DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 31     <-- 31 -->        PDF

r


Najozbiljniji pokušaj za rešenje pitanja uzurpacija i dodele drž. šum.
zemljišta, izvršen do sada donošenjem Uredbe M. S. broj 472/36, koja
u svom 32 §-u određuje, da se svako lice, koje posle 16/VII 1936 god.
izvrši bespravno zauzeće drž. šum. zemljišta uma silom odstraniti, morao
je brzo pretrpiti izmenu a time i neuspeh, jer je Uredbom M. S. br.
559/38 izmenjena Uredba M. S. br. 472/36 u toliko, što se odredbe §§-a
30, 32—136 imadu primeniti samo na ona zauzeća drž. zemljišta, koja su
izvršena nakon 31/XII 1937 god., dok se uzurpanti, koji su izvršili zauzeće
do toga roka, a nisu definitivno uklonjeni sa uzurpacije, ili su se po odstranjenju
vratili! do konca 1937 god. na uzurpaciju, imadu i dalje ostaviti
u mirnom posedu do konačnog rešenja pitanja dodele drž. zemljišta.


Ovo iskustvo koristili su ranije samo drskiji uzurpanti, no sve
daljnja tolerancija uzurpacija i nerešavanje pitanja dodele zemljišta ponukalo
je i one, koji su bili voljni da poštuju zakonske propise i da čekaju
legalno rešenje dodele zemljišta, da sami pokušaju domoći se potrebnog
zemljišta, jer je zapretila opasnost, da će oni smeliji prigrabiti sve pogodno
zemljište. Ovo naročito zbog toga, jer do sada postignuti rezultati
u konačnoj dodeli drž. šum. zemljišta putem Uredbe M. S. br. 472/36 govore,
da će se još dugo čekati, dok se pitanje uzurpacije i dodele drž.
zemljišta definitivno resi na ćelom području bivše Bosne i Hercegovine.
U tom budućem vremenskom periodu rešavanja ovog pitanja, koji se
može označiti sa oko 20 godina, sticaj prilika izazvaće nove poteškoće i
izmene u postojećim Uredbama tako, da je sada nemoguće sagledati svršetak
ovog pitanja obzirom na postojeće okolnosti.


Na osnovu izloženog dolazi se lako do zaključka o sizifovom radu
Šumskih uprava oko suzbijanja bespravnog zauzimanja državnog šumskog
zemljišta. Ovo je važno istaći i iz razloga, što se radom na suzbijanju
bespravnog zauzimanja drž. šum. zemljišta, koje u velikoj većini
slučajeva nije više uopšte predmet šumskog gospodarenja, oduzima čuvarima
šuma dragoceno vreme za čuvanje onih šumskih objekata, kojima
treba posvetiti punu pažnju i spašavati, što se još spasiti može. Sem toga
ovim radom, uz izložene prilike, opterećuje se već i onako konplicirana
administracija kod Šumskih uprava na području bivše Bosne i Hercegovine;
konačno država troši prilične sume novca na troškove oko izviđa
uzurpacija i odstranjenja uzurpanata bez mogućnosti, da joj taj novac
bude naknađen od uzurpanata, kako to predviđa Uredba. Sve bi to još
našlo opravdanja, kada bi se postigao postavljeni cilj napred citiranih
odredaba Uredbe, t. j. , da se zaustavi daljnje bespravno zauzimanje drž.
šum. zemljišta. No naša je namera i bila ovim člankom pokazati, da se u
praksi taj cilj ne postiže i! da je kraj postojećih prilika manje više iluzorna
primena navedenih mera, a prema tome da je jalov i rad Šumskih uprava
u tome pravcu.


Ove činjenice govore, da se samo hitnim i odlučnim merama može
postići cilj, koji! se navedenim odredbama želi postići. Naše je mišljenje,
da će se ovaj cilj postići tek onda, kada se
povuče i na terenu obeleži jasna granica između
državnog šumskog posed a, koji treba i dalje da
ostane predmet šumskog gospodarstva i one površine
drž. šumskog zemljišta, koja se bezus lovno
mora podeliti agrarnim interesentima.


501