DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 36     <-- 36 -->        PDF

SAOPĆENJA


ŠUMA I KLIMATSKI ČIMBENICI.


Stalno se naglašuje povoljan utjecaj šume na klimu, ali dosad na konkretne podatke
u tom pogledu u literaturi nisam nailazio. Tek nedavno u knjizi P. Deffo rita
i n e s-a*) našao sam podatke o egzaktnim istraživanjima u tom smjeru. Proveli su ih
Ameiičani u području Rio Grande. Za opažanja i ispitivanja bile su izabrane dvije susjedne
vrlo slične doline. Svaka od pokusnih površina imala je površinu od 80 ha, a
obrasla podjednakom šumom smreke i jasike. U obe sastojine vršena su od 1911. do
1918. god. promatranja klimatskih odnosa. Sakupljeni podaci bili su praktički isti i za
jednu i za drugu dolinu, odnosno pokusnu površinu ili sastojinu. Potom je na jednoj
plosi izvršena čista sječa, a komparativna su istraživanja nastavljena. Uporedbom
dobivenih podataka ogoljena površina pokazivala je spram pošumljene ove razlike:
a) povišenje srednje temparature za 0,7°C; b) tri puta veću udarnu snagu vjetra; c)
umanjenje oborina za 2%; d) otapanje snijega izvršeno je u prosjeku za 4 dana ranije.


Uzevši u obzir, da su pokusne plohe, iako srazmjerno velike, u obzira na pojedine
šumske areale, a naročito cijele krajeve male, ipak se iz naprijed navedenih podataka
očevidno razabire povoljan utjecaj šume. Za južne krajeve sa malo kiše i one na oko
minimalne razlike u temperaturi i oborinama mogu biti od najvećeg utjecaja na razne
usjeve, a produljenje roka otapanja snijega od 4 dana može pak igrati odlučnu ulogu u
režimu riječnih vodotoka, jer to produljenje može otkloniti možda i katastrofalne poplave,
naročito kada je otapanje snijega u vezi s toplim proljetnim kišama.


Ing. O. Piškorić


CENTRE INTERNATIONAL DE SYLVICULTURE.


BERLIN-WANSEE Robertstrasse 7
Le Professeur Speer , I´Inspecteur general pour les nouvelles constructions
dans la capitale du Reich Allemand, a reserve un nombre de terrains dans le pay-
sage charmant des toords du lac de Wannsee sur les cofins du Grunewald de Berlin
pour le nouveau bätiment destine au Centre international de Sylviculture. L´architecie
de Karinhall, de rAmbassade d´Italie ä Berlin et d´autres edifices d´apparat, le O´berbaurat
H e t z e 11 a prepare les plans du nouveau palais qui tiennent compte de 1´essoi
qu´a pris le Centre international de Sylviculture: Dans un an ä peine d´existence 18
pays ont adhere comme Etats-membres. La fondation de cette institution internationale,
dont le president est le Baron K. de W a 1 d b o 11 (Hongrie), repond ä un voeu formule
depuis longtemps dane les milieux forestiers. Le Delegue du Reich Allemand le Secretaire
d*Etat Generalforstmeister A lp er s a ete elu Vice^President. La direction des
travaux, qui ont suscite un vif interet international, est confiee au Professeur Joseph
K´ö s 11 e r.


LIČNE VIJESTI


USPOMENI ING. JOVANA METLAŠA


Smrću Jovana Metlaša nestalo je iz šumarskih redova najtipičnijeg predstavnika
generacije starih šumara, koja se bliži svome miru. To je generacija, čiji su članovi
ostali do poslijednjega svoga daha nepokolebljivi poklonici neseoničnog šumarskog


* Pierre Deffontaines : L´Homme et la Forets, Edition de la nouvelle revue
francaise Geographie humaine, Paris 1933.
558