DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ing. STJEPAN FRANČ1ŠKOVIČ (Zagreb):


MANUELNI RAD U ŠUMSKO] PRIVREDI*


(MANUELE ARBEIT IN DER FORSTWIRTSCHAFT)


Osnovku svake produkcije čine: priroda, rad i kapital. Kao u svim
privrednim granama tako se ii u šumarstvu dadu ova tri elementa prilično
jasno razlikovati, tek se važnost pojedinog člana uslijed raznih naziranja
ocjenjuje različito. Može se što vise ustvrditi, da se nikada svoj
trojici ovih elemenata nije priznavala jednaka važnost i udjel u efektu
proizvodnje. Kao najsigurnije mjerilo za prioritet jednog ili dvojice ovih
faktora služi načelo potrajnosti odnosno stalnog kontinuiteta proizvodnje.
To nas načelo vodi natrag u davnu prošlost šumskog gospodarstva, gdje
uzroci prvih početaka stručnog gospodarenja leže u nestašicu drveta ili
barem u bojazni pred nestajanjem šuma. Stoga je težnja, da se što prije
pokrije nedostatak na ovom važnom gospodarskom artiklu, dovela do
spoznaje o potrebi stvaranja i podržavanja što većih drvnih gromada
odnosno kapitala . Drvna je zaliha shvaćena kao kolajući (umlaufendes)
kapital, od kojeg se obzirom na produktivitet gospodarenja očekuje
najveća moguća renta, poznata pod imenom šumske rente. Tu je, kako
vidimo, najjače naglašen prioritet kapitala. Međutim se ovakovo naziranje
nije moglo dugo održati. Drvna zaliha nije samostalan i neovisan
faktor u produkciji, već je samo funkcija zemljišta i klime t. j . priro d e,
koja prva postavlja uslove njezinom nastajanju i gibanju. I tako se gledajući
kroz načelo potrajnosti pred nama pomalja zemljište kao primarni
faktor produkcije, potiskujući vrijednost kapitala drvne gromade na drugo
mjesto. A kako zemljište dolazi samo u jednoj stalnoj veličini, koja se ne
može uvećavati —i ono dakle dolazi u minimumu — to je potrebno da ono
pruža maksimalno ukamaćenje (zemljišna renta).


Uvođenje rentabiliteta u šumsku privredu povlači za sobom pitanje,
da li u šumama treba izgospodariti najveći materijalni ili najveći novčani
prihod. Kako znamo, odluka je pala u korist ovog potonjeg, pa tako dolazimo
do teorije o najvećem čistom prihodu, koja čini temelj današnje
nauke o računanju vrijednosti šuma.


Posve je prirodno, da u ovakovom shvatanju šumske produkcije
mogu doći do izražaja samo dva faktora produkcije t. j . priroda i kapital
dok treći t. j . čovječji ra d ostaje kao manje važan potpuno po strani.
Dapače, on u računu najvećeg čistog zemljišnog prihoda dolazi kao teret
ilit više manje nužno zlo. Makar koliko da je odlučan za uspjeh proizvodnje,
on jest i ostaje samo troškovni faktor (Kostenfaktor), koji na čisti
prihod uvijek djeluje negativno. Šuma dakle odbacuje to veći prihod, što
je rad jeftiniji i sljedstveno tome, što je standard života radnikova niži.
To je jedini mogući zaključak do koga dolazimo, ako šumsko gospodarstvo
promatramo s privatno-gospodarskog stanovišta.


* Vidi Šumarski list god. 1940. broj 10, str. 503. Op. ur.
550
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Ova nas anomalija stavlja pred dilemu, da li je uopće opravdano
uvođenje principa rentabiliteta u šumsko gospodarstvo. Rentabilitet, dirigiran
privatnom inicijativom i koristima šumoposjednika nikada ne
može stvortti onu harmoniju prirode, rada i kapitala, koja je nužna za
maksimum produkcije. Ili se ima napustiti važnost rada ili ideja rentabiliteta
s privatno-gospodarskog gledišta. Tu leži; spoznaja savremenog njemačkog
šumarstva, iz koje izviru nove i dosad nepoznate šumsko-političke
reforme. Prema toj spoznaji šumsko gospodarstvo prestaje biti
objekt prilvatno-gospodarskih interesa a postaje sastavni dio njemačkog
privrednog organizma. Ono u gospodarskoj cjelini ima točno određenu
ulogu upirući se na slijedeća tri kardinalna aksioma:


a) povezanost šume i naroda (Verbundenheit von Wald und Volk),


b) potrajnost gospodarenja (Nachhaltigkeit),


c) organičko shvatanje šume (organische Auffassung des Wald


wesens).
Po stilizaciji prof. Dra Ab e t za (Freiburg) njemačka je nauka odredila
šumarstvu na ovoj podlozi slijedeće zadatke:


