DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Namera izražena u ovim odredbama je potpuno opravdana i pravilna,
no kako izgleda primena ovih odredaba u stvarnosti, kraj postojećih
prilika, iznećemo odmah, što će nam pružiti jasnu sliku o realnim
mogućnostima postignuća postavljenog cilja.


Radi lakše ilustracije ovoga pitanja, citiraćemo sledeće §§-e iz
Uredbe M. S. br. 472/36.:


§ 32.


»Ko posle stupanja na snagu ove Uredbe zauzme deo drž. zemljišta
bilo da ga iskrči, ogradi! ili zauzeće pripremi podbeljivanjem, potpaljivanjem
i svakim drugim oštećenjima dubećih stabala ili ko ne napusti! ranije
izvršeno zauzeće, koje mu po ovoj Uredbi! ne bude dodeljeno, kazniće se
prema ličnim prilikama počinioca, odnosno njegove porodice ili zadruge,
novčanom kaznom od 100 do 4.000.— dinara ili! zatvorom od 5 dana do
3 meseca.


Istom će se kaznom kazniti i starešina počiniočeve porodice ilil zadruge,
te svako, ko je sudelovao u krčenju, ograđivanju, podbeljivanju,
potpaljivanju i svakim drugim oštećenjima stabala.


Lica pomenuta u 1 i 2 stavu ovog paragrafa platiće solidarno
naknadu štete, koja se sastoji iz štete počinjene na šumi, troškova uklanjanja
ograda, zgrada i nasada i troškova pošumljavanja.


§ 34.


Prijave se podnose šumarskim organima ili organima opšte uprave.


Ako se prijava podnese mesnom šumarskom organu, dužan je isti
da odmah, ako je moguće u prisustvu dvojice stanovnika sela, provede,
izvide, ustanovi da li zauzeće postoji, da li! zemljište, koje je zauzeto,
ograđeno ili iskrčeno odnosno na kojem su podbeljena, potpaljena ili na
drugi način oštećena stabla, nesumnjivo sačinjava deo državnog zemljišta
označivši pri tome položaj najbližih medašnih belega i! da ustanovi štetu
na šumi.


Šumarski će organ po tome obavestiti nadležno Sresko nadleštvo,
koje će žandarmerijskoj stanici izdati naređenje, da hitno zajedno sa
šumarskim organom provede izvide i ustanovi lica, koja su zemljište zauzela,
odnosno izvršila ograđivanje, krčenje i oštećenje stabala i da ispita
učinitelja i starešinu njegove porodice.


Ako se prijava preda žandarmerijskoj stanici, ova će je odmah
dostaviti Sreskom načelstvu ili ispostavi1, da izda naređenje za daljnji
potupak po prijavi. Prijave, podnese Sreskom načelstvu ili ispostavi,
moraju se u roku od tri dana prijema dostaviti nadležnoj žandarmerijskoj
stanici, koja će provesti izvide uz sudelovanje šumarskog organa.


Šumarski će ^organi po provođenju izviđa iz prednjeg paragrafa
dostaviti izveštaj Šumskoj upravi.


Šef šumske uprave izdaće nalog uzurpatoru i o tome izvestilti
mesnog šumarskog organa, da se u roku od osam dana ukloni sa državnog
zemljišta, ograde i: zgrade na zauzetom zemljištu poruši i ukloni,
nasade uništi i vaspostavi prvašnje stanje, te naknadi državi svu štetu.
Ovako izdat nalog ima moć izvršnog rešenja.


Ako u ovom roku uzurpator ovaj nalog ne izvrši, šumarski, organ
zatražiće asistenciju žandarmerije od nadležnog Sreskog načelstva ili


498