DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 16     <-- 16 -->        PDF

ZUSAMMENFASSUNG.


Der Verfasser bringt einen allgemeinen Überblick über die photogrammetrischen


Messverfahren sowie über die heutigen Aussichten der Photogrammetrie im Dienst der


Forstwirtschaft. Das Thema ist nach den Leitsätzen der von Prof. Dr. Röhrl (Tharandt)


und Dr. Bujakowski im Zeissinstitut zu Jena abgehaltenen Vorträgen (Juli 1939) be


arbeitet.


Die Grundgedanken sind folgende:


Das Flugbild hat für die Forsteinrichtung kroatischer Länder viel grössere praktische
Bedeutung als in Deutschland. Schon der aus entzerrten Senkrechtaufnahmen
gewonnene Luftbildplan ersetzt in ebenem Gelände eine Forstkarte und gibt darüber
zahlreiche Einzeilheiten. Weitere Auswertungsmoglichkeiten gibt die stereoskopische
Betrachtung, welche in der Kombination mit einfachen Zeichen- und Messgeräten ´bereits
die kartographische Darstellung des Geländes und die rechnerische Ermittlung
der dreidimensionalen Koordinaten gestattet. Die vielseitigste Auswertungsmöglichkeit
aber erhält die Luftaufnahme bei Anwendung der modernen Präzisionsauswertmaschinen
(Stereoiplanigraph). Sie ermöglichen die Herstellung topographischer Karten mit
Höhenschichtenlinien beliebigen Masstabs und von grosser Genauigkeit.


Die Bildmessung und ihre Anwendung in der Forstwirtschaft ermöglichen die
automatische Flächenermittlung und die Erhebung wichtigerer taxatorischer Grössen
wie Hiolzartenmischung, Stammzahlen, Bestandes- und Einzelhöhen, Schlussgrade und
Vorratsermittlung. Zu diesem Zwecke beschreibt der Verfasser die einzelnen in der
kroatischen forstlichen Literatur bisher unbekannten Ermittlungsverfahren. Spezielle
Auswertungsmöglichkeiten bietet die Photogrammetrie in den Arbeiten zur Projektierung
von Transportanlagen, Wildbachverbauungen und Entwässerungen sowie auch
zur Trennung von Wald- und Feldwirtschaft. Überall zeigt sie bedeutende Vorzüge
wie Wirstchaftlichkeit, Schnelligkeit, vielseitige Auswertbarkeit und Kontrollfähigkeit.


Ing. FAZLIJA ALIKALFIĆ (Mostar):


ŠUMARSKI PROBLEMI HERCEGOVINE


(LES PROBLEMES FOREST1ERES DE LA HERZEGOVINE)


I. Još uvijek vlada uvjerenje, da Bosna i Hercegovina pretstavljaju
pokrajine, na koje se u svakom pogledu može jednako nazir atil Mišljenja
sam, da je ta okolnost posljedica njihove zajedničke sudbine u prošlosti
i taj okvir zajedničke sudbine i zajedničkog državnog života potpuno
e) Rebel : Das Flugbild im Dienste der Forsteinrichtung, Bericht über die 21
HauptversuCih. des Deutschen Forstvereines in Bamberg 1924,


f) We is k er: Stand und Entwicklungsmöglichkeiten der forstlichen Luftbildauswertung
(Allg. Forst- und Jagdzeitung, 103 — 1927),


g) Hugershoff : Gegenwärtiger Stand und Aussichten der Photogrammetrie
als Hilfsmittel der Forstvermessung und Porsttaxation (Bildmessung und Luftbildwesen,
8 — 1933),


h) Müller : Stereophotogrammetrische Messungen am Bestand, Tharandt 1931.


486
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 17     <-- 17 -->        PDF

je bio pojednačio i; gledanje na probleme, zahtjeve i potrebe tih pokrajina.
Kolikogod vrjiedilo uvjerenje, da Bosna i Hercegovina čine cjelinu
po mnogim pitanjima, sa šumarskog ih gledišta treba posmatrati kao dva
područja, koja istina imaju dosta sličnosti, ali još više posebnh odlika i
problema. U mnogim osobinama šumarskog značaja Hercegovina je bliža
Dalmaciji ili Crnoj gori, a negdje je i istovjetna s njima. Mi, koji živimo
i radimo u Hercegovini, osjećamo dužnost i potrebu da podvučemo tu
specifičnost Hercegovine sa šumarskog gledišta. To je potrebno radi
boljitka same Hercegovine i radi općeg našeg napretka. Jer, ako se
pogrešno postavimo pred dane probleme t. j . ako ih ne vidimo u svemu
tačno, primijenićemo pogrešne metode rada, donijećemo krive zaključke
i upotrebiti neodgovarajuće mjere za njihovo rješavanje. Jasno je, kakve
mogu biti posljedice. Držim, da gledam na Hercegovinu šumarski ispravno
i pokušaću da s tog gledišta ukratko izložim glavne njene probleme.


