DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 47     <-- 47 -->        PDF

VIII. EVENTUALIJA.
1.) Predsjednik iznosi u kratko pitanje imovine Hrvatskog šumarskog društva,
kako je bilo raspravljeno na jučerašnjoj sjednici upravnog odbora pod toe. 4.) dnevnog
reda te moli skupštinu, da donese odluku o raspoložbi sa društvenom gotovinom,
jer je uslijed ratnih prilika vrijednost novcu svakidan sve to manja.


Predsjednik predlaže, da se u prvom redu obavi popravak Šumarskog Doma,
koji je i izvana i iznutra u veoma lošem stanju. Depozit za popravak doma iznosi


191.236 dinara. Skupština zaključuje da se Dom popravi izvana i uredi krov, a od ostalih
nužnih radnja, da se izvede ono, što se iz depozita za popravak može izvesti. Ovom
poslu treba odmah pristupiti, ali samo u slučaju ako se radnje sigurno mogu izvesti
prije mrazova.
Raspravlja se zatim o raspoložbi s ostalom imovinom, te se razvila diskusija,
u kojoj sudjeluje više članova.
Ing. Lambert Krišk o vi c predlaže, da se sav raspoloživi novac iza popravka
doma ostavi uložen u banci.


Ing. Alb in Leus tek predlaže, da se u Zagrebu kupi neko gradilište.


Ing. . o s i 1 j e v i ć drži, da bi se mogao kupiti posjed na Plitvicama radi izgradnje
šumarskog oporavilišta.
Predsjednik predlaže izgradnju šumarskog doma za odmor šumara, a drvo da
se zamoli besplatno iz banovinskih šuma.


Ing. A. L e u s t e k iznosi prijedlog, da se šumarski dom u Zagrebu pregradi
kao internat za šumarsku djecu. Ovaj prijedlog nije sada aktuelan, jer fakultet za sada
neće seliti iz zgrade šumarskog doma, pa se prijedlog kao preuranjen ne uzima u
raspravu.


!ng. P. M a t k o v i ć predlaže, da se kupi gradilište na moru.


Tajnik predlaže, da skupština ovlasti upravni odbor, da prouči ovo pitanje i da
potraži neki zgodan objekt i da ga kupi, a upravni odbor da se za tu svrhu popuni sa
još nekoliko gg. koje će skupština izabrati.


Konačno predsjednik stavlja predmet na glasovanje; glasuje se o dva prijedloga
i to o prijedlogu Ing. Krišk o vic a i o prijedlogu tajnika.


Velikom većinom glasova prihvaća se prijedlog tajnika, te se zaključuje raspoloživi
društveni, novac uložiti u nekretnine. Ovlašćuje se upravni odbor da radi nastalih
i nesigurnih ratnih prilika kupi ili izgradi ili nadogradi objekt bilo u Zagrebu, bilo izvan
Zagreba. Radi kupa odnosno raspoložbe društvenom gotovinom nadopunjuje se
upravni odbor i kooptiraju u odbor slijedeća gg.: Milan D r n i ć, Ing. Albin L e u s t e k
Dr. Josip B a 1 e n, i ing. Lambert K r i š k o v i ć.


2.) Raspravlja se o prijedlogu kolega iz Splita, koji su predložili nacrt pravilnika
za osnivanje i rad klubova. Predsjednik izvještava, da je upravni odbor pretresao
taj pravilnik i izvršio neke manje izmjene, pa predlaže skupštini da taj pravilnik primi
oiKikc, kako ga je redigirao upravni odbor. Prima se.


Prihvaćeni pravilnik napose će se odštampati u Šumarskom listu, pa se stoga


ovdje tekst napose ne donosi.


Tajnik čita prijedloge, koje su članovi poslali skupštini i to:


3.) Prijedlog Ing. Pere K o v a č e v i ć a, da se šumarskom osoblju kod upravnih


vlasti dade deputativno zemljište, odnosno relutum. Prijedlog se prima uz nadopunu,


da se deputatno drvo dade i osoblju ispostave banske Vlasti u Splitu. Skupština ovlaš


ćuje upravni odbor da načini predstavku i da je pošalje nadležnoj vlasti.


4.) Prijedlog ing. Petra Grahovca i ing. Pere Kovače vica u pogledu
nove uredbe o službenim odnosima banovinskih službenika, kojom traže, da se sreski
šumari unapredjuju u IV/1 grupu. Na prijedlog upravnog odbora zaključuje se poslati
predstavku nadležnim vlastima, kojom se traži: a) izvršenje odredaba cititane uredbe,


517