us, koji dokazuje, da bi se prodajom državnih šuma
mogli podmiriti tadanji državni dugovi pa računom dolazi do većih svota
ukamaćenjem dugova nego što iznose prihodi šuma. Ove su rasprave
početak kasnijih razilaženja, koja se osjećaju kroz čitavo 19. stoljeće
naime, da li je bolje riješenje šuma kao vlasnost države ili kao vlasnost
pojedinca. Tu leži i uzrok, da se je početkom prošlog stoljeća stara kameralna
nauka obzirom na individualističko-liberalističku suprotnost gle


594
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 24     <-- 24 -->        PDF

dišta privatne i državne ekonomije podijelila na dvije grane: na državno
i na privatno gospodarstvo.


Nagli razvitak tehnike i prometa, veliki prirast stanovništva i dosljedno
tome sve veće širenje industrije daje već u početku 19. vijeka
pravu važnost građevno m drvu , dok uporabu ogrjevnog drveta
potiskuje sve više u pozadinu. Konačno postaje produkcija grade glavnom
svrhom šumskog gospodarstva. Građevno drvo dobiva onu važnost.
koju ima il danas u narodnom gospodarstvu. Ovako postavljena svrha
šumskog gospodarstva dovodi pod uplivom fiziokratskog shvatanja do
pitanja, da li se sa šumom ima gospodariti tako, da se postigne najveći
mogući prihod na masi! ili pak tako, da se postigne najveći novčani prihod.
Vodene su duge i opsežne diskusije, nu konačno je odluka pala u
korist najvećeg novčanog prihoda. Tu leži začetak poznate teorije č istog
zemljišnog prihoda (Bodenreinertragsteorie). Drvna je
zaliha šume shvaćena kao glavnica odnosno kao kolajući kapital, koji ima
trajno odbacivati jedan oficijelni (landesüblich) kamatnjak. Kako pak zemljište
pripada takovoj vrsti kapitala, koji! se ne uvećava nego trajno
ostaje u nepromjenjenoj veličini, to se od zemljišta traži! najveće moguće
ukamaćenje odnosno najveća zemljišna renta. Uzgred valja naglasiti, da
se oficijelni kamatnjak, kako znamo, nije mogao trajno održati u šumskom
gospodarstvu. Kasnije ga E n d r e s zamjenjuje s posebnim šumskim
kamatnjakom, nižim od oficijelnog.


Princip je rentabiliteta proizveo u njemačkom šumarstvu radikalno
eksploatiranje vrlo vrijednog ali malo rentabilnog starog drveta (Althölzer).
Teorija čistog zemljišnog prihoda uzrokovala je snižavanje ophodnja,
uslijed čega su postale raspoložive ogromne zalihe prezrelih stabala,
koje Pressle r naziva »faule Gesellen«, koje treba iz šume što
prije izvaditi. Kako vidimo, uvođenje je kamatnjaka u šumsko gospodarstvo
povezano s težnjom, da se omogući investiranje likvidiranog
kapitala u druge poslove, gdje će pružati veće ukamaćenje i gdje se s gledišta
narodnog gospodarstva ukazuje kao najproduktivniji. U tom je
pravcu postavljen i glasoviti Toeringo v predlog bavarskoj komori


(7. februar 1908.), koji traži veliko povećanje etata sječom nerentabilnih
starih stabala. Prema državnoj se statistici! Njemačke pokazuje od 1900.
do 1913. godine naglo povišenje etata na građevnom drvu od 20 na 29
milijuna kubnih metara.
Danas Nijemci napuštaju teoriju čistog zemljišnog prihoda. To je
razumljivo već i s razloga, što su zabacili i samo načelo rentabiliteta u
šumarstvu. Ovo svoje skretanje od dosadanje linije obrazlažu tim, da se
prirodni razmjer između šumske glavnice (drvne zalihe) i šumske rente
(prihod na drvu) ne može uopće uporediti s oficijelnom kamatnom stopom,
koja se osniva na sasvim drugim temeljima.


c) Romantic i zam


Učenje Adama Smitha izaziva obzirom na naglašavanje važnosti
privatnog interesa najprije u Njemačkoj a zatim i u drugim zemljama
jake pokrete, koji zauzimlju krajnje suprotni stav i počimaju sa sasvim
drugog gledišta prosuđivati narodno gospodarstvo. U toj se suprotnosti
razvio novil gosnodarski sistem t. zv. romanticizam. Glavni mu je predstavnik
Adam Müller, koji zabacuje privatni interes kao glavni regulator
gospodarskog života. Romanticizam daje glavnu važnost općim


595
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 25     <-- 25 -->        PDF

interesima države, koja mora odlučno zahvatiti u jezgru narodne ekonomije.
Zabacujući privatni interes ovaj sustav zalazi u drugu krajnost pa
preporučuje korporacijski sistem i povratak nestalog feudalizma. Unatoč
ovog nedostatka Nijemci još i danas naglasuju, kako je ovaj sustav prvi
cjelovito obuhvatio totalitet života u narodnom gospodarstvu. On je taj,
koji je prvi započeo borbu protiv Smithovog gospodarskog liberalizma i
egoističnog individualizma.


Ovime nije rečeno, da je šumarska nauka 19. stoljeća pod uplivom
privatno-gospodarskog principa pustila s vida pravu suštinu svog spoznajnog
objekta. Naprotiv, čitavo je prošlo stoljeće ispunjeno krupnim
naučnim radom i okrunjeno mnogim znanstvenim rezultatima. Nu baš to
po shvatanju današnjih njemačkih stručnjaka dokazuje, da jednostrano
privatno-gospodarsko naziranje nije bilo zaprekom naučnom stvaranju.
Međutim — kaže se — u čitavom se tom progresu osjeća napor, da se
načela privatnog interesa učine bližima šumskom gospodarstvu i dovedu
u sklad s unutarnjim specifičnim svojstvima šume.


Suprotnost se romanticizma sa Smithovom školom pojavila u šumarstvu
već negdje iza polovice prošlog stoljeća nastupom borbe pristaša
teorije o najvećoj šumarsko j rent i (VValdrententeorie) protiv teorije
o čistom zemljišnom prihodu (Reinertragslehre). Ova borba po današnjem
gledanju Nijemaca predstavlja stvarno sukob šumarskih i privatno-
gospodarskih principa. Nažalost su u ovoj borbi nacionalni ekonomi
ostali po strani, pa je tako nauka izgubila jedan vrlo koristan supstrat
za proučavanje rentabiliteta, ekonomičnosti i produktiviteta.


