DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Ing. S e r g i j e M a 1 j k o, za šum. višeg pristava 7 griipe kod Ravnateljstva
banovinskih šuma u Mostaru;
Ing. Oto n Šušteršić , za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod šumske
uprave u Travniku;
Ing. Jura j B a k r a n i n, za šumar, višeg pristava 7 gruipe kod šumske uprave
u Otočcu;
Ing. Stjepa n Bert i ć, za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod šumske
uprave u Moroviću;
Ing. Per o Špoljar,z a šumarskog višeg pristava 7 grupe kod šumske uprave
u Županji;
Ing. Josi p Čuvaj , za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod Ravnateljstva
banovinskih šuma u Vinkovcima;
Ing. Mirk o Janković , za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod šumske
uprave u Novoj Raci;
Ing. Nikola Žiromski, za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod Ravnateljstva
šuma otočke imovne općine u Otočcu; .
Ing. Vladimir B o s i 1 j e v i ć, za višeg šumarskog pristava 7 grupe kod
Ravnateljstva banovinskih šuma u Zagrebu;
Ing. Aleksander Despot, za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod Ravnateljstva
banovinskih šuma na Sušaku.


IZ DRUŠTVA


ZAPISNIK


I. sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva, održane dne 25. rujna 1940.
godine u prostorijama Šumarskog Doma u Zagrebu.
Prisutni: predsjednik: Ing. Ante Abramović, tajnik: Ing. Vladimir Bo-
s i 1 j e v i ć, blagajnik; O s k a r D r e m i 1, urednik Šumarskog lista Ing. Petar Prpi
ć, te odbornici: gg. inžinjeri RasimBećiragić, Drago Kajfež, Krešimir
Katić, Stjepan Škopac. Sjednici prisustvuju i gg. članovi, koji su na glavnoj
skupštini kooptirani u odbor radi donošenja odluke o raspoložbi sa imovinom Hrvatskog
šumarskog društva i to gg.: Ing. Alb in Leustek, Milan Drnić i Ing. Mat
i j a D j a i ć.


Ispričali su se radi odsutnosti Ing. Ivan Asančaić, Ing. M a k s o Fischer,
Ing. Josip Jozić, Ing. Čedomil Koluđrović, Ing. Ilija Lončar,
Ing. Mihajlo M a r k i ć, Ing. Petar Matković.


Otsutan: Ing, Dane Bulut.


Dnevni red:


1. Otvaranje i uvodna riječ predsjednika;
2. rasprava o imovini Hrvatskog šumarskog društva;
3. kretanje u članstvu;
4. eventualija.
/. Otvaranje i uvodna riječ predsjednika.


U 9 sati prije podne predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne a zatim
ukratko iznosi historijat čitave akcije oko uređenja imovnih prilika te zaključka skupštine
o raspoložbi društvenom gotovinom. Članovi uprave Hrvatskog šumarskog društva,
koji su stalno u Zagrebu, sastali su se nakon skupštine na nekoliko sjednica, te su sa


561
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 40     <-- 40 -->        PDF

gospodom članovima, koji su napose kooptirani u odbor radi odluke o raspoložbi društvenom
imovinom, raspravili sva pitanja u smislu mandata skupštine. Na prvom sastanku
obavljen je detaljan pregled čitave zgrade Šumarskog Doma i konstatovano,
koji bi se popravci imali izvesti. Zaključeno je zatim, da se zamoli savjet od nekoliko
arhitekta, a napose od gg. Ing. Jušića, šefa odsjeka za stručnu nastavu kod banske
Vlasti, koji od strane sveučilišta vrši sve nadzorne radnje oko gradnje i popravaka
fakultetskih zgrada. Ing. Jušić je također osobno sudjelovao kod pregleda zgrade i dao
svoje mišljenje u pogledu nužnih popravaka te mu se napose i ovom prilikom´ izriče
zahvalnost. Qosp. Ing. Jušić bio je toliko susretljiv, te je sam dao izraditi troškovnik
za sve nužne popravke na zgradi, na temelju kojih je odbor po prijedlogu Ing. Jušića
ustanovio, koji bi se popravci mogli odmah provesti, a koji će se radovi morati odgoditi
do proljeća.


Zaključeno je na tim ranijim sastancima, da se izvrše sve potrebne predradnje,
tako da se na sjednici upravnog odbora mogu donijeti svi potrebni zaključci i odmah
nakon toga pristupiti izboru poduzetnika za izvedbu radova i samoj gradnji.


