DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Prema tomu treba ostati kod te riječi i pod njom razumijevati; i onu
štetu na drveću, što ju čini čobanin kresanjem grana, da bi zimi prehranio
koze. Dakle zbog kratkoće izražavanja služit će nam riječ paša za sve
radnje u vezi sa ishranom koza u samoj šumi i na šumskom zemljištu.


IV.
ŠTO DA RADIMO?


Sadanje faktično (ne pravno) stanje, po kom se koze drže u neograničenom
broju u većem dijelu države, treba što prije regulirati, jer, u koliko
to stanje i štiti pojedinačne interese, nanosi ono veću štetu općim interesima,
specijalno interesima poljoprivrede i šumarstva, a u protivnosti
je i sa osnovnim principima naše konkretne šumsko-gospodarske
politike.


Moramo nastojati, da se izvrši postepena i sistematska koordinacija
interesa pojedinca i pojedinih krajeva sa interesima cjeline i normalnog
ekonomskog napretka te cjeline, dakle koordinacija interesa siromašnog
zemljoradnika i ostalih imaoca koza sa opravdanim interesima
vlasnika šuma i cjeline bez obzira na stečena prava iz onih vremena,
kad se je šume krčiti moralo, jer su bile zaprijeka prostornom razvijanju
i napretku naroda, i; kad su tu ulogu osim sikire i vatre vršile i koze.
Potrebno je dakle utvrditi opće smjernice akcije, koje mogu da važe za
pojedine krajeve, jer su odnosi u pojedinim krajevima različni. Po utvrđenju
općih i posebnih (regionalnih) smjernica ima se akcija valjano organizirati
zakonskim putem i donijeti realne pravilnike tako, da u izvjesnom
vremenu mora biti uspjeha.


Potrebno je izvršiti nekoje predradnje, da se dobije opća ekonomska
slika pojedinog kraja u državi s obzirom na držanje koza.


Tako je potrebno prethodno :
a) utvrditi, koji su krajevi u državi, u kojima koze ugrožavaju
šume, najviše zaostali kulturno i ekonomski. Stepenovatil to stanje po
banovinama, srezovima, općinama, selima. Krajeve dijeliti na planinske,
brdovite i nizinske. Za svaki kraj točno utvrditi, može H seljak da još za
sad živi bez koze;
b) bez obzira na to, može li da živi bez koze iili ne, razgraničiti kulture
pašnjaka od kultura šuma. U nekim se banovinama prilikom katastarskog
premjera vrši i razgraničenje pašnjaka (šikara, drvljem obraslih
pašnjaka) od šuma. Upravo u tim krajevima ima razmjerno najveći broj
koza, jer su šikare prava kozja domena. Prema tomu moglo bi se reći,
da je u tim krajevima još preuranjeno regulirati pitanje paše koza u šumama.
Kako uporedo s radom katastra rade i šumarski stručnjaci na
izdvajanju šuma od pašnjaka obraslih šumskim drvećem, veći će dio toga
posla biti ipak dovršen do onoga vremena, dok se pitanje paše koza
regulira. Čim je to razgraničenje kultura provedeno, treba utvrditi najveći
mogući prostor za pašu koza u suradnji sa agronomom. Pri tomu
treba utvrditi ovo: da li su i koliko međusobno prostorno i privredno
povezani prostori za proizvodnju drva sa prostorima za proizvodnju
stočne hrane i da li ima prostora, koji istovremeno služe ii jednoj i1 drugoj
svrsi; drugim riječima, utvrditi, kako se međusobno odnose šume cjelice
koje zauzimaju veći kompaktni prostor sa šumama, koje služe ii za stočnu


588