DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Ing. Borislav Nikolić, Beograd Din. 100.—; Dr. Dragoljub Petrović, Beograd Din. 100.—;


Ing. Ante Ružić, Beograd Din. 75.—; Dr. Milivoje Vasić, Beograd Din. 100.—; Ing.


Franjo Asaj, Bezdan Din. 100.—; Ing. Aleksandar Balkovski, Doroslovo, Din. 100.—;


Risto A. Đorđević, Žabac Din. 10O.—; Ing. Stjepan Gjurić, Subotica Din. 100.—; Ing.


Slavko Jovanović, Kneževo Din. 100.—.


Banovina Drinska: Ing. Ferdo Holl, Sarajevo Din. 100.— ; Ing. Vojislav Jovanović,
Tuzla Din. 50.— ; Josip Klimeš, Sjetlina Din. 50.—; Ing. Nikola Mihaliček, Zavidovići
Din. 100.—; Ing. Josip Markunović, Sarajevo Din. 100.—; Ing. Jovan Stanimirović,
Sarajevo Din. 100.—; Ing. Nikola Studianov, Čačak Din. 100.— ; Ing. Pavle
Fukarek, Sarajevo Din. 10O.—.


Banovina Vrbaska: Ing. Zvonko Car, Banja Luka Din. 100.—; Ing. Jeronim
Kahler, Kotor Varoš Din. 100.—; Ing. Ivan Klemenčić, Oštrelj Din. 100.—; Ing. Nikola
Miljuš, Banja Luka Din. 100.—; Ing. Mirko Pavić, Banja Luka Din. 50.—; Ing. Josip
Radišić, Banja Luka Din. 100.—; Ing. Tugomil Rogina., Doboj Din. 100.—.


Banovina Vardarska: Ing. Košta Džolić, Kavadar Din. 50.—; Ing. Košta Ostojić,
Kos. Mitrovica Din. 100.—; Petar Šimić, Kavadar Din. 50.—; Ing. Mirko Špiranec,
Skoplje Din. 100.—.


Banovina Zetska: Ing. Štipan Nikolajevski, Ivanjica Din. 100.—; Ing. Borislav
Obradović, Ljubinje Din. 100.—.
Banovina Moravska: Ing. Čedomir Ncdok, Pirot Din. 100.—.


Članovi pomagači J. Š. U.
Banovina Hrvatska: Petar Culumović, Perušić Din. 25.—; Vcljko Dragaš, Zagreb
Din. 50.—; Mirko Gregačević, Vrhovine Din. 50.—; Ivan Hladiš, Ivanjska Din. 25.—;
Stevo Kovačević, Garešniea Din. 25.—; Franjo Knebl, Sisak Din. 70.—; Nenad Nikolić,
Zagreb Din. 50.—; Heliodor Prelesnik, Kotor Din. 50.—; Jovan Tomić, Zagreb Din.
50.—; Srećko Vanjković, Zagreb Din. 25.—.
Banovina Dravska: Joža Osterman, Kranj Din. 50.—.
Banovina Drinska: Pavao Fukarek, Sarajevo Din. 50.—-
Banovina Dunavska i Uprava gruda Beograda: Marin Aljmašac, Bački Breg
Din. 50.—; Ivan Popović, Seleuš Din. 25.—; Vojislav Stojanović, Beograd Din. 50.—.
Pripremnog odbora
Blagajnik:


O. D r e m i 1.
KNJIŽEVNOST


ING. ivo CEOVIĆ, SUM. SAVJETNIK — ZAGREB: LOVSTVO.


U nakladi »Tipografija« d. d. Zagreb štampana je knjiga »L o v s t v o« od Ing.
Iva Č e o v i ć a, šumar, savjetnika u Zagrebu, 445 stranica, broširana cijena Din 80.—,
u platno uvezana Din 100.—.


Točno je, kako je dnevna štampa prije štampanja te knjige istakla, da se je
osjećala u nas praznina i potreba jednog stručnog djela o lovstvu, jer je od zadnjeg
izdanja »Lovstvo« od blagopokojnog profesora Frana Kesterčanek a prošlo
preko četrdeset godina a naklada je bila već davno rasprodana. Ostalo je dakle pitanje,
tko će tu prazninu u našoj lovačkoj književnosti i kako ispuniti. Moj drug g. Ing. Ivo
Ceović odlučio je, da je on pozvan da tu prazninu ispuni i da napiše naše novo
lovstvo. Doduše on u Uvodu svojoj knjizi kaže, da je udovoljio toj potrebi »na nagovor
nekih lovačkih drugova i znanaca«. Činjenica je, da je knjiga pred nama i ja
sam si stavio u dužnost, da ocijenim, kako je drug Ceović tu prazninu ispunio.


424
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Prije nego prijeđem na stručnu ocjenu djela, red je da spomenem, da je jednako
naš drug Slovenac g. Ing. Mirko Šušteršič priredio god. 1934. knjigu »Naš lov« na
slovenskom jeziku sa slijedećim sadržajem: I. 1. Nastanek in narnen knjige. 2. Zgodovina
lovstva. M. Lovsko živaloslovje. III. 1. Lov in naša vest. 2. Lovsko vedenje,
lovske šege, narodno-gospodarski pomen in statistika lovstva. IV. Pripomočki in
veščine za lov: Strelno orožje. — Streljanje. — Lovila. — Klici, vabila. — Strupi. —
Psi. — Vzgoja braka. — Oprema in naprave za lov. — Organizacija kinologije v Jugoslaviji.
V. Divjad, razni načini lova nanjo, odstrel in gojitev: Srnjad. — Jelenjad. —
Gams (divja koza). — Zajec. — Medved. — Divja svinja. — Divja mačka. — Volk.


