DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IZ DRUŠTVA


ZAPISNIK


63. (I.) redovite godišnje skupštine Hrvatskog šumarskog društva, održane dne
15. kolovoza 1940. godine u prostorijama Šumarskog doma u Zagrebu.
Objavljeni je dnevni red skupštine slijedeći:


1. Otvorenje i pozdrav predsjednika.
2. Izvještaj upravnog odbora.
3. Izvještaj nadzornog odbora.
4. Podjeljenje razrješnice upravnom i nadzornom odboru.
5. Izbor upravnog i nadzornog odbora.
6. Donošenje proračuna za 1940. i 1941. godinu.
7. Odluka o stupanju u Savez šumarskih društava Kraljevine Jugoslavije i izbor
delegata za taj savez.
8. Eventualija.
U zakazano vrijeme sakupilo se je oko 150 redovitih članova društva, predstavnici
vlasti i štampe, te se je moglo odmah otpočeti redovitim radom skupštine.


I. OTVORENJE I POZDRAV PREDSJEDNIKA.
Predsjednik Ing. Ant e Abramovi ć otvara 63 glavnu godišnju skupštinu
Hrvatskog šumarskog društva, koja je ujedno prva redovita skupština nakon ponovnog
osnutka društva.


U prvom redu upućuje pozdrave vodi hrvatskog naroda Dr. Vlatku Mačeku,
banu banovine Hrvatske Dr. Šubašiću i pretstojniku šumarskog odjela banske Vlasti
Ing. Ivici Frkoviou. Tom prilikom ističe, kako je imao prilike svima njima referirati o
prilikama u našem šumarstvu, jer je posebno izaslanstvo Hrvatskog šumarskog društva
pošlo, da ih u ime Hrvatskog šumarskog društva pozdravi i da pred njih iznese potrebe
šumarstva u banovini Hrvatskoj. Svi su oni pokazali neobičan interes i razumijevanje
za potrebe našega šumarstva, pa je Dr. Maček izdao i poseban proglas na narod
pod naslovom »čuvajmo naše šume«.


Pozdravlja zatim sve prisutne, koji su došli na današnju skupštinu ne žaleći
truda niti troška i pokazajući time, da im leži na srcu briga za rad i uspjeh društva.


Predsjednik zatim ukratko iznosi prilike u dosadanjem Jugoslavenskom šum.
udruženju i stanje nakon formiranja posebnih šumarskih društava. Imovina,´koja je bila
znatna, razdijeljena je sporazumno pa ono, što sada imamo, predstavlja naše puno
vlasništvo. Stanje imovine i gotovine vidjeti će se iz kasnijih izvještaja, koji će biti
podneseni na skupštini, pa će skupština imati da donese odluku o dispoziciji sa društvenom
gotovinom.


Šume su važan faktor narodnog gospodarstva. Dužnost je svakog šumara da
čuva drvnu zalihu, a gdje takove nema da je uspostavi. Za par dana navršit će se godišnjica
osnutka banovine Hrvatske, pa treba pogledati da li je dosadašnji jednogodišnji
rad nas šumara bio plodan. Nasljedili smo teško breme prošlosti: haračenjenemilosrdno uništavanje šuma. Tome smo teško stajali na put, pa su vlasti nalazile u
šumarima glavnog i gotovo jedinog suradnika. Haračenje šuma ponovno uzima maha
i to baš ondje, gdje bi se moralo najviše čuvati i štediti — na kršu. Danas šume sve
više prelaze u seljačke ruke, pa je oko 1,013.000 ha. do danas već u seljačkim rukama.
Zato treba kod seljaka podići svijest, da se šume moraju čuvati i da se ne smiju uništavati.


505
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 36     <-- 36 -->        PDF

U banovinskim šumama vidimo prelaz na sve intenzivnije gospodarenje, jer se
sve više radi u vlastitoj režiji. U banovini su pomalo likvidirani stari dugoročni ugovori,
pa takovih imamo danas još svega 4, a i te smo naslijedili. Ti ugovori ističu
1942. god., samo sa firmom Ugar d. d. ističe ugovor 1952. godine. Nastoji se ove dugoročne
ugovore što prije likvidirati, a onda će se moći u cijelosti provesti jedinstveni
sistem gospodarenja i organizirati dobava i potrošnja drveta i drvnih proizvoda tako,
da budu narodne potrebe u cijelosti zadovoljene, i da se istovremeno zaštiti šumarstvo
do maksimalne mogućnosti. Sada više neće moći biti govora o tome, da je netko drugi
kriv za štete i nazadak šumarstva u (Hrvatskoj, jer smo mi danas u šumarskoj struci
posve samostalni, pa ćemo i sami biti krivi za sve eventualne neuspjehe.


Govoreći o važnosti šume predsjednik naročito ističe zemljopisnu strukturu
banovine Hrvatske, gdje imamo 36% površine pod šumom, a 56% su poljoprivredna
zemljišta. Skoro polovina banovine je kraško područje, a od toga je 75% apsolutno
šumsko tlo. Šumarsko društvo daje inicijativu i pomaže svaku akciju da se pošumljuje
krš i goleti, pa će u svome glasilu kao i dosada donositi članke i rasprave o tome
pitanju.


Težak problem, koji je naslijedjen od prijašnjih dana, jesu imovne općine. One
imaju danas 626.000 ha posjeda, a došle su u takav položaj, da se danas nalaze na rubu
propasti. Potrebno je imovne općine sanirati, pa su održane brojne konferencije, a i
Hrvatsko šumarsko društvo poticalo je nekoliko puta i sa svoje strane to bolno pitanje.


Imovne općine mogle bi se sanirati na taj način:


1. da se finansijskim zakonom otpise dugovanje na osnovnom dopunskom porezu
i na banovinskom prirezu do kraja 1940. godine, i to slijedećim imovnim općinama:
Otočkoj, Ogulinskoj, I. Banskoj, II. Banskoj, Stajskoj i Đurđevačkoj, kao i svim
ostalima, koje po tome naslovu imaju dugovanja.
2. da se u tekućem razrezu oporezivanja sasvim ukine dopunski porez za sve
imovne općine kao nezakonit i nepravedan.
3. da se od plaćanja zemljarine oproste barem kroz 10 godina sve imovne općine
izrijekom navedene u tački 1., a ostalima da se snizi zemljarina barem na 50% od
sadanjeg propisa, jer je dokazano, da mnoge oranice plaćaju manje zemljarine od susjednih
šuma.
4.da se ukine dosadanji način propisivanja općinskog nameta na bazi zemljarine
i da se uvede novi način propisivanja u stanovitom postotku utrška postignutog za
prodano drvo.


Postotak koji otpada na upravne općine ima se podijeliti razmjerno prema površini
šume i šumskog zemljišta svake pojedine upravne općine. Visinu postotka ustanovljuje
sporazumno imovna općina sa svim upravnim općinama svoga područja,
(kao što je to već provedeno kod Slunjske i Đurđevačke imovne općine).


5. da se ukine naredba Ministarstva šuma i rudnika od 4. maja 1922. broj 13.054,
i da se sve šumarsko i lugarsko aktivno osoblje prevede na banovinski budžet, a
imovne općine u ime pokrića upravnih troškova za ovo osoblje da doprinesu godišnji
doprinos prema svojoj finansijskoj i ekonomskoj snazi. Visinu doprinosa odredjuje
Đan.
6. da se isplate tekućih penzija šumarskog i lugarskog osoblja prevedu isto tako
na banovinski budžet.
7. da se za dugove na plaćama aktivnom i penzioniranom osoblju dade primjerena
pripomoć iz banovinske blagajne. Raspodjelu pripomoći vrši Ban.
Provedba spomenutih mjera za sanaciju imovnih općina imala bi se provesti
putem Uredbe sa zakonskom snagom.


