DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 16     <-- 16 -->        PDF

karakterom. U Srbiji je to prosto. Pod zaštitom su samo šume koje se
regeneriraju i to je svakomu jasno a narodu shvatljivo.


U bosansko - hercegovačkom pravnom području nailazimo, može
se reći, na neki posve drugačiji stručni kriterij za obranu šume od koze.
Paša je koza zabranjena u sklopljenim šumama. Po spomenutom raspisu
Direkcije šuma u Sarajevu broj 10948 iz 1931. g. »pod sklopljenim šumama
treba smatrati sve čiste četinjaste šume, sve mješovite lisnate i
četinjaste, sve sklopljene visoke šume, sve sklopljene srednje i niske,
koje su na krševitom i strmom terenu a imaju karakter zaštitne šume.«
Pojam sklopljene šume može da se tumači i proizvoljno, jer se stanovita
šuma može isključiti od paše kao i dozvoliti za pašu. Šumarski su stručnjaci
naklonjeni tomu, da što više eliminiraju djelovanje koza, jer oni
redovno najšire tumače sve odredbe viših vlasti; kad se radi o čuvanju
šuma. Sklopljena može biti i mlada šuma stara 30 i stara 150 godina.
Ona, u kojoj se vrše pripremne radnje za prirodno naplodivanje kao i one
sklopljene starije šume, gdje smo još daleko od t. zv. oplodnih sječa. U
prebornim šumama u pravilu nema paše bez obzira na starost. Dakle ta
odredba o »sklopljenosti« šume dosta je neodređena, proizvoljna, zato
ne počiva na čvrstim nogama a što je glavno, narodnom je shvaćanju o
pričinjavanju štete posve neshvatljiva.


Nema sumnje, da se od napada koza htjelo sačuvati šume udaljenije
od sela, jer te su svakako sklopljene, a one bliže selima više prorijeđene.
Znači, da se u Bosni i Hercegovini dozvoljava paša koza u onim
šumama, gdje je u Crnoj Gori ta ispaša zabranjena: u šumama suviše
prorijeđenim i na šumom nepotpuno obraslim mjestima. A upravo u takvim
šumama ima mnogo više hrane za koze nego u sklopljenim. Izgleda,
da se sklopljene šume htjelo sačuvati od obaranja stabala. Dakle pored
jednakoga i ekonomskoga i pravnoga shvatanja bosanskoga i srbijanskoga
seljaka o njegovom odnosu na šumu i na štetu od koza, ipak postoji
tako različno stručno regulisanje istoga odnosa. Drugim riječima,,
šume su u blizini naselja žrtvovane, a spašavalo se je šume udaljene, za
veliku šumsku industriju. Paša je dozvoljena samo za vlastitu potrebu
besplatno zemljoradnicima, po mogućnosti i siromašnom gradskom stanovništvu,
ali potonjima po naplati takse. Paša trgovačkih koza za trgovinu
i spekulaciju posve je zabranjena.


U dalmatinskom pravnom području nailazimo na odredbe jednake
onima u Srbiji, jer je i u Dalmaciji! zabranjena paša koza samo na šumskim
površinama koje se podmlađuju.


U hrvatskom pravnom području izraženo je isto, zaštićuju se od živine
šume, koje se podmlađuju i mlade šume, koje se uzgajaju (branjevine),
a specijalno s obzirom na koze ograničuje se njihov broj na vlastitu
kućnu potrebu.


Bujična područja zaštićena su drakonskom mjerom: koze zatečene
u bujičnom području mogu se na mjestu pobiti.


Slovenija je napredna i disciplinovana kao i veći dio Hrvatske, a
Vojvodina nije siromašna. Zato u tim krajevima odnos koza prema šumama
nije tako štetan kao u južno-istočnim krajevima.


Spomenut ću i zakonske termine za ishranu koza u šumama: u Srbiji
ispaša, popaša, u Crnoj Gori ispaša, paša i brst, u Dalmaciji, Bosni i
Hrvatskoj paša koza. Naš sadanji zakon o šumama kao i prva novela
tomu zakonu od 8. VI. 1930. služe se riječju paša.


587