Ovdje valja spomenuti i J. H. von T h ü n e n a (1750.—1850.). kojeg,
kako znamo, neki računaju, među pristaše, a drugi među protivnike smithianizma.
Poznat je po svom djelu »Izolirana država« (III. dio), gdje
obrađuje šumsko-gospodarske probleme u smislu teorije čistog zemljišnog
prihoda na jedan naročit način napose obzirom na primjenu u praksi.
S druge pak strane Helfe r i eh izdaje 1871. godine svoju raspravu
»Waldrente«, s kojom pokreće borbu protiv raznih teoretskih zasada
škole čistog zemljišnog prihoda. Ovaj je njegov otvoreni stav najjače
izražen u kritici Presslerovog djela: »Der rationelle Waldwirt und sein
Waldbau des höchsten Ertrages« (1858. god.). On ocjenjuje stanovište
Presslerovo kao »privatno-gospodarski ispravno ali nacionalno-ekonomski
neispravno« (privatwirtschaftlich richtig, national-ökonomisch unrichtig).
Tu valja primjetiti, da su novija istraživanja ovih teorija u našoj literaturi
donijela sasvim druge zaključke (Dr. ing. Pipan), prema kojima
izlazil teorija najveće šumske rente bliža individualističkom principu nego
teorija čistog zemljišnog prihoda.


Napokon valja istaći, da se uplivom romantičke škole izgrađuje i
smisao za ljepotu i estetske osebine šume. za prirodne tajne, što se sve
odrazuje u pjesništvu prošlog stoljeća. Šuma je shvaćena kao tipična
pojava skupljanja pojedinačnih fenomena u jednu cjelinu, koja se neprestano
mijenja, giba i živi pa pokazuje analogne norme odnosa pojedinosti
naprama cjelini s onima, koji važe za odnošaj pojedinca čovjeka naprama
zajednici odnosno narodu.


d) Nacional-socijalizam
Današnju je gospodarsku sistem u Njemačkoj obzirom na sve veću
nestašicu sirovin a dao šumi i šumarstvu daleko veću važnost, nego


596
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 26     <-- 26 -->        PDF

je to bilo dosada. Kako je već spomenuto, načelo je rentabiliteta napušteno,
a na njegovo mjesto dolazi načelo produktiviteta. Što veći
napon i što veća produkcija (Mehrleistung und Mehrerzeugung) — danas
je misao vodilja njemačke šumarske politike. Šumarstvo nije više jedna
izolovana ekonomija; ona je kao dio opće narodne privrede — makar i
potpuno osebujnog karaktera —i uvučeno u sklop autarhičnog gospodarstva
it njegovih programa. Čitav je stručni rad usredotočen u nastojanje,
da se pronađu sredstva i način, kako bi se postiglo što veće ukamaćenje
kapitala angažovanih u šumskoj privredi. Prva je posljedica ovakovog
nastojanja racionalizacij a t. j. stvaranje jednakih vrijednosti uz
najveću štednju na izdacima, koja je dosljedno provedena u svim privrednim
granama. U industriji je ova racionalizacija po svjedočanstvu
samih Nijemaca pokazala velike uspjehe. Nu ovdje šumarstvo radi svojih
specifičnih svojstava pokazuje izuzetak. Načelo racionalizacije nije moguće
primjeniti na šumarstvo u onoj mjeri, kako je to moguće kod drugih
privrednih grana. Tu više nije mjerodavno svojstvo šume kao produktivnog
kapitala, već je tu odlučan rad ; obzirom na rad smatra se šumsko
gospodarstvo ekstenzivnim. Čovječji rad u šumarstvu nije moguće nadomjestiti
strojem, barem ne u onoj mjeri, kako je to u industriji a donekle
i u poljoprivredi. Stoga se u današnjoj Njemačkoj racionalizacija u šumarstvu
prenosi na posve drugi teren, na osnivanje takovog gospodarskog


tipa šume, koji omogućuje


a) uvećavanje prirasta po masi i kvaliteti,


b) trajnu štednju na izdacima oko podizanja i njege.


Naravno, da ovamo spada i štednja u konzumpciji drveta, koju ispuštam
samo s razloga, što je uopće razumna potrošnja osnovna značajka
svakog planskog gospodarenja. Prožeti ovim idejama Nijemci nastoje
obrazovati naročiti šumsko-uzgojni oblik, koji se ističe


a) stepenastom strukturom radi intenzivnijeg korišćenja svijetla
(kvantitativni prirast),
b) miješanjem uzgojno srodnih vrsta radi intenzivnijeg korišćenja
zemljišta, povoljnijeg sklopa i raznolikosti uporabe (kvalitativni prirast).


Favorizovanjem se stepenaste strukture želi donekle približiti prebirnom
obliku ali samo do izvjesne mjere i samo s tom svrhom, da sunčano
svjetlo bude u što većoj mjeri pristupačno vrhovima krošanja te da
sastojina bude otpornija proti elementarnim nepogodama (vjetar, atmosferilije).
Miješanjem se vrsta želi postići, da svaka vrsta drveća dođe
na ono tlo, koje raspolaže s najviše njoj potrebnih hraniva, te da se pomoću
podesnih grupacija proizvede jače čišćenje od grana i veća jedrina
unatoč stepenaste forme sastojine. Kod izbora vrsta prvenstveno dolaze
u obzir one, koje današnja Njemačka mora uvoziti. Ideja se racionalizacije
nije manifestirala samo u internim problemima šumarstva. Pod pretpostavkom,
da je šumsko gospodarstvo samo dio opće narodne privrede
a nikakova izolirana ekonomija, ona je išla mnogo dalje, pa određuje i
ekonomski najpovoljniji prostorni razmjer šume i drugih privrednih
grana, specijalno poljskog gospodarstva. Razdiobu raspoloživog
agrarnog zemljišta (Raumordnung) provodi njemačka država kao najviša
nacionalna gospodarska organizacija. Njezina intervencija u tom pogledu
već zahvata daleko u područje ne samo samoupravne i državne nego i
privatne ekonomije. Stvoriti iz svih privrednih grana a napose iz šumarstva
i poljoprivrede takovu gospodarsku harmoniju, koja trajno uslovljuje


597
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 27     <-- 27 -->        PDF

maksimum agrarne produkcije po količini i; kvaliteti, danas je ideal njemačkog
ekonomskog programa.