506
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Slične probleme imadu i zemljišne zajednice, koje posjeduju 297.000 ha šume i


200.000 ha pašnjaka, pa u pogledu poreza vrijedi i za njih isto što i za imovne općine.
Ističe važnost zemljišnih zajednica, koje u svojim šumama imadu rezervni kapital,
.koji često znači spas u najvećoj nevolji. Tako su na pr. z. z. Velika Gorica i Sisak
prodali u ovoj godini svoje šume za 11,000.000 dinara i to u vrijeme katastrofalnih
poplava. Pa kada se narodu ni odkuda nije moglo pomoći, dale su tu pomoć šume.


Porezi su na šume takodjer jedan od problema, ;koji čeka na svoje riješenje,
pa će se to pitanje morati napose razraditi.


Mi svi treba da radimo na podizanju produkcije naših šuma. Dok mi stvaramo
nove sastojine i čuvamo drvnu glavnicu, javljaju se neki ljudi i neke ustanove, koji
ruše naše djelo, zato moramo podvostručiti naše napore, da obranimo naše šume.
Dogadja se na žalost da i neki narodni zastupnici misle, da mogu sa šumom po volii
raspolagati, te spominje primjere raznih neumjesnih intervencija. Demagogija je i dosada
upropašćivala naše šume, jer su raniji režimi bez ikakovih obzira na prave narodne
interese iz stranačkih razloga otvarali branjevine, dozvoljavali prekomjerne
sječe, pašu i t. d. Najenergičnije dižemo svoj glas proti tomu, da se ovo zlo ne bi i
kod nas sada udomilo. Naš narod još nije svijestan, kolike mu koristi donosi šuma, i
da šume uslijed velikih šteta propadaju. Trgovci su najveći podstrekači šumskih šteta,
pa će sve vlasti morati posvetiti najveću pažnju šumskim štetama. Treba potpuno
odjeliti politiku od gospodarstva.


Poziva se na riječi proglasa vodje hrvatskog naroda dra iMačeka »Čuvajmo naše
šume« i naglašava spremnost svih šumara cijele banovine, da ustanu proti štetnom
miješanju nepozvanih u naše šumarske poslove, jer će poslije sam narod najteže osjetiti,
da je šuma upropašćena.


Pri koncu svoga govora sjeća se predsjednik pokojnih drugova Ljudevita Brosiga
i Dragutina Trötzera, ikojima svi prisutni kliču «Slava«.


Prije prelaza na slijedeću tačku dnevnog reda predsjednik predlaže da se izaberu
dvojica skupštinskih zapisničara, te predlaže gg. Ing. Ivana Lakića i Ing. Ivana
Sertića. (Prima se.).


II. IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA
Predsjednik daje riječ tajniku Ing. Vladimiru B o s i 1 j e v i ć u, koji podnosi
skupštini slijedeći:


Izvještaj tajnika:


o radu upravno« odbora Hrvatskog šumarskog društva od
osnutka do 14. VIII. 1940. za 63 glavnu godišnju skupštinu održanu
d n e 15. kolovoza 1940. g od.
Ovaj izvještaj obuhvata rad upravnog odbora Hrv. šum. društva u vremenskom
razdoblju od konstituirajuće skupštine H. Š. D., održane dne 17. ožujka 1940. do dana
redovite glavne skupštine dne 15. kolovoza 1940., dakle za period od 5 mjeseci.


Čim su se u zemlji promijenile političke prilike, pokrenuta je među šumarima
banovine Hrvatske živa akcija, da se ponovo uskrisi Hrvatsko šumarsko društvo, koje
je do svršetka svjetskog rata postojalo i ranije već djelovalo u Hrvatskoj kroz 40
godina. Akcioni odbor za osnivanje Hrv. šum. društva izvršio je sve potrebne predradnje
i sazvao kostituirajuću skupštinu H. Š. D. u Zagrebu za dan 17. ožujka 1940.
godine.


Na konstituirajućoj skupštini Hrv. šum. društva jednoglasno su donesena društvena
pravila i izabran upravni odbor društva. Skupština je donijela i nekoliko važnih
zaključaka u vezi sa daljnjim radom društva i izabranog odbora. Uprava je imala
izvršiti određeni zadatak i odmah sazvati redovitu skupštinu. Napose su na skupštini
doneseni slijedeći zaključci:


507
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 38     <-- 38 -->        PDF

1.) Stavlja se u dužnost upravnom odboru, da odmah pošalje nadležnoj vlasti


na odobrenje nova pravila društva. Čim pravila Hrv. šum. društva budu odobrena,


ima se u smislu čl. 16 i 17 društvenih pravila sazvati redovita glavna godišnja ´skup


ština H. Š. D., koja će se održati u Zagrebu.


2.) Društveno glasilo jest Šumarski list, koji će kao stručni i staleški organ


šumara banovine Hrvatske izlaziti u Zagrebu, te će tokom 1940. god. zadržati dosa


danje ime i isti vanjski oblik. Upravni odbor je dužan brinuti se, da list donosi što


više članaka iz dnevne šumarske prakse i da List što više priblži stvarnim potre


bama šumara i šumarske službe na terenu.


3.) Da se Hrvatskom šumarskom društvu omogući rad i daljnje izlaženje Šu


marskog lista, odobrava se upravnom odboru do dana redovite glavne godišnje skup


štine potreban kredit za rad time, da utrošena svota ne može prekoračiti prošlogo


dišnji proračun Jugoslavenskog šumarskog udruženja u istom vremenskom razdoblju.


Ad 1.) Nova društvena pravila odmah su odaslana u smislu zakona o udru


ženjima na odobrenje nadležnoj vlasti. Upravni odbor radio je intenzivno na tome,


da se pravila odobre, pa su stoga nova pravila odobrena po banskoj vlasti u zaista


kratkom roku od svega desetak dana.


Redovita glavna godišnja skupština nije odmah sazvana iz ovih razloga:


a) uslijed teških općih prilika bilo je održavanje sviju skupština uopće za


branjeno.


Ova je zabrana i danas snazi, ali se društvo posebnom molbom obratilo na


bansku Vlast, da bi se odobrilo održavanje glavne skupštine. To je odobrenje stiglo


dne 23. srpnja o. g., pa je skupština tada u najkraćem mogućem roku sazvana za dan


15. kolovoza o. g.
b) jedan od glavnih zadataka ove redovite skupštine je donošenje proračuna,
radi toga te se je moralo čekati na odluke Odbora za podjelu imovine Jugoslavenskog
šumarskog udruženja da se znade, čim se može raspolagati. Ovaj odbor završio je
radom u mjesecu srpnju, kada su predate Hrv. šum. društvu njegove nekretnine, a
u isto vrijeme donesena je odluka o gotovini, koja se ima predati Hrv. šum. društvu.
Na osnovu redovitih prihoda društva i prihoda imovine H. Š. D., izradio je upravni
odbor proračun za 1940. i 1941. godinu, koji se predlaže ovoj skupštini.


Ad. 2.) Uredjivanje »Šumarskog Lista« preuzeo je društveni potpredsjednik g.
Ing. Petar Prpi ć u najtežim prilikama početkom svibnja, a da nije imao pri ruci
nijednoga članka.


Konačno je u najkritičnije vrijeme teško oholila društvena namještenica, koja
se brine za expediciju lista (adresar, prepisi dopisa i t. d.).