II. Šumarstvo Hercegovine i problem krša, to su kao sinonimi za
sve šumare. Slažem se potpuno s tim, da pitanje krša treba istaviti kao
najveći i najteži problem hercegovačkog šumara. Problemi s krša, općenito
uzeto, bili najteži i prijašnjim i današnjim šumarima kao i šumarskim
naučnjacima. Istraživanja su i iskustva na kršu svaki dan bogatija, ali
moramo priznati, da i danas to pitanje ostavlja u sebi mnogo nejasnih
i neriješenih mjesta. To je i razumljivo, jer je istovremeno potrebno studirati
mnoge faktore, koji na kršu imaju jednako važan ili približno,
jednak upliv na uspjeh pošumljavanja krša i goleti. U pitanju su prerazni
faktori biološki, pedološki, meteorološki, socijalni i ostali. Najviše je
studiran primorski krš i najbogatija su iskustva s Primorja. Hercegovačkim
se je kršem ozbiljno bavilo malo šumara, a još manje šumarskih
naučnjaka. Najveća je šteta, što su mnoga stečena iskustva propala.
Ostala su neprimjenjena i nezapisana. Postoji tendencija, da se po iskustvima
sa primorskog krša u svemu rješavaju i pitanja hercegovačkog
krša. Ima zajedničkih odlika svojstvenih i primorskom i hercegovačkom
kršu, i u tim pitanjima je moguće postupati podjednako. Ali mnogi sitni
uplivil, negdje još dovoljno i ne ispitani, često dovode u pitanje uspjehe
rada u Hercegovačkom kršu, u koliko se u svemu primjenjuju samo iskustva
sa Primorja. Najpresudniji su tu klimatski i edafski faktori; ovi
poslednji su u funkcionalnoj zavisnosti od prvih. Upravo radi tih faktora
proizlaze nevjerovatno različni rezultati pošumljavanja krša u Primorju
i Hercegovini, uz inače iste uvjete rada, ako se iskustva sa Primorja bez
ikakvih podešavanja primjenjuju na često sterilni hercegovački krš.
Odabrati pravu vrstu, kojom će se vršiti pošumljavanje i opredijeliti
se za metodu rada, to su dva najvažnija momenta kod pošumljavanja
uopće a na kršu pogotovo. Na primorskom kršu uhvatile su korjena nekolike
vrste, u glavnom četinjari. Pinus maritima, pinea, nigra, cupressus
sempervirens su se na mnogim područjima primorskog krša pokazali
kao vrste koje manje-više dobro uspijevaju. Metode rada su bile različne
i manje su važne. U radu na pošumljavanju primorskog krša mnogo
manje se praktično spominju lišćari. Pored puta Posušje-Imotski-Splitdalje Split-Sinj imao sam prilike da vidim mnoge uspjele kulture crnog
bora, čempresa i primorskog bora. U Hercegovini nema tako uspjelih
kultura. Medu najuspjelije spada svakako kultura čempresa sa nešto
pomiješanog alepskog i crnog bora na brdu Hum iznad Mostara. Trebalo
je 40 i više godina najvećih napora, dok se je podigla, a koštala je mnogo


487
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 18     <-- 18 -->        PDF

novaca. Ne može se reći, da hercegovački šumari ne nastoje da pokriju
krš isto kao i oni sa Primorja; nadam se, da im se ne može odreći ni
smisao za te poslove. Postoje dakle drugi razlozi, koji tu odlučuju. Klimatski
i edafski su najvažniji, kako je već rečeno. Klimatske prilike u
Hercegovini i na Primorju nisu u velikom mjerilu tako različne, ali! za
pitanje uspjeha u pošumljavanju na kršu postoji jedna razlika, koja ima
presudan upliv, a to je vlažnost u zraku. To je, mislim, i najvažniji razlog,
da se na hercegovačkom kršu ne postižu isti rezultati kao na primorskom
i kada se najsavjesnije primjene iste metode rada i sva isprobana iskustva
sa Primorja. Vlaga je u zraku, naročito relativna, neobično važan
faktor, koji se ne smije izgubiti iz vida pri radu na kršu, osobito pri odabiranju
vrste. U sezoni se najvećih ljetnih žega njen nedostatak najviše
osjeti. Ispitati, do koje mjere ide njen uticaj na pojedine vrste s kojima
se radi na kršu, to je najteži praktični zadatak hercegovačkog šumara.
To je i osnov problema hercegovačkog krša, jer o tom klimatskom
faktoru ovise mnogi drugi elementi u zraku i tlu, s kojima se mora
računati prii pošumljavanju. Ne samo makroklimatski uticaji, medu kojima
treba spomenuti poznatu suhu, silovitu buru neobično velike godišnje
amplitude, nego i tlo kao rezultat tih upliva ima na hercegovačkom kršu
svoje gore odlike, nego primorski. Jasno je, da je sterilnost hercegovačkog
krša radi toga veća. Ako i gore iznesene uplive hercegovački
šumar savlada na jednom mjestu jednom vrstom, koja pokaže vrlo dobre
rezultate, često ne može iste rezultate postići na mjestima, koja inače
nisu mnogo udaljena od mjesta na kome je pokazan uspjeh. Iskustvo je
pokazalo, da treba voditi mnogo računa o ekspoziciji, o mikroklimatskim
faktorima, čiji se uticaj pokazuje katkada na kršu kao vrlo značajan i
presudan. Drukčije se nedaju ni objasniti neuspjesi kojeg šumara na
jednom mjestu, dok je radeći s istom ozbiljnošću, uz jednake metode
rada i sa istom vrstom na drugom mjestu postigao dobre ili odlične
rezultate.


Kratko su izneseni momenti koje mora uočiti hercegovački šumar.
I dok se može reći, da se relativno uspješno pošumljuje krš našeg Primorja,
još uvijek stoji otvoren problem hercegovačkog krša. Naši mladi
hercegovački šumari uvidili su, da se mogu donekle koristiti iskustvima
sa primorskog krša, ali ih ne mogu u potpunosti primjenjivati na svoje
područje rada. Prije svega u svojim shvatanjima došli su do saznanja,
da ne treba svuda i bezuvjetno pri pošumljavanju krša favorizirati! četilnjaste
vrste, koje se i danas na Primorju najviše naglašavaju. Lišćari
(crni jasen, crni grab) dali su odlične rezultate na mnogim mjestima i
mladi ih hercegovački šumari pretpostavljaju četinjarima. Prema izvjesnim
shvatanjima naročito je dobro, što je danas na hercegovačkom
kršu odbačen čempres, kojii je dosada koštao stotine hiljada, a rezultati
su minimalni ili nikakvi. Uopće je jedno vrijeme bila skoro manija pošumljavanje
sa čempresom. Šumarovi su radovi na kršu najteži, pionirski
radovi i prema tome zahtjevi glede njegovih uspjeha ne smiju biti maksimalistički.
Ne smije se očekivati, da će njegov rad donijeti odmah visoku
šumu; ne smije, po mom mišljenju, ni; otpočeti! rad sa onim drvnim
vrstama, koje će u budućnosti tvoriti glavnu sastojinu. Hoću da naglasim,
da je u radu na kršu potrebno ići! u etapama. Iznaći vrstu koja će uspješno
ispuniti ulogu privremene sastojine —i pionira — i kasnije dati mjesta
onoj vrsti i sastojim za kojom se ide. Radi toga treba u početku


