DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Sreske ispostave. Svaku potrebu žandarmerijske asistencije zatražiće
šumarski organ od Sreskog načelstva ili Sreske ispostave. Opravdanom
traženju šumarskog organa za žandarmerijsku asistenciju mora Sresko
načelstvo ili! ispostava udovoljiti. Šumarski organ uzeće po slobodnoj
pogodbi potrebnu radnu snagu za izvršenje naloga zajedno sa obračunom
troškova za radnu snagu, izvestiće Šumsku upravu, koja će odrediti
isplatu tih troškova na teret fonda iz § 41.


Šumarski će organ mesta, gde su izvedene ili pokušane uzurpacije,
stalno nadzirati.


Ako zauzimač ma na koji način ponovi zauzimanje, odstraniće ga
šumarski organ bez postupka, koji je propisan u prethodnom paragrafu
i u prvom i drugom stavu ovog paragrafa i o tome podneti izveštaj Šumskoj
upravi sa obračunom troškova odstranjenja. Troškovi naknadnog
odstranjenja spadaju u naknadu štete iz § 32.«


Kako smo u paragrafu 34 citirali dužan je čuvar šuma da spreči
zauzimanje držav. šumskog zemljišta u svome rajonu time, što će svako
izvršenje ili pokušaj konstatovati, povesti izvide sa žandarm. patrolom,
sačiniti izvidni zapisnik i skicu zauzetog zemljišta i sve to sa prijavom
dostaviti nadležnoj Šumskoj upravi radi dalnjeg postupka. Na prvi pogled
ova je procedura vrlo jednostavna i lako izvediiva. No ako se ima u vidu,
da se uzurpiranje drž. šum. zemljišta vrši poglavito na površini, koja se
nalazi tako reći u sastavu privatnih imanja seljana; da je to drž. zemljište
izgubilo fizionomiju pravog šumskog objekta, te se po svome izgledu
uopšte ne razlikuje od privatnih šikara i pašnjaka ;da granični znaci drž.
posjeda uopšte ne postoje izuzev u zonama sačuvanih visokih šuma; da
su čuvarski rajoni, površinski ogromni (iznose redovito na desetine hiljada
hektara) i da se čuvarsko osoblje vrlo često menja, onda se lako dolazi
do zaključka, da čuvar šuma nije u mogućnosti uočiti svako zauzeće, a
još manje nedvojbeno ustanoviti, da je zauzeto zemljište zaista državno.


Praksa je pokazala, da je Sresko načelstvo po izvesnim prijavama
donelo negativne presude, jer čuvar šuma nije mogao nedvojbeno dokazati,
da je u pitanju drž. zemljište. Da bi se to konstatovalo, potrebno
bi bilo vršiti uviđaj sa geodetskim instrumentom, kojega većina Uprava
nema, niti ima dovoljno stručnog osoblja, koje bii u ovakovim slučajevima
interveniralo. Ovome treba dodati, da je često puta nemoguće i sa geodetskim
instrumentom odrediti tačnu granicu između državnog i privatnog
poseda, što je vrlo dobro poznato gospodi, koja rade na premerbi
uzurpacija i reambulaciji granica iz razloga, što je izmera postojećeg
katastra vrlo slaba.


Druga poteškoća dolazi otuda, što se napred navedeni paragrafi
Uredbe imaju primeniti samo na nove uzurpacije t. j . one, koje su izvršene
posle stupanja na snagu Uredbe M. S. br. 472/36 od 16/VII 1939,
odnosno posle 1 januara 1939 god. prema Uredbi MS. br. 559/38, kojom
je izmenjena Uredba MS. br. 472/36. Dakle ovde je potrebno ustanoviti
ne samo, da je uzurpirano zemljište državno, već i to, kada je uzurpirano
a to je znatno otežano time, što uzurpanti iz godine u godinu proširuju
stare uzurpacije. Jasno je na osnovi izloženog, da čuvar šuma nije
u mogućnosti da konstatuje svako proširenje uzurpacije. Sem toga radi
slabe pismenosti u većini slučajeva čuvari! šuma nisu u stanju da sačine
pravilnu skicu zauzetog zemljišta, da bi poređenjem oblika i površine


499