DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Predsjednik na to objašnjava, da je Ban pred kratko vrijeme izdao posebnu
naredbu, da se zabranjuju sve intervencije, jedino narodni zastupnici mogu intervenirati
u izvjesnim slučajevima i to samo kod pojedinih šefova. U pogledu pak preuzimanja
lugarskog osoblja imovnih općina i zemljišnih zajednica u banovinsku službu,
mnogo se raspravljalo i kod H. Š. D. i kod Šumarskog odjela, te je danas već ranije
spomenutim prijedlozima o sanaciji imovnih općina i to pitanje obuhvaćeno.


12.) Tajnik u vezi sa gornjim prijedlogom kolege Jankavića navadja, kakovo je
stanje u pogledu presuda šum. krivica kod sudova. Ističe kao najveću nesreću naših
šuma prečeste amnestije, neutjerivanje dosuđenih šum. šteta, a kao najveću rak-ranu:
nemar sudskih vlasti. Navodi, da je jedan sudac jučer pred nekoliko odbornika govorio,
kako je slučajno istražujući dosadanje krivice nekog čovjeka ustanovio, da je taj čovjek
do sada bio 67 puta uvjetno kažnjen, a prijave za šum. štetu su mu iznosile oko


120.000 dinara. Misli, da je tome razlog taj, što sudske vlasti u pojedinim krajevima
valjda uopće ne vode kaznene evidencije, jer sa mnogo strana dolaze pritužbe šumarskog
osoblja radi postupka sudova. (Vrgin Most, Otočac i t. d.). Predlaže da se
odjelu za pravosudje pošalje predstavka, kojom će se zamoliti, da se izda strogi nalog
sudovima o vodjenju kaznenih evidencija, da se ovim anomalijama u sudstvu stane na
kraj. Prijedlog se prima, te će se poslati predstavka i Odjelu za pravosudje i Šumarskom
odjelu da i ono tu stvar potakne.
13.) Ing. Roman C h . 1 a k predlaže, da se dnevničarima i volonterima u šumarskoj
službi priznadu te godine za penziju i unapredjenje u službi. Skupština ovaj
prijedlog načelno prima. Odbor.će poslati predstavku na g. Dana u tome smislu.


14.) Ing. Stjepan Luli ć iznosi, kako sudske vlasti pozivaju lugare na svaku
raspravu kod suda često i ne čekajući, da se sakupi više prijava, nego za svaku napose
pozivaju lugara, pa su tako čuvarski srezovi često prazni. Pošto svaka stranka
zna, ikada je lugar pozvan na sud, jer se pozivaju na raspravu i šumokvarac i lugar,
to upotrebljuju tu zgodu i prave veliku štetu. Predlaže, da se pošalje predstavka
Odjelu za pravosudje, kojom će se tražiti, da se lugare oslobodi od sudjelovanja kod
sudskih rasprava, a naročito onih manjeg značaja. Prima se.


15.) Ing. Drago Kajfe ž stavlja prijedlog, da se podupre nastojanje šumarske
sekcije zagrebačke inžinjerske komore, kako bi se šumarskim ovlaštenim inžinjerima
dalo pravo izradbe i potpisa geodetsko-geometarskih elaborata sa valjanošću za sud
i gruntovnicu, barem u poslovima, koji su u neposrednom odnosu sa šumskim gospodarstvom.
Pošto banovinski šum. činovnici takovo pravo imadu, zaključuje se poslati
od strane Hrvatskog šumarskog društva pismenu predstavku u tom smislu na nadležne
vlasti.


16.) Odluka o mjestu gdje će se održati naredna godišnja skupština. Na prijedlog
kolega iz Splita zaključuje se slijedeću redovitu glavnu skupštinu održati u Splitu.


Pošto je time dnevni red iscrpljen, te se više nitko ne javlja za riječ, predsjednik
zahvaljuje svima učesnicima na trudu i na sudjelovanju kod rada skupštine, pa zaključuje
skupštinu.


Zaključeno i potpisano!


Zagreb, 15. kolovoza 1940.


Zapisničari:
Ing. Ivan L a k i ć v. r.
Ing. Ivan S e r t i ć v. r.


Predsjednik: Tajnik:
Ing. Ante Abramović v. r. Ing. Vladimir B o s i 1 j e v i ć v. r.


519