488
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 19     <-- 19 -->        PDF

odabrati onu vrstu drveta, koja — odoljevajući inače teškim uvjetima
rasta na kršu — ima sposobnost jače pretvorbe supstrata na kome raste
u tlo pogodnije za vrste većih terestričkih zahtjeva. Vrlo je važno naći
vrstu, koja svojom krošnjom i! habitusom što više i što brže zaklanja^ tlo
i brani! direktnu insolaciju. Poznato mi je iz vlastitog iskustva, da Česi
u slične »pionirske« svrhe mnogo upotrebljavaju brezu i pinus banksüana,
koje vrste svojim brzim rastom odmah s početka te širokom krošnjom
i ranim sjemenjem savršeno ispunjaju svoju privremenu ulogu. S ovog
gledišta je čempres svojim habitusom i minimalnom sjenom radi svoje
piramidalne forme potpuno nepogodan. Osim toga je u mladosti dosta
osjetljiv prema sušnim periodima najmanje relativne vlažnosti, te je i radi
toga na hercegovačkom kršu nepoželjan. Ni ostale se conifere nisu
bolje pokazale. Relativno su se najbolji rezultati postigli sa juniperusima,
i austrijskim varijetetom crnog bora. Ako bi se primijenila gornja metoda
rada na kršu t. j . metoda barem dviju etapa, onda bi u prvoj etapi
bezuvjetno trebalo upotrebiti liščare i to poglavito grmlje. I zbilja vidio
sam neobično uspjele radove na kršu, gdje su pretežno zastupljeni cytisus
laburnum, colutea arborescens, punica granatum i t. d. Mnogi šumari ne
bi izvjesne vrste, koje na kršu vrše odlične pionirske uloge, ni ubrojili u
šumarske vrste, kao što su prunusi, amygdalusi, ficusi i slično. A to su
zapravo one vrste, koje imaju da slome surovost krša. Tek bi pod njihovom
zaštitom i u njihovoj sjeni — podsadnjom ili podsijavanjem — rasle
one vrste, koje bi poslije činile glavnu sastojinu.


Rad je na hercegovačkom kršu posljednjih 20 godina bio stalno u
znaku najobičnije primjene iskustava sa primorskog krša. I prema tome
tko je rukovodio radovima, dolazila je više do izražaja ova ili ona vrsta,
ponajčešće čempres, čije smo nedostatke ranije iznijeli. Radilo se, trošilo
i padalo ponovno u iste greške. Mnogi nisu imali u vidu različne
uvjete primorskog i! hercegovačkog krša, niti uplive mikroklime i sadili
su bez obzira na različite prilike jednu te istu vrstu na razna mjesta.
Da se ne bi dalje padalo u istu grešku, Šumska je uprava u Mostaru
sa sreskim šumarskim referentom osnovala probna polja, u kojima se
vrše masovna ispitivanja. Oko 30 raznih vrsta drveća i grmlja, četinjara
i lišćara, posađeno je na raznim mjestima, na jednako velikim površinama
i po istim radnim metodama. Jedan je dio sadnica donesen iz stalnih
rasadnika, a jedan je dio odgojen na samom kršu u malim rasadnicima,
gdje su sadnice u glavnom imale već u rasadnicima da izdrže mnoge
nedaće krša. Tek je početo i! ne može se još govoriti o sigurnim rezultatima,
ali se već danas pokazalo na pr., da jedna te ista vrsta vrlo različito
reagira na različite sunčane ekspozicije. To je jedan dokaz više
u prilog našem tvrđenju, da kolikogod ima pravila za rad na kršu, da
ima toliko i iznimaka, s kojima unapred treba računati, ako hoćemo da
se opredijelimo za ovu ili onu vrstu ili metodu. Mišljenja sam, da bi
ovaka ogledna polja trebalo osnovati što češće kod svih šum. uprava i
šum. referenata, koji rade na kršu. Jer, bolje je plaćati sitne oglede, koji
će dovesti do ispravnih zaključaka, nego se odmah opredijeliti za jednu
vrstu i metodu, utrošiti veliki novac i doživiti neuspjeh.


Odmah u početku spomenuo sam medu faktorima, koje treba studirati!
— jer uplivaju na uspjeh rada na kršu — i faktore socijalne. Na
prvi pogled čudno zvuči, da na taj rad imaju ti faktori veliki upliv,
negdje i najveći. Mogao bih reći, da je u Hercegovini kao jednom od naj


489
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 20     <-- 20 -->        PDF

pasivnijih dijelova naše države svo djelovanje šumara jako isprepieteno
mnogim socijalnim motivima i hercegovački šumar mora biti isto toliko
dobar poznavalac socijalnih prilika kraja u kome djeluje, kao što mora
poznavati svoju struku. Vidit ćemo kasnije, da hercegovački šumar na
mnogim mjestima skoro izlazi iz domena svog stručnog rada i prelazi! na
djelovanje na socijalno-kulturnom polju. S mog bi mu se gledišta to moglo
upisati samo u zaslugu. Jer, raditi oslonom na svoju struku a u intencijama
narodnih potreba, to je pravo shvaćeni poziv, koji mora donijeti
koristi i narodu i državi.


Nitko se nije tako isprepleo sa potrebama najširih slojeva — kod
nas seljaka — kao mi šumari Drvo, paša, stoka, to su elementi, koji
igraju najznačajniju ulogu kad našeg seljaka uopće, a kod hercegovačkog
seljaka-stočara najviše. Ti su elementi direktno ili indirektno u rukama
šumara. Zato je njihova uloga često puta toliko teška i odgovorna.


