DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 48     <-- 48 -->        PDF

po kojoj je omogućeno da sreski šumari dodju u IV/1 grupu; b) da se posebnom predstavkom
zatraži izmjena te uredbe u tome pravcu, da se ravnatelji šuma unapredjuju
u u IH/2 grupu; c) Konačno skupština zaključuje, da društvo ne može intervenirati za
pojedine članove, nego samo u slučaju, kada treba unaprijediti ili toraniti opće staleške
interese.


5.) Prijedlog tog. K o 1 ud r o v i ć a, kojim traži osnivanje posebnog šumarskog
odsjeka kod Ispostave banske Vlasti u Splitu prima se jednoglasno time, da se u ime
društva pošalje obraložena predstavka banskoj Vlasti a povjerava se predlagaču, da
tekst te predstavke sastavi i pošalje upravnom odboru radi daljnje otpreme.


6.) Prijedlog Dr. N e i d h a r d t a, da se zapisnik izvanredne skupštine Jugoslov.
šumarskog udruženja štampa u Šumarskom listu, ne usvaja se, jer je uprava J. S. U.
zaključila, da ga sama odštampa a predlog urednika da se zapisnik štampa -u Šum.
listu, nije prihvatila.


7.) Prijedlog Dr. Neidhardta , o stručnim predavanjima sa projekcijama,
koja bi se preko zime povremeno održavala u društvenim prostorijama, prima se
jednoglasno.


8.) Prijedlog tajnika, kojim traži, da se šum. vježbenicima dade deputatno drvo,
prima se jednoglasno time, da se pošalje Šumarskom odsjeku pretstavka, kojom će se
ispravno protumačiti pojam »šumarskog stručnog osoblja« i tražiti ispravak nepravde,
koju vježbenici već niz godina trpe, jer im se ne dodjeljuju nikakove deputatne prinadležnosti.


9.) Prijedlog Ing. Bećiragića , kojim traži, da se za lugarsko osoblje obrazuje
posebni disciplinski sud, sastavljen od šumara stručnjaka i eventualno jednog
pravnika, koji će sud donositi presude o krivicama lugarskog osoblja, prima se time,
da se sastavi predstavka u tome smislu i da se uputi nadležnoj vlasti sa obrazloženjem.


U vezi sa time predlaže ing. Piškori ć da se uredba o čuvarskom osoblju od
mjeseca rujna god. 1939. protegne i na područje banovine Hrvatske, odnosno da banska
Vlast donese sličnu uredbu. Prijedlog se prima.


10.) Tajnik predlaže, da se ponovno uvede ranija praksa, da se lugarskom
osoblju dodijeli posebni branitelj šumarskog odsjeka banske Vlasti, kada lugar odgovara
pred sudovima po prijavi privatnih stranaka za djela počinjena pri vršenju
službe. Predlagač spominje nekoliko primjera iz nedavne prošlosti, kada su lugari radi
ozljeda nekih osoba bili teško osudjeni i na kazan robije i na novčanu odštetu a postupali
su po zakonu, vršeći svoju dužnost i braneći svoj život. Prijedlog se prima time,
da se pošalje predstavka banskoj Vlasti u tome smislu.


11.) Ing. Ilija Jankavi ć oštro napada političare, koji onemogućuju rad šumarima,
te iznosi neke konkretne primjere iz Požeške okolice. Ističe kako su otpočele
silne navale na šume, a jedini branitelji tih šuma su danas samo šumari i lugarsko
osoblje. Šumari u svom teškom radu oko obrane banovinske imovine ne samo da ne
nalaze razumijevanja kod ostalih, naročito upravnih vlasti, nego doživljuju naprotiv
smetnje na svakom koraku. Naglašava, da pojedini zastupnici i danas još traže razne
načine, da se premjeste ispravni i savjesni šumari pa su neki i premješteni. Predlaže
stoga, da se pošalje sa današnje skupštine rezulueija, kojom će se energično tražiti da
prestane svako uplitanje i intervencija političara u šumarstvu. Isto tako osudjuje i sve
šumare, koji se bave politikom radi karijere ili drugih sebičnih razloga. Prikazuje porazno
stanje kod nekih zemljišnih zajednica, pa traži, da se i lugari zemljišnih zajednica
prime kao banovinski lugari. Konačno naglašava ponovno, da se u interesu naših šuma
ne smije nikako dozvoliti da političari imadu riječ u šumarstvu i od Hrvatskog šumarskog
društva traži, da ono poradi na zaštiti šuma od devastacije i da se šumarska
služba posve oslobodi uticaja politike.


518