DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 33     <-- 33 -->        PDF

SAOPĆEN] A


NAUČNO PUTOVANJE NAŠIH ŠUMARA PO NJEMAČKOJ.


Na poziv Uprave njemačkih šuma (Reichsforstamt) obrazovalo je Ministarstvo
šuma i rudnika u proljeću 1939. god. naučnu ekskurziju, koja je imala zadatak, da u
Njemačkoj posjeti najvažnije šumske objekte, te da se upozna s glavnim načelima
znanstvenog i praktičnog rada u današnjem njemačkom šumarstvu. Putovanje je trajalo
svega 20 dana (6.-24. jula 1939.). Vodstvo je ekskurzije preuzeo g. Dr. Žark o
M i 1 e t i ć, pomoćnik Ministra šuma i rudnika, dok je tehničkim poslovima ekskurzije
rukovodio g. ing. Boleslav Če m ag o i, viši savjetnik Ministarstva šuma i rudnika.


Učesnici šumarske naučne ekskurzije u Njemačku (srpanj 1939.) sakupljeni pred
dvorcem Fridrika Velikog u Potsdamu.


Znanstvena je obrada ove ekskurzije povjerena g. Img. Stjepanu F r a . č i šk o v i ć u,*
tada višem pristavu Ministarstva šuma i rudnika, a sada Ravnateljstva banovinskih
šuma v. Zagrebu.


U ekskurziji su osim navedenih i potpisanog uzela učešća slijedeća gospoda:


Prof. Dr. Doka .1 o v a n o v i ć (Beograd), prof. Dr. Milan Marinović (Beograd),
Ing. Mihovil M a r k i ć (Zagreb, Ing. Andre P e r u š i ć (Zagreb), Ing. Mihajlo
Pećina (Zagreb), Ing. Milan Crna d a k (Vinkovci), Ing. Aleksandar B o g i ć e v i ć
(Beograd), Ing. Josip Fe y (Zagreb), Ing. Petar Ostoji ć (Zagreb), Ing. Svetozar
Ja gro vi ć (Zagreb), Ing. Bogoljub Mio drago vić (Beograd), Ing. Dr. Jovan


U ovom broju (vidi str. 473) donašamo prvi članak o tom predmetu. Op. ur.


503