To bi evo bile najmarkantnije značajke današnjeg shvatanja šume
i šumarstva u Njemačkoj. Uporedimo li ove nazore s onima raznih spomenutih
ekonomskih struja, moramo na kraju konstatirati dvije važne
činjenice:


1) Razne su ekonomske struje pridavale šumi to veću važnost, što
je ona više nestajala il što su njezini produkti bili manje nadoknadivi drugim
sirovinama.


2) Šumsko gospodarstvo iako osebujne prirode nije moguće voditi
izolirano od vladajućih ekonomskih strujanja. Svaki je ekonomski sustav
sad jače sad slabije zadirao u jezgru šumarstva i dirigirao njegovim razvitkom
na liniji svojih ideoloških načela. Nastojanje velikog Endres a
i njegovih sljedbenika, da šumarstvo učine neovisnim od raznih ekonomskih
teorija, srušeno je upravo u njegovoj otadžbini: radikalnije nego igdje
drugdje.


II. Historijske reminiscencije
Nedvojbeno je, da je Njemačka domovina uređivanja šuma. Na prelazu
iz XVIII. u XIX. stoljeće stvorili su G. L. H a r t i g i! H. von C o 11 a
znanstvena načela za potrajno gospodarenje pa su ih i u praksi provodili.
Da njemačke šume imaju danas velike zalihe zasluga je ove dvojice stručnjaka
i njihovih sljedbenika.


Cotta je stvorio šestarsku metodu po površini a Hartig po masi te


t. zv. kombinovanu metodu. Razvoj je nauke tokom prošlog stoljeća doveo
do toga, da se šestarske metode ne provode onako strogo kao u prvom
početku, napose ne obzirom na kruto određivanje ctata za narednih
stotinu i više godina. To je dovelo do metoda dobnih razreda,
makar i u vrlo raznolikim oblicima. Tako je u većini slučajeva, — a naročito
poslije 1900. godine — omjer dobnih razreda prestao biti jedini i
nenadoknadivi regulator potrajnosti. U račun su došli i drugi faktori. U
tu je svrhu često puta poslužila površina, zatim drvna zaliha a djelomično
i prirast ustanovljen pomoću tabela prihoda i prirasta. No i sama se primjena
metode dobnih razreda razvijala dalje obzirom na postupak, da se
pojedini dobni razredi reduciraju na jedan srednji bonitet. Izuzetak od
ove općenite prakse čini jedino pokrajina Baden , gdje se je već 1869.
godine prešlo na metodu prirasta u formi metoda normalne drvne
zalihe. Učinjeno je to stoga, jer su u toj pokrajini šume pretežno raznodobne
(jela), pa se dugotrajna pomlađivanja nisu mogla dovesti u sklad
s načelima šestarskih metoda. Ovamo bi se moglo ubrojiti i Braun schweig
, gdje je 1929. godine pod vodstvom prof. Abetza zavedena
moderna uređajna metoda na bazi prirasta i to nakon što je opsežnim
izmjerama prethodno izmjerena drvna zaliha. Napokon prihvaća 1934.
godine i najveća njemačka provincija Prusk a modernu metodu ustanovljivanja
drvne zalihe, koje se ima periodički ponavljati, pa s tim u vezi
i prirast kao glavni regulator potrajnosti.
III. Zadaće modernog uređivanja
Nakon ovog historijskog pregleda potrebno je, da sistematski predočimo
čitav posao oko sastavljanja plana za uređenje šuma. Šumarska
nam politika pruža opći okvir, unutar kojeg se ovi radovi imaju kretati..


598
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ona istražuje važnost šuma za život naroda i dolazi do najopćenitijih
postulata, kako se šuma ima oblikovati u gospodarskom i nadgospodarskom
pogledu. Da bii se ti postulati proveli u život i primjenili u praktičnom
šumskom gospodarstvu potrebno je, da se izradi detaljna osnova
obzirom na duljinu trajanja produkcije i prostranstvo objekta. Izrada je
ovakove osnove prva zadaća uređivanja šuma. Kod toga se imaju uvažiti
zahtjevi raznih discilplina, prvenstveno uzgajanja i iskorišcavanja
šuma, nauke o šumskim prometalima i nauke o čuvanju šuma. Sve njihove
tekovine treba obuhvatiti; u jednoj korisnoj sintezu. Za ovakovo
općenito promatranje problema uređivanja pripada zasluga Christofu
Wagneru , profesoru taksacije na univerzitetu u Freiburgu. Samo se
s tako širokog vidika mogu izbjeći jednostranosti u biološkom, tehničkom
ili gospodarskom pogledu.


Temelji savremenog uređivanja njemačkih šuma počivaju na tri
glavna elemnta a to su


1) potrajnost,


2) struktura i visina drvne mase,


3) prostorni poredak.


Sve ove tri komponente čine u uredajnom smislu zapravo jednu cjelinu
pa se vrlo teško dadu pojedinačno promatrati. Njihova se međusobna
uskladba, koja je za uređajue svrhe neophodno potrebna, ima vršiti
ne toliko s gledišta individualne koristi šumoposjednika, koliko u cilju
općeg privrednog prosperiteta njemačkog državnog organizma.


1) Regulisanje potrajnosti


Zadaća je reguiisanja potrajnosti, da za određeno vrijeme (t. j. vrijeme,
za koje se osnova izrađuje) utvrdi, koliko se smije sjeći a da istovremeno
bude sačuvan kontinuitet uživanja. U tu je svrhu u Njemačkoj
od uvijek upotrebljavan kriterij površin e u obliku normalne sječne
površine, naravno u vezi s poželjnim poređajem dobnih razreda. Razlike
se boniteta nastojalo eliminirati redukcijom na izvjesni srednji bonitet.
Dok se vodilo računa samo o glavnom prihodu, mogla se je potrajnost
osigurati — barem u pogledu drvnih zaliha — dovoljnom točnošću
i računskim putem. Nu od časa, kad se s uzgojnih razloga sve više pristupa
sječi međuužitaka, nije to više moguće. Osiguranje potrajnosti u
ovom slučaju nije više dovoljno, jer sama površina prestaje biti pouzdan
indikator potrajnosti. Tu je potrebno, da se potrajnost osigura na bazi
sveukupnog gromadnog prirast a međuužitaka i glavnog prihoda.
Tako dolazimo do sveukupnog užitka, koji treba potrajno osigurati.