1) Produkcija drveta i nuzgrednih prihoda te s tim u vezi stvaranje
rada i zarade za svu radnu snagu, angažovanu u šumskom gospodarstvu.
2) Podržavanje i podizanje kulturnog djelovanja šume (upliv na


klimu, vodotoke, zemljište, poljsko gospodarstvo itd.).
3) Podržavanje i podizanje utjecaja šume na duševno i! tjelesno raspoloženje
naroda (turizma, lov, lječilišta, odmor itd.).
4) Podržavanje važnosti šume za obrambenu sposobnost njemačkog
naroda (Wehrhaftigkeit).


Iz ovako se formuliranih zadataka njemačkog šumarstva vidi, da je
očito napušten princip privatno- gospodarskog interesa. Šuma, u koliko
je i privatna svojina, dužna je prvenstveno vršiti opću narodno-gospodarsku
funkciju. Privatni se interes uvažuje samo tada, kad je šuma u cijelosti
zadovoljila općim zahtjevima. To naročito vrijedi za pitanje šumskog
manuelnog rada i zarade, što je sve podvrgnuto najsavjesnijoj državnoj
kontroli i direktivi. Možemo dakle reći, da se u novim zadacima šumarstva
u Njemačkoj nalaze i prvi pokušaji, da se čovječjem radu u šumskoj
produkciji odredi dostojno mjesto. Taj se elemenat prvi put u historiji
šumarstva uzima u ozbiljno proučavanje (Arbeitswissenschaft) i već dosadanji
rezultati pobuđuju u svjetskoj stručnoj javnosti najveću pažnju.


Kod razrade ovog pokreta držim se informacija docenta Visoke
škole za šumarstvo u Eberswaldu g. Ing. Dra E. S t e n z e 1 a, koje je dao
našoj šumarskoj delegaciji u svom posebnom predavanju u Oberammergau-
u (19. jula 1939.). Primjećujem, da su u našoj stručnoj literaturi dosad
fragmentarno prikazani nekoji detalji iz nauke o šumskom radu u
vezi s fiziološkim i mehaničkim uslovima rada. Nažalost nije obuhvaćena
čitava nauka niti povod i suština samog pokreta, pa nije moguće o tome
stvoriti objektivan sud s gledišta naših prilika. Nadam se, da ću ovim
prikazom pridonijeti popunjenju nekojih praznina.


SOCIJALNA PODLOGA.


Nauka o radu je znanstveno istraživanje čovječje djelatnosti. Ona
obrađuje sva psihološka, fiziološka, mehanička i organizatorna pitanja u
vezi s ljudskim naporima za proizvodnju potrebnih materijalnih dobara.


551
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Već je u toku prošlog stoljeća poznati njemački kulturni historik
Heinrich R i! e h 1 iz čisto socijalnog osjećaja došao do uvjerenja, da se
manuelni rad čovjeka mora pomagati pridizanjem duševnog raspoloženja.
Njegove više manje teoretske motivacije nisu našle uvaženja u ono doba
posvemašnjeg gospodarskog liberalizma. Riehl sa svojim predlozima
ostaje u glavnom osamljen sve do najnovijeg vremena. Kasnije neovisno
od njega zahvaća Henri For d energijom industrijalca u pitanje dizanja
manuelnog rada pa ga donekle praktički i! rješava, kako je to općenito
poznato. Nu Ford po sudu njemačkih stručnjaka nije kod stvaranja svog
radnog sistema bio rukovođen socijalnim osjećajem. Njegova je svrha
postizavanje najvišeg prihoda iz uloženog novčanog kapitala i upotrebljene
ljudske snage. Izvjesne socijalne institucije stvara on tek onda, kad
je trebalo štediti s ljudskim materijalom.


