DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Iz ovoga proizlazi, da je rešenje čisto šumarskog pitanja, t. j . održanja
šume i integriteta njene površine sa svima reperkusijama, koje to
održanje ima na šumsko gospodarstvo, usko vezano sa socijalnimagrarnim pitanjem bosanskog seljaka. Povezanost ovih triju pitanja došla
je do izražaja i u Uredbi M. S. br. 472/36, koja predviđa zajedničko rešenje
ovih pitanja. I baš zbog te činjenice ne može se pomišljati na
uspešnu i efikasnu odbranu granica drž. šume od uzurpanata sve dotle,
dok ne bude u celosti provedena Uredba M. S. br. 472/36, t. j . dok se
definitivno ne izvrši podela raspoloživog drž. šumskog zemljišta agrarnim
interesentima i dok se vidno ne obeleži granica preostalog državnog
šumskog poseda. Kada stvari tako stoje, želeti je, da se svi poslovi oko
sprovodenja Uredbe M. S. br. 472/36 u što kraćem vremenu provedu na
čitavoj teritoriji, čime bi bila skinuta sa dnevnog reda tri krupna problema,
od kojih nas šumare interesuje naročito onaj, koji se želi postići
odredbama iz §§ 34 i 35 Uredbe, o kojima smo ovde raspravljali.


Do sada postignuti rezultati ne nagoveštavaju skoro rešenje ovih
problema putem pomenute Uredbe, te se je bojati, da će vreme i dinamička
snaga života preći preko ove Uredbe i njenih odredaba te da će
se morati pribeći novim putevima i načinima pri rešavanju ovih pitanja.


Ne upuštajući se u kritiku same Uredbe i celishodnosti njenih odredaba
kao i čitave procedure rada čvrsto verujemo, da je provođenje
Uredbe i uopšte tehničko rešenje ovih problema nemoguće sa osobljem
i kreditima, sa kojima raspolažu odeljci! za dodelu drž. šum. zemljišta pri
Direkcijama šuma na teritoriji bivše Bosne il Hercegovine. Št o se
tiče same procedure rada oko provođenja Uredbe,
trebalo bi je ispitati! na osnovi! do sada postignutih
rezultata i kristiti; stečena iskustva pa ju prema
potrebi reformisati.


Ako se ne poradi na ubrzanju rešenja ovih problema, postoji bojazan
— radi navedenih teškoća i! okolnosti — da budu kompromitovani
bez svoje krivice oni ljudi, koji su uložili i ulažu mnogo truda i dobre
volje u ovaj rad a sa njima i svi šumari sa ove teritorije te da pored
toga i dalje ostanu otvorena ova goruća pitanja.


Resume. En traitant les usurpations dans les forets domaniales de Bosnie et
Herzegovine l´auteur est d´avis, que cette question ne pourra pas etre resolue qu´apres
la deliminitation entre lc territoire lorestier et ce ä partager parmi les interesses.


502