Primjećuje se, da se je proredivanje dosad u Njemačkoj često zanemarivalo,
ma da je vrlo potrebno iz uzgojnih razloga. Izgleda, da je to
svjesno propuštano i to iz bojazni, da će se njim smanjiti glavni prihod.
Kako je kod izvođenja proreda odlučan momenat individualnog rasuđivanja,
nije teško zaključiti, da će kod radikalnih proreda doći u pitanje
potrajnost glavnog prihoda. Međutim unatoč ovih u velikom dijelu opravdanih
bojazni, u Njemačkoj se danas njezi sastojina poklanja sve veća
pažnja. Nužna je posljedica toga, da budućnost pripada onim uređajnim
metodama, koje baziraju na prirastu. Naravno, da se kod toga ne pušta
iz vida ni sama površina kao regulator potrajnosti. Površina se još uvijek
uvažava zato, da potrajnost ne bi bila osigurana samo na bazi prirasta,


599
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 29     <-- 29 -->        PDF

dakle suviše jednostrano. To tim više, što znamo, da su bar približno
točna ustanovljivanja prirasta relativno teško provediva.


Kod ustanovljivanja se prirasta postupa u glavnom na dva načina:


ili se ustanovi samo sveukupni tekući prirast,


Mil i tekući i poprečni sveukupni prirast sveden na sredinu produk


cionog vremena.


Tekuć i prirast ne može dati: potpuni uvid u faktično stanje stvari,
jer on po svojoj prirodi pokazuje samo ono, što je stvarno proizvedeno u
konkretnom vremenskom razdoblju. Zato, da bi se mogle uvažiti ii imanentne
mogućnosti, koje jače dolaze do izražaja u poprečno m
prirastu, mora se pristupiti i određivanju poprečnog prirasta.


Kod toga treba naglasiti slijedeće:


Dokle ne budemo raspolagali s podacima periodičnih snimanja drvne
zalihe, ne možemo izbjeći primjeni tabela prihoda i prirasta u svrhu približnog
ustanovljenja sveukupnog tekućeg prirasta. Tako se danas u Njemačkoj
stvarno i radi. Potrebno je dakako, da se tabele prije upotrebe
ispitaju, da li odgovaraju konkretnom objektu.


Kad je već prirast uzet kao osnovka uređivanja šuma, onda dosadanje
gospodarske jedinice kao realan spoj šumskih površina, na koje se
primjenjuje načelo potrajnosti, gube na svojoj važnosti. Umjesto takovih
realnih jedinica za regulisanje potrajnosti; možemo uspješno upotrijebiti
idealn e jedinice , koje imaju više računsko-statistički značaj. Njihovi
podaci kazuju udio pojedinih vrsta drveća u ukupnom sastavu šume.
Taj se udio izražava u obračunatim, dakle idealnim površinama, što ih
zapremaju pojedine vrste drveća u mješovitoj šumi, — a te se površine
mogu dodjeljivati raznim gospodarskim jedinicama. Danas se opće osjeća
tendencija, da se u sastojini podržava smjesa raznih vrsta s raznim turnusima.
Ovu pojavu susrećemo u Njemačkoj gotovo u svakoj šumskoj
ekonomiji. Neminovna je posljedica toga, da su dosadanje gospodarske
jedinice, koje predstavljaju realan sklop šumskih površina, postale nemoguće
kao instrumenat za regulisanje potrajnosti. Takove jedinice nisu
više u najmanju ruku ni potrebne, kad je prirast uzet kao osnovka uređivanja.


Toliko bi se u krupnim potezima moglo iznijeti o potrajnosti obzirom
na samu drvnu zalihu. Sam problem još nije ovime potpuno obuhvaćen,
ma da se to čini tako u prvi mah. Po današnjem nazitanju njemačkog
šumarstva ima se potrajnost još specijalno regulisati obzirom na


a) pojedine vrste drveća,


b) debljinske razrede,


c) kvalitetne razrede,


d) vrijednost.


ad a) Što se tiče potrajnosti pojedinih vrst a drveća , treba
istaknuti, da se ne radi o tome, kako bi se slučajno prisutne vrste tako
reći ovjekovječile. U većini se slučajeva postupa upravo obratno. Nastoji
se, da se promijeni omjer smjese, t. j. kod nekih će se vrsta drvna masa
smanjiti dok će se kod drugih uvećati. Opseg se ovakovih promjena
može odrediti samo u slučaju, kad raspolažemo sa smjernicama potrajnosti
u obliku idealnih gospodarskih jedinica i etata i to zasebno za svaku
vrstu drveća, te kad se u tu svrhu provedu potrebne evidencije.


ad b) Kod regulisanja potrajnosti obzirom na debljinsk e raz red
e bitno je, da se kontrola drvne mase od jedne do druge izmjere


600
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 30     <-- 30 -->        PDF

vrši razlučeno prema debljinskim razredima, a sve u cilju, da se nadopuni
iskaz dobnih razreda. To treba provađati ne samo u raznodobnim (prebirnim)
već i u jednodobnim šumama.


ad c) U uskoj vezi s raščlanjenjem drvne zalihe na debljinske razrede
stoji ii razdioba na kvalitetne razrede. Qromade pojedinih
debljinskih razreda treba analizirati, raščlaniti po klasama kvaliteta, kako
bi se potrajnost sačuvala i obzirom na ovaj faktor. Ovakove se analize
već sprovode u Braunschweigu i u Pruskoj, dok se u drugim njemačkim
provincijama ovaj postupak nalazi još u razvoju.


ad d) Braunschweig je na pobudu prof. Abetza išao još i korak
dalje. Tamo se još i za svaki debljinski razred određuje posebno prosječna
vrijednos t kubnog metra, pa se tada na temelju debljinskih
odnosno kvalitetnih razreda obračunava vrijednost čitave drvne zalihe.
Ova vrijednost ima značaj veličine, koja uvelike olakšava upoređivanje.
Na taj se način može kontrolirati, da li je vrijednost zalihe od jedne do
druge izmjere porasla ili pala, t. j. da li je potrajnost stvarno osigurana
ili nije. Ovako se mora svuda postupati, hoćemo li! dobiti jasan uvid u rezultat
gospodarenja. Nema sumnje, da ne mora uvijek i svuda postojati
težnja, da se sadanja vrijednost drvne zalihe trajno održi. Često se ne
može izbjeći smanjenju kapitala. Nu kad već ovakav slučaj nastupi, onda
moramo znati, u kolikoj smo mjeri taj kapital smanjili. A to se može postići!
samo na ovaj opisani način. Samo se tako može točno povući granica
između rente i kapitala i tako dobiti sigurnu podlogu za račun
uspjeha gospodarenja. Dosad zavedeno računovodstvo u šumskom gospodarstvu
vodi evidenciju samo o primicima i izdacima. Nažalost ovaj
postupak nije prikladan za računanje uspjeha gospodarenja, jer ne vodi
računa o promjenama vrijednosti kapitala drvne mase u toku vremena.


