DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Ing. SRETEN ROSIĆ (Beograd);


ŠUMA I METEORSKA VODA*


(LA FORET ET LES PRECIPITATIONS ATMOSPHER1QUES)


Značaj šumskog zemljišta za ravnomerno slivanje vode u odnosu na
druge vrste poljskih zemljišta.


Kao što je poznato, šuma nam daje raznovrsne koristi. Ona je dragoceno
blago jedne zemlje. Pored koristi, koje uživamo iskorišćujući
šumska blaga, ona nam služi posredno kao dobrotvor svojim dobrotvornim
dejstvima: ublažavanjem zdravstvenih prilika jedne okoline, estetskim
ulepšavanjem, ravnomernirn slivanjem meteorske vode, održavanjem
režima u vodotocima i t. d.


Mi ćemo ovoga puta govoriti o preimućstvima šume nad svim ostalim
vrstama kultura u slivanju meteorske vode i održavanju vode u vodenim
tokovima u svima dobima godine. Ta su preimućstva u narodu
zapažena odavnoi danas su opšte poznata. Uvereni smo, da su i čitaocima
ta preimućstva poznata. Naš bi zadatak bio lak, trud čak nepotreban,
kad bi se radilo o ubeđivanju u ta preimućstva. Mj polazimo od pretpostavke,
da i čitaoci shvataju il osećaju sva dobrotvorna dejstva šume
u odnosu na meteorsku vodu. Ali vi želite, uvereni smo, da saznate nešto
viiše: kako se zbiva slivanje kišnice i sočnice u pojedinim predelima, zašto
se iz šuma ravnomernije i pravilnije sliva voda; zašto su planinski potoci
i rečice darovani lepom i čistom vodom u svako doba godine i zašto su
oni prijatni, oku ljupki, kada protiču kroz šume, pa ma kako bile vrletne
padine; zašto su oni, naprotiv, prenatrpani blatnjavom vodom u vremenu
padeža, kada protiču ispod padina gde su goleti, pašnjaci, oranice i dr. ?
Jednom rečju, kako šumski potoci vrše ekonomiju sa svojom tekućom
vodom?1


* Članak je napisan povodom tvrdnje ing. D. Afanasijeva u članku: Uređivanje
bujica (Šumarski list br. 11 od god. 1938., str. 539), da je uloga pošumljavanja pri
radovima na uređenju bujica mnogo manja, no što se obično misli. Op. ur.
1 U Švajcarskoj, u slivovima potoka Sperbelgraben i Rapengraben, vršena su
naučna ispitivanja o oticanju, površinskom slivanju i oeeđivanju meteorske vode. Sliv
Šperbelgrabena potpuno je pošumljen, sliv Rapengrabena pošumljen je za 28% a
ostalo su zemljišta sa drugim kulturama. Vršena ispitivanja od 1903 do 1918 godine
prikazao je prof. A. Eng l e r u jednoj obimnoj studiji.


U Češkoj, u Kihovi i Zdehovki, takođe su vršena naučna ispitivanja od 1928 do
1934 godine, koja ju prikazao Dr. Valek .


Mi ćemo se u glavnom držati ovih naučnih ispitivanja u ovom svom prikazu.
O uticaju kiselog humusa i svim negativnim pojavama u uzgajanju šuma i o rđavim
posledicama na oticanje vode nećemo zasada ništa govoriti; govorićemo o dobrim
uticajima šume imajući u vidu dobra svojstva njena kao redovne i stalnije pojave.
Pored knjiga: Untersuchungen über den Einfluss des des Waldes auf den Stand1 der
Gewässer od Engle r a i Recherches et resultats de l´etude de l´influence de la
vegetation sur le debit des eaux de precipitation dans les bassins des torrents de la


532
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Vodeni taloži.


Pođimo u svom izlaganju redom prvo, kako se vjši zbivanje padanja
vodenih taloga a potom, kako otiče meteorska voda.


Padanje vodenih taloga događa se u glavnom u dva agregatna
stanja, u tečnom i čvrstom. Tečni! taloži daju kišnicu, a od čvrstih taloga
sneg daje sočnicu a grad, pošto se istopi, daje takođe kišnicu. Grad se
javlja uvek s kišom. Ostale vodene taloge nećemo u ovom predavanju
uzimati u obzir, jer ne daju znatnije količine tekuće vode.


Za razmatranje našega pitanja važno je da razlikujemo od kakvih
kiša postaje kišnica. Mi moramo skrenuti vašu pažnju na plahe a kratkotrajne
kiše sa jakim intenzitetom, nastale za vreme oluja i provala oblaka
i zatim na dugotrajne ili! periodične kiše srednjeg intenziteta, kakve su
kod nas jesenje i proletnje kiše. Kratkotrajne kiše odlikuju se time, što
su vrlo intenzivne. One su većinom praćene gradom. Obično im je intenzitet
iznad 1 mm u minutu. Iz podataka koje nam daje Švajcarska stanica
za šumske oglede vidimo, da je na dan 25-V-1909 palo u jednom minutu
2,05 m.m. Takva kiša daje 36 m3 vode u sekundi! na 2 km2. Strahota bi
bila, kada bi se takva količina vode najedamput slila u jedan vodotok!
U koliko su kiše dugotrajnije, one su slabije intenzitetom.


Kratkotrajne kiše padaju na ograničenim prostorima, »na oblak«,
kako kaže narod. Zahvataju jednu prugu u pravcu, kako se kreće vazdušna
struja. Padaju kod nas leti ili u ranu jesen posle dugotrajne suše.
Gotovo nikad ovakve kiše, izuzev kada se spuste za vreme dugotrajnih
kiša ili za vreme topljenja snega, ne prouzrokuju veće poplave. Ali! zato
često prouzrokuju pojavu bujica, kada se njihove vode sruče na zemljišta
podložna spiranju ili kliženju. Provale oblaka i intenzivne kiše
igraju veliku ulogu kod stvaranja bujica. Za vreme ovakvih kiša bila
su najveća vodostanja na oglednim vodomernim stanicama.


Dugotrajne kiše razlikuju se od plahih kiša po prostoru padanja. Dok
su ove ograničene na male prostore, dotle one obuhvataju čitave pokrajine.
One istina daju velike količine vode vodotocima, ali su one obično
slabog ili! srednjeg intenziteta, pa su korita svih vodotoka u osnovi sposobna
da sprovedu primljene količine vode. Naše se podneblje, sa izuzetkom
Primorja i većeg dela Slovenije, odlikuje takvim umerenim jesenjim
i proletnjim kišama te one ne pretstavljaju nikakvu naročitu opasnost
za režim naših reka. Mi bismo mogli! izostaviti iz posmatranja
naše dugotrajne kiše, kada se ne bi radilo o uporedenju šumskog i ostalih
vrsta poljskih zemljišta.