Dosadanji urednik lista g. prof. dr. Levakovi ć — koji je bio prema sadanjem
uredniku vrlo susretljiv i dao mu dragocjene upute za budući rad, na čemu mu
se Upravni odbor i ovim putem zahvaljuje, kao i g. prof. dr. U g r e n o v i ć-u, koji
takodjer našem uredniku najpripravnije izlazi u susret — nije mogao iz dotadanje
zalihe članaka ništa odstupiti bez privole pisaca tih članaka. Zato je bilo potrebno
od svih pisaca zatražiti prethodnu privolu, da se članci mogu preuzeti i u Šumarskom
listu štampati. Do sada su sve zatražene privole stigle i članci se postepeno štampaju,
a stiglo je medjutim i novih članaka. Radi toga je morao za mjesec travanj i
svibanj izaći dvobroj, za mjesec lipanj izašao je list početkom srpnja, za mjesec
srpanj izašao je list 13. srpnja, pa je istom u kolovozu izašao list redovito.


Jedva se je sa uredjivanjem lista stupilo u normalnu kolotečinu, prijeti opstanku
lista nova nevolja. Badava se je uredništvo lista u svojoj »Poruci« (Šum. list
br. 4—5, str. 203) obratilo na dosadanje saradnikc, kao i na mladje članove društva.
Dosadanji se suradnici ispričavaju, da su odviše zaposleni, a od mladjih su samo nekolicina
poslali svoje malo prenapravljene ispitne radnje, a onda su zašutili, osim


508
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 39     <-- 39 -->        PDF

nekoliko časnih iznimaka. Mnogima smetaju i ratne prilike i ako mi hvala Bogu ne
ratujemo. Do sada je izašlo 9 glavnih članaka, 2 su u tisku (za kolovoz), a uredništvo
je za to vrijeme dobilo 6 članaka. Ako bi ovako i dalje potrajalo jasno je, da bi List
morao prestati izlaziti.


Kako je sa člancima, tako je i sa oglasima. Osim ravnateljstva banovinskih
šuma u Sušaku ni jedna šumska ustanova nije poslala ni jednog oglasa, niti je koji
član prikupio oglase od raznih ureda, šumoposjednika, industrijalaca, trgovaca drvom
ili oružjem i t. d. {Vidi Šum. list br. 4—5, strana 204.).


U do sada izašlim brojevima (»Šumarskog lista« (br. 4—7) suradjivalo je 19
autora sa 9 članaka, 2 saopćenja, 2 članka za propagandu šumarstva, 6 prikaza domaće
i strane literature i 1 nekrologom. Ovi su članci zauzeli 128 stranica, osim toga su
zauzela 24 stranice posebno otisnuta normativna rješenja, dok su društvene vijesti i
promjene u službi zauzele 42 stranice. List izlazi za sada u 1200 primjeraka.


Ad 3.) Iz blagajničkog izvještaja razabire se kolike su svote unišle u blagajnu
i koliko je u ovom vremenskom razdoblju isplaćeno iz blagajne Hrv. šum. društva.


Pošto je vraćanje i preuzimanje imovine Hrv. šum. društva bilo u međuvremenu
od konstituirajuće do glavne skupštine jedno od najvažnijih, a i najdulje se
rješavalo, iznosi se ovdje ukratko rezultat uredjenja imovinskih prilika.


Prema zaključku izvanredne skupštine Jugoslavenskog šumarskog udruženja
održane u Zagrebu dne 18. ožujka 1940., koja je zaključila osnutak »Saveza šum.
društava« imala se je sva tadanja imovina Udruženja razdijeliti tako, da se svakom
društvu preda imovina, koju je prigodom osnutka J. Š. U. pojedino društvo unijelo
u Udruženje. Sva ostala imovina, koja se je nalazila u posjedu J. Š. U. na dan 18. III.


o. g., a stečena zajedniokim radom, imala se je podijeliti proporcionalno prema broju
članova na dan 18. III. o. g. Svako novo osnovano društvo — a gdje takovo još ne
postoji, dosadanja podružnica J. Š. U. — imalo je imenovati po jednoga delegata u
taj odbor za podjelu imovine.
Nakon što su sve formalnosti oko saziva i konstituiranja toga odbora izvršene,
sastao se odbor za podjelu imovine dne 28. lipnja o. g., pa je istoga dana Hrvatsko
šumarsko društvo preuzelo u svoje vlasništvo i posjed:


1.) Zgradu Šumarski dom, koja se nalazi sa glavnim pročeljem u Vukotinovićevoj
ul. br. 2.


U gruntovnici je Dom prenesen na Hrvatsko šumarsko društvo još u mjesecu
travnju o. g. Po zaključku Odbora za podjelu imovine J. Š. U. raspolagati će Hrv.
šum. društvo sa prihodima toga Doma od 1. lipnja o. g., t. j . od dana, kada su pravila
»Saveza šumarskih društava« stupila na snagu, a Dom je predan u isključivo
viasništvo i posjed Hrv. šum. društva dne 28. lipnja o. g.


2.) Namještaj Šumarskog Doma i to inventarske predmete dosadanjeg J. Š. U.
od stavke 1—70. koje je H. Š. D. unijelo u J. Š. U. Ujedno se Hrvatskom šum. društvu
predavaju u vlasništvo i svi ostali inventarski predmeti inventara dosadanjeg


J. Š. U. od br. 71—89, koji su procijenjeni po blagajniku J. Š. U. na iznos od 8.500.—
dinara. Vrijednost od 8.500.— dinara dijeli se po ključu, a protuvrijednost za ostala
društva odbija se od gotovine, koja će se predati H. Š. D.
3.) Knjižnicu J. Š. U. od stavke 1—1073. koje je H. Š. D. unijelo u J. Š. U. kao i
sve ostale knjige po inventaru J. Š. U. od br. 1074—1697 predati će se Hrvatskom
šumarskom društvu. Vrijednost potonjih knjiga iznosi prema procjeni tajništva J. Š. U.
18.000.— dinara i ta vrijednost ulazi u podjelu, te se vrijednost, koja bi po ključu za
podjelu pripala ostalim društvima odbija od gotovine, koja će se predati Hrv. šum.
društvu.


509
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 40     <-- 40 -->        PDF

4.) Šumarski muzej predan je kompletan Hrv. šum. društvu. Svi su inventarni
predmeti Šumarskog muzeja, nabavljeni poslije 1922. godine, vlasništvo Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebu, pošto ih je isti nabavio.


5.) Hrv. šum. društvo preuzelo je pravo izdavanja Šumarskog Lista počevši sa
br. 4.—1940. g. U vezi sa time predane su i zalihe nepotrošenog pisaćeg materijala,
krji se nalazio kod urednika Šumarskog lista. Isto tako, predaju se Hrv. šum. društvu
i neotštampani članci za Šumarski list, koji su se nalazili kod urednika.


6.) Hrvatskom šumarskom društvu vraća se sva arhiva Hrv. šum. društva, koja
se odnosi na rad društva od osnutka društva do osnutka Jugoslavenskog Šum. Udruženja.
Hrvatsko šumarsko društvo nije preuzelo arhiv Jug. Šum. Udruženja, koji
ostaje svojinom Saveza šumarskih društava Kr. Jugoslavije, ali Hrv. šum. društvo
ima trajno pravo uvida i korištenja tom arhivom, u koliko mu to ustreba


Sva spomenuta imovina pod 1—6 preuzeta je zapisnički dne 28. lipnja o. g. po
pretstavnicima Hrv. Šum. Društva.