Predsjednik zahvaljuje svoj gg. koja su upravi u ovom radu pomogla, a napose
gosp. Ing. Stjepanu Jušiću, Ing. Zvonimiru Veljačiću, Ing. Lambertu Kriškoviću, Dr. Josipu
Balenu, g. Milanu Drniću i ing. Matiji Djaiću.


Tajnik izvještava o dosada izvršenim tehničkim pripremama i to, da je u dnevnim
listovima »Novostima«, »Hrvatskom Dnevniku« i »Jutar. Listu« oglašena jeftimba
za popravak zgrade Šumarskog Doma, da je oglas poslan i zagrebačkoj obrtničkoj Komori
radi proglašenja u tamošnjem području kao i obavijest za desetak poznatih i
solidnih građevnih poduzeća. Rok za podnošenje pismenih ponuda bio je danas, t. j .


25. IX. 1940. u 10 sati prije podne. Društvo je primilo ukupno 21 ponudu, što pokazuje,
da je za izvedbu ovog posla bio vrlo velik interes. Jeftimba je raspisana za izvedbu čitave
nove vanjske fasade te izvedbu limarskih, stolarskih i ličilačkih radova na vanjskoj
fasadi, a od unutarnjih radova samo izvedba izolacije stana u stanu kućepazitelja. Sa
dvorišne strane ima se odmah izvršiti sve limarske radnje, dok se ostali radovi radi
poodmaklog vremena moraju po savjetu stručnjaka obaviti na proljeće.
Sa otvaranjem ponuda čekalo se do 10 sati kako je u oglasu bilo navedeno.
U 10 sati pušteni su u dvoranu interesenti, koji su došli da prisustvuju otvaranju ponuda.
Predsjednik otvara svaku ponudu onim redom´ kako je stigla i bila označena rednim
brojem od 1—21, te svaku napose i redom glasno čita. Pošto je otvaranje ponuda bilo
javno, nije se kod ovog čitanja vodila nikakova diskusija, nego su u prisustvu interesenata
samo pročitane ponude, a diskusija je odgođena za kasnije. Uprava je primila
slijedeće ponude:


1. Antun Spende, za ličilarske radove uz cijenu od Din. 45.— po 1 m2;
2. Stjepan Guttman, za ličilačke radove 153 m2 za 7.372 Din.;
3. Dragutin Hemerich, za ličilačke radove uz cijenu od 32.— Din. po 1 nr;
4. »Slovo« H. Pleško, za ličilačke radove uz cijenu od 75.— Din. po 1 nr:
5. B. Baždar, za ličilačke radove uz cijenu od 40.— Din. po 1 m2;
6. Trojnar Josip i Mecner Gabriel, za popravak vanjske fasade uz cijenu od Din.
39.50 po 1 m2, odnosno 62.410 Din. za čitavu fasadu, a za izolaciju zidova u stanu podvornika
58.— Din. po 1 m2, odnosno 1.508.— Din za izvedbu čitave izolacije;
7. Lamza, građevno poduzeće d. d.: za izvedbu vanjske fasade uz cijenu od 69.50
Din. po 1 m2, odnosno 109.810.— Din. za čitavu fasadu, a za izolaciju u stanu podvor-.
nika 68.— Din. po 1 m2, odnosno 1768.— Din. za izvedbu čitave izolacije;
8. M. Živković, za limarske radove uz trošak od 5.862.— Din. prema specifikaciji;
9. Kazimir Golać, građevno poduzeće nudi izvedbu sviju poslova i to:
a) zidarske radnje sa 59.— Din. po 1 m2 odnosno 93.220 Din. za čitavu fasadu,
i 46.— Din. odnosno 1196.— Din. za izvedbu izolacije u stanu podvornika; b) limarske


562
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 41     <-- 41 -->        PDF

radnje uz svotu od 6443.— Din., a prema specifikaciji; c) stolarske radove uz cijenu od
7.020.— Din. t. j . 60.— Din. po 1 komadu; d) ličilačke radove uz cijenu od 38.— Din. po
1 m2, odnosno 5.833 Din.; dakle sve radove uz paušalnu cijenu od 113.712.— Din;