Ost wald i Krieger pokazali su još jedan postupak, koji omogućava
ispravno računanje uspjeha gospodarenja. Oni naime određuju
ekonomski kapacitet šume pomoću prihodnih vrijednosti te razlučuju
kapital od rente na početku i kraju uređajnog doba pomoću diferencije


t. zv. mjerni h brojev a (Messziffern). Specijalno po Kriegerovoj
metodi radi danas velika većina njemačkih privatnih šumskih posjeda.
2) Sastav i visina drvne zalihe


Jedna je od najvažnijih zadaća, koju uređivanje šuma postavlja na
taksatora, riješenje pitanja, kako treba da u konkretnom slučaju bude
sastavljena drvna zaliha obzirom na


a) smjesu vrsta drveća,


b) visinu drvne zalihe,


c) strukturu drvne zalihe.


Rješenje ovog zadatka povlači za sobom odmah novo pitanje: koje
su mjere potrebne, da se određena svrha stvarno i postigne. Važnost ovog
zadatka zaslužuje, da ga pobliže promotrimo. O njegovom povoljnom
riješenju ovisi1 u najvećoj mjeri produktivitet šumskog gospodarstva.


a) Izbor vrste drveća.


Iz kulturnih je i ekonomsko-političkih razloga potrebno, da njemačka
šuma bude bogata razni m vrstama drveća. Kao ekonomski razlog
kod izbora vrste mjerodavno je načelo: PODMIRIVANJE NACIONALNIH
POTREBA. Nu tu se naravno odmah pojavljuju opreke bliže i dalje
budućnosti. Velika potreba na četinjavom drvu, koje se u znatnim koli


601
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 31     <-- 31 -->        PDF

činama mora uvoziti iz inozemstva, upućuje, da se četinjače moraju
uzgajati i u onim područjima, gdje ih nema od prirode. S druge pak
strane moderna pedologija a i nauka o uzgoju šuma ukazuju na opasnosti
vještačkog podizanja četinjača izvan granica njihovog prirodnog rasprostranjena.
Neprirodnim se uzgojem šuma pogoršava produktivna sposobnost
zemljišta i nastaje opasnost, da opskrba drvom bude u daljoj budućnosti
oteščana. Mora se dakle tražiti jedno smišljeno poravnanje —
kompromis — između bioloških i ekonomskih zahtjeva. U tu je svrhu
potrebna, gotovo nenadoknadiva karta šumskih staništa
(Standortskarte), koja ima prikazati sve bitne i za šumsko gospodarstvo
važne stanišne prilike zajedno s prirodnim tipom šume za svako
područje. Jedino je pomoću ovakove karte moguće dovesti u sklad nacionalne
potrebe bliže budućnosti sa zahtjevom održanja prihodne sposobnosti
zemljišta. Redovno ćemo tako pronaći povoljnu sintezu u obliku
odgovarajući sastavljene mješovite šume.


U njemačkim je pokrajinama obavljen u toku posljednjih godina
vrlo važan posao oko kartiranja šumskog zemljišta, za što pripada zasluga
harmoničnoj suradnji između nauke i prakse. Najveću su djelatnost
u ovom pravcu razvile dvije srednjo-njemačke provincije Saska i Thüringen.
Zakonom o procjeni zemljišta iz 1934. god. propisano je opće
kartiranje svih zemljišta u državi, koja se iskorišćuju u poljodjelske svrhe.
Provedba je tog zakona već u toku. Isti zakon predviđa i proširenje ovih
radova na zemljišta izvan poljskog gospodarenja. Primjena je ovih propisa
i na šumsko zemljište već zaključena, pa su u tečaju pripreme za
provedbu. Tako će u Njemačkoj u dogledno vrijeme biti izvršeno zvanično
kartiranje svih zemljišta šumskog gospodarstva. A to je napredak
od neprocjenjive važnosti.


Ustanovljenje drvne mase upoznaje nas s prihodnom sposobnošću
raznih vrsta drveća na raznim staništima, dok nam kartiranje omogućuje,
da iskustva stečena na jednom objektu iskoristimo i za druga staništa
iste vrste. Upravo se u tom vezivanju ustanovljivanja drvnih zaliha s kartiranjem
staništa otvaraju široki vidici za nova saznanja.


b) Visina drvne zalihe.


Visina je drvne zalihe ovisna kod inače jednakih prilika o


a) duljini trajanja produkcije (dimenzijama, koje želimo postići),


ß) intenzitetu njege šuma,


.) veličini rezerva.


Iz studija statistike o potrošnji drva dobivamo podatke o potrebnim
dimenzijama i kvalitetu drva. Rezultati ustanovljivanja drvne zalihe, —
ako ih sredimo prema bonitetima a unutar istih prema starosti, — pokazuju,
u kom se razdoblju mogu producirati potrebne dimenzije. Pritom
valja imati u vidu, da konzumpcija ne smije u nacionalnoj dirigovanoj
privredi biti diktator produkcije. Potrošnju treba regulirati, kako bi se
dobila što veća sloboda kretanja obzirom na procentualni udio pojedinih
dimenzija. Naravno, da se tu, gdje se radi o određivanju duljine trajanja
produkcije, ne smije zanemariti prirast na masi. Pogotovo je to važno za
njemačke prilike, gdje se već dulje vremena osjeća velik nedostatak
sirovina. Tek nakon´ što su temeljito proučeni i riješeni ovi momenti,
mogu se u preostalom slobodnom okviru uvažiti i isključivo tehničkogospodarski
razlozi. Sad može šumoposjednik prema svom općem ekonomskom
stanju u glavnom odlučiti:


602
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 32     <-- 32 -->        PDF

iili da traži što veći prihod od šume t. j . što veću rentu, —i u tom
slučaju mora prihvatiti dulji turnus,
ili ga prilike sile, da traži kraći turnus, — tad se mora zadovoljiti
s manjom drvnom zalihom a potom i s manjom rentom.