Sneg igra važnu ulogu kod stvaranja tekuće vode. Voda nastala
topljenjem snega zove se sočni´ca. Za sočnicu, koja nastaje za vreme topljenja
zimskih snegova, ne bismo imali ništa naročito da kažemo. Zimi se
sneg polako slaže kroz nekoliko dana bez prekida ili sloj na sloj u više
razmaka. Kako polako pada, tako se polako i topi. Za naše prilike i potrebe
našeg dokazivanja i poredenja skrećem pažnju na snegove prolećne,
a naročito na one, koji padaju u pozno proleće. Tada se obično
velike naslage snega otope za nekoliko sati i ako im je trebalo prethodno


Kichova et de 1a Zdechovka pour les annees 1928 ä 193-4 od Dr. tech. Zdenka Va leka
služio sam se i knjigama: Grundriss der Wildbachverbauung od G. S t r e 1 e-a, Physikalische
Eigenschaften der Wald- und Freilandböden od Hansa Burge r a i Nauka


o poznavanju zemljišta od prof. A. Stcbuta .
533
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 12     <-- 12 -->        PDF

nekoliko dana da se naslažu. Naglo otopljeni snegovi u proleće mogu izazvati!
ogromne količine sočnice, koja skoro uvek prouzrokuje bujice u
brdskim krajevima, a poplave u nizinama. Topljenje poznih snegova
ravno je po intenzivnosti! plahim letnjim kišama a po prostoru i količini:
vode slično je dugotrajnim kišama.


Meteorska se voda kišnuca i! sočnica, kada padne na zemljište, kreće
brže ili sporije prema tome, da li se sliva niz padine ili upija u zemljište.
Pala na gole stene, sliva se sva izuzev, što se izvesna količina, veća ili
manja, prema godišnjem dobu, ispari; pala na padinu, jedan će deo ispariti,
drugi će se zadržati na vegetaciji1, koja postoji na dotičnom zemljištu,
treći deo će se sliti površinski niz padinu da obogati potočić ili rečicu u
njenom podnožju a četvrti! će se upitii u zemljište, da služi za napajanje
vegetacije sokovima; pala na ravnicu opet će se dogoditi slična pojava
s tom razlikom, što će biti nešto drukčija razmera u delovima, koji se
ispare, ocede, upiju ili! na vegetaciji zadrže.


Prema E n g 1 e r u za ogledna područja Šperbelgraben, koji je pošumljen
i Rapengraben, većim delom nepošumljen a manjim pošumljen
nađeno je, da je srednji godišnji raspored vodenih taloga od trinaestgo


dišnjih podataka ovaj:
U š u m i U po 1 j i m a
Oticaj (površinski i cedenjem
kroz zemljište)
60% od ukupnog
vod. taloga
60% od ukupnog vodenog
taloga
IsparenjeIsparenjecije
Isparenje
sa vegetacije
putem vegetasa
zemljišta
15%
20%´
5%J »
10%
6%
24%
»
»
»
Ukupno 100%´ 100%


Napominje se, da ovaj procenat vode, koja se slije i ispari važi za
podneblje, okolinu i orografske odnose oglednih polja.


Iz prednjeg pregleda moramo izvući dva zaključka. Prvo., da naša
izlaganja svedemo samo na onaj deo meteorske vode, koji se odlije,
pošto su oni! delovi, koji ispare u šumi! i u polju i koji su zavisni od raznih
vrsta vegetacije, u svome zbiru jednaki. Drugo, da su delovi meteorske
vode, koji otiču iz šume i! oni koji otiču iz drugih vrsta kulture: pšeničnih,
livadskih, pašnjačkih i dr. takode jednaki i! da moramo u osobinama
zemljišta potražiti! ključ za razjašnjenje različitih rezultata u slivanju vode
i oskrbljivanju potoka, rečica i reka tekućom vodom.


Pre nego što pređemo na posmatranje vode, kako se ona u prirodi
sliva sa raznih vrsta zemljišta pogledajmo, kako se to slivanje vrši na
jednoj kosoj ravni na pr. na krovu jedne kuće. Kiša pala u jednoj
sekundi stvoriće po celoj površini od gornje njezine ivice, slemena, do
donje ivice, ležećeg oluka, jedan tanak vodeni sloj. Ovaj će se sloj u
drugoj sekundi, apstrahujuć; dejstvo upijanja, pomeriti i! u vidu pantljike,
širine koliko iznosi brzina pomeranja, sliti u oluk. Kiša je u drugoj sekundi
pokrila kosu ravan sa novim slojem. I ovaj će se sloj pomeriti! istom brzinom
u narednoj sekundi tako da će na kraju treće sekunde pasti u oluk
dve pantljike vodenih slojeva. I tako redom. Voda stalno pada u oluk


534
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 13     <-- 13 -->        PDF

uvećana svakim sekundom sa novim slojem. Posle n + 1 sekunda slice
se toliko tih pantličica od vodenih slojeva, koliko je bilo potrebno sekunda,
da prvi sloj izvrši potpuno pomeranje od slemena do odluka. Dolivanje
vode postiže u tom trenutku svoj maksimum. Od tada, pod pretpostavkom
da kiša pada sa istim intenzitetom, padaju u oluk jednake količine
vode sve do prestanka kiše. Slivanje dakle kišnice preko jednakih kosih
ravni, pri čemu su ilste brzine, postiže svoj maksimum jednovremeno. Ako
je na jednoj ravni iiste površine il nagiba kao ravan, sa kojom se vrši poređenje,
brzina pomeranja manja, slivanje će biti u manjim količinama za
ono vreme, dok se ne izvrši potpuno pomeranje sloja po ravni; ali! će
onog momenta, kada se to izvrši i na njoj nastupiti maksimum oticanja
kao i na prvoj: preko obeju ravni! slivaće se u oluk jednake količine vode.
Tu je samo razlika u vremenu nastupanja maksimuma. Vi! jasno naslućujete,
da od šmskog zemljišta moramo tražiti da ono, pored manje brzine
slivanja kišnice niz njegove padine, mora dejstvovatil kao privremeni
rezervoar, kako bi dospele vode u potoke i reke za vreme padanja kiše
bile manje po količini od onih, koje se sliju sa nepošumljenih zemljišta. To
nam, kako ćemo malo docnije videti, naučna ispitivanja i pokazuju. Kišniica
se mora i!z šume slivati! sporije, a da bismo pri tome vi´deli i osetili blagotvorno
dejstvo šume. mora se dobar deo vode upiti u njeno zemljište i
privremeno u njemu zadržati.


Svojstva raznih vrsta zemljišta u odnosu na vodu.2


Kod šumskih zemljišta, prema vrsti i starosti sastojiina, slojevi su
ispresecani hodnicima., kanalima i šupljinama i zauzimaju jačinu do 1


2 Za one čitaoce koji se više interesuju za svojstva zemljišta u odnosu na meteorsku
vodu dajemo nekoliko opisa pojedinih horizonata (slojeva) zemljišta raznih
kultura, kako ih je opisao Burger.


