DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Taj zakonski propis važio je do donošenja Zakona o šumama od
21-XII-1929 god.


Po stavljanju van snage odredbe iz § 33 Zakona o šumama Direkcija
je šuma u Sarajevu uzdala raspis pod brojem 3628 od 14-111-1931, u
kojem se ističe, da se u pogledu paše koza u sklopljenim državnim šumama
ima primjenjivati citirana naredba bivše zemaljske vlade za Bosnu
i Hercegovinu. Direkcija šuma u Sarajevu izdala je 8-V-1931 pod br. 10948
raspis svim šumskim upravama i; sreskim načelstvima, kojim pobliže
objašnjava, koje se šume imaju smatrati kao sklopljene a to su: sve ćetinjaste
šume, sve mješovite četinjaste i lisnate šume, sve sklopljene visoke
šume, sve sklopljene srednje i niske šume, koje su na krševitom i strmom
terenu a imaju karakter zaštitne šume.


Da bi se barem djelomično i za jedan dio države riješilo pitanje
ispaše koza, donio je Ministarski savjet (br. 501—35) Uredbu o držanju
koza za teritorij Bosne, Hercegovine i Dalmacije. (Vidi Službene novine
broj 147 od 28 VI 1935.) Ta Uredba nije predložena na saglasnost Narodnom
predstavništvu u smislu odredbe iz § 63 stav 2 Fin. Zakona, jer je
tadanji Ministar šuma i rudnika povukao svoj zahtjev, da se Uredba ozakoni
te je rješenjem Ministra šuma i rudnika br. 20606-35 Uredba zadržana
od izvršenja. Ta je Uredba odredbom iz § 120 Fin. zakona za 1938/9 god.
po Narodnom predstavništvu uzeta na znanje time, da njena važnost prestaje
31 marta 1938.


Dok se ne donesu Zakonom od 8 novembra 1930 predviđeni Pravilnici
a zbog neodložne potrebe, da se reguliše pitanje ispaše koza u državnim
šumama na teritoriji Bosne i Hercegovine, propisao je Ministar
šuma i rudnika za Bosnu i Hercegovinu svojim rješenjem broj 3600 iz
1938 g. ova


UPUSTVA


za pašu koza u državnim šumama, državnim zemljištima i državnim planinskim
pašnjacima na teritoriju ranije Bosne i Hercegovine. Srezovi su
u Uputstvima nabrojeni. Donosim iz tih Uputstava najvažnije:


1) Zakonski propisi za pašu koza.


Po § 2 Zakona od 8 novembra 1930 godine o izmenama i dopunama
Zakonu o šumama od 21-XII-1929 godine, za pašu koza u državnim šumama,
šumskim zemljištima i planinskim pašnjacima u napred navedenim
srezovima važe odredbe svih zakona, raspisa i naredaba, koje su važile
za te srezove do 1 jula 1930 godine a to su:


Zemljišni Zakon od 7 ramazana 1274 godine (3 maja 1858 godine) —
(§ 105);


Šumski Zakon od 11 ševala 1286 god. (1869 god.) — (§ 13—16);


Naredba bivše zemaljske vlade u Sarajevu od 15-VIII-1879 godine
br. 9504;
Instrukcija za šumarsku službu kod sreskiih načelstava u Bosni i
Hercegovini! od ll-VII-1890 god. br. 37061/1 (§ 25);


Zakon o zaštiti šumskog vlasništva od 28 jula 1913 god. (§ 13);


zatim za pašu koza vrijede propisi Zakona o šumama od 21-XII-1929
god. (§ 30—32, 34—39) i § 3 Zakona od 8 novembra 1930 god. o izmjenama
i dopunama Zakona o šumama od 21-XII-1929 godine.


581