Radi podjele gotovine bivšeg Jugosl. šum. udruženja konstatovao je Odbor za
podjelu imovine brojno stanje članova Jugosl. šum. udruženja na dan 18. ožujka 1940.
god. po banovinama. Redovitih članova i utemeljača J. Š. U. bilo je u banovini Hrvatskoj
408., u banovini Dravskoj 80., u banovini Drinskoj 148., na području grada
Beograda 69., u banovini Dunavskoj 45., u banovini Vrbaskoj 90., u banovini Vardarskoj
57., u banovini Moravskoj 24. i u banovini Zetskoj 20 članova. Svega dakle 941
član.


Prema tome od imovine, koja dolazi u obzir za podjelu, otpada na banovinu
Hrvatsku 434 pro mile, a na sve ostale 566 pro mile.


Posljednja sjednica odbora za podjelu imovine održana je dne 6. srpnja, kada je
dijeljena gotovina. Aktiva Jug. Šum. Udruženja na dan 30. lipnja iznosila je u gotovom
865.686.08 dinara, a pasiva 309.722.50 dinara. Prema tome je došlo u obzir za
podjelu 555.963.57 dinara. Od te imovine bilo je zaledjeno u Prvoj Hrvatskoj štedionici
268.339.90 dinara, a likvidno, u glavnom uloženo u Državnoj Hipotekarnoj banci,
bilo je 287.623.67 dinara.


Prema gore navedenom ključu otpalo je na banovinu. Hrvatsku t. j . na Hrvatsko
šumarsko društvo od zaledjene imovine 116.459.52 dinara, a od likvidne 124.828.67 dinara,
t. j . svega 241.288.19 dinara.


U pogledu ostale imovine Odbor za podjelu imovine J. Š. U. donio je slijedeće
odluke:


a.) Glede dugovine na članarini za J. Š. U.: da se neće ta dugovina dijeliti po
ključu, nego će se svakom društvu dostaviti iskaz članova dužnika sa njihovom dugovinom
na znanje i eventualni postupak. Prema tome su svi dužnici iz ranijih god´.na
za članarinu i pretplatu sa područja banovine Hrvatske, postali dužnici Hrvatskog
šumarskog društva.
c.) dugovina na pretplati za Šumarski list za 1940. godinu unilazi sa Vi svoga
iznosa kao aktiva J. Š. U., koje je izdalo 3 broja Šumarskog lista u 1940. god., a K
će se ustupiti Hrv. šum. društvu, koje je sa br. 4 preuzelo Šumarski list.


d.) zalihe starih brojeva i godišta Šumarskog lista od 1922. do uklj. br. 3 od
1940. god. u cijelosti se ustupaju »Savezu šumarskih društava«.


e.) knjige, koje je Udruženje prodavalo, razdijelit će se po ključu na sva društva.
Knjige: Levaković »Dendrometrija« i Nenadić »Računanje vrijednosti šuma« predaju
se Hrv. šum. društvu u čitavoj zalihi, jer ih je Hrv. šum. društvo izdalo.


f.) Glede Koreškenjijeve zaklade i fonda posmrtne pomoći prepuštena je odluka
. narednoj skupštini Saveza, pošto te zaklade imadu svoje posebno članstvo.


510
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Koreškenjijeva zaklada na dan 31. XII. 1939. god. imala je gotovinu od 54.614.92 dinara,
a Posmrtna pomoć 1.435.— dinara.


g.) Literarna Borošićeva zaklada je podijeljena, te je Hrv. šum. društvo primilo
2.288.— dinara kao glavnicu, koju je ta zaklada u J. Š. U. unijela, a ostatak od
17.398.— dinara podijeljen je po ključu.


h.) Klišeji, fotografske ploče i fotografije J. Š. U. sastavni su dio arhiva J. Š. U.,
te se predavaju Savezu.


i.) Depozit za popravak Šumarskog doma uložen je u Drž. Hipotekarnoj banci
već od dana osnutka toga depozita na posebnu uložnu knjižicu, te iznosi 191.236.—
dinara, pa je čitavi taj iznos predan Hrvatskom šumarskom društvu.


Time je napokon definitivno riješeno pitanje povratka imovine Hrv. šum. društvu,
koje je od zajedničke imovine J. Š. U. dobilo ukupnu svotu od 432.524.19 dinara.


U međuvremenu od konstituirajuće do glavne skupštine upravni je odbor održao
2 redovite odborske sjednice. Na sjednicama se raspravljalo o svima pitanjima društvenog
rada, a pošto se zapisnici sjednica štampaju u Šumarskom listu, to se rad
uprave ovdje neće napose iznositi.


Uprava je posvetila mnogo brige okupljanju redovitih članova, a napose pak
utemeljitelja i dobrotvora, pa je u tome radu imala i vidnog uspjeha. Na dan skupštine
broji Hrvatsko šumarsko društvo 375 redovitih članova, 9 izvanrednih članova, 20
članova pomlatka, 7 utemeljitelja i 4 dobrotvora. Utemeljitelji i dobrotvori uplatili
su svoj doprinos u gotovom u blagajnu, pa se i time sabrala lijepa svota.


Napose moramo naglasiti, da je društvo kod vlasti nailazilo na susretljivost, a
osobito je iskazivao pažnju društvu Šumarski odjel Banske vlasti. Od strane Šumarskog
odjela uvažene su sve molbe, a napose je dobivena novčana pripomoć u iznosu
od 10.000.— dinara, te se i ovim putem izriče zahvalnost.


Kod formiranja svakog društva pojavljuje se uvijek veći administrativni posao,
jer treba provesti svu organizaciju društva i voditi opsežnu administraciju. Naše
društvo imalo je i u tome pogledu obaviti veliki posao, jer je uslijed teških općih
prilika rad sviju društava, pa i našeg, prilično skučen.


Društvo je sve do mjeseca srpnja bilo bez vlastitih društvenih prostorija, jer
je J. Š. U. bilo još u posjedu Šumarskog doma, a Hrv. šum. društvo imalo je odobrenje
za rad u prostorijama J. Š. U. U isto vrijeme društvo je bilo i bez svoga
kancelarijskog osoblja, jer se moralo čekati na odluku odbora za podjelu imovine, te
prestanak djelovanja J. Š. U., jer je .Hrv. šum. društvo imalo preuzeti i dugogodišnje
osoblje Šumarskog doma i kancelarije od J. Š. U. Uza sve te poteškoće, a uz pomoć
čitavoga odbora uspjelo je sav posao na vrijeme i sa uspjehom svršiti.


Treba napose napomenuti, da se često pokazala potreba, da se više članova
uprave sastane radi dogovora i rasprave tekućih pitanja u društvu. Takovi sastanci
sviju odbornika koji se nalaze u Zagrebu, održani su, kad god je u društvenom radu
trebalo donijeti hitna i važna riješenja.


Upravni odbor izvršio je sve pripreme za redovitu godišnju skupštinu i pripravio
teren za daljnji nesmetani i pravilni rad u društvu. U tu svrhu raspravio je i pitanje
pravilnika za rad Klubova, pravilnika za uređivanje Šumarskog Lista, osnivanje radnih
odsjeka itd.


Odbor je napose raspravljao o stručnim, staleškim i ostalim pitanjima u vezi
sa šum. službom, i poduzimao akcije u smislu društvenih pravila. O radu uprave su
članovi redovno obavještavani, jer su zapisnici sjednica štampani u Šumarskom listu.


U Zagrebu, dne 1. kolovoza 1940. god. Tajnik:


Ing. Vladimir B o s i 1 j e v i ć v. r.


Nakon što je pročitan izvještaj, predsjednik daje riječ blagajniku g. Oskaru
D r e m i 1 u, koji podnosi skupštini slijedeći:


511
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Blagajnički izvještaj


za sjednicu upravnog odbora dne 14. o. mj. i glavnu skupštinu dne 15. kolovoza 1940.


