DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Koreškenjijeva zaklada na dan 31. XII. 1939. god. imala je gotovinu od 54.614.92 dinara,
a Posmrtna pomoć 1.435.— dinara.


g.) Literarna Borošićeva zaklada je podijeljena, te je Hrv. šum. društvo primilo
2.288.— dinara kao glavnicu, koju je ta zaklada u J. Š. U. unijela, a ostatak od
17.398.— dinara podijeljen je po ključu.


h.) Klišeji, fotografske ploče i fotografije J. Š. U. sastavni su dio arhiva J. Š. U.,
te se predavaju Savezu.


i.) Depozit za popravak Šumarskog doma uložen je u Drž. Hipotekarnoj banci
već od dana osnutka toga depozita na posebnu uložnu knjižicu, te iznosi 191.236.—
dinara, pa je čitavi taj iznos predan Hrvatskom šumarskom društvu.


Time je napokon definitivno riješeno pitanje povratka imovine Hrv. šum. društvu,
koje je od zajedničke imovine J. Š. U. dobilo ukupnu svotu od 432.524.19 dinara.


U međuvremenu od konstituirajuće do glavne skupštine upravni je odbor održao
2 redovite odborske sjednice. Na sjednicama se raspravljalo o svima pitanjima društvenog
rada, a pošto se zapisnici sjednica štampaju u Šumarskom listu, to se rad
uprave ovdje neće napose iznositi.


Uprava je posvetila mnogo brige okupljanju redovitih članova, a napose pak
utemeljitelja i dobrotvora, pa je u tome radu imala i vidnog uspjeha. Na dan skupštine
broji Hrvatsko šumarsko društvo 375 redovitih članova, 9 izvanrednih članova, 20
članova pomlatka, 7 utemeljitelja i 4 dobrotvora. Utemeljitelji i dobrotvori uplatili
su svoj doprinos u gotovom u blagajnu, pa se i time sabrala lijepa svota.


Napose moramo naglasiti, da je društvo kod vlasti nailazilo na susretljivost, a
osobito je iskazivao pažnju društvu Šumarski odjel Banske vlasti. Od strane Šumarskog
odjela uvažene su sve molbe, a napose je dobivena novčana pripomoć u iznosu
od 10.000.— dinara, te se i ovim putem izriče zahvalnost.


Kod formiranja svakog društva pojavljuje se uvijek veći administrativni posao,
jer treba provesti svu organizaciju društva i voditi opsežnu administraciju. Naše
društvo imalo je i u tome pogledu obaviti veliki posao, jer je uslijed teških općih
prilika rad sviju društava, pa i našeg, prilično skučen.


Društvo je sve do mjeseca srpnja bilo bez vlastitih društvenih prostorija, jer
je J. Š. U. bilo još u posjedu Šumarskog doma, a Hrv. šum. društvo imalo je odobrenje
za rad u prostorijama J. Š. U. U isto vrijeme društvo je bilo i bez svoga
kancelarijskog osoblja, jer se moralo čekati na odluku odbora za podjelu imovine, te
prestanak djelovanja J. Š. U., jer je .Hrv. šum. društvo imalo preuzeti i dugogodišnje
osoblje Šumarskog doma i kancelarije od J. Š. U. Uza sve te poteškoće, a uz pomoć
čitavoga odbora uspjelo je sav posao na vrijeme i sa uspjehom svršiti.


Treba napose napomenuti, da se često pokazala potreba, da se više članova
uprave sastane radi dogovora i rasprave tekućih pitanja u društvu. Takovi sastanci
sviju odbornika koji se nalaze u Zagrebu, održani su, kad god je u društvenom radu
trebalo donijeti hitna i važna riješenja.


Upravni odbor izvršio je sve pripreme za redovitu godišnju skupštinu i pripravio
teren za daljnji nesmetani i pravilni rad u društvu. U tu svrhu raspravio je i pitanje
pravilnika za rad Klubova, pravilnika za uređivanje Šumarskog Lista, osnivanje radnih
odsjeka itd.


Odbor je napose raspravljao o stručnim, staleškim i ostalim pitanjima u vezi
sa šum. službom, i poduzimao akcije u smislu društvenih pravila. O radu uprave su
članovi redovno obavještavani, jer su zapisnici sjednica štampani u Šumarskom listu.


U Zagrebu, dne 1. kolovoza 1940. god. Tajnik:


Ing. Vladimir B o s i 1 j e v i ć v. r.


Nakon što je pročitan izvještaj, predsjednik daje riječ blagajniku g. Oskaru
D r e m i 1 u, koji podnosi skupštini slijedeći:


511