10. M. Škrinjar, građevno preduzeće, popravak vanjske fasade uz cijenu od 75.—
Din. po 1 m3, odnosno 118.500.— Din. za čitavu fasadu, a za izvedbu izolacije 55 Din po
1 m3 odnosno 1430.— Din. za čitavu izolaciju;
11. Stjepan Jirasek, građevni poduzetnik, nudi više alternativa za izvedbu fasade
i to: a) radovi po 38.— Din. po 1 m2 t. j. 60.040.— Din. za sveukupni posao, b) radovi po
60.— Din. po 1 nr´ t. j . 94,800.— Din. za sveukupni posao, c) radovi po 70.— Din. po
1 ms, t. j . 110.600.— Din. za sveukupni posao, d) radovi u drugoj alternativi ali uz istu
cijenu kao pod c). Za radove oko izolacije Din. 40.— po 1 nr, odnosno 9J0.— Din. za
čitav posao;
12. Franjo Mokrović, ovi. graditelj, za izvedbu vanjske fasade Din. 49.— po 1 m2,
odnosno 77.420.— Din., a za izolaciju 53.— Din. po 1 nr´, odnosno 1378.— Dinara;
13. Lesić Dionis, za ličilačke radove uz cijenu od 60.— Din. po 1 nr, odnosno
9.210.— Dinara;
14. Ilijaš Albert, stolarske radove nudi izvesti uz paušalnu svotu od 6.500.— Din.;
15. Lujo Šunko, ovlašteni graditelj, izvedba fasade uz cijenu od 78.— Din. po
1 nr, odnosno 122.240.— Dinara, a izolaciju cijena od 65.— Dinara, odnosno 1.690.— Din.;
16. Viktor Fabris, za stolarske radove cijena od 11.350.— Dinara prema specifikaciji;
18. Juraj Krajan, ovlašteni graditelj: a) izvedba fasade uz cijenu od 56.— Dinara
po 1 nr, odnosno 88.480.— Dinara za čitavu fasadu, a izolaciju uz cijenu od 29.— Din.
po 1 nr´, odnosno 754.— Dinara; b) izvedba fasade po 60.50 Din. po 1 ,m2 odnosno
95.590.— Din. u drugoj alternativi.
19. Jakov Dvojkovič, za ličilačke radove uz cijenu cd 35.— Din. po 1 nr, odnosno
5.375.50 Din. sveukupno;
20. Stanko Hauptfeld, ovi. graditelj, nudi izvedbu vanjske fasade po 66.50 Din.
po 1 m2, odnosno 105.070.— Din., a izvedbu izolacije uz cijenu od 40.— Din. po 1 nr,
odnosno 1.040.— Din. Ujedno nudi i drugu alternativu za izvedbu fasade, a uz istu cijenu
od 66.50 Din. po 1 nr;
21. Antun Paulič, za stolarske radove uz paušalnu svotu od 11.150 .— D., uz 10%
popusta.
Nakon što su sve ponude pročitane, interesenti su napustili dvoranu, te se odmah
prešlo na diskusiju o stiglim ponudama.
Pošto je stigao toliko veliki broj ponuda, rasprava o ponudama trajala je dugo
vremena, te kako je vrijeme /bilo već ipoodmaklo, predsjednik prekida sjednicu i zakazuje
nastavak u 4 sata poslije podne. Za popodnevnu sjednicu sačinjeni su pregledni spiskovi
svih ponuda, te se je odmah pristupilo raspravi.


Zidarski radovi su bili najvažniji, pa su najprije razmotrene sve ponude za izvedbu
fasade. Eliminarne su redom sve ponude, koje su nudile krpanje ili su se činile
nejasne ili dvojbene, a nakon što su sve ponude detaljno analizirane vidjelo se, da je
medu ponudama bilo takovih, koje po mišljenju odbora ne daju jamstvo za solidnu
izvedbu, jer je odbor stao na stanovište, da se svi radovi imadu solidno i temeljito
izvršiti. Odbor je imao pred očima samo solidnost izvedbe i zato se dugo i detaljno
raspravljalo o solidnosti poznatih dosada izvedenih radova svakog ponuđača napose.
U uži izbor došle su ponude, Golca, Jiraseka i Hauptfelda.


Nakon što je izvršeno i sasvjetovanje sa ponuđačima i pretresem uslovi za izdavanje
u posao, odlučeno je, da se izvedba posla povjeri građevnom poduzeću Stanka
Hauptfelda prema njegovoj alternativnoj ponudi pod b) i to uz cijenu od 105.000.— Din.