Hrvatskog šumarskog društva.
U izvještaj« upravnog odbora opisan je rad diobnog odbora i izračunavanje
ključa po kojem se dioba provela, pa ,to ovdje neću navadati.
Hrvatsko šumarsko društvo, nakon diobe imovine J. Š. U. imade primiti od
čiste imovine Din. 241.288.19
Depozit za popravak Šumarskog doma » 191.236.—
Prigodom osnivanja J. Š. U. po H. Š. D. unešenih .... . » 4.055.—


Vi uplaćene pretplate za Šumarski list za god. 1940 » 2.306.25
Povratak glavnice Borošić. literarnoj zakladi » 2.288.—
Ukupno: Din. 441.173.44


Od te svote primljeno je do danas:


unešenih u J. Š. U Din. 4.055.—
Vi pretplate za 1940. god » 2.306.25
Boroš. literarna zaklada » 2.288.—


Ukupno- Din. 8.649.25
Ostale svote zaprimiti će se početkom listopada t. g., jer tada izlaze otkazi za
uložene glavnice, prema izdanoj Uredbi glede podizanja glavnica kod štedionica.
Izvještaj nadzornog odbora prileži.
Prigodom sastavljanja proračuna za god. 1941. paženo je na to, da bude stvaran


t.
j . primitci su predviđeni u najmanjim razmjerima, a izdatci obratno.
Za ostatak ove godine t. j . 5 mjeseci (kolovoz do uključivo prosinca 1940.)
predlaže se, da se odobri 5 dvanajstina predloženog proračuna za god. 1941.
U Zagrebu, dne 12. kolovoza 1940. god. Blagajnik:
Oskar D r e m i 1 v. r.
Nakon toga podnosi blagajnik izvještaj o primicima i izdacima društva od konstituira
juće do glavne skupštine kako slijedi:


RAZMJERA
primitaka i izdataka od 1. IV. do 31. VI. 1940.
Primitci:
Budžeta Naslov Unišlo
broj Din. p.


1. Članarina redovitih članova
16.274.—
2. » izvanrednih članova
430.—
3. » pomlatka
310.—
4. » pomagača
5. » utemeljitelja
8.000.—
6. » dobrotvora
22.000,—
7. » velikih dobrotvora
8. Pretplata za Šumarski list
6.181.50
9. Pristojba za oglase u Šumarskom listu

10. Prodani pojedini brojevi Šumarskog lista
... .
11. Stanarina za Šumarski dom

12. Pripomoć Ban. vlasti i t. d
9.894.50
13. Kamati na uloženu glavnicu
14. Za prodane knjige
503.—
15. Nepredvidivo
4.477.—
16.
Tuđi novac 5.081.—
Ukupno: 73.151.50
512
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Izdatci:


Budžeta Naslov Izdano
broj Din. p.


1. Tisak Šumarskog lista
17.610.—
2. Nagrada uredniku, tajniku i blagajniku
6.400.—
3. * namještenici
1.500.—
4. » podvorniku
200.—
5. Troškovi reprezentacije

6. Poštarina i bilježi
534.25
7. Nabava i uvez stručnih knjiga i časopisa ... . —
8. Pisaće potrepštine
1.041.—
9. Honorari piscima u Šumarskom listu
2.595.—
10. Nagrade sabiračima oglasa

11. Trošak glavne skupštine

12. Nabava inventara i popravci
13. Osigurnina za Šum. dom, knjižnicu i blagajnu .. . —
14. Post. štedioni za manipulaciju čekom
800.50
15. Grijanje i rasvjeta društvenih prostorija ... . 69.—
16. Okružni ured, penzioni zavod, služ´b. porez ... . 123.—
17. Čišćenje snijega i nabava alata za isto
18. Telefon
250.—
19. Takse za oglase u Šumarskom listu
165.—
20. Uzdržavanje i manji popravci Šum. doma ... . 385.—
21. Putni trošak odbornicima i reviz. odboru ... . 1.463.—
22. Porezi, prirezi i kuluk

23. Članarina za društva i nabava časopisa
200.—
24. Doprinos Koreškenjijevoj pripomoćnoj zakladi
25. » Borošićevoj literarnoj zakladi .... . —
26. Nepredvidivo
1.254 —
27. Tuđi novac
2.743.—
Ukupno: 37.332.75


Konstituirajuća skupština Hrvatskog šumarskog društva od 17. ožujka t. g. pod
toč. IV. 5. odobrila je upravnom odboru, da se društvu omogući rad i izdavanje Šumarskog
lista kredit i to tako, da utrošena svota ne može prekonačiti prošlogodišnji
proračun Jugoslov. šumarskog udruženja u istom vremenskom razdoblju.


Prema prošlogodišnjem proračunu J. Š. U. iznaša jedna dvanajstina:


Primitka: Din. 27.600.— a za 4 mjeseca Din. 110.400.—
Izdatka: Din. 27.541.— a za 4 mjeseca Din. 110.164.—


t.
j . za razdoblje za koje je gornja razmjera primitaka i izdataka sastavljena.
Primitak imao bi biti veći za četvrtgodišnju stanarinu t. j . 53.125.— Din., koju
društvo do danas nije iprimilo od Banske vlasti, pa bi prema tome iznašao Din. 126.276.50.
Iz gornje razmjere i odobrene potrošnje vidi se, da je izdano manje za Din.
72.832.—, nego što je toilo odobreno.
U Zagrebu, dne 31. srpnja 1940.
Pretsjednik: Blagajnik:
Ing. Ante Abramović v. r. Oskar Dre mil v. r.
Nadzorni odbor:
Milan D r n i ć v. r.
Ing. Halid Muf t ić v. r.


513
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Nakon što su pročitani izvještaji upravnog odbora predsjednik otvara diskusiju


o podnesenim izvještajima. Pošto se nitko ne javlja za riječ, predsjednik predlaže skupštini,
da ove izvještaje primi. Izvještaji se primaju jednoglasno.
III. IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA
Predsjednik moli članove nadzornog odbora da podnesu izvještaje o pregledu
poslovanja. Potpisani članovi nadzornog odbora podnose skupštini slijedeći


Izvještaj nadzornog odbora:


Potpisani članovi nadzornog odbora Hrvatskog šumarskog društva pregledali
smo danas cjelokupno blagajničko poslovanje društva, počam od njegovog osnutka do
danas i to: sve račune, knjige, uložnice, skontrirali blagajnu, sve pronašli u potpunom
redu i ustanovili slijedeće stanje:


Gotovina u blagajni Din. 3.426.50


Efekti: Kod poštanske štedionice na čekovnom računu . » 21.361.75


ukupno: 24.788.25


Zaklade


Borošićeva literarna zaklada
Gradske štedi one Zagreb, uložnica br. 113.788 . . . Din. 2.288.—.
Konstituirajuća skupština Hrvatskog šumarskog društva od 17. III. t. g. pod toč.


IV. 5. odobrila je upravnom odboru kredit u razmjeru prema proračunu J. Š. U. za
godinu 1939.
Iz priložene razmjere primitaka i izdataka vidljivo je, da izdatci nisu dostigli
ni polovice odobrene svote, pa je time udovoljeno nap red navedenom zaključku skupštine.


Na osnovu gornjeg izvještaja molimo za podjeljenje razrijeišnice.
Zagreb, dne 13. kolovoza 1940.
Nadzorni Odbor:
Milan D r n i ć v. r. Ing. Halid M u f t i ć v. r.
Izvještaj nadzornog odbora se prima.