Oranic a u Cofingenu: 25 cm sitna prerađena ornica, ispod nje zdravica od
crvenkaste, peskovite gline sa belim pegama. Zemljište bez kamenja, a čvrstoća ..
raste sa dubinom. Sam o s e u ornic i (orani sloj zemlje) mogu naći´ gliste.


Dugogodišnja livada — kosi se jednom godišnje. Rastresitog sloja
crnice nema. Smedasta zona peskovite gline proteže se na dubinu od 30 cm. a potom
prelazi u smeđasto žutu peskovitu glinu bez kamenja. Slojevi su zemlje u dubini
čvršći. Korenje najdubljih trava dostiže dubinu od 30 cm. U ovom sloju nalazi se prilično
bogata fauna, naročito ima mrava; gliste su malobrojne, ali idu do 1 met. dubine.


Smrčeva i jelova šuma (stara 50—60 god.). Jelova stabla potiču od
prirodnog podmladivanja, smrčeva su veštački zasađena. Zemlja je pokrivena iglicama,
malo mahovinom i pojedinačnim bukovim listom.


Prvo je ozgo na dole sloj sirovog humusa od 2—5 cm. Ispod toga dolazi zona
crnice debela 12 cm., koja postepeno prelazi u peskovito glinovitu zdravicu. Na dubini
od 1,20 met. ima primešanog šljunka.


Mreža korenja i žilica nalazi se u glavnom u sloju do 50 cm. dubine. Najdublje
korenje dopire do dubine od 1,20 met. Životinjski hodnici su retki, ali se nalaze kanali
od izumrlog korenja. Nađeni su neki sa prečnikom od 4 cm.


Na i v i c i š u m e. Lisnatog (mrtvog) pokrova nema. Gornja površina zemljišta
zatvorena, bez otvora i šupljina. Sloj crnice od 7 cm. prelazi postepeno u zdravicu.


535
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 14     <-- 14 -->        PDF

metra; kod livadnih 30 cm (nešto više kod dugogodišnjih livada) a kod
oranica postoji! samo gornji sloj od 20—25 cm ispresecan šupljinama.
Šumska zemljišta vidno se razlikuju od zemljišta ostalih kultura i! po
naizmeničnosti slojeva i po spletu žila il žilica. Struktura šumskih zemljišta
je skoro neprOmenljiva; struktura oranice brzo je, naprotiv, promenljiva
u vodi. Grumuljičasti delovi šumskog zemljišta, prilikom proba, izdržavaju
u vodi dugo sa neoštećenim hodnicima i šupljinama a kada se izvade
posle zasićenja, voda se brzo ocedii i struktura im nije izmenjena. Korenje
i žilje održava hodnike i šupljine u stalnoj vezi, što pogoduje poniranju
vode i strujanju vazduha što igra vrlo važnu ulogu, kako ćemo docnije
vildeti, da šumsko zemljište brzo upija kišnicu i sočnicu. Ornica gubi u
dodiru sa vodom strukturu i taloži se u vidu kaše oslobađajući svoje čestice.
Zato ornice brzo izgube, posle nekoliko kiša, svoju rahlost i ona
se mora više puta u godini izazivati novom obradom. Pore se brzo zapušavaju
blatom, hodničići gube vezu, strujanje vazduha gubi se posle prve
kiše. Upijanje vode vrši se sporo. Šumska zemljišta imaju više šupljina i po
svojoj prirodi mogu da prime veće količine vode, pa su ona prema tome
mnogo bolji rezervoari za privremeno zadržavanje metorske vode.3


Životinjskih kanalčića malo. Naprotiv nalaze se mnogi kanalčići od izumrlog
kočenja, dolom prazni, delom zapušeni humusom.


Stogodišnja hrastova i bukova šuma. Postoji mrtvi pokrov od
lišća, ali mestimično naginje sirovom humusu. Crnica, 10—20 cm. debela, prelazi postepeno
u finu pcskovitu glinu bez kamenja. Na dubini od 80 cm. čist pesak.


Ima hodnika šumskih miševa, kanala i šupljina drugih životinjica, a ima i šupljina
od izumrlog korenja. Korenje i žile zauzimaju sloj debeo 60 em., a pojedino
korenje spušta se na dubinu od 1 met.


Preborna šuma u,Hagedorn u. Pored 125 godišnjeg hrasta ima 80 godišnje
smrče, 40—75 godišnje jele, 20 godišnje bukve, podmlatka jele.


Tanak i lak pokrivač od lišća. Ispod njega 5—7 cm. debeo sloj rastresite mrvičaste
zemlje i potom zatvoreni, humozni sloj crnice od 25—30 cm. Ovaj sloj postepeno
prelazi u zdravicu koja se sastoji od otvoreno žute gline bez kamenja. Sadržaj
ilovače raste sa dubinom tako da od 60 cm. dubine počinju primese kamena. Zemljište
je ispresecano bogatom mrežom kanalčića i hodnika, naročito u dubini od 80—90 cm.
Glavno rasprostranjenje korenja i žilja do dubine od 60 cm.; najdublje korenje doseže
na dubinu od 1,30 met.


Oranica u P e 1 z z e 1 g i. Ornica u debljini od 20—25 cm. sa mnogim, životinjskim
hodnicima. Ispod ornice moćan, 60 cm. debeo sloj peskovite gline. Dublje
predominira ilovača. Kamenje se retko nalazi.


Zemljište je propustljivo do 90 cm. dubine. Crvi je nađeno mnogo samo u sloju
ornice; ispod ornice nalazili su se uretko. Oranica je bila zasejana ražju.


Iz navedenih profila vidimo, kako se razna zemljišta razlikuju po vrstama slojeva
i šupljinama. Šumska zemljišta imaju najviše slojeva, oranice najmanje. Prelaz
čine livadna zemljišta.


3 Mi dajemo pregled zapremina šupljina i specifičnih težina merenih u slojevima
pojedinih vrsta zemljišta.


536
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Vršena ispitivanja daju nam vrlo interesantne i ubedljive podatke o
brzini upijaija vode u zemlju, što je vrlo važno pri pojedinim padežima.
Od brzine primanja vode zavisi u mnogome, kolika će količina oteći pri
naglom padanju meteorske vode na zemlju, a kolika će se količina zadržati
u zemljištu.