Kako dakle ti socijalni faktori utiču na pošumljavanje na kršu? Hercegovački
seljak, pretežno stočar sa vrlo oskudnim mogućnostima
ishrane za sebe i svoju stoku, u kojoj gleda osnov svog opstanka, sa vrlo
primitivnim načiiom vođenja svoje privrede svodi sve svoje ekonomske
momente na to, da li mu nešto ide u korist stoke i poljoprivrede — koja
je opet uvjetovana stočnim radom i gnojivom —i ili mu to privremeno
odnosno trajno skučuje mogućnosti ekonomisanja na način njemu svojstven.
S te tačke gledišta hercegovački seljak u mnogim krajevima u
principu mrzi pošumljavanje i nastoji ga omesti, jer kulture donose zabranu
paše, a time i ograničenje površine za ispašu. To je plitka računica,
ali hercegov, seljak sa svojim minimalnim mogućnostima opstanka
često zbilja i ne može drugačije računati. Za svoju brojnu zadrugu ima
svega 2—3 ha zemlje i to pretežno krševitog malo plodnog tla, pa ne može
računati s ispašom po svom zemljištu ili s pićom, kojom bi stoku preko
zime ishranio. Ako već i ne prave smetnje pošumljavanju, onda sigurno
izlazi sa zahtjevom, da se pošumljuje sa lišćarima. Seljaku se najprije
duže vremena zabranjuje paša na pošumljenoj površini, a onda mora
decenijama čekati, da na koncu uzmogne usjeci koju gredu i .to takih
dimenzija, koje on za svoje zgrade rijetko treba. Svi ostali plodovi take
šume otpadaju. — Tako rezonuje hercegovački seljak, ako je u pitanju
rad s četinjarima. Lisnate mu šume naprotiv pružaju razne plodove za
stoku i Sortimente za domaćinstvo a što je najvažnije, brzo . Bez ikakvih
mogućnosti, da stoku izdrži preko zime sijenom, hercegovački seljak
računa skoro stopostotno sa kresanjem lisnika, a nekada u glavnim godinama
i drugim zimama i sa brstom (ishrana pupovima). Računa sa prućem,
koljem, motkama za vinograd i duhan i t. d. Lišćari mu daju i bolji
i praktičniji tehničku materijal za njegove zgrade. To su razlozi, radi kojih
hercegovački seljak voli; lišćare, a mrzi četinjare i ometa rad s njima.
Poznato mi je, da su seljaci u tomislavgradskom srezu preko noći potpuno
sasjekli! jednu vrlo uspjelu kulturu četinjara. Prema tome treba
dobro razmisliti, kojim se metodama i kojim tempom mora ići napred kod
unapređenja naše privrede i našeg sela. Mišljenja sam, da je moguće
voditi računa i o budućim ciljevima pošumljavanja i o mogućnostima i
zaostalosti našeg sela u prosvjetnom i ekonomskom pogledu. To je taj
socijalni faktor, koji je potrebno sračunati i poznavati radi uspješnijeg
rada na kršu. Porastom će općeg blagostanja postepeno njegov upliv


490
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 21     <-- 21 -->        PDF

bivati sve manji dok se konačno ne izgubi u jednoj harmoničnoj državnoj
i narodnoj privredi i napretku.


III. Ranije je naglašena isprepletenost šumarskih problema u Hercegovini,
koji su uvelike uplivisani socijalnim i ekonomskim momentima
jedne sredine sa vrlo teškim životnim uslovima. Jer, kolikogod su pojedine
grane šumarskog rada vezane međusobno, toliko postoji jaš jača
njihova povezanost sa socijalnim prilikama naroda. Izdvajanje krša i
goleti, likvidacije uzurpacija, scrvituti, kozarenje, planinski! pašnjaci i t. d.,
to su sve hercegovački šumarski problemi sa jakom socijalnom pozadinom,
čije rješavanje iziskuje vrlo dobro poznavanje il razumijevanje
prilika, negdje skoro više nego poznavanje same struke. Njihovo rješavanje
iziskuje smišljenost, povezanost i postepenost.
Problem je izdvajanja krša i goleti — na kome sam i sam radio —
dobrim dijelom zahvaćen prikazom problema pošumljavanja krša. Zabrana
je paše jedno od najosjetljivijih pitanja hercegovačkog seljakastočara,
a rad na izdvajanju golih površina tu mjeru u sebi redovno sadrži.
Jer, prije svega je potrebno uhvatiti tlo travom, osobito na terenima
gdje su osipine ili je teren izvrgnut bujicama. Znam sela, u kojima
sam radio, gdje bi sa čisto šumarskog gledišta, — ne uzimajući u obzir
socijalne posljedice — bilo potrebno najhitnije izdvojiti cijelo područje
i zabraniti pašu na području jedne cijele katastralne općine, u kojoj ima
do 300 domova. Svo je selo razbacano medu rukavima nekoliko bujičnih
područja, i; kada bi došao koji stranac, navikao na racionalno stajsko ili
polustajsko stočarstvo, ne bi uopće mogao vjerovati, da se tamo pase
iz dana u dan i da o tome ovisi opstanak hercegovačkih buša, ovaca i
koza jednog cijelog sela. A stvarno, na tome području živi i radi jedno
cijelo veliko naselje. Provesti sve mjere, koje bi zahtjevalo čisto šumarsko
stanovište, bilo bi očigledno nemoguće, ako se računa s opstankom
tog sela. Ne može se donijeti odluka, niti da dotično selo pase po državnom
zemljištu susjednih katastralnih općina, jer su prilike susjednih sela
sigurno slične ili jednake. Površina je ispaše hercegovačkog seljaka tako
uska, s obzirom na produktivnost tla, da svaki pojedinac i cijelo selo
vodi strogo računa o svakom pednju svoje ispaše. Bio sam svjedok najtežim
graničnim sporovima između dvije susjedne katastralne općine i
to sve radi prikraćene ispaše od strane jednih ili drugih. Često takvi sporovi
imaju i nedogledne posljedice. Taj se problem može s uspjehom rješavati
ilii vrlo postepeno ili, ako se seljaku oduzme jedina mogućnost njegova
opstanka, onda mu se to mora na drugi način kompenzirati! i to davanjem
pomoći u stočnoj hrani ili novcu, pružanjem zarade i si., bilo po
državi ili zadružnim korporacijama.


IV. Neposredno na ovaj problem nadovezuje se problem servütuta
pašarenja il drvarenja, pitanje koza na kršu, podjela krša odnosno likvidacija
uzurpacija u Hercegovini. Servitutna prava obuhvaćaju svaki komad
pošumljenog državnog zemljišta u Hercegovini, svaki komad i najgolijeg
krša. Osim čisto ekonomskih razloga, s kojima seljak istupa u
svojim molbama i zahtjevima prema državnim zemljištima opterećenima
iz davnina servitutom, on u svoja traženja u novije vrijeme unosi i razloge
potkrepljene pozitivnim zakonodavstvom, koje se temelji na njegovim
stoljetnim pravima i običajima. To je još jedan razlog više u prilog
njegovim zahtjevima i hercegovački se šumar često pored svega osta491
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 22     <-- 22 -->        PDF

loga nađe u jednom teškom spletu pitanja čisto pravne prirode. Nekad
tako teških, da im nije dorastao i mora tražiti savjet pravnika.


