DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Izdatci:


Budžeta Naslov Izdano
broj Din. p.


1. Tisak Šumarskog lista
17.610.—
2. Nagrada uredniku, tajniku i blagajniku
6.400.—
3. * namještenici
1.500.—
4. » podvorniku
200.—
5. Troškovi reprezentacije

6. Poštarina i bilježi
534.25
7. Nabava i uvez stručnih knjiga i časopisa ... . —
8. Pisaće potrepštine
1.041.—
9. Honorari piscima u Šumarskom listu
2.595.—
10. Nagrade sabiračima oglasa

11. Trošak glavne skupštine

12. Nabava inventara i popravci
13. Osigurnina za Šum. dom, knjižnicu i blagajnu .. . —
14. Post. štedioni za manipulaciju čekom
800.50
15. Grijanje i rasvjeta društvenih prostorija ... . 69.—
16. Okružni ured, penzioni zavod, služ´b. porez ... . 123.—
17. Čišćenje snijega i nabava alata za isto
18. Telefon
250.—
19. Takse za oglase u Šumarskom listu
165.—
20. Uzdržavanje i manji popravci Šum. doma ... . 385.—
21. Putni trošak odbornicima i reviz. odboru ... . 1.463.—
22. Porezi, prirezi i kuluk

23. Članarina za društva i nabava časopisa
200.—
24. Doprinos Koreškenjijevoj pripomoćnoj zakladi
25. » Borošićevoj literarnoj zakladi .... . —
26. Nepredvidivo
1.254 —
27. Tuđi novac
2.743.—
Ukupno: 37.332.75


Konstituirajuća skupština Hrvatskog šumarskog društva od 17. ožujka t. g. pod
toč. IV. 5. odobrila je upravnom odboru, da se društvu omogući rad i izdavanje Šumarskog
lista kredit i to tako, da utrošena svota ne može prekonačiti prošlogodišnji
proračun Jugoslov. šumarskog udruženja u istom vremenskom razdoblju.


Prema prošlogodišnjem proračunu J. Š. U. iznaša jedna dvanajstina:


Primitka: Din. 27.600.— a za 4 mjeseca Din. 110.400.—
Izdatka: Din. 27.541.— a za 4 mjeseca Din. 110.164.—


t.
j . za razdoblje za koje je gornja razmjera primitaka i izdataka sastavljena.
Primitak imao bi biti veći za četvrtgodišnju stanarinu t. j . 53.125.— Din., koju
društvo do danas nije iprimilo od Banske vlasti, pa bi prema tome iznašao Din. 126.276.50.
Iz gornje razmjere i odobrene potrošnje vidi se, da je izdano manje za Din.
72.832.—, nego što je toilo odobreno.
U Zagrebu, dne 31. srpnja 1940.
Pretsjednik: Blagajnik:
Ing. Ante Abramović v. r. Oskar Dre mil v. r.
Nadzorni odbor:
Milan D r n i ć v. r.
Ing. Halid Muf t ić v. r.


513