Stub od 10 cm vode ponikne i to u:
Sadržaj vazduha
1) Hrastovoj šumi u Hagedornu 5´ 32" 16,1%
2) 100 god. šumi lišćara T 35" 14,0%
3) 50—60 g. četinarskoj šumi 14´ 43" 10,3%
4) Poljani na ivici šume 29´31" 8,3%´


5) Dugogodišnjoj livadi 39´ 50" 6,1%
6) Veštačkoj livadi lh 09´ 04" 3,3%
7) Oranici lh 56´ 17" 2,3%


Zapremine šupljin težine


ina
aa i specifične


Mesto odakle je Dubina Zapremina Specif, težina
zemljište uzeto sloja šupljina u % čvrstih delova
zemljišta


Nenagnojena livada 0—10 cm. 59,0 2,52
40—50 cm. 48,9 2,65
80—90 cm. 42,6 2,71


Oranica, veštačka livada 0—10 cm. 49,6 2,63
40—50 cm. 40,9 2,69
80—90 cm. 34,4 2,68


Na ivici šume 0—10 cm. 57,8 2,54
40—50 cm. 51,6 2,65
80—90 cm. 42,9 2,67


50-godišnja četinarska šuma 0—10 cm. 67,4 2,44
40—50 em. 50,2 2,66
80—90 cm. 42,3 2,69


Stogodišnja šuma lišćara 0—10 crn. 65,6 2,49
40—50 cm. 49,2 2,66
80—90 cm. 43,4 2,69


Oranica u Pelzzelgi 0—10 cm. 48,2 2,65
40—50 cm. 39,8 2,06
80—90 cm. 40,6 2,70


Hrastova šuma u Hagedornu 0—10 cm. 61,8 2,50
40—50 cm. 39,8 2,64
80—90 cm. 35,1 2,64


Kao što vidimo, najveća je zapremina šupljina u gornjem sloju četinarske šume
67,4%, kod stogodišnje šume lišćara 65,6%, kod hrastove šume 61,8%, potom kod
livadnog zemljišta 59,0%; najmanja je zapremina kod oranica, kod oranice u Pelzzelgi
48,2%. Obrnuto, najveća specifična težina jeste baš kod ove oranice, 2,65, a najmanja
kod četinarske šume 2,44.


Ako uporedimo pojedina zemljišta po mogućnosti primanja vode, ovaj nam pregled
daje sledeće podatke:


537
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Ovde skrećemo pažnju vašu na jednu interesantnu pojavu. Poniranje
vode u zemlju brže je tamo, gde je sadržaj vazduha veći. Burge r nam
prikazuje na krivuljama (SI. 1) tu vezu između propustljivosti i sadržaja
vazduha. Pri sadržaju vazduha od 36,1%´ vodeni stub od 10 cm ponikne
za 532" a pri! sadržaju od 2.,../. potrebno je vreme od 1 časa 56 minuta i
17 sekunda, da ista količina vode ponikne u zemljište. Propustljivost zemljišta
ide dakle uporedo sa sadržajem vazduha u njemu. Ali, kako Burger
dodaje, pri jednakom sadržaju vazduha propustljivost je veća kod onog
zemljišta, gde ima više nekapilarnih šupljina i gde one stoje u što potpunijoj
vezi a to je u najvećoj meri kod šumskih zemljišta. Žile i žilice
održavaju pojedine hodnike i šupljine u vezi.


Šumska zemljišta pretstavljaju, kako se lepo izražava Burger,
prave građevine sa zidovima i! odajama za primanje il sprovođenje vode.
Obrađena zemljišta po svojoj strukturi pretstavljaju običan građevinski
materijal sa kojim voda raspolaže po svojoj ćudi. Šumska zemljišta imaju
uslova i mogućnosti za brz o i obiln o upijanje meteorske vode. Sva
ostala zemljišta tih mogućnosti imaju mnogo manje.


Slivanje vode.


Pošto smo upoznali osobine pojedinih zemljišta u odnosu na vodu,
možemo pristupiti posmatranju slivanja vode preko pojedinih zemljišta.
Kapljice kiše, kada padnu na šumsko zemljište, gube se ispod lišća, do-


Srednje vrednosti sadržaja vode


Sadržaj vode u 1.000 cm3 zemljišta Prirast sadržaja


vode od iskoMjesto
odakle je Dubina pavanja do


pri iskopavanju posle zasićenja


zasićenja po
zemljište uzeto zemljišta


zapr. tež. zapr. tež. zapr. tež.


0/ 0/ 0´


/o /0 /o /0 /0 /0


0—10 cm 40,3 38,9 52,9 51,3 12,6 12,4


Nenagnojena


40-50 „ 40,6 30,0 45.9 33,9 5,3 3,9


livada


80—90 „ 39,5 25,4 42,6 25,7 3,1 2,1
0-10 „ 39,8 30,0 46,9 35,1 7,1 5,1


Oranica, sada


40—50 „ 38,0 24,1 40,2 25,5 2,2 1,4


vest. livada


80—90 „ 32,0 18,3 34,4 19,7 2,4 1,4


0-10 „ 32,1 31,0 49,5 47,5 17,4 16,5
Na ivici šume 40-50 . 34,8 27,1 43,8 34.2 9,0 7,1
80-90 „ 34,1 22,5 40,3 26,7 2,6 4,2


0-10 „ 34,6 43,5 57,2 72,2 22,6 28,7


50-60 god.


40-50 „ 35,5 26,8 45,6 34,6 10,1 7,8


četinarska šuma


80-90 „ 35,5 23,0 40,6 26,3 5,1 3,3
0-10 „ 32,2 38,0 51,6 61.4 19,4 23,4


Stogodišnja


40-50 . 32.8 24,4 43,1 32,2 10,3 7,8


šuma lišćara


80-90 „ 34,6 22,8 40,2 26,5 5,6 3,7


Ovi nam podaci pokazuju da su šumska zemljišta suvlja i da imaju mnogo veću
mogućnost primanja vodenih taloga, nego što tu mogućnost imaju druge vrste zemljišta.
Šumsko zemljište može da primi 23% vode do tačke zasićenja, a livadna zemljišta
samo 12%. Ostala obrađena zemljišta primaju još mnogo manje.


538
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 17     <-- 17 -->        PDF

hvataju se humusnog sloja, da odmah prodru u sloj crnice i potom dublje.
Ako se izlije izvesna količina vode na šumsko zemljište, ona se brzo
trenutno izgubi. Burge r navodi, da je šumsko zemljište trenutno primilo
5 litara vode najednom prosutih. 29 avgusta 1917 E n g 1 e r je na
padini od 28° nagiba u šumi na površini od 25 cm2 za 30" izlio 25 litara
vode. Sva je voda na mah iščezla. Na površini nije primečena ni kapljica
kako teče. Od toga mesta, 2 metra nizbrdo, usečen je šanac od 60 cm
dubine. Voda nije primečena da curi posle izliva.


..... .......-........ boge .....
........ baagyxa


no ...../iu


Cryd boge cg /..~.
..... ce ........


too
So


So


yo


6o


SO


4o


3o


Jo


vo


o


0 3. A es /o a . /e is 30%
.../.... basgyxa


Si. l.