Taksatorova je dužnost, da šumoposjedniku kod donošenja ove
odluke ide na ruku, da ga savjetuje i da mu stavi na raspoloženje sva
sredstva, koja pruža moderna nauka.


Iz podataka Stanica za šumske pokuse znamo danas, da je gromadni
prirast u relativno širokim granicama neovisan o intenzitetu proredi v
a n j a. Težimo li dakle za što intenzivnijom njegom sastojina, moramo
smanjiti drvnu zalihu ili produljiti trajanje produkcije. Zahtjevi pak podmirenja
nacionalne potrebe u Njemačkoj a donekle i šumsko-gospodarski
obziri iziskuju, da se mora prihvatiti visoki intenzitet njege
šuma . A to nameće potrebu, da se točno prati, kakove rezultate pokazuje
intenzivna njega i to tako, da se pomoću periodičnih snimanja
drvne zalihe na samom objektu kontrolira tečaj razvoja konkretne sastojine.
Iz tako dobivenih saznanja moguće je povući potrebne zaključke o
tehničkim mjerama, koje valja primjeniti. Dakako, da se obzirom na
točnost rezultata valja kloniti prevelikog optimizma, jer tu djeluju mnogi
izvori pogrešaka. Ipak se na taj način može dobiti pouzdana podloga za
daljnje zaključivanje pogotovo obzirom na kvalitet drveta.


Odlučna uloga u nacionalnoj ekonomiji pripada pitanju rezerv a
na drvnoj masi. Rezervom se ima smatrati ona količina zalihe, koja premašuje
kvantum potreban za produciranje traženih dimenzija. Za Nijemce
je od presudne važnosti, da imaju ovakovih rezerva kod onih
vrsta, koje samo djelomično proizvode u domovini, kako bi u teškim
vremenima mogli raspolagati s dovolinim količinama takovih vrsta. Nu
specijalni ih gospodarsko-tehnički razlozi sile na potrebu osiguranja stanovitih
rezerva prvenstveno na postojećem staro m (sječivom)
d r v e t u a tek zatim i u izvjesnoj mjeri na prorednom materijalu. Kako
vidimo, i na području stvaranja rezervi ima taksator izraditi važne
osnove unutar odredaba zakona o šumama i potreba šumoposjednika.


c) Struktura drvne zalihe.


Visina drvne zalihe sama po sebi kazuje vrlo malo. Pravi uvid u
stanje stvari dobivamo tek onda, kad upoznamo, kako je ta zaliha sastavljena
obzirom na dobne i debljinske razrede. Dobnil će razredi zadržati
i u budućnosti svoju važnost u svim pretežno jednodobnim šumama.
Mi ćemo i u buduće težiti za pravilnim poredajem
dobnih razreda, u koliko se to može postići bez velikih žrtava.
Dobne razrede dopunjavaju debljinski, koji za potrajnost i u jednodobnoj
sastojini imaju veliko značenje. U koliko je šuma pretežno raznodobna
(prebirna), dolaze debljinski umjesto dobnih razreda.


Što se tiče tražene visine drvne zalihe i njezinih komponenata, potrebno
je svakako tu visinu izraziti brojčano, jer se bez toga ni moderna
nauka ne može pomoći. To se mora učiniti bez obzira, dali ćemo u budućnosti
uzgajati pretežno jednodobne ili raznodobne šume. Kod toga
se valja čuvati apstraktnih i nerealnih računanja, kako se to već više
puta u praksi dešavalo. Kod pretežno jednodobnih sastojina Nijemci i
dalje upotrebljavaju tabele prihoda i prirasta, dakako nakon preispitanja,
da li odgovaraju konkretnim prilikama. U raznodobnim pak šumama
utvrđuju visinu drvne mase na taj način, da upoređuju prihode raznih


603
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 33     <-- 33 -->        PDF

masa, raznih gospodarskih tipova kao i primjera, gdje je veličina drvne
mase bila u toku vremena izvrgnuta raznim promjenama. Nu temeljni
je uslov, da se ta upoređiivanja osnivaju na podacima periodički ustanovljivanih
drvnih zaliha.


3) Prostorni red.


Otkad su se pojavile težnje, da se kod uzgoja šuma ima u većoj
mjeri voditi briga o prirodnim uslovima, pojavilo se i pitanje, da li je
uopće zadaća uređivanja šuma, da se brine za prostorni poredak t. j . za
poslove uzgajanja šuma. Većinom se došlo do zaključka, da ova pitanja
ne spadaju u oblast uređivanja šuma. Postavilo se je pitanje:


a) da li uopće treba sastaviti neki plan o prostornom redu,
b) tko je pozvan da taj plan sastavi (centralna taksacija ili lokalni
upravitelj).


Sastavak plana o prostornom redu (po taksaciji) odbijalo se je
stvarno s razloga, što su taj plan sastavljali šumarski asistenti centralnih
taksacionih ureda. Interesantno je, da se već dulje vremena u Njemačkoj
opažaju tendencije, da se ne samo ovaj plan, nego i uopće sastav svih
uređajnih elaborata, povjeri lokalnim upraviteljima. Tome nasuprot treba
uvažiti slijedeće:


Kako prije tako je i sada zadaća šumarskih asistenata kod centralnih
taksacija, da utvrde sadanje stanje šuma. Pokazalo se je, da se samo u
centralnim taksacionim uredima može steći ona specijalna praksa i znanje,
koje je potrebno za sastav karata o bonitetima staništa i uopće za
utvrđivanje šumsko-gospodarskog stanja u doba uređivanja. U Pruskoj
su 1931. godine već bili učinili pokušaj, da se dokinu centralni taksacioni
uredi. Pokušaj je propao pa su morali uspostaviti prijašnje stanje. Ne
smije se zaboraviti, da je veliki posao sastavljanja uređajnih elaborata
zajednička zadaća svih organa, počev od asistenata taksacije, lokalnih
upravitelja, inspekcionih organa Da sve do najviših predstavnika uprave
šuma.