Ovi pokušaji bez obzira na njihove prvotne pobude i na eventualnu
korist njihovih reformi nisu našle simpatija kod širih slojeva radničkog
svijeta. One su što više izazvale nepovjerenje il otpor. Prema Stenzelu je
u njima današnji! radnik pod uplivom marxistiekih doktrina gledao opasnost
jačeg izrabljivanja, pa je radništvo samo kolektivno preciziralo
svoje zahtjeve. Poslodavac je opet u postavljenim zahtjevima radništva
vidio opasnost enormnog povisivanja nadnice pa je razumljivo tražio
sredstva, da njihove zahtjeve što više smanji!. Ove divergencije interesa
radnika il poslodavca uzrokuju, kako je poznato, mnoge konflikte, nemire,
štrajkove i bojkote, nemalu brigu modernih država. Razna socijalna zakonodavstva
traže moguća riješenja počev od kompromisnih pa do najradikalnijih,
ali do danas još nije manuelni rad, naročito šumski, temeljito
znanstveno proučavan, da bi se na strogo naučnim zasadama mogli osnovati
potrebni zakonski propusi.


Prvi su temelji naučnog istraživanja šumskog rada udareni tek 1926.
godine na zasjedanju kongresa njemačkih šumarskih društava u Rostocku.
Nosioci ovog pokreta bili su poznati njemački! šumarski stručnjaci Hilf,
Riess i Strehlke. Međutim su njihovi predloži sa gotovo svih
strana dočekani! s izvjesnom skepsom, pa se na praktičnu primjenu nije
u prvo vrijeme moglo ni pomišljati. Kako je očekivano razumjevanje izostalo,
to se čitava akcija morala ograničiti na teoretske pripreme.


Materiju, koja nam u ovu svrhu stoji na raspoloženju, možemo svrstati
u pet poglavlja prema hronološkom razvoju studija i dosad stečenih
rezultata u njemačkom šumarstvu. Te etape bile bi slijedeće:


1) Naučne predradnje,


2) izvođenje,


3) intervencija vlasti,


4) dosadanji rezultati.


Unapred moram naglasiti, da jedan kritičan pogled na ovaj rad nije
moguće već danas donijeti. To je posve i shvatljivo, jer je u tom pokretu
još sve u počecima. Iznosim stoga prikupljenu građu onako, kako sam je
i primio držeći se samo fakata, kako su našoj delegaciji predstavljeni! i
objašnjeni od strane najmjerodavnijih predstavnika njemačkog šumarstva.


I. Naučne predradnje.
Jedan od glavnih radnika u ovom području je svakako prof. Dr.
Hilf, rektor šumarske visoke škole u Eberswaldu. Njemu pripada zasluga
za osnivanje Društva za nauku o šumskom radu (Gesellschaft für


552
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 31     <-- 31 -->        PDF

forstliche Arbeitswissenschaft), koje u cilju znanstvenih istraživanja podiže
zaseban Institut za nauku o šumskom radu, prozvan
po početnim slovima njemačkog naziva »Iffa« (Institut für forstliche Arbeitswissenschaft).
Ovaj zavod u jednom čitavom nizu raznih odjeljenja
vrši sistematska istraživanja prirodnih i društvenih uslova šumskog manuelnog
rada kako bi postavio norme što većeg efekta rada sa što manje
gubitka na vremenu i čovječjoj radnoj snazi. Najmarkantnija su područja
ispitivanja slijedeća:


a) Psihološki uslovi!.


Glavno je težište ovog studija, da se ispravno shvate i zadovolje
sve potrebe zaposlenog čovjeka koliko u njegovom radu toliko i u slobodno
vrijeme. Šumskom radniku treba omogućiti takav .način života i
rada, da se u svom pozivu osjeća zadovoljnim, te da mu ne samo posao
nego i slobodno vrijeme a što više i društvo, okolina te stanovanje pruža
što veće zadovoljstvo. Ovamo spada i dizanje radnikove samosvi jesti
, da se ne osjeća kao poniženi i izrabljivani objekt, već kao važan
faktor u općoj narodnoj privredi. On mora doći do uvjerenja, da u šumskoj
privredi nije sluga nego suradnik. Jedino ovakovo unutarnje jačanje
radnikove duše može odstraniti nepovjerenje prema poslodavcu i stvoriti
mogućnost zajedničke suradnje.


