DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 42     <-- 42 -->        PDF

paušalno. Preduzimač se je obvezao odmah sutradan otpočeti posao, pa je i to imalo
uticaja na odluku, jer je vrijeme za rad sada povoljno.


Odbor je odmah raspravio sve uslove izvedbe, u čemu je odboru naročito bio
na pomoći Ing. Matija Djaić, te je odlučeno1, da se posao ima izvesti prema uvjetima,
koji će se pismeno dostaviti gosp. Hauptfeldu a koji glase:


1. Površina pročelja uzimlje se prema prednjem sa 1580 m2, te Vi tu izmjeru u
cijelosti ispravnom priznajete i nećete s naslova veće površine tražiti nikakove naknade
za višeradnje.
2. Fasadnu žbuku obvezujete se izvesti na slijedeći način:
a) cijelu površinu svih triju uličnih pročelja otući do gole opeke osim ukrasa od
sadre, glavnog vijenca, sporednih vijenaca i prozorskih klupčica. Reske zida dobro
i duboko očistiti te nakon toga temeljito isprati vodom. Vijence, klupčice i profilacije
oko prozora otući samo ukoliko su napukle i trošne, a sadrene modelacije izmjeniti
ukoliko su istrule.


Opranu površinu preštrcati cementnim mlijekom, kojem je dodana potrebna
količina oštrog kopanog pijeska.


Na osušenu površinu cementne kaše nanijeti donji sloj grube žbuke u produženom
cementnom rnortu razmjera 1 : 2 : 8 od oštrog kopanog pijeska, odležanog vapna i portlandcementa.
´


Na grubo zaribanu površinu donje žbuke dolazi fina gornja žbuka u produženom
cementnom1 rnortu, koja se mora fino zagladiti i u kojoj se izvode sve reske i profilacije
kako je to i na sadanjoj fasadi.


Nakon toga cijelu površinu obojiti francuskim okerom na prethodno pačokiranu
površinu fine žbuke, u tonu prema izboru uprave Društva;
b) Za rad morate izvesti propisne solidne skele te prirediti sav potrebni materijal.


3. U toku rada ustanovljene manjkavosti u izvedbi dužni ste na zahtjev ispraviti
bez prigovora. Isto tako dužni ste u slučaju, ako se ustanovi, da je upotrebljeni materijal
loše kvalitete ili da mort nije u propisnom omjeru, otući već djelomično ili posve izvedenu
žbuku, te provesti ponovno žbukanje. Na mjestima, gdje je sadanja žbuka suviše
debela, odnosno gdje je zid krparen komadićima dužni ste prije žbukanja površinu z:da
ispraviti, a tek na to izvesti žbukanje.
4. Sve navedene radove obvezujete se izvesti u roku od 60 šesdeset dana, a za
svaki daljnji dan zakašnjenja obvezujete se platiti penale od 100.— Dinara dnevno. Isto
tako obvezujete se u slučaju, da nastupe velike kiše odnosno niske temperature, radove
provesti tako da ne bude štetno po kvalitet fasade.
5. Obvezujete se nadalje da ćete nadzirati limarske popravke, te preuzimljete
jamstvo za iste tako, da neće od njih nastati nikakove štete na novo izvedenoj fasadi
a ukoliko nastanu, Vi ćete iste na svoj trošak i bez prigovora popraviti.
6. Isto tako provesti ćete popravke krova, ukoliko isti bude oštećen postavljanjem
skela odnosno prilikom limarskih popravaka, solidno a ne krparenjem.
7. Sva prozorska okna a eventualno i drvene dijelove, što se razbiju prilikom
žbukanja, dužni ste izmjeniti novima.
8. Nakon dovršenja rada dužni ste odvesti sa gradilišta skele, gruh i ostali materijal,
očistiti i oprati temeljito prozore i vrata i to kako stakla tako i drvene dijelove,
da se može odmah pristupiti ličenju doprozornika i prozorskih krila.
9. Sve troškove oko dozvole za izvedbu radnje kao i odštetu gradu za upotrebu
pločnika te eventualno oštećenje pločnika snosite u cijelosti sami.
10. Eventualne višeradnje, u koliko ne budu prethodno ustanovljene i priznate od
strane uprave društva, neće se nakon izvedenja priznati. Isto tako, ako ustanovite, da
bi bilo potrebnj provesti koju radnju, koja nije predviđena a neizvedenje moglo bi
564


i