Sve, što važi općenito za sastav uređajnih elaborata, važi i za planove
oko regulisanja prostornog reda u šumi. To se pitanje ne može
jednostavno napustiti. Donekle je to moguće u prebirnoj šumi. Nu takovih)
osim nekoliko izuzetaka u Schwarzwaldu u Njemačkoj zapravo i nema.
Nijemci doduše teže za što prirodnijim oblikom šume, za mješovi tom
sastojinom stepenaste forme pa u tu svrhu i primjenjuju
dugačko pomladno doba, ali je ta po njihovom vlastitom priznanju
još daleko od prebirne šume. Zato će plan o prostornom redu i nadalje
zadržati svoju veliku važnost. Kod njegovog se sastava ima voditi računa
i o svim pojedinačnim disciplinama šumarske nauke, specijalno o
postulatima uzgajanja, iskorišćavanja i zaštite šuma te napokon i o organizaciji
rada u šumi, kako bi se došlo do korisne sinteze. U ovom je
pravcu pokazao pravi put Ch. Wagne r kao nitko prije njega. I ako
nije moguće u svim točkama prihvatiti Wagnerove zaključke obzirom na
rubn u sječ u (Blendersaumschlag), ipak se ne može osporiti golema
prednost njegovog postupka, prema kojem se pomlađivanje vrši na
jednoj uskoj pruzi, zapravo liniji. Njegova je ideja prihvaćena kod gotovo
svih modernih sistema uređivanja šuma. Ona nije primjenjena samo u
Wagnerovoj rubnoj sječi, već je nalazimo i u t. zv. klinastoj sječi
(Keilschirmschlag), u bavarskoj oplodnoj sječi (Saumfemel),
u »A b r ü c k s c h i r m s c h 1 a g u« Braunschweiga, u Kautzovoj


604
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 34     <-- 34 -->        PDF

prugastoj oplodnoj sječi (Streifenschirmschlag) a dapače i u
badenskom načinu oplodne sječe, koja se inače zasniva na površini. Uza
sve to nije dobro propisivati jedan kruti i nepromjenljivi način sječe.
Posvuda se moraju uvažavati lokaln e prilike pa u svakom pojedinom
slučaju odrediti najpovoljniji postupak. Taj se tek može propisati i
unijeti u kart u sječ a (Schlagführungskarte). Njezina je velika
važnost u tome, što sastavljena suradnjom svih poznavaoca objekta
isključuje eventualna kasnija razilaženja i polemike. A to je vrlo važno
u slučajevima, kad se često mijenjaju lokalni upravitelji.


U pravilnom vezanju njegovanja i pomlađenja leži ključ za budućnost
šumskog gospodarstva. Kod svakog je pomlađenja potreban, hoćemo
li osigurati uspjeh, jedan izvjesni plan za prostorni red. Taj je postupak
to potrebniji, što je veća potreba primjese svjetlo-zahtijevajućih
vrsta, što je teren strmiji, što je drvo teže, što je veća opasnost od vjetrova
i napokon, što je veća i! nepreglednija gospodarska jedinica. Naprotiv,
u koliko ovi momenti manje dolaze do izražaja, u toliko je manje
važan i sam problem projektiranja prostornog poretka. Ipak on nikada
ne gubi potpuno na svojoj važnosti. Poredak sječa i njega sastojina ne
mogu biti međusobno u opreci. Oni se što više vrlo povoljno nadopunjuju,
kako to najbolje svjedoči njegovani njemački revir Langenbran d u
Würtembergu.


Suvišno je isticati, da se u Njemačkoj posvećuje naročito velika
pažnja osnivanju sjekoreda, zaštitnih plašteva i sječa u cilju postepenog
priučavanja sastojine na djelovanje vjetra, puteva za izvoz prorednog
materijala, mjera za zaštitu od sunca i t. d.


Ovamo spadaju i radovi oko projektiranja mrež e p u t e v a, što
je naročito važno za planinske krajeve, gdje se potrajno gospodarenje
može provoditi jedino pomoću guste mreže šumskih prometala.


Kod naših smo dosadanjih razmatranja u glavnom posvetili pažnju
onim pitanjima, koja općenito zadiru u gospodarstvo kao jednu cjelinu.
Nu kod sastava uredajnih elaborata valja periodički sastavljati specijalne
osnove (posebne porabne osnove, Einzelplanung) za svaku sastojinu. Na
podlozi ovih osnova moguće je utvrditi, da lil plan sastavljen za cjelinu
odgovara obzirom na etat biološkim, tehničkim i ekonomskim potrebama.
Prusija je pokušala, da iz uzgojnih razloga automatski osigura i regulira
periodički turnus sječa (Pflegehiebe) il to na način, da šume svake direkcije
(Forstamt) podijeli na tri dijela odnosno bloka (Pflegeblöcke). Pokazalo
se je, da je takav sistem suviše krut i neelastičan. Kod sastava
navedenih specijalnih porabnih osnova treba istražiti star e sasto jin
e obzirom na njihovu sječnu zrelost kao i obzirom na utvrđivanje
potrebe da se sastojina obnovi. Za svaku sastojinu, koja se ima pomladiti,
treba odrediti tip budućeg uzgoja (vrst drveća, oblik smjese, struktura).
Samo tako možemo postići potrebnu jasnoću i potpun red u našim uzgojnim
zahvatima. Odlučimo li se. da neku sastojinu obnovimo, to još ne
znači, da se ima iskoristiti cijela površina ili jedan izvjesni dio njezin,
jer bi se tako gospodarenje stavilo u neki prinudni položaj. Treba dakle
postupiti protivno, pa samo jedan dio stručno utvrđene gromad e u
sastojini odrediti za obnovu. Nu i kod toga se ne smije sastaviti neki!
kruti neelastični program, već to ima biti više jedna načelna direktiva,,
koja uzgoju šuma ostavlja u glavnom slobodne ruke.