563
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 42     <-- 42 -->        PDF

paušalno. Preduzimač se je obvezao odmah sutradan otpočeti posao, pa je i to imalo
uticaja na odluku, jer je vrijeme za rad sada povoljno.


Odbor je odmah raspravio sve uslove izvedbe, u čemu je odboru naročito bio
na pomoći Ing. Matija Djaić, te je odlučeno1, da se posao ima izvesti prema uvjetima,
koji će se pismeno dostaviti gosp. Hauptfeldu a koji glase:


1. Površina pročelja uzimlje se prema prednjem sa 1580 m2, te Vi tu izmjeru u
cijelosti ispravnom priznajete i nećete s naslova veće površine tražiti nikakove naknade
za višeradnje.
2. Fasadnu žbuku obvezujete se izvesti na slijedeći način:
a) cijelu površinu svih triju uličnih pročelja otući do gole opeke osim ukrasa od
sadre, glavnog vijenca, sporednih vijenaca i prozorskih klupčica. Reske zida dobro
i duboko očistiti te nakon toga temeljito isprati vodom. Vijence, klupčice i profilacije
oko prozora otući samo ukoliko su napukle i trošne, a sadrene modelacije izmjeniti
ukoliko su istrule.


Opranu površinu preštrcati cementnim mlijekom, kojem je dodana potrebna
količina oštrog kopanog pijeska.


Na osušenu površinu cementne kaše nanijeti donji sloj grube žbuke u produženom
cementnom rnortu razmjera 1 : 2 : 8 od oštrog kopanog pijeska, odležanog vapna i portlandcementa.
´


Na grubo zaribanu površinu donje žbuke dolazi fina gornja žbuka u produženom
cementnom1 rnortu, koja se mora fino zagladiti i u kojoj se izvode sve reske i profilacije
kako je to i na sadanjoj fasadi.


Nakon toga cijelu površinu obojiti francuskim okerom na prethodno pačokiranu
površinu fine žbuke, u tonu prema izboru uprave Društva;
b) Za rad morate izvesti propisne solidne skele te prirediti sav potrebni materijal.


3. U toku rada ustanovljene manjkavosti u izvedbi dužni ste na zahtjev ispraviti
bez prigovora. Isto tako dužni ste u slučaju, ako se ustanovi, da je upotrebljeni materijal
loše kvalitete ili da mort nije u propisnom omjeru, otući već djelomično ili posve izvedenu
žbuku, te provesti ponovno žbukanje. Na mjestima, gdje je sadanja žbuka suviše
debela, odnosno gdje je zid krparen komadićima dužni ste prije žbukanja površinu z:da
ispraviti, a tek na to izvesti žbukanje.
4. Sve navedene radove obvezujete se izvesti u roku od 60 šesdeset dana, a za
svaki daljnji dan zakašnjenja obvezujete se platiti penale od 100.— Dinara dnevno. Isto
tako obvezujete se u slučaju, da nastupe velike kiše odnosno niske temperature, radove
provesti tako da ne bude štetno po kvalitet fasade.
5. Obvezujete se nadalje da ćete nadzirati limarske popravke, te preuzimljete
jamstvo za iste tako, da neće od njih nastati nikakove štete na novo izvedenoj fasadi
a ukoliko nastanu, Vi ćete iste na svoj trošak i bez prigovora popraviti.
6. Isto tako provesti ćete popravke krova, ukoliko isti bude oštećen postavljanjem
skela odnosno prilikom limarskih popravaka, solidno a ne krparenjem.
7. Sva prozorska okna a eventualno i drvene dijelove, što se razbiju prilikom
žbukanja, dužni ste izmjeniti novima.
8. Nakon dovršenja rada dužni ste odvesti sa gradilišta skele, gruh i ostali materijal,
očistiti i oprati temeljito prozore i vrata i to kako stakla tako i drvene dijelove,
da se može odmah pristupiti ličenju doprozornika i prozorskih krila.
9. Sve troškove oko dozvole za izvedbu radnje kao i odštetu gradu za upotrebu
pločnika te eventualno oštećenje pločnika snosite u cijelosti sami.
10. Eventualne višeradnje, u koliko ne budu prethodno ustanovljene i priznate od
strane uprave društva, neće se nakon izvedenja priznati. Isto tako, ako ustanovite, da
bi bilo potrebnj provesti koju radnju, koja nije predviđena a neizvedenje moglo bi
564


i
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 43     <-- 43 -->        PDF

štetno utjecati, dužni ste upozoriti upravu društva, da je potrebno da se ti radovi
provedu.