IV. PODJELJENJE RAZREŠNICE UPRAVNOM I NADZORNOM ODBORU.
Nakon što su svi izvještaji jednoglasno primljeni predsjednik moli skupštinu, da
podijeli razriješnicu dosadanjem upravnom i nadzornom odboru. Skupština jednoglasno
daje razriješnicu. Prije prelaza na izbor novog upravnog odbora daje predsjedatelj
10 minuta odmora radi dogovora o izboru nove uprave.


Nakon odmora prelazi se na


V. IZBOR NOVOG UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA.
Izbor se može vršiti ili po listama ili po kandidacionom odboru te g. A b r a movi
ć moli, da skupština odluči o načinu izbora.


Gosp. Ing. M. P a j e predlaže, da se dosadanjem odboru povjeri i dalje vođenje
društva. Obrazlaže to time, da je većina članova dosađanjeg upravnog odbora vodila
akciju za osnivanje Hrvatskog šumarskog društva i sa uspjehom vodila Društvo dosada
pa nema potrebe, da se sada, tek nakon par mjeseci rada, odbor mijenja nego
mu treba dati mogućnosti, da u daljnjoj periodi rada otpočeti posao nastavi. Prijedlog
se aklamacijom prima.


Predsjednik g. Ing. Ante Ab r a movi ć se zahvaljuje u ime čitavog odbora na
iskazanom povjerenju, i moli sve kolege, da sarađuju u društvu i da odboru daju inicijativu
za svaki rad oko unapređenja šumarstva i šumarske struke.


Dosadanji podpredsjednik Ing. Petar Prpić , koji je kao podpredsjednik izabran
i za urednika Šumarskog lista izjavljuje, da se zahvaljuje na povjerenju, ali pošto
obadvije funkcije po pravilima ne može zadržati, to zadržaje položaj urednika, a zahvaljuje
se na časti podpredsjednika.


514
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Prelazi se na izbor novog podpredsjednika, te je aklamacijom izabran gosp.
Fng. Petar O s t o j i ć.


Prema tome je izabran slijedeći upravni i nadzorni odbor:


Predsjednik : Ing. Ante Atoramović, šum. savjetnik, Zagreb;


I. P o dp r ed s j edn ik: Ing. Petar O s t o j i ć, šum. savjetnik, Zagreb;
II. P o dp r e d s j e d nik: Ing. Čedomil Koludrović, šum. nadzornik, Split;
Tajnik: Ing. Vladimir B o s i 1 j e v i ć, šum. pristav, Zagreb;
Blagajnik: Oskar Dremil, šum. savjetnik u p., Zagreb;
Urednik: Ing. Petar P r p i ć, šum. direktor u p., Zagreb;
Odbornici: Ing. Ivan A s a n č a i ć, šum. savjetnik; Đakovo; Ing. Rasim
B e ć i r a g ić, šum. nadzornik, Ravna Gora; Ing. Dane Bul u t, šum. savjetnik, Mostar;
Ing. Maks Fischer , šum. ravnatelj, Vinkovci; Ing. Ivan G o d e k, šum. pristav, Zagreb;
Ing. Josip Jozić, šum. nadzornik, Bjelovar; Ing. Krešimir Katić, šum. nadzornik,
Zagreb; Ing. Ilija Lončar , šum. savjetnik, Zagreb; Ing. Mihovil Markić ,
šum. savjetnik, Zagreb; Ing. Petar Matković , šum. inžinjer, Split; Ing. Milan Ro sa
n d i ć, ravnatelj šuma, Sušak; Ing. Stjepan Š kopač , ravnatelj šuma, Nova Gradiška.


Zamjenici: Ing. Rudolf Antoljak, šum. vježbenik, Zagreb; Ing. Zvonko
Badovinac , šum. viši pristav, Zagreb; Ing. Drago K a j f e ž, šum. inženjer, Zagreb;
Ing. Mirko Medaković , šum. savjetnik, Zagreb; Ing. Božidar P et r a č i ć, šum.
pristav, Vinkovci; Ing. Pero V a 1 e n t i ć, šum. nadzornik, Zagreb.


Nadzorni odbor: Ing. Mihovil Pećina, šum. savjetnik, Zagreb; Ing. Vilim
P i r š i ć, ravnatelj ban. šuma, Vinkovci; Milan D r n i ć, viši šum. savjetnik u p., Zagreb.
Zamjenici : Ing. Mihovil Mujdrica , šum. nadzornik, Vinkovci; Ing. Halid


M u f t i ć, viši šum. pristav, Zagreb.


VI. DONOŠENJE PRORAČUNA ZA GODINU 1940/41.
Predsjednik izvještava, da je proračun društva za 1941. godinu detaljno raspravljen
na odborskoj sjednici, te je svima učesnicima skupštine razdijeljen. Predlaže
da se proračun za 1941. godinu primi kako ga je izradio upravni odbor, a za 1940.
godinu da se odobri od mjeseca kolovoza do konca prosinca o. g. 5/i2 od proračuna


za 1941. godinu.


Pošto se nitko ne javlja za riječ, predsjednik stavlja proračun na glasanje. Proračun
za 1941. god. se jednoglasno prima, a za 1940. godinu odobrava se 5.. proračuna
od god. 1941.


Prema tome prihvaćen je slijedeći


Budžet Hrvatskog šumarskog društva za godinu 1941.


Prihodi:


1. Članarina redovitih članova Din. 35.000.—
2. » članova izvanrednih » 3.000.—
3. » » pomlatka . i, » 2.000 —
4. » » utemeljitelja, dobrotvora » 10.000.—
5. Pretplatnici Šumarskog lista » 10.000.—
6. Oglasi u Šumarskom listu » 5.0O0.—
7. Pripomoći Banske vlasti, i t. d » 10.000.—
8. Stanarina za Šumarski dom » 212.500.—
9. Kamati uložene glavnice » 15.000.—
10. Prodani pojedini brojevi Šumarskog lista » 500.—
11. Prodane knjige » 1.000.—
12. Nepredvidivo » 1.O0O.—
Ukupn o Din. 305.000.515
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Rashodi:


1. Tisak Šumarskog lista » 80.000.—
2. Nagrada uredniku, tajniku i blagajniku » 43.200.—
2a Paušal tajniku i blagajniku . » 4.800.—
3. Nagrada namještenici (neto) » 18.000—
4. Nagrada podvorniku » 2.40O.—
5. Troškovi za reprezentaciju » 5.000.—
6. Poštarina i bilježi » 5.000.—
7. Nabava i uvez stručnih knjiga i časopisa » 3.000.—
8. Pisaće potrepštine9. Honorari piscima u Šum. listu
»
»
......—
15.000.—
10. Nagrade sabiračima oglasa » 500.—
11. Trošak za održavanje glavne skupštine » 3.000.—
12. Nabava inventara i popravci13. Osigurnina za Šum. dom, knjižnicu i blagajnu
»
»
3.000.—
2.500.—
14. Poštanskoj štedionici za manipulaciju čekom » 40O.—
15. Grijanje i rasvjeta urednih prostorija » 3.500 —
16. Okružnom uredu i penzionom zavodu, službenički porez osoblja . » 5.700.—
17. Čišćenje snijega, podova i nabava materijala za isto .. . » 500.—
18. Telefon » 1.200.—
19. Takse za oglase u Šumarskom listu20. Uzdržavanje i manji popravci Šum. doma
»
»
1.000.—
2.500.—
21. Putni troškovi odbornicima, revizionom odboru » 1O.OO0.—
22. Porezi, prirezi i kuluk » 70.0OO.—
23. Članarina za Saveze i društva, pretplate časopisa » 2.500.—
24. Doprinos Koreškenjijevoj pripomoćnoj zakladi » 1.O00.—
25. Doprinos Borošićevoj literarnoj zakladi » 500.—
26. Pripomoć studentima » 2.800.—
27. Potpora udovama, siročadi i Hrv. Radiši » 5.000.—
28. Pripomoć stručnim piscima » 2.000.—
29. Nepredvidivo » 8.000.—
Ukupn o Din. 305.000.—


