DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 38     <-- 38 -->        PDF

1.) Stavlja se u dužnost upravnom odboru, da odmah pošalje nadležnoj vlasti


na odobrenje nova pravila društva. Čim pravila Hrv. šum. društva budu odobrena,


ima se u smislu čl. 16 i 17 društvenih pravila sazvati redovita glavna godišnja ´skup


ština H. Š. D., koja će se održati u Zagrebu.


2.) Društveno glasilo jest Šumarski list, koji će kao stručni i staleški organ


šumara banovine Hrvatske izlaziti u Zagrebu, te će tokom 1940. god. zadržati dosa


danje ime i isti vanjski oblik. Upravni odbor je dužan brinuti se, da list donosi što


više članaka iz dnevne šumarske prakse i da List što više priblži stvarnim potre


bama šumara i šumarske službe na terenu.


3.) Da se Hrvatskom šumarskom društvu omogući rad i daljnje izlaženje Šu


marskog lista, odobrava se upravnom odboru do dana redovite glavne godišnje skup


štine potreban kredit za rad time, da utrošena svota ne može prekoračiti prošlogo


dišnji proračun Jugoslavenskog šumarskog udruženja u istom vremenskom razdoblju.


Ad 1.) Nova društvena pravila odmah su odaslana u smislu zakona o udru


ženjima na odobrenje nadležnoj vlasti. Upravni odbor radio je intenzivno na tome,


da se pravila odobre, pa su stoga nova pravila odobrena po banskoj vlasti u zaista


kratkom roku od svega desetak dana.


Redovita glavna godišnja skupština nije odmah sazvana iz ovih razloga:


a) uslijed teških općih prilika bilo je održavanje sviju skupština uopće za


branjeno.


Ova je zabrana i danas snazi, ali se društvo posebnom molbom obratilo na


bansku Vlast, da bi se odobrilo održavanje glavne skupštine. To je odobrenje stiglo


dne 23. srpnja o. g., pa je skupština tada u najkraćem mogućem roku sazvana za dan


15. kolovoza o. g.
b) jedan od glavnih zadataka ove redovite skupštine je donošenje proračuna,
radi toga te se je moralo čekati na odluke Odbora za podjelu imovine Jugoslavenskog
šumarskog udruženja da se znade, čim se može raspolagati. Ovaj odbor završio je
radom u mjesecu srpnju, kada su predate Hrv. šum. društvu njegove nekretnine, a
u isto vrijeme donesena je odluka o gotovini, koja se ima predati Hrv. šum. društvu.
Na osnovu redovitih prihoda društva i prihoda imovine H. Š. D., izradio je upravni
odbor proračun za 1940. i 1941. godinu, koji se predlaže ovoj skupštini.


Ad. 2.) Uredjivanje »Šumarskog Lista« preuzeo je društveni potpredsjednik g.
Ing. Petar Prpi ć u najtežim prilikama početkom svibnja, a da nije imao pri ruci
nijednoga članka.


Konačno je u najkritičnije vrijeme teško oholila društvena namještenica, koja
se brine za expediciju lista (adresar, prepisi dopisa i t. d.).


Dosadanji urednik lista g. prof. dr. Levakovi ć — koji je bio prema sadanjem
uredniku vrlo susretljiv i dao mu dragocjene upute za budući rad, na čemu mu
se Upravni odbor i ovim putem zahvaljuje, kao i g. prof. dr. U g r e n o v i ć-u, koji
takodjer našem uredniku najpripravnije izlazi u susret — nije mogao iz dotadanje
zalihe članaka ništa odstupiti bez privole pisaca tih članaka. Zato je bilo potrebno
od svih pisaca zatražiti prethodnu privolu, da se članci mogu preuzeti i u Šumarskom
listu štampati. Do sada su sve zatražene privole stigle i članci se postepeno štampaju,
a stiglo je medjutim i novih članaka. Radi toga je morao za mjesec travanj i
svibanj izaći dvobroj, za mjesec lipanj izašao je list početkom srpnja, za mjesec
srpanj izašao je list 13. srpnja, pa je istom u kolovozu izašao list redovito.


Jedva se je sa uredjivanjem lista stupilo u normalnu kolotečinu, prijeti opstanku
lista nova nevolja. Badava se je uredništvo lista u svojoj »Poruci« (Šum. list
br. 4—5, str. 203) obratilo na dosadanje saradnikc, kao i na mladje članove društva.
Dosadanji se suradnici ispričavaju, da su odviše zaposleni, a od mladjih su samo nekolicina
poslali svoje malo prenapravljene ispitne radnje, a onda su zašutili, osim


508