11. Zabranjuje Vam se upotreba hodnika i prostorija unutar zgrade za prelaženje
radnika i prenošenje materijala osim stubišta Mažuranićev trg 11 odnosno Perkovčeva
ulica 5, ali i to samo u vrijeme kada nema smetnje.
12. Za slučaj spora podvrgavate se pravorijeku redovitih sudova u Zagrebu.
13. Plaćanja će uslijediti prema situaciji izvedenih radnja no s time, da do konca
izvedenja ne može biti isplaćeno više od 75%. Ostatak od 25% isplatiti će se nakon
obavljene pohvalne radnje, a nakon prijema garantnog pisma odnosno bianko mjenice
do iznosa od 10% od ugovorene svote, koja garancija ostaje društvu do obavljanja
nadpohvalbe i to najduže jednu godinu dana od dana obavljene pohvalbe. U koliko se
u tome roku ne obavi nadpohvalba, dužni ste zatražiti, da se ista obavi a ukoliko na
Vaš zahtjev ne bude obavljena, predstoji Vam pravo traženja povrata garancije.
14. Za izvedenu radnju jamčite društvu ne samo u roku navedenom u prednjoj
točki nego i kasnije, ukoliko nastanu oštećenja uslijed nesolidnosti izvedbe.
15. Nadalje se obvezujete, da ćete naknaditi i sve štete, koje budu prouzročene
nepažnjom Vaših radnika odnosno otuđenjem predmeta, koji se nalaze na tavanu, po
Vašim radnicima.
16. Hrvatsko šumarsko društvo dozvoljava priključak na postojeći vodovod u
zgradi no s time, da naknadite trošak za potrošenu vodu.
Preduzimač je u cijelosti pristao na ove uvjete, te je ugovor sa njime odmah sastavljen
i potpisan.
Pošto su zidarski radovi u tijesnoj vezi sa solidnošću izvedbe limarskih radova,
to je ugovorom pod toč. 55 napose određeno, da poduzetnik i za te radove odgovara.
Ustanovljeno je, da od svih ponuda za limarske radove iznosi prosjek ´5.500.— Din., pa
je ta svota prihvaćena kao osnova, po ,kojoj bi cijeni imao poduzetnik g. Hauptfeld uz
jamstvo preuzeti i izvedbu limarskih radova po svojim majstorima.


Za ličilačke radove prihvaćena je ponuda Antuna špende uz cijenu od 45.— Din.
po 1 m2, odnosno 6.907.50 Dinara, jer je ta ponuda po: ocjeni sviju bila najpovoljnija,
jer je precizirala sve poslove, koji se imadu izvesti i jer je odgovarala uslovima.


U pogledu stolarskih radova nije se odbor mogao odlučiti za prihvaćanje nijedne
od stiglih ponuda, nego je zaključio, da se stolarski radovi izvedu u režiji i neposrednom
pogodbom, jer će na taj način biti posao solidnije i jeftinije izveden.


Raspravljano je zatim opširno o izvedbi sviju radova, te zaključeno povjeriti Ing.
Matiji Djaiću, tajniku fakulteta, nadzor nad izvedbom posla. Ing. Gjaić se je povjerene
dužnosti prihvatio i odboru izložio svoje mišljenje i prijedloge glede izvedbe radova i
nadzora nad radovima.


Nakon toga raspravljalo se općenito o materijalnim prilikama u društvu, pa će
se to pitanje detaljnije raspraviti na slijedećoj sjednici.


//. Kretanje u članstvu. ,


Kao redoviti članovi društva primaju se slijedeća gospoda: Ing. Bogom
il Cop, šum. upravitelj Čabar; Ing. Ante Dobrinić, šum. ravnatelj Split;
Ing. Dušan Klepac, šumarski inžinjer Zagreb; Karlo M a r eš, nadšumar Sisak;
Ing. Žarko M i 1 i ć, šum. upravitelj Dvor na Uni; Ing. Juli j an Pašalić, šum.
upravitelj Bugojno; Ing. Fran e Pavletić , sreski šumar Benkovac; Ing. Mila n
S a v i ć, šumarski vježbenik, Mostar.


Kao izvanredni članovi primaju se ova gospoda:
Ing. Aljmašac Marin, šum. inžinjer Bački Breg; Ing. Ljubomir Gavran
, šumarski savjetnik, Teslić.


565