VII.
ODLUKA O STUPANJU U SAVEZ ŠUMARSKIH DRUŠTAVA KRALJEVINE
JUGOSLAVIJE I IZBOR DELEGATA ZA TAJ SAVEZ.
Predsjednik ukratko izvještava o dosadanjem toku reorganizacije Jugoslavenskog
šumarskog udruženja u Savez šumarskih društava. Pošto je dosada osnovano
Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu i Slovensko gozdarsko društvo u Ljubljani, to
se Savez prema pravilima, koja su stupila na snagu, može osnovati. Predlaže stoga,
da skupština donese odluku o stupanju u Savez i ujedno iznosi prijedlog upravnog
odbora, kojim se preporuča stupanje u Savez šumarskih društava. Zaključuje se jednoglasno
pristupiti u Savez šumarskih društava.


Pošto se prema pravilima Saveza za saveznu skupštinu bira na svakih 25 članova
pojedinog društva po jedan delegat, to skupština ovlašćuje novi upravni odbor,
da zastupa Hrvatsko šumarsko društvo na skupštini Saveza prema broju delegata, koje
Hrvatsko šumarsko društvo na skupštinu Saveza može izislati. Ujedno se ovlašćuje
novi upravni odbor da prema potrebi imenuje delegate za skupštinu Saveza i od članova
društva izvan odbora, a naročito onu gg. kolege, koji su kod ove reorganizacije
radili i zastupali Hrvatsko šumarsko društvo u pripremnom odboru Saveza.


516
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 47     <-- 47 -->        PDF

VIII. EVENTUALIJA.
1.) Predsjednik iznosi u kratko pitanje imovine Hrvatskog šumarskog društva,
kako je bilo raspravljeno na jučerašnjoj sjednici upravnog odbora pod toe. 4.) dnevnog
reda te moli skupštinu, da donese odluku o raspoložbi sa društvenom gotovinom,
jer je uslijed ratnih prilika vrijednost novcu svakidan sve to manja.


Predsjednik predlaže, da se u prvom redu obavi popravak Šumarskog Doma,
koji je i izvana i iznutra u veoma lošem stanju. Depozit za popravak doma iznosi


191.236 dinara. Skupština zaključuje da se Dom popravi izvana i uredi krov, a od ostalih
nužnih radnja, da se izvede ono, što se iz depozita za popravak može izvesti. Ovom
poslu treba odmah pristupiti, ali samo u slučaju ako se radnje sigurno mogu izvesti
prije mrazova.
Raspravlja se zatim o raspoložbi s ostalom imovinom, te se razvila diskusija,
u kojoj sudjeluje više članova.
Ing. Lambert Krišk o vi c predlaže, da se sav raspoloživi novac iza popravka
doma ostavi uložen u banci.


Ing. Alb in Leus tek predlaže, da se u Zagrebu kupi neko gradilište.


Ing. . o s i 1 j e v i ć drži, da bi se mogao kupiti posjed na Plitvicama radi izgradnje
šumarskog oporavilišta.
Predsjednik predlaže izgradnju šumarskog doma za odmor šumara, a drvo da
se zamoli besplatno iz banovinskih šuma.


Ing. A. L e u s t e k iznosi prijedlog, da se šumarski dom u Zagrebu pregradi
kao internat za šumarsku djecu. Ovaj prijedlog nije sada aktuelan, jer fakultet za sada
neće seliti iz zgrade šumarskog doma, pa se prijedlog kao preuranjen ne uzima u
raspravu.


!ng. P. M a t k o v i ć predlaže, da se kupi gradilište na moru.


Tajnik predlaže, da skupština ovlasti upravni odbor, da prouči ovo pitanje i da
potraži neki zgodan objekt i da ga kupi, a upravni odbor da se za tu svrhu popuni sa
još nekoliko gg. koje će skupština izabrati.


Konačno predsjednik stavlja predmet na glasovanje; glasuje se o dva prijedloga
i to o prijedlogu Ing. Krišk o vic a i o prijedlogu tajnika.


Velikom većinom glasova prihvaća se prijedlog tajnika, te se zaključuje raspoloživi
društveni, novac uložiti u nekretnine. Ovlašćuje se upravni odbor da radi nastalih
i nesigurnih ratnih prilika kupi ili izgradi ili nadogradi objekt bilo u Zagrebu, bilo izvan
Zagreba. Radi kupa odnosno raspoložbe društvenom gotovinom nadopunjuje se
upravni odbor i kooptiraju u odbor slijedeća gg.: Milan D r n i ć, Ing. Albin L e u s t e k
Dr. Josip B a 1 e n, i ing. Lambert K r i š k o v i ć.


2.) Raspravlja se o prijedlogu kolega iz Splita, koji su predložili nacrt pravilnika
za osnivanje i rad klubova. Predsjednik izvještava, da je upravni odbor pretresao
taj pravilnik i izvršio neke manje izmjene, pa predlaže skupštini da taj pravilnik primi
oiKikc, kako ga je redigirao upravni odbor. Prima se.


Prihvaćeni pravilnik napose će se odštampati u Šumarskom listu, pa se stoga


ovdje tekst napose ne donosi.


Tajnik čita prijedloge, koje su članovi poslali skupštini i to:


3.) Prijedlog Ing. Pere K o v a č e v i ć a, da se šumarskom osoblju kod upravnih


vlasti dade deputativno zemljište, odnosno relutum. Prijedlog se prima uz nadopunu,


da se deputatno drvo dade i osoblju ispostave banske Vlasti u Splitu. Skupština ovlaš


ćuje upravni odbor da načini predstavku i da je pošalje nadležnoj vlasti.


4.) Prijedlog ing. Petra Grahovca i ing. Pere Kovače vica u pogledu
nove uredbe o službenim odnosima banovinskih službenika, kojom traže, da se sreski
šumari unapredjuju u IV/1 grupu. Na prijedlog upravnog odbora zaključuje se poslati
predstavku nadležnim vlastima, kojom se traži: a) izvršenje odredaba cititane uredbe,


517
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 48     <-- 48 -->        PDF

po kojoj je omogućeno da sreski šumari dodju u IV/1 grupu; b) da se posebnom predstavkom
zatraži izmjena te uredbe u tome pravcu, da se ravnatelji šuma unapredjuju
u u IH/2 grupu; c) Konačno skupština zaključuje, da društvo ne može intervenirati za
pojedine članove, nego samo u slučaju, kada treba unaprijediti ili toraniti opće staleške
interese.


5.) Prijedlog tog. K o 1 ud r o v i ć a, kojim traži osnivanje posebnog šumarskog
odsjeka kod Ispostave banske Vlasti u Splitu prima se jednoglasno time, da se u ime
društva pošalje obraložena predstavka banskoj Vlasti a povjerava se predlagaču, da
tekst te predstavke sastavi i pošalje upravnom odboru radi daljnje otpreme.


6.) Prijedlog Dr. N e i d h a r d t a, da se zapisnik izvanredne skupštine Jugoslov.
šumarskog udruženja štampa u Šumarskom listu, ne usvaja se, jer je uprava J. S. U.
zaključila, da ga sama odštampa a predlog urednika da se zapisnik štampa -u Šum.
listu, nije prihvatila.