Institut je u ovu svrhu prikupio sve podatke o radničkim običajima,
navikama (pjesma, glazba), drugarstvu i uzajamnoj pomoći. Sve to treba
staviti radniku na raspoloženje, kako ne bi bio prepušten sam sebi. Radnik
mora osjetiti, da se nad njim ne vodi samo nadzor nego i briga za
sve njegove duševne i tjelesne potrebe. Potrebno mu je davati savjete u
svim važnim životnim pitanjima pogotovo u onim gospodarskog značaja
(stočarstvo, povrtljarstvo, ishrana, uređenje slobodnog vremena i nastamba).
Na ovoj se osnovi izgrađuje danas u Njemačkoj posebna šumskoradnička
politika.


b) Fiziološki uslovi.


Kod fizioloških uslova rada t. j . kod nastojanja, da se tjelesna snaga
radnika što više štedi, morao je Institut prema predradnjama A t z 1 e r a
zahvatiti u više strana. Tu je bilo potrebno postaviti generalne fiziološke
norme za svaki pojedini manuelni posao pa ih onda primjeniti u praksi.
Te se opće norme rada mogu danas u kratko formulirati kako slijedi:


1) izbjegavanje prekida u radu,


2) omogućavanje kružnih pokreta,


3) razvijanje jakog mišičja,


4) nošenje tereta pomoću skeleta,


5) utvrđivanje optimalnog radnog tempa,


6) iskorišćavanje vježbe i vlastite težine,


7) mjenjanje radnikovih pokreta,


8) uklanjanje nepotrebnih kretnji,


9) ispravna raspodjela odmora.


Da se uoči težina ovog studija valja uvažiti, da kod svakog šumskog


posla moraju svi ovi postulati biti zadovoljeni. U protivnom tražena svrha


nije postignuta. Stvoriti kod svakog šumskog posla potrebnu harmoniju


ovih uslova vrlo je mučan i dugačak posao. Svemu ovome valja još do


553
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 32     <-- 32 -->        PDF

dati izdašnu ishranu, podesno odijevanje i stanovanje a napokon i zgodno
dolaženje (pristup) na posao.


Ovamo spadaju i istraživanja o najzgodnijoj manipulaciji! sa šumskim
oruđem, kako bi upotreba uz najbolji efekat što manje trošila
tjelesnu snagu čovjeka. Za čuvanje fizičke snage nije odlučan samo oblik
i težina samog alata nego i! dimenzije njegovih sastavnih dijelova (ručke,
držalice itd.). Institut je izradio i mjerilo za fiziološku vrijednost pojedinog
oruđa na bazi t. zv. pokusa r e s p i r a c i j e (Respirationsversuch). Tu
vrijednost predstavlja kalorična snaga utrošenih životnih namirnica u
svrhu izvršenja jednog određenog rada. Na taj se način može već danas
kontrolirati kod pojedinog šumskog oruđa ona relacija, koja postoji između
utrošene snage i polučenog efekta.


c) Mehanički uslovi.


Studij obuhvata upoznavanje podesnosti i rukovanja s pojedinim
vrstama šumskog oruđa. Svrha je približno ista kao i! kod fizioloških
uslova, tek se glavno težište postavlja na radni efekat šumskog oruđa.
Kod toga nije prvenstveno važno upućivanje u novije i bolje oblike alata.
Mnogo je važnije instruiranje ii uvježbavanje u ispravnom rukovanju. Pokusima
je utvrđeno, da se uspravnim rukovanjem može za isti efekat napor
radnika smanjiti na polovicu, dok upotreba novijeg alata daje tek neznatno
smanjenje napora a i to samo pod izvjesnim okolnostima. Mjerilo
za mehaničku vrijednost pojedinog oruđa je fizička množina rada izražena
u kilogrametrima, koja je potrebna za izvršenje određenog zadatka.


d) Organizatorni uslovi.


