DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 14     <-- 14 -->        PDF

vladi mnogo stalo do toga, da se sačuvaju šume u kojima prevladuje jela,
dakle šume u višim predjelima. U području pojedinačno u zakonu imenovanih
šumskih ureda iznimno se produžuje držanje koza počam od
1937 g. do 23 aprila 1941 god. ali tako, da se do toga vremena svake
godine zabranjuje od paše po jedna četvrtina svih jelovih šuma, koje do
objave toga zakona nisu bile za pašu zabranjene. U slučaju pak, gdje u
prostoru za faktičnu kozju pašu jelove šume zauzimaju prostor od Va—%
toga prostora, zabranjuje se u tim jelovim šumama također paša odmah
odnosno smanjuje se prostor za pašu u dva maha, ali se sa 23-IV-1938
zabranjuje posve.


Ovo, koliko se odnosi na šume.
Ako, slično našim prilikama, u nekim šumama ima livada, travnjaka
a ima i nomješanih kultura, travnjaka mjestimično pokrivenih šumom,
koje su ili u sklopu ili! sa rijetkim obrastom ili: sa pojedinačnim stablima,
u takvim je slučajevima regulirana paša na ovaj način: u državnim,
općinskim ili drugim šumama, zatim na prostorima, koji su djelomično
šumom pokriveni i travnjacima, gdje postoje stečena djelomična prava
za pašu takove stoke, može se zbog ishrane kućne stoke odrediti tako
zvana ograđena livada u blizini naselja.


Broj kućnih životinja za pašu u takovoj livadi određen je sa 2 koze
u o.bičnim okolnostima sa tri u brdovitim, a 5 u vrlo brdovitim predjelima.
U brdovitim predjelima, gdje je nemoguće razgraničiti ograđene livade
za kućne životinje a da se u iste ne uključe i grupe jela, bora, crne
omorike, šiljatoga ili lisnatoga hrasta, mogu se te grupe dodati takvoj
livadi.


Paša u šumama il na livadama državnim, iili općinskim ili onim, koje
pripadaju cjelini stanovnika sela ili palanke, regulirana je tako, da pravo
paše u onim državnim šumama, koje nisu zabranjene za pašu ili na mjestima
djelomično pokrivenim šumama ili travnjacima, koji se ne nalaze u
ravnicama kao i prihodi od eventualnog izdavanja tih prostorija pod
najam, pripadaju dotičnim općinama.


Kao olakšicu pojedincima ilil gajačima ili čuvarima koza, koji zbog
zabrane odnosno ograničenoga držanja koza moraju da pokolju svoje
koze, država predviđa odštetu. Pojedinim licima, koja su gojila od 80 do
200 koza, ako takva lica posjeduju imovinu manju od 50.000 drahmi, može
država u roku od 3 godine, od kako je takovo lice zaklalo koze, podijeliti
državnoga zemljišta do 15 dunuma obradivoga, ili do 30 dunuma zemlje,
koja se može stalno iskorišćavati za gajenje drveta i to u ataru one općine,
gdje leži za kozju pašu zabranjeni prostor jelove šume; razumije se,
ukoliko ima raspoloživog za to državnog zemljišta. Osim toga ima pravo
da dobije besplatno kroz 5 godina poslije klanja koza drvo za građu za
svoie lične potrebe. Ako to lice ponovno nabavi koze, gubi pravo na
olakšicu.


Isto je tako određena zabrana odnosno ograničena paša zbog unapređenja
šumarstva, zbog zaštitnog karaktera zemljišta, novog pošumljavanja,
požara i iz arheoloških, historijskih i banjskih razloga.


Kresanje grana za hranu kućnih životinja izuzetno je dozvoljeno bez
plaćanja takse samo tamo, gdje je to od vajkada uobičajeno, i! samo na
starim lisnatim drvetima, koja su ranije kresana.


585