7.) Prijedlog Dr. Neidhardta , o stručnim predavanjima sa projekcijama,
koja bi se preko zime povremeno održavala u društvenim prostorijama, prima se
jednoglasno.


8.) Prijedlog tajnika, kojim traži, da se šum. vježbenicima dade deputatno drvo,
prima se jednoglasno time, da se pošalje Šumarskom odsjeku pretstavka, kojom će se
ispravno protumačiti pojam »šumarskog stručnog osoblja« i tražiti ispravak nepravde,
koju vježbenici već niz godina trpe, jer im se ne dodjeljuju nikakove deputatne prinadležnosti.


9.) Prijedlog Ing. Bećiragića , kojim traži, da se za lugarsko osoblje obrazuje
posebni disciplinski sud, sastavljen od šumara stručnjaka i eventualno jednog
pravnika, koji će sud donositi presude o krivicama lugarskog osoblja, prima se time,
da se sastavi predstavka u tome smislu i da se uputi nadležnoj vlasti sa obrazloženjem.


U vezi sa time predlaže ing. Piškori ć da se uredba o čuvarskom osoblju od
mjeseca rujna god. 1939. protegne i na područje banovine Hrvatske, odnosno da banska
Vlast donese sličnu uredbu. Prijedlog se prima.


10.) Tajnik predlaže, da se ponovno uvede ranija praksa, da se lugarskom
osoblju dodijeli posebni branitelj šumarskog odsjeka banske Vlasti, kada lugar odgovara
pred sudovima po prijavi privatnih stranaka za djela počinjena pri vršenju
službe. Predlagač spominje nekoliko primjera iz nedavne prošlosti, kada su lugari radi
ozljeda nekih osoba bili teško osudjeni i na kazan robije i na novčanu odštetu a postupali
su po zakonu, vršeći svoju dužnost i braneći svoj život. Prijedlog se prima time,
da se pošalje predstavka banskoj Vlasti u tome smislu.


11.) Ing. Ilija Jankavi ć oštro napada političare, koji onemogućuju rad šumarima,
te iznosi neke konkretne primjere iz Požeške okolice. Ističe kako su otpočele
silne navale na šume, a jedini branitelji tih šuma su danas samo šumari i lugarsko
osoblje. Šumari u svom teškom radu oko obrane banovinske imovine ne samo da ne
nalaze razumijevanja kod ostalih, naročito upravnih vlasti, nego doživljuju naprotiv
smetnje na svakom koraku. Naglašava, da pojedini zastupnici i danas još traže razne
načine, da se premjeste ispravni i savjesni šumari pa su neki i premješteni. Predlaže
stoga, da se pošalje sa današnje skupštine rezulueija, kojom će se energično tražiti da
prestane svako uplitanje i intervencija političara u šumarstvu. Isto tako osudjuje i sve
šumare, koji se bave politikom radi karijere ili drugih sebičnih razloga. Prikazuje porazno
stanje kod nekih zemljišnih zajednica, pa traži, da se i lugari zemljišnih zajednica
prime kao banovinski lugari. Konačno naglašava ponovno, da se u interesu naših šuma
ne smije nikako dozvoliti da političari imadu riječ u šumarstvu i od Hrvatskog šumarskog
društva traži, da ono poradi na zaštiti šuma od devastacije i da se šumarska
služba posve oslobodi uticaja politike.


518
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Predsjednik na to objašnjava, da je Ban pred kratko vrijeme izdao posebnu
naredbu, da se zabranjuju sve intervencije, jedino narodni zastupnici mogu intervenirati
u izvjesnim slučajevima i to samo kod pojedinih šefova. U pogledu pak preuzimanja
lugarskog osoblja imovnih općina i zemljišnih zajednica u banovinsku službu,
mnogo se raspravljalo i kod H. Š. D. i kod Šumarskog odjela, te je danas već ranije
spomenutim prijedlozima o sanaciji imovnih općina i to pitanje obuhvaćeno.


12.) Tajnik u vezi sa gornjim prijedlogom kolege Jankavića navadja, kakovo je
stanje u pogledu presuda šum. krivica kod sudova. Ističe kao najveću nesreću naših
šuma prečeste amnestije, neutjerivanje dosuđenih šum. šteta, a kao najveću rak-ranu:
nemar sudskih vlasti. Navodi, da je jedan sudac jučer pred nekoliko odbornika govorio,
kako je slučajno istražujući dosadanje krivice nekog čovjeka ustanovio, da je taj čovjek
do sada bio 67 puta uvjetno kažnjen, a prijave za šum. štetu su mu iznosile oko


120.000 dinara. Misli, da je tome razlog taj, što sudske vlasti u pojedinim krajevima
valjda uopće ne vode kaznene evidencije, jer sa mnogo strana dolaze pritužbe šumarskog
osoblja radi postupka sudova. (Vrgin Most, Otočac i t. d.). Predlaže da se
odjelu za pravosudje pošalje predstavka, kojom će se zamoliti, da se izda strogi nalog
sudovima o vodjenju kaznenih evidencija, da se ovim anomalijama u sudstvu stane na
kraj. Prijedlog se prima, te će se poslati predstavka i Odjelu za pravosudje i Šumarskom
odjelu da i ono tu stvar potakne.
13.) Ing. Roman C h . 1 a k predlaže, da se dnevničarima i volonterima u šumarskoj
službi priznadu te godine za penziju i unapredjenje u službi. Skupština ovaj
prijedlog načelno prima. Odbor.će poslati predstavku na g. Dana u tome smislu.


14.) Ing. Stjepan Luli ć iznosi, kako sudske vlasti pozivaju lugare na svaku
raspravu kod suda često i ne čekajući, da se sakupi više prijava, nego za svaku napose
pozivaju lugara, pa su tako čuvarski srezovi često prazni. Pošto svaka stranka
zna, ikada je lugar pozvan na sud, jer se pozivaju na raspravu i šumokvarac i lugar,
to upotrebljuju tu zgodu i prave veliku štetu. Predlaže, da se pošalje predstavka
Odjelu za pravosudje, kojom će se tražiti, da se lugare oslobodi od sudjelovanja kod
sudskih rasprava, a naročito onih manjeg značaja. Prima se.


15.) Ing. Drago Kajfe ž stavlja prijedlog, da se podupre nastojanje šumarske
sekcije zagrebačke inžinjerske komore, kako bi se šumarskim ovlaštenim inžinjerima
dalo pravo izradbe i potpisa geodetsko-geometarskih elaborata sa valjanošću za sud
i gruntovnicu, barem u poslovima, koji su u neposrednom odnosu sa šumskim gospodarstvom.
Pošto banovinski šum. činovnici takovo pravo imadu, zaključuje se poslati
od strane Hrvatskog šumarskog društva pismenu predstavku u tom smislu na nadležne
vlasti.


16.) Odluka o mjestu gdje će se održati naredna godišnja skupština. Na prijedlog
kolega iz Splita zaključuje se slijedeću redovitu glavnu skupštinu održati u Splitu.


Pošto je time dnevni red iscrpljen, te se više nitko ne javlja za riječ, predsjednik
zahvaljuje svima učesnicima na trudu i na sudjelovanju kod rada skupštine, pa zaključuje
skupštinu.


Zaključeno i potpisano!


Zagreb, 15. kolovoza 1940.


Zapisničari:
Ing. Ivan L a k i ć v. r.
Ing. Ivan S e r t i ć v. r.


Predsjednik: Tajnik:
Ing. Ante Abramović v. r. Ing. Vladimir B o s i 1 j e v i ć v. r.


519