DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 20     <-- 20 -->        PDF

pasivnijih dijelova naše države svo djelovanje šumara jako isprepieteno
mnogim socijalnim motivima i hercegovački šumar mora biti isto toliko
dobar poznavalac socijalnih prilika kraja u kome djeluje, kao što mora
poznavati svoju struku. Vidit ćemo kasnije, da hercegovački šumar na
mnogim mjestima skoro izlazi iz domena svog stručnog rada i prelazi! na
djelovanje na socijalno-kulturnom polju. S mog bi mu se gledišta to moglo
upisati samo u zaslugu. Jer, raditi oslonom na svoju struku a u intencijama
narodnih potreba, to je pravo shvaćeni poziv, koji mora donijeti
koristi i narodu i državi.


Nitko se nije tako isprepleo sa potrebama najširih slojeva — kod
nas seljaka — kao mi šumari Drvo, paša, stoka, to su elementi, koji
igraju najznačajniju ulogu kad našeg seljaka uopće, a kod hercegovačkog
seljaka-stočara najviše. Ti su elementi direktno ili indirektno u rukama
šumara. Zato je njihova uloga često puta toliko teška i odgovorna.


Kako dakle ti socijalni faktori utiču na pošumljavanje na kršu? Hercegovački
seljak, pretežno stočar sa vrlo oskudnim mogućnostima
ishrane za sebe i svoju stoku, u kojoj gleda osnov svog opstanka, sa vrlo
primitivnim načiiom vođenja svoje privrede svodi sve svoje ekonomske
momente na to, da li mu nešto ide u korist stoke i poljoprivrede — koja
je opet uvjetovana stočnim radom i gnojivom —i ili mu to privremeno
odnosno trajno skučuje mogućnosti ekonomisanja na način njemu svojstven.
S te tačke gledišta hercegovački seljak u mnogim krajevima u
principu mrzi pošumljavanje i nastoji ga omesti, jer kulture donose zabranu
paše, a time i ograničenje površine za ispašu. To je plitka računica,
ali hercegov, seljak sa svojim minimalnim mogućnostima opstanka
često zbilja i ne može drugačije računati. Za svoju brojnu zadrugu ima
svega 2—3 ha zemlje i to pretežno krševitog malo plodnog tla, pa ne može
računati s ispašom po svom zemljištu ili s pićom, kojom bi stoku preko
zime ishranio. Ako već i ne prave smetnje pošumljavanju, onda sigurno
izlazi sa zahtjevom, da se pošumljuje sa lišćarima. Seljaku se najprije
duže vremena zabranjuje paša na pošumljenoj površini, a onda mora
decenijama čekati, da na koncu uzmogne usjeci koju gredu i .to takih
dimenzija, koje on za svoje zgrade rijetko treba. Svi ostali plodovi take
šume otpadaju. — Tako rezonuje hercegovački seljak, ako je u pitanju
rad s četinjarima. Lisnate mu šume naprotiv pružaju razne plodove za
stoku i Sortimente za domaćinstvo a što je najvažnije, brzo . Bez ikakvih
mogućnosti, da stoku izdrži preko zime sijenom, hercegovački seljak
računa skoro stopostotno sa kresanjem lisnika, a nekada u glavnim godinama
i drugim zimama i sa brstom (ishrana pupovima). Računa sa prućem,
koljem, motkama za vinograd i duhan i t. d. Lišćari mu daju i bolji
i praktičniji tehničku materijal za njegove zgrade. To su razlozi, radi kojih
hercegovački seljak voli; lišćare, a mrzi četinjare i ometa rad s njima.
Poznato mi je, da su seljaci u tomislavgradskom srezu preko noći potpuno
sasjekli! jednu vrlo uspjelu kulturu četinjara. Prema tome treba
dobro razmisliti, kojim se metodama i kojim tempom mora ići napred kod
unapređenja naše privrede i našeg sela. Mišljenja sam, da je moguće
voditi računa i o budućim ciljevima pošumljavanja i o mogućnostima i
zaostalosti našeg sela u prosvjetnom i ekonomskom pogledu. To je taj
socijalni faktor, koji je potrebno sračunati i poznavati radi uspješnijeg
rada na kršu. Porastom će općeg blagostanja postepeno njegov upliv


490