Položaj bi šumara bio mnogo lakši, kad bi se riješilo pitanje izručenja
mere i baltalika. To je osnovno pitanje, koje bi trebalo riješiti što razumnije
i svrsishodnije, jer o njemu u velike ovisi dalja ispravna orijentacija
šumara u njegovim radovima na svim područjima rada u Hercegovini
a isto tako i; seljaka, koji! bi znao točno čime raspolaže i s kojim mogućnostima
može računati na području svoje općine. Kod današnjeg stanja
stvari jedan problem udara o drugi!, a svi zajedno čine jedan veliki
zaplet. Svuda je naglašeno i propisano, da se moraju do krajnjih mogućnosti,
poštovati! servitutna prava seljaka, jer to iziskuje i njegovo današnje
ekonomsko stanje. Stanje je državnih šuma u većini! opet takovo,
da bi se njegova prava morala obustaviti ili prenijeti! na objekte, koji još
kako-tako mogu udovoljiti povećanim zahtjevima prema njima. Obično
su nova područja previše udaljena od naselja, te seljak može svoja prava
iskoristiti u maloj mjeri ili uopće nikako. Onda nastaju moljakanja, žalbe
i ostalo. Kakogod se svrši!, nekome nije u prilog, biilo šumarskoj privredi,
bilo seljaku; to je dakle polovično riješenje.


V. Kozje je pitanje izgleda problem nepomirljiv sa problemom racionalnog
šumarstva, a posebno šumarstva na kršu. Ali se to pitanje
isto tako neda preko koljena prelomiti, u koliko ostaju neriješeni, s jedne
strane pitanja servituta a s druge strane ekonomsko stanje hercegovačkog
sela. Seljak u Hercegovini na mnogim mjestima sam donosi! putem
općine zaključak, da se ukinu koze, ako je to radi ekonomskog stanja
seljaka uopće moguće, jer i on uvida njihovu pogubnost po šumu. Seljak
i sam smatra kozarenje kao najnižu stupanj stočarske privrede, ali
se u današnjim svojim prilikama tome problemu ne može svuda da odhrva.
To je slučaj u krajevima izričito planinskog karaktera, sa dugim
zimama i sa malim mogućnostima ispaše. Koza nema velike zahtjeve i!
naučna je brstu. Kada zimi zapane snijeg a seljak nema sijena nil piće za
stoku, stoka bi mu propala, u koliko su to krave ili ovce, naročito ako
odulji zima. Koza je manja briga. Ona je u stanju stalno dokučiti1 sebi
hranu. Iako to izgleda nevjerojatno, vidio sam jarca, koji se uz jedno
dosta nakrivljeno stablo uzverao sve do u krošnju ü velikom spretnošću
brstio. Za to su sposobne manjeviše sve koze. Zato seljak voli i drži!
koze. To je stvarnost, kao što su stvarnost i mnoge zakukričene grabove
i jasenove šumice na hercegovačkom kršu kao rezultat kozarenja. I ovo
je ekonomski problem, obuhvaćen pravima servituta, koji Čeka na svoje
barem djelomično riješenje u izlučenju mere i baltalika.
VI. Željan zemlje hercegovački je seljak u blizini svojih malih poposjeda
ili tamo, gdje boravi jedan dio godine (visoki! pašnjaci), prihvatio
dijelove državnog zemljišta i to prema svome nahođenju, bez obzira na
to, da li ie to ziratno zemljište ili apsolutno šumsko tlo. Nastale su dakle
uzurpacije — s pravnog gledišta bespravna zauzeća tuđeg zemljišta —
koje je trebalo likvidirati, vodeći računa o teškom seljačkom stanju. Ovo
pitanje pretstavlja jedan od najvećih ekonomskih problema Hercegovine
uopće. Njegovo riješavanje je povjereno šumarima. Izišla je Uredba o
podjeli drž. zemljišta i likvidaciji! uzurpacija u Bosni i Hercegovini. Ovom
je Uredbom na isto mjesto postavljena Bosna kao i Hercegovina iako su
imovne zemljišne prilike bosanskog seljaka nerazmjerno povoljnije od
hercegovačkog. Bosanski seljak vrši uzurpacije sasvim drugog zemljišta
492
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 23     <-- 23 -->        PDF

i iz drugih motiva. Na ovom najosjetljivijem pitanju ne mogu se Bosna i
Hercegovina nikako izjednačiti. Dobro su mi poznate prilike bosanskog
seljaka i njegov mentalitet, a još više hercegovačkog, među kojim stalno
živim. Bosanski je seljak također oskudan i mnogima je potrebna zemlja,
ali više ih ima, koji uzurpiraju nova il nova zemljišta radil svoje male radinosti,
zbog čega stoje zapuštene mnoge njegove uležane zemlje. Priznajem
da je tome mnogo kriva neprosvjećenost. Bosansku seljak takorekući
»stvara Hercegovinu«. To sam vidio na mnogim mjestima. Kakav
je njegov postupak? Ima brojnu zadrugu, koju treba ishraniti i to u
glavnom kukuruzom. Potrebno je ili! da na velikim slabo uređenim površinama
zasije žito i dobije po jedinici relativno male prinose površine,
üli da na manjim površinama racionalnije radi zemlju. Radi svog zapuštenog
i slabog ekonomskog stanja nema mogućnosti da zemlju dobro
pognojii, nilti zna dobro raspolagati sa đubrom vlastite stoke. U blizini
mu je šuma i to najviše voli, ako je bukova. Razumljivo zašto. Podbijeli
bukve, poslije izvjesnog vremena ih spali i na humoznom tlu Izmješanom
sa pepelom kasnije sije. Eto uzurpacije, koju on često puta iskorišćuje
samo toliko vremena, koliko mu ta nova zemlja bez veće muke
može dobro roditi. I onda ide dalje, u koliko mu se ne prave velike smetnje.
U suštini gospodari na najprimitivniji i po šumu najštetniji način, što


se dade zamisliti. I što je najgore, on ne izabire terene za tu svoju djelatnost.
To čini u neposrednoj blizini svog imanja, pa bio to teren s nagibom
i od 50 stepeni. Što se dešava na takvim terenima. Nema šume da
pokriva i sustavlja tlo. Voda počinje svoje denudaciono djelovanje i postepeno
se otkriva goli kamen. Počinje »nastajati Hercegovina«.