605
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IV. Zaključak.
Zadaće modernog uređivanja šuma u Njemačkoj mogu se na temelju
iznešenih prikaza sažeti u glavnom u slijedeće elemente:


Drvnu zalihu i prirast treba ustanoviti na osnovu preciznih izmjera.
Njihove rezultate treba iskoristiti za regulisanje potrajnosti obzirom na
visinu i strukturu drvne mase specijalno po vrstama drveća, dobnim,
debljinskim i kvalitetnim razredima. Naročito se regulisanje potrajnosti
ima odnositi! na inventarizaciju prema vrjednosti i s tim u vezi omogućiti
takovo knjigovodstvo, koje će u svako vrijeme moći dati podlogu za računanje
uspjeha gospodarenja. Potrebno je nadalje kartirati šumska staništa
a treba težiti i za postignućem povoljnog prostornog reda u šumi u
granicama savremenih zahtjeva nauke o uzgajanju šuma.


Još se i danas u Njemačkoj upotrebljuju razne metode uređivanja
šuma. Kad se jednom izgradi za sve pokrajine zajednička uprava šuma,
bit će potrebno provesti izjednačenje i u uređivanju šuma. Sigurno se
kod toga neće šablonski postupati Odredit će se općenite smjernice u
suradnji s njemačkim šumarskim udruženjem, gdje će na
poticaj državnog podsekretara za šumarstvo A 1 p e r s a zajednički raditi
predstavnici šumarske nauke i prakse. Vjerujem, da će rezultati
toga rada biti! od goleme koristi ne samo njemačkom narodu nego i njegovim
susjedima, a medu njima i nama, koji se odavno služimo tekovinama
njemačkog šumarstva.


Ovime bih zaključio moj prikaz o aktuelnim pitanjima uređenja njemačkih
šuma kao jedan od najvažnijih zadataka naše naučne ekskurzije.
Da li se njemački nazori i u kojem opsegu mogu primjeniti na naše šume,
teško je dati jedan decidirani odgovor. Sigurno je, da to u cijelosti bez
korektura nije moguće. Tamo je dirigovana privreda, ovamo gotovo potpuni
gospodarski liberalizam. Tamo-zapravo i nema šumskih šteta a kod
nas su dnevna pojava krađe, kvarovi, pašarenje i servituti svih vrsta.
U Njemačkoj il nema zapravo lugarskog osoblja u našem smislu. Tamo
je štednja u potrošnji, kod nas pak rasilpavanje. Napokon oni su industrijska
a mi agrarna zemlja. Prepuštajući našim taksatorima, da sami
ocjene važnost u ovom prikazu iznešenih zadataka za naše nacionalno šumarstvo,
smatrao sam potrebnim, da ovaj svoj referad iznesem pred
Stručnu kritiku, uvjeren, da sam izvršio povjerenu mi dužnost.


ZUSAMMENFASSUNG.


Neuzeitliche Grundsätze und Aufgaben der deutschen Forsteinrichtung. Der Verfasser
bringt diese Darstellung auf Grund der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen
und Folgerungen national-sozialistischer Anschauung mit besonderer Berücksichtigung
der geschichtlichen Entwicklung deutscher Forstpolitik.


606
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 36     <-- 36 -->        PDF

SAOPĆENJA


POPIS OVLAŠTENIH INŽENJERA ŠUMARSKE STRUKE*


Kojoj komori Mjesto Izdato ovlašćenje


Prezime i ime


pripada prebivanja broj datum


ing. Sevnik Franjo ljubljanskoj Ljubljana 5980 31. I. 1930.
Šušteršić Mirko »
»» »
»» 08917 17. IX. 1930.
„ Wundsam Aleks. zagrebačkoj Zagreb 12124 25. III. 1931.
Pahernik Franjo ljubljanskoj Vuhred 6009 7. III. 1933.
„ Banov Aleksandar beogradskoj Banja Luka 7875 3. 111. 1936.
„ llić Radivoje » Skoplje 13959 8. IV. 1937.
dr. Jovanović Doka »> Beograd 1422 10. III. 1938.
ing. Javor Milan splitskoj Turbe 1443 10. III. 1938.
„ Protoklitov Nikolaj zagrebačkoj Belišće 1816 10. III. 1938.
„ Kolibaš Rudolf )´ Zagreb 2421 14. V. 1938
Belov Dimitrije j » Našice 3479 14. V. 1938.
„ Rohr Petar » >» 3480 14. V. 1938.
„ Kajfež Drago " Zagreb 3498 14. V. 1938.
.luvaneić Ivan Belišće 3582 20. V. 1938.


"


Jošovec Adolf Đurdenovac 3584 20. V. 1938.
Kučić Vilim ,, Skrad 6156 16. VIII. 1938.
llić Siavoljub beogradskoj Beograd 6356 22 VIII. 1938.
„ Miklau Otmar ljubljanskoj Rog. Slatina 6608 8. IX. 1938.
Sulimanović Drago zagrebačkoj Zagreb 6155 10. X. 1938.
„ Ster Milan ljubljanskoj Kamnik-Stakovica 6125 12. XI. 1938.
„ Neiman üeorgije beogradskoj Oštrelj 7883 12. XI. 1938.
Šišlov Đorde »
»» >» 7884 12. XI. 1938.
Klemenčić Ivan »> )» 7885 12. XI. 1938.
Banin Vladimir )> )> 7886 12. XI. 1938.
Krstanović Ratko )) i ´ 11 13. I. 1939.
Strzelba Oto ljubljanskoj Litija-Šmartno 461 8. II. 1939.
Rukavina Branko zagrebačkoj Pakrac 1354 28. II. 1939.
Asančaić Ivan >
>> Perušić 1355 28. II. 1939.
Ficko Dragutin >
>> Trnova 2932 23. IV. 1939.
„ Popović Momčilo beogradskoj Rožaj 42i56 31. V. 1939.
„ Samide Josip zagrebačkoj Valpovo 6005 26. IX. 1939.
Urbas Janko ljubljanskoj Maribor 9266 27. XI. 1939.
Štefović Josip zagrebačkoj Križevci 18653-V 15. XII. 1939.
„ Šimunović Zivan beogradskoj Beograd 2371 8. V. 1940.
„ Tavčar Karl ljubljanskoj Ljubljana 3361 21. VI. 1940.


* Pošto je popis ovlaštenih inženjera šumarske struke donesen u Šumarskom
listu od god. 1940. br. 6 str. 317 prema podatcima dobivenima od Odjela za šumarstvo
banske Vlasti u Zagrebu pogrešan i manjkav, donašamo taj popis ponovno prema podatcima
dobivenima od inženjerskih komora u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. O.p. ur.


607