DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 2     <-- 2 -->        PDF

©OOOQOOOGGOOOGOOOOOOGOOO00OQOQO0OOOOGQ0OÖOOOOOGO0OGOQCJ


ŠUMARSKI LIST


IZDAJE HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO |


Uređuje redakcloni odbor
Glavnii odgovorni urednik: tng. Petar Prpić


ŠUMARSKI LIST


IZLAZI SVAKOG PRVOG U MJESECU NA" 2—4 ŠTAMPANA ARKA


Članovi REDOVNI, IZVANREDNI i POMAGAČI H. Š. D. dobivaju ga besplatno nakon


podmirenja članskog godišnjeg doprinosa od 100 Din.
POMLADAK (studenti) plaćaju godišnje 50 Din.
Članovi UTEMELJITELJI, DOBROTVORI i VELIKI DOBROTVORI dobivaju ga


nakon jednokratnog doprinosa od 2.000 odnosno 6.000 odnosno 50.000 Din.
Pretplata za nečlanove iznosi godišnje 100 Din. 4 ; ČLANARINA 1 PRETPLATA se šalju na ček´H. S. D, 31.704 III na adresu Hrvatskog
šumarskog đrtištva,_-Zagreb, Vukotinovićeva uilea 2. ~´\ -S


-. UREDNIŠTVO i UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu, Zagreb, Vukotlnovleev»
ulica 2. Telefon 64-73.
- ZA OGLASE PLAĆA SE:
. ZA STALNE oglase (inserate) kao 1 za Jražbcne oglase:
l/ t stranica 500 (petstotinä) Din —^ t/4 stranice 17S (stoscdamdesetpet) Din.
\, 1/2 stranice 300 (trištotine) Din — l/e stranice 90 (devedeset) Bin,
Kod trekratnog oglašivanja daje se W%, kod šesterokratnog 2Ü´/«, kod dvanaesterokratnog
40% popusta. Porez na oglase kao 1 tabele zaračunava se posebno.
/ UPRAVA.


^ . -SSQ .


GOSPODI SURADNICIMA ^


Da bi se uređivanje »Šumarskog Lista« moglo-provesti što lakše i brže, upravljamo
ovu molbu gospodi suradnicima. .3 /


ČLANCI neka obrađuju: što savremenijc teme, u prvom redu praktična pitanja.
Teorijski radovi dobro su ham došli. Svakom originalnom Članku neka se/po mogućnosti
Prijoži kratak resume u trancuskom ili kojem drugom svjetskom jeziku, — Za svaki prevod
treba pribaviti dozvolu autora, * Dobro su nam došle sitne vijesti oSvim važnijim pitanjima
i događajima u vezi sa šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisani što čitljivije. Pišati treba
samo- na neparnim stranicama. S desne ivice svake stranice treba ostaviti prazan prostor od
tri prsta Širine. Rečenice treba da su kratke i jasne. Rukopisi se štampaju latinicom i onim
jezikom, kojim su napisani, u koliko «utor izričito ne traži promjenu. — SLIKE u Prvom
redu dobri pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu iilljepljene u tekst već zasebno; Ako se
šalju negativi, treba . zapakovati u čvrste kutije. — CRTEŽT neka budu izvedeni isključivo
tušem na bijelom risaćem papiru. Mjerilo na kartama treba označiti samo olovkom. —
HONORARI za originalne članke 30 Din, za prevode 15 Din, za preštampavanje Bin 10 po
štampanoj stranici.´— SEPARÄTNI OTISCI moraju se zasebno naručiti. Trošak snosi pisac. —
Oglase, ličite i društvene vijesti treba slati Upravi, a ne Uredništvu. UREDNIŠTVO.


REVUE FORESTIERE 1


POUR LES AFFAIRES FORESTlERES. DE L* INDUSTRIE ET DU 1
COMMERCE DES4 BOIS. §
Redigee par le Comite de Redaction §
Redacteur en chei: ing. Petar Prpić t, S
Edition de T Union Forestiere^roate 2, Rue Vukotinović Zagreb, Yoiigo-§
slavie.— Parait chaque mois. Conditions de rabonnement oour l´efranger ©
Din 12ft par an. — Resunies en langues mondiales. o


. -/ ~ : .; ´ ;s "- j _,´,.-,. G


SG0QG©©OGGQGGG©O©GGQGGGGGGQGGGG©GGGGGQGßGGOGOOOCi>OOOÖ(-.n