Vidio sam tipične primjere takve vrste u srezu teslićkom blizu Komušine.
Te predjele zovu seljaci u svom lokalnom nazivu »krš«. I oni,
koji danas imaju svega 50 godina, znaju, kada je to zemljište bilo pokriveno
šumom i! gdje nije virio ni jedan kamen. Dakle, uzurpacije bosanskog
seljaka znače nestajanje visoke šume, gomilanje neproduktivnog
zemljišta ili! stvaranje goleti a ekonomsko staje seljaka ostaje nepromijenjeno.
Vidio sam primjere, opet u teslićkom srezu, gdje jedna seoska
porodica ima po 30—40 ha vlastite zemlje, oranice i kosanice, a ipak živi
bijednije nego jedna hercegovačka seoska porodica sa 3—4 ha. U Hercegovini
su »veleposjedi« sa 30—40 ha zemlje, a za bosanskog seljaka je
to često puta minimum egzistencije. Razlozi su uz napred navedenog
jasni1. Prirodno je, da ovakovu djelatnost bosanskog seljaka treba spriječiti,
pomoći mu, da podigne svoj prosvjetni nivo i da razvije veću radinost
na svojoj zemlji´. Inače on pili! granu, na kojoj sjedi.


Dok kod mnogih bosanskih seljaka postoji neopravdana glad za


zemljom, hercegovački seljak čezne stvarno za prostorom koji bi iskoriš


ćivao na koji! bilo način. Rezultati uzurpacija hercegovačkog seljaka su


antipodni onim uzurpacijama bosanskog seljaka. Tamo se ruši, ovamo se


podiže. Svoju zemlju, koju može obrađivati, hercegovački seljak iskori


šćuje vilše nego stopostotno. Na to je prisiljen, jer sa sigurnošću mogu


reći, da na hercegovačku seljačku porodicu može otpasti! prosječno naj


više 0.5—1.0 ha obradive površine. Malo ih je, koji imaju još nešto svoje


kosanice ili šume, zapravo šikare. I prirodno je, da postoji potreba za


zemljom, koju on pretvara u vinograde, duhaništa, voćnjake ili ograde, u


kojima može usjeci1 lisnik za prehranu stoke. Hercegovački seljak u


svojoj privredi ne poznaje apsolutno šumsko tlo. Ako je to tlo u blizini


493
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 24     <-- 24 -->        PDF

njegovog posjeda i on se odluči na njegovu uzurpaciju, on će ga razbiti i
smekšatii makar dinamitom. I duhan i loza zahtjevaju pješćanija tla; takva
tla konveniraju njegovoj privredi. U koliko vrši uzurpiranja radi šikare,
onda je sasvim sigurno, da će na tom mjestu podići solidan suhozid,
istrijebiti što pomnije tlo od kamenja i već nastaje ograda, u kojoj on barem
djelomično može zadovoljiti! svoje potrebe na sitnom tehničkom materijalu
ili stočnoj zimskoj hrani. Rijetke su uzurpacije visoke šume. Tu
bi bio sličan bosanskom seljaku iako ga u tom slučaju sili na takav rad
nedostatak ziratnog zemljišta.


Tko je prolazio Hercegovinom, mogao je iz daljine opaziti uzurpacije.
U moru sterilnog ili polusterilnog krša zelene se ograđeni pojasevi
sitne izdanačke šume u neposrednoj blizini naselja ili se pak vide tamoamo
rasijana zelena oka kao oaze u nepreglednom sivom kršu. Ne gledajući
s formalnog stanovišta na pravnu definiciju uzurpacije t. jL bespravnog
ulaženja u tuđi — državni — posjed, mora se priznati, da je djelo
hercegovačkog seljaka na kršu u 90 %\ slučajeva pozitivno i za državnu
i za narodnu privredu. Gonjen živom nuždom, hercegovački! seljak je
uistinu na sve strane uzurpirao sitne komadiće državnog zemljišta. Danas
nema skoro nijedne seoske porodice koja nema uzurpacija. Sigurno
se može računati, da na području mostarskog sreza ima desetine hiljada
slučajeva uzurpacije i to najviše krša. Treba riješiti jedan ogroman ekonomski
problem hercegovačkog seljaka, o kome ovisi njegov dalji rad i
napredak. Donesena Uredba može obuhvatiti najviše 5%´ slučajeva uzurpacija
za podjelu u Hercegovini. Ostalo bi se u smislu § 2 tač. 5/1 imalo
progoniti, jer se radi o apsolutnom šumskom tlu. Tu se je najočitije pokazalo,
da Hercegovina prema Bosni ima svoje specifične probleme.
Osjetila se je najhitnija potreba donošenja Uredbe o podjeli krša. Na
ovom mjestu se vraćam ponovno ranijoj konstataciji, da je ovaj problem
u uskoj vezi sa problemom izručenja mere i baltalika. Najprije bi bilo potrebno
znati, s kojim zemljištem se može raspolagati t. j. koje neće pridržati
za sebe država i samoupravne jedinice, pa tek onda pristupiti riješavanju
uzurpacija, koje predstavljaju životno pitanje hercegovačkog
seljaka. Inače će se desiti, da bude »filius ante patrem«, što bi! moglo


imati težih posljedica, kada se konačno priđe pitanju izlučivanja mere i
baltalika. Samo se i na ovom mjestu mora podvući, da je potrebna najveća
hitnost kod rješavanja pitanja podjele krša u vezi sa ostalim pitanjima
unutarnje kolonizacije.


