DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Kao članovi pomlatka primaju se gg.:


Ivo Franjković, cand. for., Erdevik; Boris lav Ratković, stud, forest,
Zagreb; Vinko Škorjanec, stud, forest, Zagreb.


Kao članovi utemeljitelji J. Š. U. poslali su u smislu novih pravila H. Š. D. 51. 8 c
stav 2 pismenu izjavu da žele biti članovi utemeljitelji i u Hrvatskom šumarskom društvu
.slijedeća gg.:


Milan Weiner, šum. savjetnik u p., Kutina; Vi lim Č m e 1 i k, načelnik odj.


M. Š. i R. u p., Zagreb; Prof. Dr. Djur o Nein ad i ć, sveučilišni profesor, Zagreb;
Ing. Ant e Premužić , šumarski savjetnik, Zagreb, pa se sva gore navedena gospoda
primaju kao članovi utemeljitelji Hrvatskog šumarskog društva.
///. Eventualija.


1. Zaključeno je poslati Ravnateljstvu I. Hrvatske štedionice molbu, da se Hrvatskom
šumarskom društvu isplate ulozi u banci, koji su do sada bili zamrznuti. Izabire
se na sjednici delegacija, koja će posjetiti povjerenika I. Hrvatske štedionice i
razložiti mu, da društvo treba novac, jer ima razne velike izdatke i zamoliti ga, da
molbu Hrvatskog šumarskog društva za isplatu zaleđenih 116.459.52 Dinara podupre.
Izabiru se u ovu delegaciju Ing. Abramović i Ing. K a t i ć.
2. Raspravlja se prijedlog Ing. Nikole S t i v i č e v i ć a, da se za društvenu
čitaonicu nabave ruski časopisi, a za knjižnicu neke stručne knjige.
U smislu zaključka prošle sjednice odlučuje se povjeriti tajniku i uredniku, da
stupe u vezu sa redakcijama časopisa u državi i u inozemstvu radi zamjene časopisa
u vezi sa potrebama društvene čitaonice, knjižnice i uredništva Šumarskog Lista,, te
da sastave spisak osoba i ustanova, kojima će se List slati u zamjenu ili poklanjati.


U pogledu kupovine knjiga za knjižnicu izabire se posebni odbor, koji će donijeti
odluku za nabavku knjiga za društvenu knjižnicu. U taj se odbor izabiru gg. Ing. Mihovil
Markić, Ing. Petar Prpić, i Ing. Drago Kajfež.


3. Uzeto je na znanje, da je Hrvatskom Radiši otposlana svota od 1.000.— Din.
kao utemeljiteljni doprinos.
4. Molba Jurja Petrovića nadlugara za dodjeljivanje potpore raspravit će se prigodom
podjele novaca iz Kereškenjijeve zaklade na idućoj sjednici.
Nakon što je dnevni red iscrpljen predsjednik zahvaljuje svima prisutnima na
trudu i zaključuje sjednicu u 18.30 sati.


Zaključeno i potpisano:
Predsjednik: Tajnik:
Ing. Ante Abranović, v. r. Ing. Bosiljević Vladimir, v. r.


POSLOVNIK ZA OSNIVANJE I RAD KLUBOVA HRVATSKOG
ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Izrađen na temelju člana 31 Pravila H. Š. D.


Cl. 1.
Članovi Hrvatskog šumarskog društva na području jednog mjesta
ili bliže okoline mogu osnivati klubove, ako se za osnutak kluba izjavi najmanje
10 članova društva sa tog područja, u skladu sa čl. 31. pravilnika


H. Š. D.
566
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Cl. 2.


Privremeni odbor za osnivanje kluba uputit će dopis upravnom odboru
H. Š. D. sa najmanje 10 vlastoručnih potpisa punopravnih članova


H. Š. D., kojim izjavljuju želju za osnutak kluba i u kojemu se obaviješćuje
upravni odbor H. Š. D., da se osniva klub šumara, kako bi se mogao poslati
izaslanik H. Š. D. na konstituirajuću skupštinu kluba.
Cl. 3.


Svrha je kluba promicanje ciljeva navedenih u čl. 3 pravila H. Š. D.
kao i da sam klub uzme inicijativu za raspravljanje i rješavanje šumarskih
stručnih problema na svom području. Klub će po svakom važnijem pitanju
izvještavati društvo i svake će mu godine slati iscrpne izvještaje o
sveukupnom poslovanju. Izvještaj mora biti dostavljen društvu najmanje
jedan mjesec prije održavanja glavne godišnje skupštine li. Š. D.