Dosad navedena ispitivanja obrađuju, kako vidimo, duševno raspoloženje
(psihološki uslovi), tjelesnu sposobnost (fiziološki uslovi) i tehnička
pomagala šumskog radnika (mehanički uslovi). Istraživanja se o organizatornim
uslovima rada odnose u glavnom na nači n izvršavanja
određenog posla. Tu je važno utvrditi optimalni! radni tempo uz odstranjenje
nepotrebnih gibanja i uz izbjegavanje opasnosti od nesreće. Naravno,
da se kod toga uvažuju dobivena iskustva iz proučavanja navedenih
uslova, napose fizioloških (stalna izmjena radnika). Opažanja se vrše
pomoću specijalnog stop-sata, kojim se ustanovljuje vrijeme, koje je potrebno
za neki posao. Iz dobivenih se podataka može i za pojedine dijelove
rada utvrditi potrebno diono vrijeme pa na toj osnovi sastaviti specijalnu
Tarif u napor a (Leistungstarif). Na taj se način želi! spriječiti,
da radnikova zarada bude kod jedne vrste poslova veća a kod druge
manja. Kod akordnog se posla može ovako izbjeći, da nemarni radnik
bude kod dizanja jedinične cijene bolje nagrađen il analogno, da vrijedan
radnik bude kod padanja oštećen.


Kod svih ovih ispitivanja nastoji Institut, da dobivene rezultate primjenu
u praksi! ili da ih barem praktički ispita. Ovaj zadatak vrše radni
članovi spomenutog društva, pa kod svojih redovnih sastanaka izmjenjuju
svoja opažanja. Svaka se naučna zasada dobivena teoretskim studijem u
Institutu ispita u praksi! i obratno, svako se praktično iskustvo razrađuje
u Institutu prije nego se donese općenito mjerodavno pravilo.


554
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 33     <-- 33 -->        PDF

II. Izvedba.
Čitava je ova akcija po konstatacijama ing. Dra Stenzela mogla biti
oživotvorena tek iza osnutka Trećeg Rajha. Iz suprotnosti je radnika i
poslodavca stvorena zajednička suradnja te rad nije više poniženje nego
čast. Više ne postoji dužnost rada (Arbeitspflicht) nego pravo na rad (das
Recht auf Arbeit). Iz dotadanjeg se nepovjerenja stvorila drugarska
spremnost za međusobno pomaganje u interesu zajedničkog rada na dobro
cjeline.


Sve bi! znanstvene predradnje bile bez većih praktičnih rezultata,
kad se njihovi teoremi ne bi primjenili na sam objekat studija. A taj objekat
čini ogroman stalež šumskog radništva .konzervativan, nepovjerljiv i
nepokretan. Trebalo je tražiti put ii način, gdje ii kako da se započne s
praktičnim reformama u životu tog živog i osjetljivog organizma. Jedan
vjerojatno uspjeli pokušaj ove vrste predstavljaju školski tečajevi u t. zv.
obrazovnim logorima (Ausbildungslager), kojima je svrha, da
učesnici uz najbolje moguće uređenje života mogu steći potrebna osposobljenja
za sve šumske poslove. Naša je delegacija pregledala jedan ovakav
logor u Grafenbrücker Mühle kod Berlina (10. jula 1939.), kakovih je
u to vrijeme bilo u tečaju oko 20 u čitavom Rajhu.


Obuka traje u pojedinom logoru raznoliko. U glavnom se kreće od
1—8 tjedana. Tu šumski radnici svake dobi, studenti i činovnici, lugarsko
osoblje i svi šumarski stručnjaci dobivaju zajedničko obrazovanje. Sadržaj
je obuke u glavnom uvijek isti. Mijenja se tek način prikazivanja već
prema intelektualnom nivo-u većine slušača. Najvažnije su discipline
slijedeće:


a) Političko obrazovanje (Politische Einführung), predavanja
o dnevnim pitanjima, socijalno i radničko zakonodavstvo, specifične
potrebe i važnost šumskog radništva, problemi i zadaće savremenog
šumarstva te nacionalno-ekonomski značaj šume i drveta.


b) Manipulacija s oruđem (Gerätepflege), predavanja i
vježbe sa svakom pojedinom vrstom šumskog oruđa.


c) Poznavanje alata (Gerätekunde): Na osnovi! se najvažnijih
fizioloških i mehaničkih principa izgrađuju najpovoljniji oblici svih pomagala
za sječu, izradu i! kulturne radnje. Ovako se dotjerane sprave
objašnjuju i praktički ispituju.


d) Teča j posl a (Arbeitsgänge). Predaje se i uvježbava najbolji
radni tempo kod pojedinih vrsta drveća i raznih sastojinskih tipova. Naročita
se pažnja posvećuje izbjegavanju prekida odnosno zastoja u radu i
opasnosti od nesreće, kako bi se dobilo najpovoljnije iskorišćenje fizičke
snage čovjeka.


e) Dopunska predavanja (Ergänzungsvorträge), ustanovljenje
tarife napora, čuvanje od nezgoda, prva pomoć, državne instrukcije
za doznaku i izmjeru drveta, odnos rada i fizičkih sposobnosti ütd.