VII. Problemu visokih pašnjaka (planinskih pašnjaka i suvata) počinju
naši šumari! tek u najnovije vrijeme posvećivati dužnu pažnju. To
pitanje je povjereno šumarima kao najpozvanijima da unapređujući visoku
pašnjačku privredu najbudnije paze, kako bi se »šume koje postoje,
i održale.« To je šumarski aksiom. S tog je gledišta to obrazloženo i jedino
ispravno. Ali bi po svojoj suštini taj problem inače daleko prije pripadao
poljoprivrednicima. Mi ne bježimo od toga problema. Šta više
drago nam je, jer u sebi sadrži elemente, koji graniče sa narodnim blagostanjem,
u koliko se bude svuda uspravno postavio i rješavao. Koliko
je god problem visokih pašnjaka i njihove privrede u vezi sa šumarskom
strukom, ipak je sam po sebi za šumare nešto posebno, sa dosta nepoznanica
iz drugih struka, te smatram, da će se to važno državno i narodno
pitanje riješiti ispravno tek onda, kada se među šumarima stvori
posebni kadar specijalista za pitanja visokih pašnjaka. Šumarstvo je po494
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 25     <-- 25 -->        PDF

stalo toliko enciklopedično, da praktični šumari: mogu u radu postići dobre
rezultate tek onda, ako se opredijele i izgrade u jednoj grani svoje
struke. U tom bi smislu trebalo i vršiti raspored stručnjaka-šumara. Za
visoke pašnjake, koji osim toga zahtijevaju još i naročitu spremu iz područja
poljoprivrede, građevinstva i pravnih nauka, vrijedi to dvostruko.
Još jedno. Šumarima, koji se posvete tom pitanju, treba dati punu garanciju,
da će to pitanje ostati uvijek u domenu šumarske struke, jer je moje
mišljenje, da se opredjeljenjem za tu tešku dužnost šumari svjesno udaljuju
od svog pavog šumarskog poziva. Moraju proučavati potpuno nova
pitanja iz tuđih struka, ako hoće da dobro rješavaju taj predmet. A kada
je već tako, onda moraju biti sigurni, da neće jednom poslije dužeg rada
na tom polju, donekle »odrođeni« svojoj struci, ostati »bez poziva«. Smatrao
sam za potrebno da ovo iznesem, jer se i danas ponekad čuju glasovi,
da bi pitanje planinskih pašnjaka imali jednom ipak preuzeti poljoprivrednici.


Unapređenje visokih pašnjaka pretstavlja zapravo rad, kojim je
uvjetovano podizanje stočarske privrede hercegovačkog seljaka. A, jer
hercegovački seljak direktno ili indirektno ovisi pretežno o stoci, taj rad
znači zapravo rad na općem ekonomskom ii kulturnom pridizanju našeg
sela. Da bi se smišljeno prišlo unapređenju visokih pašnjaka, potrebno je
u prvom redu urediti ih. Privredni planovi znače zapravo pregled nađenog
stanja na pašnjacima, razmatranje o uzrocima tog stanja i mjere,
koje je potrebno preduzeti za njihovo eventualno unapređenje. Hercegovački
su visoki pašnjaci u svom današnjem stanju prosječno vrlo slabi.
To su krševite visoravni sa slabim prinosnim sposobnostima, slabim vrstama
trava, koje su indikatori mršavog ispranog tla. Kršna podloga pretstavlja
sama po sebi jedan minus, a kada se uzme u obzir, da je većina
pašnjaka pretrpila sve moguće nedaće prekomjernog iskorišćavanja i
nikakve njege, onda si je lako stvoriti tačnu sliku o njima. Na mnogim
su mjestima tu danas već potpuno uništene pašnjačke površine sa tragovima
denudacije tla. Sa takvim objektima u većini danas u Hercegovini
šumar počinje svoj posao.


Rekli smo, da mora svakom drugom radu prethoditi uređenje njihovo.
Za taj se posao traži od šumara naročito svestrano poznavanje
osobina tla i kraja, dobro poznavanje trava, dobro poznavanje stočne
ishrane, verziranost u pitanjima projektovanja i izgradnje hidrotehničkih
objekata (naročito cisterni i lokava), dobro poznavanje prilika samih stočara,
pravnih odnosa na pašnjacima i t. d. Svi se ti zahtjevi postavljaju
na šumara, jer on danas sam riješava sva ta pitanja.


Melioracije imaju da otklone nedostatke konstatovane privrednim
planovima. Brojni su slučajevi koji dolaze u obzir pri unapređenju visokih
pašnjaka. Najznačajnije je i svakako najteže pitanje nedostatka vode,
koja je pojava skoro redovna na visokim hercegovačkim pašnjacima. Tu
šumar ulazi! u dornen građevinske struke naročito, ako se radi o velikim
objektima, kojima se ima osigurati voda za jedan cijeli pašnjak. Da udovolji
ovom svom zadatku, mora se spremati i to vrlo ozbiljno. Hercegovački
su pašnjaci svi skoro bezvodni ili sa malo vode, pa se može sa izgradnjom
cisterni ili lokava na svakom pošnjaku skoro unapred sa sigurnošću
računati. To pitanje pretstavlja najveću poteškoću kod uređenja
pašnjaka. Ti objekti iziskuju i velike investicije te nekome, ko misli, da
šumarstvo daje i ništa ne treba sve to izgleda ne rentabilno. O tome će


495
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 26     <-- 26 -->        PDF

još biti govora. Voda je osnov života svuda pa i na pašnjaku i bez nje
na pašnjacima nema života. To je glavni razlog, da jedni pašnjaci sa dobrom
ispašom ostaju neiskorišćeni, dak su drugi, gdje ima vode, radi preopterećenosti
propali ilil propadaju. Zato se taj nedostatak i mora najprije
odstraniti. Mora se računati sa vodom za ljude i! stoku. Naš je stočar
u nestašici vode pretpostavljao potrebe stoke svojim ličnim potrebama.
Njegovi su stočni proizvodi! nečisti i primitivni, najčešće radi nestašice
vode. A ako se radi na unapređenju stočarske privrede, onda
se mora raditi temeljito i svestrano. Moraju se za to stvoriti uvjeti. Naš
stočar nema danas na pašnjacima dovoljno vode ni za piće a kamo li za
to, da uredi sebe, svoj stan i sude, koje mu je potrebno za mlijeko i mliječne
proizvode. Naš seljak nema baš radi toga za sada ni dovoljno smisla
za svoj napredak. Uzornim stanovima, modernim spravama za preradu
mlijeka i ostalim treba razviti njegov smisao. Sva ta pitanja treba
poduzeti jednovremeno. A svima je osnov voda. U tu su svrhu potrebne
najveće investicije. Investirati je potrebno osim toga za puteve, prilaze i
zgrade, jer su sve to komponente napretka stočarstva, za kojim se teži.


