DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 2     <-- 2 -->        PDF

aOOO00O00OQOGOO0O0OOO00OOOO0G0O0O0OĐOO0OOOO©QOOOG©0G©0i


ŠUMARSKI LIST


o


IZDAJE HRVATSKO |UMARSKO DRUŠTVO 0


©
Uređuje redakcioni odbor 8
Glavni i odgovorni urednik: irig. Petar PrpJć O


0 ||.111.1||1.1.11|||||1.1 I !! I ©


G


ŠUMARSKI LIST I


| IZLAZI SVAKOQ PRVOG U MJESECU NA 2—4 ŠTAMPANA ARKA |


§ Cianovl REDOVNI, IZVANREDNA 1 POMAGAČI li. S. D. dobivaiu sa besplatno nakon O
. podmirenja članskog godišnjeg doprinosa od 100 Din. 0
X POMLADAK (studenti) plaćaju godišnje SO Din. 0
g Članovi UTEMELJITELJI, DOBROTVORI I VELIKI DOBROTVORI dobivaju ga
0 nakon jednokratnog doprinosa od 2.000 odnosno 6.000 odnosno 50.000 Din.


©


f\ Pretplata..za nečlanove iznosi godišnje 100 Din.
§ - ČLANARINA I PRETPLATA se šalju na ček H. S. D. 31.704 ili na adresu Hrvatskog
0 šumarskog društva, Zagreb, Vukotinovičeva ulica 2.
© UREDNIŠTVO i UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu, Zagreb. Vukotinovičeva


.. ulica 2. Teleion «-73.
ZA. OGLASE PLAĆA SE:


, ZA STALNE oglase (Inserate), kao i za Jražhene oglase:
*/*~stranica 500 (petstotina) Din — ./4 stranice 17S (stesedamdeSetpet) Din.


i/* stranice 300 (fristotine) Din — */s stranice 90 (devedeset) Din.


Kod trokratnog oglašivanja.daic se >B*/i, kod šesterokrafnog 20%, kod dvanaestero


kratnog 40% popusta. Porez na oglase kao 1 tabele zaračunava se posebno.
UPRAVA.


GOSPODI SURADNICIMA
Da bi se uređivanje »Šumarskog Lista« moglo provesti što lakše i brže, upravljamo
ovu molbu gospodi suradnicima. . O
CLANĆI neka obraduju što suvremenije teme, u prvom redu praktična pitanja. . O
Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom Stanku neka se po mogućnosti O
priloži, kratak resume^ u francuskom Hi kojem drugom svjetskom ieiiku.— Za svaki prevod ©
treba pribaviti dožvAlu autora. —Dobro su fiam .došle sitne vijesti o svim važnijim pitanjima 9


i događajima u vezi sa šumarstvom. ^ . RUKOPISI neka su pisani što čitljivijeg Pisati treba X
samotna neparnim stranicama: S" desne i ivice svake stranice treba ostaviti prazan proster od Q§ tri prsta "širine. Rečenice treba da su kratke i jasne. Rukopisi se štampaju latinicom 1 onim QJezikom, kojim su napisani,;u koliko autor izrično ne traži promjenu. — SUKE u prvom Qredu dobri pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu ulijepljenc u tekst već zasebno. Ako se ©
šalju negativi, treba ih zapakovati u čvrste kutije. — CRTEŽI neka budu Izvedeni Isključivo 0
© tušem na bijelom risaćem papiru. Mjerilo na kartama ireba označiti samo olovkom. — QHONORARI za originalne članke 30 Din. za prevode 15 Bin, za preštampavanje Din 10 po 0
štampanoj stranici. ^- SEPARATNI OTISCI, moraju se zasebno naručiti. Trošak snosi pisac. — QOglase, lične i društvene vijesti treba slati Upravi,4 a ne Uredništvu. UREDNIŠTVO. 0


10
REVUE FORESTIERE 1 ©


8 POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE ET DU Š


0 COMMERCE DES BOIS. §


G O
O Redijtee par le Comite de Redaction ©
§ Rćdacteur en ehe!: ing. Petar Prpić §
Edition de . Union Forestiere croate 2. Rue Vnkotinović Zagreb, Youto-©
slavie. — Parait chaque mpfs. Conditions de l´abonnement pour l´etranger S
Din 120 par-an. —: Resumćs en langaes mondiales. 0


lOOt?
—.——Ml mu I


©QOOO©©O0O00O©©©G0OGO©©Q©Ge0O0©©0GG©©©O©©0©OG©O00OOO0