Povrh svega toga glavna je svrha logora odnosno zajedničkog života
psihološk o djelovanje na šumskog radnika. Povjerenje i samosvijest
nije kod radnika moguće probuditi! pomoću predavanja. Tu je dapače
svaka riječ suvišna, već se traži djelo. Zato za vrijeme logorskog
života ima vladati drugarstvo u svakom pogledu. Primjer imaju davati
sami nastavnici. Valja uvažiti, da je drugarstvo uslov za uspjeh čitave
akcije. Nastavnici se u svakom pogledu moraju saživiti sa slušačima. Oni


555
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 34     <-- 34 -->        PDF

se svi! zajedniičkii hrane, vježbaju, pjevaju, rade i zabavljaju. U svrhu bližeg
međusobnog upoznavanja nastavnik iznosu slušačima povijest svog života
i rada; on daje inicijativu i vodi izlete u okolicu, on organizuje i rukovodi
posjetima u muzeje i važnim spomenicima tehnike i umjetnosti,
on upoznaje radnike s povješću šume i upozoruje ih na karakteristične
točke i objekte, on napokon sve svoje slobodno vrijeme posvećuje svojim
đacima. Po svjedočanstvu naših stručnih pratilaca psihološko je djelovanje
zajedničkog logorskog života premašilo i najoptimističnija očekivanja.
Svi dosad dovršeni tečajevi pokazuju jedinstven uspjeh: većina je učesnika
izrazila želju, da i dalje ostane u logoru.


Tako je stvorena psihološka predispozicija i poriv, da se svaki radnik
privikne na samostalno mišljenje i odlučivanje. Znanstveni bi se rezultat
ovih tečajeva obzirom na čuvanje fizičkih kondicija radnika mogao
brojčano iskazati kao


uspjeh u radnom tempu: 100,


uspjeh u poznavanju novog oruđa: 30,


uspjeh u rukovanju s oruđem: 200.


Najbolji uspjeh pokazuje, kako vidimo, rukovanje s oruđem. A to je
za potrebu ovih tečajeva najvažnije. Spretno je i ekonomično rukovanje
oruđem zapravo rezultat odgoja čitavog čovjeka, napose njegovog smisla
za red, čistoću i disciplinu te udubljavanje u svoj poziv. S tim se pak postepeno
rađa dizanje ponosa i dostojanstva.


III. Intervencija vlasti.
Ovakova akcija ne bi ni u Njemačkoj postigla pravog cilja, kad ju
državna vlast ne bi izdašno potpomagala specijalnim zakonskim propisima.
Osim onih 20 logora, uređenih za potrebe državnih šuma, osnivaju
se već i logori za obuku šumskih radnika u privatnim i komunalnim posjedima.
Njihovu organizaciju izvodi otsjek za šumarstvo Narodne Ishrane
(die Forstabteiilung des Reichsnährstandes). U novije vrijeme postoji i veći
broj putujućih stručnjaka, koji zalaze u pojedina šumska područja i tamo
istražuju uspjeh izučenih radnika u njihovom vlastitom radnom reonu.
Kod toga ispituju i rad pojedinih šumskih uprava i manipulacija. Tako se
sukcesivno pribiru iskustva, gdje treba započetu akciju dopuniti! ili djelomično
postaviti na drugu podlogu. Nu državna vlast nije time iscrpila sva
sredstva. Ona Me još mnogo dalje. Tako prima radnik od države za nabavu
novog valjanog oruđa pripomoć u iznosu 30% od kupovne vrijednosti.
Za pojedine i specijalne vrste oruđa, — koje se preporučuju samo
za izvjesne krajeve i prilike pa ih nije moguće svagdje nabaviti, — stara
se sama država. Ona ovakovo oruđe ili! sama besplatno nabavlja, ili pozajmljuje
uli pak prodaje uz polovičnu cijenu.