Postavlja se pitanje rentabiliteta. Barem sam čuo, da se tako postavlja
to pitanje kod mnogih šumara. Taj se rentabilitet ocjenjuje s gledišta
šumara, koji rukovodi jednim preduzećem drž. šuma. S takvog se
gledišta ne može promatrati područje Hercegovine odnosno područje Direkcije
šuma u Mostaru, koja je u svom bilancu — kao preduzeće — pasivna.
Ako se dakle gleda sa stanovišta najuže računice —< koliko se na
pašnjake izdaje a koliko prima — onda je to preduzeće nerentabilno, naročito
za nekoliko prvih decenija. Jer, jedini, su prihodi visokih pašnjaka,
koji se direktno osjete u blagajni preduzeća, pašarinske takse. Radim
već skoro dvije godine na pitanjima visokih pašnjaka i poznato mi je,
da jedan visoki pašnjak može da stoji više, nego je uplaćena pašarinska
taksa za jednu sezonu za čitavo područje Direkcije. Izdaci na visoke
pašnjake najviše povećavaju pasivu u bilansu Direkcije šuma u Mostaru.
Drugo je i važnije pitanje, da li treba s takvog gledišta gledati na problem
unapređenja visokih pašnjaka Hercegovine i mogao bi reći skoro,
na rentabilnost svih važnijih radova povjerenih Direkciji šuma u Mostaru,
koja ima da radi na riješavanju šumarskih problema Hercegovine.


Za hercegovačkog je seljaka, pretežno stočara, izgon stoke na visoke
pašnjake preko ljeta životno pitanje. U dugim hercegovačkim ljetnim
sušama, koje sažegu sve travnjake, stoka u humnini ne može da opstane.
Ne može da opstane ni! radi suše ni radi pretjerane vrućine, koja stoci redovno
donosi bolesti. Dokazano je, da sama stoka instinktivno teži, da
ode na planinu, čim se približi! vrijeme sezonskog izgona na pašnjake.
Hercegovački seljak nema dovoljno kosanice ni ispasišta, po kome bi
stoka stalno pasla, pa mora da štedi i da brani ono malo, što ima od
stoke, da bi što više sijena sačuvao za zimu. Odlaskom stoke na visoke
pašnjake riješava on djelomično pitanje nedostatka vlastitog posjeda. Od
visokih pašnjaka očekuje hercegovački seljak mnogostruko spasenje za
sebe ü svoju stoku, u kojoj vidi! izvor svog opstanka. Nameće se pitanje,
treba li tog seljaka pustiti na planine, koje danas pretstavljaju gole, bezvodne,
kršne visoravni sa najtežim okolnostima za opstanak? Da li ga
treba pustiti, da putuje po 4^ 5 dana, da stigne pod pašnjak bez puteva
i prilaza i da mu stoka na pašnjaku više izgubi za vrijeme sezone ispaše
nego je sobom donijela? Ili mu treba melioracijama omogućiti, da na


496
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 27     <-- 27 -->        PDF

pašnjacima zbilja dobije ono za čim teži i što će poboljšati i učvrstiti! njegovo
ekonom, stanje. Mislim, da je odgovor lagan. Ono, što je investirano
na unapređenje pašnjaka, vratiće hercegovački seljak u drugom obliku,
ako ne odmah, a ono postepeno. Vratiće u obliku svojih proizvoda (duhana,
stoke, stočnih proizvoda i t. d. ) i pomoći će državnoj privredu,
makar to i ne išlo direktno kroz blagajnu koga šumarskog nadleštva. I
šumarstvo će kao preduzeće vremenom osjetiti taj boljitak, jer ako su
danas pašarilnske sezonske takse 0.25 Din po ovcil, sutra će se moći
ubrati 1 Diln, i to hercegovačkom seljaku neće biti ni mnogo ni teško,
kada osjeti napredak svoje stoke i svog ekonomskog stanja.


Što vrijedi! danas za planinske pašnjake, to vrijedi u glavnom za
sva ostala šumarska pitanja Hercegovine. Na gornjem sam pitanju htio
da sa svog gledišta osvjetlim smjernice rada, koje se nameću Direkciji
šuma u Mostaru i da ispitam osnovanost prigovora protiv njenog
opstanka. Njoj su danas povjerena sva najživotnija pitanja Hercegovine
odnosno hercegovačkog seljaka, počev od pošumljavanja. preko pitanja
servituta i podjele krša sve do planinskih pašnjaka. Riješenje skoro svih
tih pitanja zahtjeva investicije, bez direktnih prihoda od njih. A kada je
već tako, onda se i ne može tražiti aktivan računski bilans tog preduzeća,
čiji su zadatci posebne vrste; barem ne za dogledno vrijeme. Uspije li
Direkcija, da svoju pasivu umanji, onda će to postići sigurno samo na
pitanjima, koja nisu »šumarski problemi Hercegovine«. U koliko se njena
djelatnost bude razvila više u tom smislu, da umanji svoj pasivan bilans,
u toliko će imati! manje mogunćosti da riješi prave svoje zadatke. U njima
i jest zapravo njen raison d´etre.


Resume. L´auteur traite la question du reboisement du Karst, le droits d´usage,
les usurpations dans les forets domaniales et l´amenagement des päturages en montagne.


lng. ILIJA POPOVIĆ (Travnik):


PRIMENA ODREDABA IZ §§-a 34135 UREDBE
M. S. BRO] 472 36 KOD ŠUMSKIH UPRAVA
NA TERITORIJI BIVŠE BOSNE
I HERCEGOVINE


(L´APPLICATION EN BOSNIE ET HERZEGOVINE, DES PRESCRIPTIONS
DE L´ORDONNANCE NRO 472 DE L´ANNEE 1936.)


Svrha je odredaba §§ 34 i 35 Uredbe MS. broj: 472/36, da se zaustavi
svako daljnje samovoljno zauzimanje državnog šumskog zemljišta
na teritoriji bivše Bosne i Hercegovine s tim, da se zadrže odnosi, koji
postoje, do konačnog rešenja pitanja uzurpacija i dodele državnog šumskog
zemljišta u smislu pomenute Uredbe i Pravilnika za njeno izvršenje
M. Š. br. 27.527/36.


497