Kišnica prodire u šumsko zemljište vertikalno; nijedna kap ne teče
površinski. Ponikla voda napaja sve niže i niže slojeve, da se na prerezu
zemljišta (usečenog puta ili potočića) ocedi. Ocedena dopire do brazde
ili potočića i tako otiče u glavni tok. Kretanje vode, pošto se ne vrši površinski,
vrlo je sporo u šumskom zemljištu. Brzina je minimalna. Zbog
ove osobine — male brzine kretanja kišnice kroz šumsko zemljište —
oticanje kišnice u vodotoke nastupa docnije, nego kada bi bilo površinskog
slivanja. To usporeno oticanje igra vrlo važnu ulogu, da se kod
kratkotrajnih kiša izbegne katastrofalno maksimalno vodostanje. Ali kako
smo videli ranije, samo to usporeno oticanje bilo bi nedovoljno jer, iako
su kratkotrajne kiše najopasnije zbog svog prevelikog intenziteta, oti


539
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 18     <-- 18 -->        PDF

canje vode izvrši se i! u šumskim zemljištima relativno brzo. Nastupanje


maksimalnog vodostanja primećeno je u Češkoj posle 40—50 minuta u


nepošumljenom slivu a posle 225 minuta u pošumljenom od prestanka


pljuska. U Švajcarskoj je ovaj razmak između prestanka pljuska i nastu


panja maksimalnog vodostanja mnogo manji. Ova razlika potiče od veli


čine sliva. U koliko je sliv manji, u koliko je površina manja koju treba


da prede kišnica, u toliko je uticaj sporog doticanja od manje važnosti.


Ali je mala brzina kretanja kišnice i način njenog kretanja po šum


skom zemljištu od vrlo velike važnosti iz dva razloga:


Prvo, u koliko kišnica sporije ponovo izađe na površinu, kada je
jednom ponikla u šumsko zemljište, u toliko će ga potpunije natopiti;
svaka će pukotina biti natopljena, svaka će se žilica okvasiti. Dakle, bez
obzira koliki je nagib jedne padine, proces upijanja zemljišta kišnicom
vršiće se nezavisno od nagiba. Zavisiće od boljih ili lošijih osobina zemljišta,
da li će se veća ili manja količina kišnice, upiti a ne od nagiba
padine. Zato je šumsko zemljište otporno protiv Plivanja bez obzira
na nagib padine na kojoj se nalazi. Međutim kod drugih zemljišta nagib
padine igra znatnu ulogu. Koeficijent oticanja površinske vode znatno
zavisi u tom slučaju od nagiba. Što je nagib veći, pri ostalim jednakim
uslovima, koeficijent oticanja je veći. Otuda je šuma nezamenjiva na
strmim obroncima i vrletnim padinama.


Druga važna činjenica nalazi se u tome, što kod šumskog zemljišta
nema spiranja. Kišnica ponikla u zemlju gubi moć tekuće vode pa prema
tome ne može da vrši ujogu zbirača pojedinih čestica na površini. Poniranjem
kišnice u kanalčiće i! šupljine zemljišta nemoguće je njeno skupljanje
u mlazeve. Proces erozije pojavljuje se tek u brazdama površinskog
oticanja. Ova je činjenica od neobično velike važnosti. Ocedena
voda iz šumskog zemljišta karakteristična je sa svojom bistrinom i
slična je izvorskoj vodi. Zato što voda iz šume ne otiče površinski, već
se oceđuje i ima onu kristalno bistru boju te dotiče u potoke bez mulja i
drugih primesa. Zato potoci šumski: dobijaju onu čar i lepotu zbog načina
doticanja vode. Na ovu činjenicu, da šumski potoci odlivaju čistu vodu
bez zemlje i peska, navratićemo se još jednom. Kišnica, pala na šumska
zemljišta, u koliko ona nisu izgubila svoje dobre odlike, gubi se odmah
ispod lisnatog mrtvog pokrivača, vertikalno ponire, da se u unutrašnjosti
skupi u kanalčiće i žilice zemljištnih slojeva. Vodena tim podzemnim
putevima ponovo se oceđuje i poput izvora pojavljuje na površini.


U pašnjak u vršeni su opiti istog dana na četiri mesta sa nagibom
od 5°, 10", 20° i 25°. U vremenu od 2 minuta prosuto je na svakom
po 25 litara vode. Pošto se trava navlažila, voda je oticala i po površini.
Brzina slivanja vode u sekundi nađena je da iznosi 0,50 m na mestu sa
nagibom od 10°, a 0,80 metara na mestu sa nagibom od 20".


Sličan opit, izvršen na oranici , pokazao je, da se voda brzo
upije u ornicu, ali ne ide dublje od zdravice. Po zdravici, plugom uglačanoj,
voda curi. U koliko se tiče oranice, slivanje kišnice vrši se malo
drugčije nego što to običan opit pokazuje. Kapljice kiše udaraju izvesnom
snagom na ornicu i tim svojim udarom sabijaju površinske slojeve. Voda
opet sa svoje strane vrši svoju ulogu pri dodiru sa raznim česticama.
Kišnica rastvara te čestice. Od koloidnih masa ona stvara kašastu, lepljivu
masu, koja neobično brzo slepljuje pore. Sabijanjem čestica pod
udarom kapljica s jedne a zatvaranjem otvora, koji su na površini po


540
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 19     <-- 19 -->        PDF

stojali s druge strane, kišnica se u stvari sliva površinski, i po oranicama
slično kao što to biva kod pašnjaka i livada. Upijanje kišnice vrši se posredstvom
kapilarnih sudova stvorenih u ornici.


Kod svih zemljišta, koja nisu obrasla šumom, kišnica i sočnica kreću
se koso, po liniji najvećeg pada. Pri tom se oticanje vrši u glavnom površinski
a zavisi! u prvom redu od nagnutostil i osobine zemljišta da propušta
i upija vodu, pa potom od drugih okolnosti, koliko će se vode
površinski sliti, a koliko će se upiti u zemljište. Voda u glavnom teče
površinski uporedo sa ravni koju predstavlja zemljište. Od nagiba, t. j .
od brzine slivanja zavisi količina upijanja. U koliko je brzina slivanja
veća, u toliko će se manja količina upijati u zemljište, a veća količina
vode slivati.


Pri svom površinskom oticanju kišnica i sočnica vrše ulogu spiranja.
Kada voda teče u tankim slojevima, ona pribira lake i! sitne čestice
raznih materijala, koje su se našle na površini zemljišta u vremenu padanja
pljuska ili otapanja snega. Pokrenute sitne čestice zemlje brzo se
rastvaraju. Sakupljene čestice voda nosi, ostavlja, ponovo poduhvata,
dok ih ne donese u brazdieu, kuda i sama voda juri. Voda sakupljena u
brazdici dobija veliku transportnu moć. Sve sabrane čestice ona sada
sigurno prenosi kroz brazde u potočić, a iz ovoga u glavni potok. Iz bezbroj
brazdi i potočića sabrane su u glavnom potoku ogromne mase nanosa
od kamenja, peska i zemlje. Sve to izmešano valja se u vidu blatnjave
mase niz potok i tako obrazuje bujicu. Bujice su u krajnjoj liniji
pojave spiranja u pojedinim predelima, gde su zemljišta neotporna protiv
razornog delovanja površinske vode. Jasno je, da je jedan vodotok ODterećen
u toliko većom količinom tekuće vode, u koliko je procenat površinskog
oticanja kišnice pri jednom pljusku veći prema procentu, koji
se upije u zemljište. Naprotiv se deo vode upijen u zemljište, nikad ne
ocedi u potpunosti, jer zemljište ima mogućnosti, da izvesan deo vode
zadrži neoceden.