Cl. 4.
Djelokrug kluba u pojedinim pitanjima određuje upravni odbor H.Š.D.


Cl. 5.
Upravni odbor H. Š. D. može na radnom području kluba po pojedinim
društvenim pitanjima poslovati preko dotičnog kluba.


Cl. 6.
Sjedište je kluba ono mjesto, u kojem je klub osnovan.


Cl. 7.


Naziv je kluba potpuno ime društva, a uz to nosi ime mjesta, gdje
se klub osniva. Na pr.: Hrvatsko šumarsko društvo, klub šumara u Splitu.


Cl. 8.
Materijalna su sredstva kluba:


1. — 20°/o članarine članova kluba;
2. — izvanredna članarina kluba, koju određuje njegova glavna godišnja
skupština;
3. — svi ostali prihodi kao: pokloni, priredbe i sve ostalo, što klub
poduzme u smislu ovog pravilnika i pravila H. Š. D.;
4. —i doprinos Hrvatskog šumarskog društva.
Cl. 9.
´ Organi su uprave kluba:


1. — Glavna godišnja skupština kluba kao i izvanredna;
2. — Upravni odbor;
3. — Nadzorni odbor.
Čl. 10.


Glavna se godišnja skupština drži svake godine mjesec dana prije
glavne godišnje skupštine H. Š. D. i to u mjestu sjedišta kluba. Upravni


567
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 46     <-- 46 -->        PDF

je odbor kluba dužan najmanje 15 dana prije održanja same skupštine obavijestiti
Upravni odbor H. Š. D. i članstvo kluba o održanju iste i priložiti
dnevni! red. Upravni odbor H. Š. D. može poslati na skupštinu kluba svoga
izaslanika. Aktivno i pasivno pravo glasa imaju svi redoviti članovi kluba,
koji su podmirili sva svoja potraživanja prema klubu i Hrvatskom šumarskom
društvu. Odluke se na skupštini donašaju većinom glasova i to
tajnim glasanjem. Skupština kluba donaša valjane odluke, ako je na njoj
prisutno barem jedna polovina članstva kluba, u protivnom će se slučaju
skupština održati rJola sata kasnije bez obzira na broj prisutnih i moći će
donašati valjane odluke.


Cl. u.
Skupština kluba :


1. —i daje razriješnicu staroj upravi i bira novi upravni odbor kluba;
2. — raspravlja o svim pitanjima kluba, donaša zaključke u duhu
poslovnika kluba i pravila H. S. D.;
3. — donaša proračun za novu poslovnu godinu kluba;
4. — donosi predloge kluba za glavnu godišnju skupštinu H. Š. D.
Cl. 12.
Izvanredna se skupština kluba saziva:


1. — na pismeni zahtjev Upravnog odbora H. Š. D.;
2. — po zaključku upravnog odbora kluba;
3. — na pismeni zahtjev nadzornog odbora kluba;
4. — na pismeni zahtjev tri petine članstva kluba.
Ova izvanredna skupština ima ista prava kao i glavna skupština
kluba i sve što vrijedi za glavnu godišnju skupštinu vrijedi i za izvanredn.


Cl. 13.


Klubom upravlja Upravni odbor koji se sastoji od predsjednika, potpredsjednika,
tajnika, blagajnika, jednog do tri odbornika i njihovih zamjenika.
Mandat upravnog odbora kluba traje dvije godine.


Cl. 14.


Dužnosti su i prava upravnog odbora kluba ista kao Upravnog odbora
H. Š. D. (čl. 23. pravila H. Š. D.) sa izmjenom u alineji 4 il to: zaključci
su upravnog odbora kluba valjani, ako sjednici prisustvuje najmanje polovica
upravnog odbora kluba.


Cl. 15.
Nadzorni! odbor ima sva prava i dužnosti predviđene u članu 24.
pravila H. Š. D., a sastoji se od 2 člana.


Cl. 16.


U slučaju da se klub ili njegova uprava ogriješi! o pravila H. Š. D.,
to je upravni odbor H. Š. D. ovlašten obustaviti rad kluba do saziva njegove
nove skupštine, koju mora sazvati najkasnije 2 mjeseca po suspenziji.
Ako se klub ili njegova uprava ponova ogriješi o pravila H. Š. D.
to je upravni odbor H. Š. D. ovlašten obustaviti rad kluba, i na prvoj
glavnoj skupštini H. Š. D. predložiti raspust kluba.


568