Vlast je nadalje odredila istraživanja, kako bi se današnji propisi! o
zaradi korigirali na osnovi spomenute tarife napora, pa su danas ova ispitivanja
posvuda u toku. Dapače postoji! i! jedna uredba, da višak zarade,
koji je postignut logorskom obukom, pripada u cijelosti radniku, pa prema
tome ne može prouzročiti padanje radničke nadnice.


Kako vidimo, u njemačkom se šumarstvu pojavljuje jedan novi stalež
šumskih radnika, koji1, počinjući od neke vrste pitomca, postaje drug
i majstor te važan pomoćnik u stručnom šumarskom radu. Prema sada


556
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 35     <-- 35 -->        PDF

njim je propisima ovakovom radniku dana mogućnost postizavanja nižih
činova u šumarskoj službi.


Napokon se vodi naročita briga, da ovakav radnik bude stalno zaposlen
i! to po mogućnosti kroz čitavu godinu. I to je jedna okolnost u poletu
i solidnosti rada, pa je il to pitanje u Njemačkoj već riješeno. Nu mimo
toga uz pomoć vlade Rajha može danas svaki šumski radnik i to skoro
bez gotovog novca doći do male kuće s većim vrtom, što se odmah na nj
gruntovno prenosi. Dugovinu za ovako stečene nekretnine otplaćuje on
putem anuiteta, koji u nijednom slučaju nije većil od običajnog zakupnog
iznosa. Konačno se nakon svršenog tečaja i njemačka radna fronta
(Arbeitsfront) brilne za aktuelna predavanja, sastanke, izlete (Kraft durch
Freude) i uopće za podržavanje svijesti radne zajednice. Ona je odredila
i pravo na odmor, nadnice u prazničnim danima, socijalno osiguranje
(bolest, starost) putem primjerene rente. Za sve ove svrhe izdaje ona
besplatan časopis, koji! prima svaki šumski radnik i preko njega se obavještava
o dnevnim pitanjima i novostima.


IV. Dosadanji rezultati.
Sav je ovaj pokret u njemačkom šumarstvu usredotočen na racionalizaciju
radne snage. Nu kada bi ovaj pokret i uspio realizirati! sve postavljene
zadatke, još uvijek radnički problem ne bi bio u cijelosti riješen.
Kod današnjeg naime manuelnog rada bilo u šumarstvu ili u bilo kojoj
drugoj privrednoj grani mora ovakova racionalizacija u daljnjoj konzekvenciji
dovesti ili do uvećanja produkcije ili do skraćenja radnog vremena.
U svakom će se pak slučaju povećati zarad a školovanog radnika,
i nije više daleko čas, kad će šumski radnik stići na nilvo industrijskog
radnika. Već danas prosječno zarada školovanog radnika premašuje
za 30.—40%´ redovnu zaradu neškolovanog radnika.


Školovanje šumskog radnika ima za prilike u današnjoj Njemačkoj
još jedno naročito značenje. Tamo se zadnjih decenija zapaža jaka migracija
radništva u gradove, pa je tako nastao za Nijemce jedan poseban problem,
kako da se ova migracija ili spriječi uli nedostatak nadomjesti novom
radnom snagom u njemačkoj šumi. Ova je pojava u toliko teža, što
su se šumski poslovi! uslijed pojačanog intenziteta uvećali za oko 50%.
Stoga je ova akcija dirigovana specifičnim prilikama današnje njemačke
privrede, koja je karakterizovana: nedostatkom na prostoru (Raumknappheit)
il nestašicom na ljudstvu i sirovinama (Menschen- und Rohstoffenknappheit).
To naročito treba imati u vidu, kad se ocjenjuju rezultati
s gledišta naših prilika. Nu bez obzira, da li uopće možemo i s kojim
korekturama primjeniti ove tekovine na naše prilike, mi ovu pojavu moramo
s naročitom pažnjom registrirati kao biljeg jedne nove epohe u
šumskom gospodarstvu. Onaj živi i dosad zanemareni treći! dio produktivnih
sila, čovječji rad, postizava nešto kasno ali još uvijek pravodobno
svoje pravo uvaženje u šumskoj proizvodnji.


Zusammenfassung: Eine Darstellung der heutigen Bewegung für die Betreuung
des Waldarbeiters in Deutschland mit Rücksicht auf die neue wissenschaftliche Erkundung
der Arbeit (psychologische, physiologische, mechanische und organisatorische
Bedingungen).


557