Pri slivanju vode kišnice i sočnice šumsko zemljište blagotvorno
deistvuje, kako vidimo, u dva pravca. Sprečava spiranje i odnošenje
zemljišta u vodotoke, a voda se oceduje čista i bistra. Osim toga meteorska
voga dospeva sporije u vodotoke. Ostala zemljišta površinski odlivaju
kišnicu i sočnicu. Površinska voda razara slojeve zemljišta, snosi
zemlju i druge čestice u vodotoke i ove opterećuje mutnom vodom a
često i blatnjavom masom te stvara bujicu. S druge strane meteorska
voda dospeva brže u vodotoke.


Vodostanja u vodotocima.


Da vidimo u kojim količinama meteorska voda dospeva iz šume
u potoke, i u kojim količinama iz ostalih zemljišta. Koje zemljište povoljnije
dejstvuje na vodostanja, šumsko ili druga zemljišta? — To će nam
pokazati ova data. Ona će nam pokazati još u kojoj meri šumsko zemljište
prema vrsti vodenih taloga povoljnije deluje od ostalih nepošum-
Ijcnih zemljišta.


541
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 20     <-- 20 -->        PDF

I Upliv "sume i šumskog zemljišta na vodostanje za vreme pljuskova i provala
oblaka — kratkotrajnih kiša.


Prvi primer


Godine 1908, 4 i 5 septembra padala je kiša. U oba sliva il Sperbelgrabena
i Rapengrabena pale su približno iste količine. Od 7 čas. i 30 m.
izjutra 4-og do 7 čas. i 30 min. 5 septembra palo je vodenih taloga u Šperbelgrabenu
51,0 mm., u Rapengrabenu 55,0 mm. Intenzivni pljusak nastupio
je u 9 čas. i 20 min. u veče i trajao do 11 čas. il 40 min. Količina
ovoga pljuska iznosila je 28 mm. za prvi sliv i 32 mm. za drugi. Od 11
časova do 11 čas. 30 min. intenzitet je iznosio 0,40 mm u minutu.


.?..../..^. ....../...


/ÄOO 1 II 1 1 II 1 1 11 1 .1 1 1 /»»«.


/s.. /...


«W


...... ....... boge


´3.„ /3.„


-.. b/.... ...... 4 „5.//. /9081
/Son no EHiJie/iy


//Oo //<.»


c/ll/b /.../1/...//— , ........ —


Q«o ft»


.
.
8.>
7»o t 7~


1


»no . Soo


..
1o. 1 > &»


V


\ «« >\ N
/oo i. /.o


0 0


Vac/2. /// /e /e SO .22 đU .. H 6 8 to /2 /A /6 /. »0 .2Z ** & 4 e . /O /3. vac


Tci/ioi MM 4 ......../i ScenreA(Sa/2


60 ´
.


so 1 1 i 1 1 1 II 1 1 I 1 1 34 ". -* t/tćt/r7H

4n ........ u /..../... .±.L*-.......


Ml ....... M


.:


71? 2D


7


/0 /O


4*


ff -—:= ss — —=7 —.—.—f 0


9 /2 vac


.../2. /// /6 /. -a? ... . .. * . . .> a » /. /. .. ... -.* 3


SI. 2.


Maksimalno vodostanje nastupilo je u Rapengrabenu oko 11 čas.
40 min. i iznosilo je 1596,6 lit. u sekundi! na 100 h. U Šperbelgrabenu maksimalno
vodostanje nastupilo je u 11 čas. i1 45 min. i! iznosilo je samo 730,4
lit. na sekundu i 100 ha. Da nije bilo delomično šume u Rapengrabenu,
koja je iznosila 28% od ukupne površine, izlazi da bi iz nepošumljenog
sliva došlo u vodomernu stanicu 2030 lit. u sekundi i 100 ha.


Prema tome, ako uzmemo da je količina vodostanja u
Rapengrabenu 2030 lit/sec 100 ha 100% a u
Šperbelgrabenu 730 „ 100 „ 36%´


iznosilo je vodostanje u potoku pošumljenog sliva nešto više od 7. vodostanja
u nepošumljenom slivu. Do 9 septembra odlilo se iz nepošumlje-,
nog sliva 68,5%´, a iz pošumljenog 32,8%; od ukupne količine vodenog
taloga. (SI. 2.)


542
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Drugi primer


Pljusak od 2 juna 1915 god.


Pljusak je bio intenzivniji u oba sliva nego u prvom primeru. Od 8
i 15 do 8 i 20 iznosio je intenzitet pljuska u pošumljenom slivu 1,68 mm.
u minutu, a u nepošumljenom slivu 1,58 mm. Ukupna količina vodenog
taloga bila je nešto manja u pošumljenom slilvu.


Posle korekture manje vodostanje je iznosilo u nepošumljenom slivu
1618 lit/sec 100 ha a u pošumljeilom 817 lit/sec 100 ha. Dakle, vodostanje
na stanici pošumljenog sliva iznosilo je 50,5% vodostanja nepošumljenog
sliva.


...../../. ...../...


Meo


/... /So.


/2

. //».


/...


...... ...... a boge


0O€ L>..


.. bpej/e ...... .../.....


8..
7oo no .../ie/it/ Too


CJiub ........— , ........ ...


ĆToo


Snn


.. ...


9™


-


/..


-J


0 —1 0
Vac 7 /.2 /3 /4 /SVac


70..07 MM ..... MM
.. 30


........ u


25 AS


. ../..... ra/io/4


SO
/S /s


ft


/. /o


L i I S


´/ 4 J J 1 i rl o


vac 7 /o /3 /* /svac


a


SI. 3.


Ukupni odliv vodenih taloga iznosio je u nepošumljenom slivu 60,1%
a u pošumljenom samo 13,6% od ukupne količine. Pljusku je prethodio
dosta sušan maj, pa se time tumači tako malii odliv iz šumskog zemljišta.
(SI. 3.)


Treći primer


Provala oblaka od 13 jula 1915 god. Tada je na vodomjernoj stanici
u Rapengrabenu konstatovano najveće vodostanje u toku petnaest godina
ispitivanja. Ono je iznosilo 3,100 lit/sec/100 ha, dok je u Šperbelgrabenu
iznosilo mnogo manje, 786, 3 lit/sec/100 ha.


četvrti primer
Ispitivanja Dr. V a 1 e k a pokazuju nam, da je na dan 24-VI-1928 g.
vodostanje u Kihovil iznosilo 17,3% vodostanja u Zdehovki.


543
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Za vreme pljuskova i provala oblaka konstatovano je:


1) da oticajni koeficijent nije visok; 10 go 30%; kako u šumskim
tako i u ostalim zemljištima; mnogo niži u pošumljenom nego u nepošumljenom
slivu i


2) da vodostanje u potoku iz pošumljenog sliva iznosi! x/3 do V* vodostanja
nepošumljenog sliva.


