DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Zakoni, pravilnici, normativna rješenja


Cl. 30.


Postupak sa zaplijenjenim oruđem, pa prema tome i sa zaplijenjenim prevoznim
sretstvima (čl. 25. st. 2. ove Naredbe) određen je u § 176. Zakona o šumama.


Čl. 31.


1. Ako postoji opravdana sumnja, da drvo potječe od krađe, ima se protiv vozara
odnosno vlasnika prevoznoga sredstva podnijeti propisana šumska prijava i postupat
po odredbama Zakona o šumama o kazni i odšteti.
2. Otuđenje zaplijenjenoga drva ili drvnoga proizvoda kažnjivo je po propisima
Krivičnog Zakonika.
Čl. 32. .


Krivotvorenje izvoznica, čekića i otisaka Č2,kića, kao i njihova zloupotreba,
kažnjivo je po propisima Krivičnog Zakona.


Čl. 33.


Čuvari šuma, koji unesu krive podatke u izvoznice ili propuste podnijeti prijavu
u smislu Čl. 21-b odgovarati će disciplinski.


Čl. 34.


Sve novčane kazne unišle na temelju ove Naredbe zaprimaju se u smislu § 168.
Zakona o šumama u korist Fonda za pošumljavanje.


VIII. ZAKLJUČNE ODREDBE.
Čl. 35.


1. Sreska načelstva i gradska poglavarstva su dužna prije izdavanja bilo kakovih
posebnih odredaba na temelju ove Naredbe, prethodno zatražiti mišljenje i prijedlog
nadl:žncga sreskoga šumara, odnosno područnih šumskih uprava. Svaku takovu odredbu
treba ureda radi prethodno dostaviti na razmatranje Banskoj Vlasti.
2. Propisi ove Naredbe odnose se na sve drvo, potjecalo ono iz šuma ili sa
zemljišta druge kulture.
Čl. 36.
Ovom Naredbom stavljaju se izvan snage sve do sada izašle Naredbe o izvoznicama
za drvo i drvne proizvode, koje su bile izdane za područja sadanje banovine
Hrvatske.
Čl. 37.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim Novinama«.


u Zagrebu
Broj 8545-V-1940


5. lipnja 1940.
Ban:
Dr. Ivan Šubašić, v. r.


25