DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Cl. 17.


Protiv odluka upravnog odbora H. Š. D. klub ima pravo žaliti se
glavnoj skupštini H. S. D.


; - Ci. 18.


Ako klub prestane sa radom, preuzima njegovu imovinu H. Š. D.
time, da sve predmete preda novom klubu, ako se ponova osnuje sa istim
ciljem.


Cl. 19.


Sporove među članstvom kluba rješava časni sud, za koji vrijede
odredbe propisane pravilima H. Š. D. čl. 33, 51. 34, čl. 35.


Cl. 20.
Ovaj poslovnik stupa na snagu, kad ga odobri glavna skupština
Hrvatskog šumarskog društva.


Zagreb, 15. kolovoza 1940.


Predsjednik : Tajnik :
Ing. Ante Abramović v. r. Ing. Vladimir Bosiljević v. r.


Ovaj je poslovnik primljen na glavnoj skupštini Hrvatskog šumarskog
društva, održanoj u Zagrebu dne 15. kolovoza 1940. godine.


IZ ADMINISTRACIJE


BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE
Odjel za šumarstvo V.


Broj: 13541-V-1940.
Predmet: Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu


molba za dopust članovima uprave za prisustvovanje sjednicama.


HRVATSKOM ŠUMARSKOM DRUŠTVU


ZAGREB


Na Vašu molbu od 5. svibnja o. g. broj 37-1940. odobravam svima članovima
uprave Hrvatskog šumarskog društva u Zagrebu, njihovim zamjenicima, članovima
nadzornog odbora i njihovim zamjenicima, koji su ujedno banovinski službenici, da mogu
izbivati od dužnosti svaki put, kad prisustvuju sjednicama odbora i to najviše tri dana
računajući ovamo i vrijeme putovanja na sjednice. Ovo se izbivanje od dužnosti neće
uračunati u godišnji odmor.


Ovo je odobrenje permanentno i važi za sve navedene članove do opoziva.


O ovom ne!ka obavijesti Hrvatsko šumarsko društvo svoje članove kojih se tiče,
a podređjena nadleštva i ustanove kod kojih su ovi članovi na dužnosti obavijestit će
odjel za šumarstvo radi znanja i postupanja.


Zagreb , 22. svibnja 1940.


Ban:


Dr. Ivan Šubašić. v. r.


569