Šuma i! njeno zemljište za vreme kratkotrajnih plahilh kiša neosporno
potpuno i bez izuzetka povoljno utiče na oticaj meteorske vode, jer uspešno
otklanja opasne i prevelike količine vode u vodostanju, koje neminovno
nastupaju u vodotocima nepošumljenih slivova. Iz šuma se odliva
u 1 sek. mnogo manja količina meteorske vode nego iz drugih kultura.


jura/i/cetc. ....../...


/OCOf


8oo ..... ....... boge7< .. b/ieMe q(/for/2a/We /.....
off 4 -7/... /3/0 . nocwwe/iy


...
4ov

foo


(/ i |—i—. 1 I , I I I I I I I I I I I I I I 1 I 1 1 1 [ i I I I I I I I 1 I I I ) i


###


vat /2 /8 -24 e a ´. 24 e a /e &/ e a /a 24 e tz /a 24 6 a /8 34 6 /s. vac
bj´yjiu 5/i/sru 6/./. 7/... ./... 9/..
..... MM
1go


Vac/2 /8 24 /. 24 e /. /8 24 e /2 /8 24 6 /2 vac


SI.4.


// Upliv "sume i šumskog zemljišta na vodostanje za vreme dugotrajnih kiša.


Prvi primer


Kiša od 4—7 juna 1910 god. Ovoj kiši prethodili su kišni dani aprila,
maja i juna. Od 21 juna do 7 jula palo je 209,4 mm vodenog taloga.


Visoka vodostanja bila su 6 juna oko 11 sati noću posle intenzivnije
kiše. Intenzitet je iznosio 0,24 mm. u oba sliva. U nepošumljcnom slivu
najviše vodostanje iznosilo je 914 lit. a u pošumljenom slivu 317 lit. Oticajni
koeficijenat bio je dosta velik u oba sliva: u nepošumljenom 84,7%,
u pošumljenom slivu 63,3%. Ali velikih ekstremnosti u vodostanju i pored
obilnog oticaja vode nije bilo. Visok oticahü koeficijent ne znači još
nikakvu opasnost, ako je intenzitet kiše mali. Šuma je i u pogledu vodostanja
i u pogledu odlivanja količine vode pokazala svoj upliv. (SI. 4.)


544
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 23     <-- 23 -->        PDF

545
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Drugi primer


Kiša od 29 septembra do 8 oktobra 1916 god. Godina 1916 bila je
takode kišovita, naročito jesenji meseci i! mesec decembar. Palo je vodenog
taloga 31,4 mm. u pošumljenom a 29,5 mm. u nepošumljenom slivu,
zatim 2 oktobra 30,0 i! 36,3 mm., 5 oktobra 25,8 i 27,8 mm. i] najzad 7 oktobra
20,6 ii 24,0 mm. Ostalih dana padale su neznatne kiše sa prekidima 1
i 6 oktobra. Ni u prvom ni u drugom slivu nisu bila visoka vodostanja,
ali su ona u pošumljenom iznosila mnogo manje nego u nepošumljenom,
što se tumači pauzama za vreme kojih se iz šumskih zemljišta odlivala
voda, a zemljište osposobljavalo da primi nove količine. Oticajni koeficijenti
bili su 64,9% u nepošumljenom, a 47,5% u pošumljenom. (SI. 5.)


Povoljan upliv šume kod dugotrajnih kiša nije tako siguran, kao kod
kratkotrajnih. Mi se ne možemo upuštati u detaljnija razmatranja, kada
i! u kojim slučajevima šuma otkazuje svoje povoljno dejstvo, ali će vam
biti jasno ite ranijih razmatranja, da je šumsko zemljište i pored svojih
moćnih slojeva ograničeno u svom retenzilvnom dejstvu i da i ono jednom
do krajnih granica zasićeno vodom, nije u stanju novo nadošlu vodu da
zadrži, već je odmah propušta. Njegovo je dejstvo za vreme zasićenosti
minimalno ilil ništavno; ali je dovoljno da se pokaže prekid u padanju
kiše, pa da šumsko zemljište nanovo pokaže svoj povoljni upliv. Moramo
napomenuti, da su ovi momenti sustizanja mnogih nepovoljnih odnosa
vrlo retki. Zatim, kao što smo videli, za vreme dugotrajnih kiša
retko nastupaju maksimalna vodostanja kod vodnih tokova sa malim slivovima.
Kod dugotrajiih kiša opasnost prevelikih vodostanja ne pojavljuje
se za same vodotoke. Rdave posledice dugotrajnih kiša pokazuju
se u pokretu zemljišta, čije mase dospele u korita prouzrokuju zagušivanje
u proticanju. Oranice i druga kulturna zemljišta za vreme tihih ii dugotrajnih
kiša natope se ogromnim količinama vode posredstvom kapilarnih
sudova. Ako su glihovitog i ilovastog sastava teško otpuštaju
ovu vodu. Usled vode površinski slojevi! otežaju i omekšaju pa pod uticajem
teže dolazi do suljavanja, podvezivanja tih površinskih slojeva.
Tako podvezana zemljišta postaju izvorišta rečnog nanosa. Šumska
zemljišta, blagodareći svome sastavu i čvrstoj strukturi, otpuštaju suvišnu
vodu, pa ne dolazi do podvezivanja zemljišta. Stoga ona i ne daju rečni
nanos.


/// Upliv šume i šumskog zemljišta na vodostanja za vreme otapanja
proletnih snegova.


Upliv šume i šumskog zemljišta na ravnomerno oticanje sočnice
najbolje se vidi iz ovog primera.
Topljenje snega od 26 aprila do 5 maja 1917 god.


U toku aprila 1917 god. padao je sneg u oba sliva. Do 23 aprila,
kada je prestao padati, sneg je dostigao visinu u Rapengrabenu, nepošumljenom
slivu 51,8 cm, a u Šperbelgrabenu, pošumljenom slivu 42,1 cm.
Pretpostavlja se, da je u pošumljenom slivu bila približna visina snega
kao il u nepošumljenom a da tolika razlika u visini potiče ilz načina merenja,
jer na tablu za hvatanje snega ne padne u šumi sva količina snega,
već se izvesni deo zadrži na granama stabala. April, kao i predhodni
meseci, bio je vrlo hladan. Srednja temperatura bila je za 3° niža od srednjih
mesečnih temperatura za prethodnih 13 godina. Od 25 aprila tempe


546
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 25     <-- 25 -->        PDF

SI. 7.
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 26     <-- 26 -->        PDF

ratura je počela da raste, brže u Sperbelgrabenu nego u Rapengrabenu.


Topljenje snega nastupilo je 21 aprila pre podne.


Oticanje sočnice iz oba sliva bilo je umereno. Do preteranih visokih
voda nije dolazilo. Obe su linije oticanja blago izlomljene; naravno, mnogo
je oštrije izlomljena ona, koja prestavlja oticanje iz nepošumljenog sliva.
Vodostanje u Sperbelgrabenu iznosilo je na dan 27 aprila 51,2%, 28 aprila
58,5%, 1 maja 68,7% i: 2 maja 65,7% od vodostanja u Rapengrabenu.
Razlika u oticanju ukupne količine mnogo je manja. Od 26 aprila do 4
maja 1917 god. oteklo je u pošumljenom slivu 91,5% od one količine sočnice,
koja je otekla iz nepošumljenog sliva. (SI. 6.)


Čime se da objasniti! ovako povoljan upliv šume i šumskog zemljišta
na oticaj vode za vreme topljenja snega? Da li opet propustljivošću
zemljišta, iako mrazevi umanjuju poroznost ? — Svakako. Jer će se pri
smrzavanju daleko potpunije zapušiti uske kapilarne cevi kod kulturnih
zemljišta sa nekapilarnim sudovima. Dakle je i u smrznutom stanju šumsko
zemljište propustljivije od ostalih zemljišta. Ali ona velika propustljivost
šumskog zemljišta dolazi baš otuda, što ono skoro i! nije smrznuto,
dok se ostala zemljišta smrzavaju na dosta veliku dubinu. Iz vršenih
ispitivanja od 16—21 novembra 1918 god. izlazi, da je pri! temperaturi od
—3,5" C livadno zemljište bilo smrznuto na dubinu od 5—6 sm; prerađeno
baštensko zemljište na dubinu od 10—15 sm. U smrčevoj šumi, staroj 30
do 70 god., dobro sklopljenoj, zemljište je bilo smrznuto u tankom sloju
od 1—2 sm., au bukovoj šumi ispod tankog sloja listinca nije
uopšte prilmeceno dejstvo mraza. U zaklonu što ga čine
krune drveća pod pokrovom lišća šumsko zemljište ne smrzava se u onoj
meri, kao zemljišta ostalih kultura.


Iz ovih primera o slivanju vode za vreme raznih vrsta padeža jasno
se pokazuje, kako šuma blagotvorno upliviše na ravnomernost vodostanja.
Bilo da su kiše intenzivne sa naglim i obilatim količinama taloga, kao
što su kratkotrajne letnje kiše; bilo da su dugotrajne kiše umerenog intenziteta;
bilo da su nagla otapanja snegova u proleće, vodostanja su
umerena na onim vodotocima, koji dobijaju tekuću vodu iz šuma. A ta
pojava umerenih vodostanja u planinskim i brdskim potocima i rečicama
od vrlo je velike, upravo ogromne važnosti za poljoprivredu i ceo privredni
život. I ne samo da nas šuma brani od mnogih nesreća, što ih čine
neobuzdane, divlje vode; ona nam omogućuje sređen i ekonomičan rad;
divlje vode pretvaraju se u stvaralačku energiju. Koeficijent oticanja ne
igra tako važnu ulogu kod vodotoka sa malim slivovima, jer smo videli
kako je koeficijenat oticanja bio mali u Rapengrabenu za vreme provale
oblaka baš kada je vodostanje bilo srazmerno visoko. Češka stanica daje
nam dosta primera, da je koeficijent oticanja za kratkotrajnih kiša bio
neznatan u oba sliva, od 7—20%; švajcarska stanica pokazala je, kako
smo napred već napomenuli, kod kratkotrajnih kiša, da koeficijent oticanja
iznosi od 10—30%». On može igrati važnu ulogu za poplave velikih
reka u nizinama, u vodotocima sa velikim slivovima. Tek po tome nešto
manjem koeficijentu oticanja šume mogu imati upliva i na poplave većih
razmera, ako pri nadolaženju tih poplava ne nastupe druge okolnosti, koje
uplivišu na gomilanje većih količina voda.


Pored ovog dobrotvornog upliva šume, koji ona vrši za vreme izobilnih
masa tekuće vode, ona vrši jednu blagotvornu ulogu oskrbljavanja


548
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 27     <-- 27 -->        PDF

vodom u doba suša. Šuma je zaštitnica izvora. Ona, blagodareći naročitoj
ulozi svoga zemljišta, ekonomiše tekućom vodom. Zadržatu vodu za
vreme obilnih kiša šuma postepeno ispušta iz utrobe svoga zemljišta za
vreme suše. Duboke podzemne vode, koje su se stvorile pomoću raznih
šupljina, kanalića i duž žila dubinskog korenja oceduju se i dospevaju u
vodotoke baš u momentima, kada vodotoci snabdevani podzemnom vodom
gornjih slojeva presuše. Zbog kratkoće vremena mi bez daljeg komentara
skrećemo vašu pažnju na grafikon, iz koga se vidi, kako je veća
voda u šumskom potoku za vreme suše od 25-VI do 30-VIII-1911 nego u
potoku nepošumljenog sliva (si. 7).


Zaključak.


Šuma je jedina racionalna kultura na strmim i vrletnim padinama.
Zemljišta drugih kultura ne mogu tu odoleti razornom dejstvu površinske
vode; voda ih jednostavno spere.


Šuma onemogućava da meteorska voda spira njeno zemljište. Zbog
toga su njeni; vodotoci! oslobođeni ogromnog nanosa, kakvog nose drugi
vodotoci. Ona time spašava žitelje nastanjene u blizini takvih vodotoka
od onih opasnih bujičinih pojava, kakve se javljaju tamo, gde je zemljište
nezaštićeno od spiranja površinskom vodom. Nanos planinskih rečica i;
reka, kada je dospeo u doline iz vrletnih slivova, prenosi tekuća voda u
nizinske vodotoke i njime ispunjava plitka korita reka te tako omogućava
razlivanje vode za vreme poplava. Odmeren odnos šuma prema
poljoprivrednim zemljištima najsigurnije pomaže suzbijanje poplava ne
toliko umanjenjem količine tekuće vode, koliko umanjenjem rečnog
nanosa.


Šuma, kao što vidimo, uporedena sa ostalim vrstama kultura najpovoljnije
od svih tih upliviše na oticanje meteorske vode. Ona daje
svome zemljištu najpovoljnije osobine za brzo primanje meteorske vode,
kako je to potrebno za vreme kratkotrajnih i intezivnih kiša i naglog otapanja
snegova. Ona je ta, koja omogućava svome zemljištu da prekomernu
meteorsku vodu privremeno u sebil zadrži i da je otpusti u vremenu,
kada su vodotoci oskudni u tekućoj vodi. Šuma preko svoga zemljišta
vrši jednu korisnu ekonomiju sa meteorskom vodom. Sprečava, da
se pojavljuju ekstremnosti odlivanja za vreme izobilnih padeža; time smo
spašeni od pustošenja i silovitosti divljih voda; sprečava ekstremnosti u
oskudici vode, pa nas za vreme suša oskrbljuje vodom preko svojih živih
izvora. Kolike su koristi za čovečanstvo i ljudsku privredu zbog tog blagotvornog
dejstva šume, izvolite i! sami zaključiti!


Resume. L´auteur demontre que parmi toutes les autres cultures la foret et d´une
influence la plus favorable sur . ecoulemeiit des eaux atrnospheriques.


549