— Lisica. —- Jazbec. — Kune. — Vidra. — Veliki petelin. — Ruševec. — Jereb, skalna
jerebica, snežna jerebica. — Poljska jerebica, prepelica. — Fazan. — Kljunač. — Divje
race. — Divji gol ob. — Ujede. VI. 1. Bolezni divjadi. 2. Lovski plen in ravnanje z
njim. 3. Lovsika zadruga. VII. Upravljanje lovišč. VIH. Lovsko pravo. Abecedni imenik
živali. — Knjigu je izdala po zaključku Slovenskog lovskog društva u Ljubljani Družba
sv. Mohorja, a pojedina poglavlja u toj knjizi obradili su lovački i prirodoslovni stručnjaci
i pisci: dr. Stanko Bevk, dr. Viljem Krejči, ing. Mirko Šušteršič, mr. Gvidon
Bakarčič, Gozđar Hanzlowsky, dr. Ivan Lovrenčič, prof. Peter Zmitek, veterinar
Hugon Turk, dvorski preparator Viktor Herfort, ravnatelj Ivan Župan i viši sudski
savjetnik Anton Mladič. Knjiga sa slikama opseže 401 stranicu.
Redaktor i glavni suradnik te knjige ,g. Ing. Mirko Šušteršič piše u organu


S. L. D. »Lovec« broj 5 — 1940. izvješćujući o izdanju knjige Ing. Iva Čeovića
»Lovstvo« na str. 213. i 214. slijedeće: »Ta knjiga (Čeovićeva) bo izpolnitev naše
»Naš lov« v nekaterih poglavjih, ki smo jih morali žal zaradi omejenih sredstev opustiti
in izpustiti. Ker pa naše popolnejše knjige najbrž ne bo tako tanalu, toplo priporočamo
omenjeno kot izpopolnitev naše.«
Nerazumljivo je, što g. Ćeović nije kao dugogodišnji tajnik Saveza lov. društava
Banovine savske odnosno Banovine Hrvatske stavio predlog, da naše Lovstvo
obrade naši lovački stručnjaci, jednako kao što su to proveli Slovenci.


A sad da vidimo, kako je g. Čeović sam materijal obradio.


1. Uvod, kojega sam već spomenuo.
2. Sv. Hubert
Mjesto toga poglavlja mogao je pisac govoriti radije nešto o našem narodnom
poimanju lova te o izgradnji tipa jugoslavenskog ili u užem smislu hrvatskoga lovca.
Mogao je spomenuti junačko doba našega lovstva i narodne junake i lovce strijelom
i kopljem na medvjeda i vepra. Viteški način lova sa sokolovima. Istaći ljubav našega
naroda za lov i lovnu divljač i za dokaz citirati izvatke iz naših narodnih pjesama
od najstarijega doba do danas. N. pr.


»Da idemo u lov u planinu


Da
bijemo plahoga jelena.«


».. ćeš ostat na ček u planini


Al ćeš puštat hrte i zagare?«


»Pak zavede hrte i ogare« (Nar. pjesma)


ili
»Sva gospoda pustiše sokole


A Draginja malena kraguja« (Nar. pjesma)


ili
»Bjež´te, bjež´te košutice,


Eto
idu mladi lovci,


Mladi lovci Hercegovci« (Nar. pjesma)


ili
»Gora se zeleni,
Po njoj mi pasu jeleni« (Nar. pjesma)
ili »Namera me namerila
Vu zelenu strmu goru,


425
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Gde je srna vodu pila
Z dvema, trema srnčicama.
Lako srne usred gore
Ode je izvor ladne vode.« (Nar. pjesma).1


A sa značenjem i proslavom sv. Huberta, »fala mu budi, dika i slava«, kako
kaže naš narod, mi nemamo ništa zajedničko.


3. Lov u prošlosti i sadašnjosti.
Kad je pisac spomenuo lov ni prošlosti i za vrijeme Grka i Rimljana, onda je
u tom povjesnom dijelu mogao spomenuti nešto i iz istorije našega lovstva. Zašto smo
vukli onda sadrene odlijevke bogumilskih stećaka sa lovačkim motivima na internacionalnu
lovačku izložbu u Berlin, kad kod kuće preko toga prelazimo. Zar autoru
nije poznato, da su naši kraljevi i knezovi, velmože i velikaši bili veliki lovci. Emilije
Laiszowski piše u »Jutarnjem listu« od 24. XII. 1937. u članku »Brezice u vlasti knezova
Frankopana« slijedeće: 12. IX. 1643. opet piše Vuk Frankopan iz Brezica Ivanu
Vojkoviću, da mu priskrbi jednoga sokola lovca (kragulja) jer ima samo jednoga i
ne bog zna kakova. Zatim spominje odredbu kneza Jurja Frankopana od god. 1657.:
»Lovca valja otpustiti, izim ako se zadovoljava godišnjom plaćom od 30 forinti i jednom
»opravom«. Psi (hrti i vižli) neka se dobro hrane i ne smiju se iz imanja voditi niti
posuđivati.« Nerazumljivo je, da se g. Ceović, kad se već odlučio na pisanje našega
lovstva, nije zainteresirao za takove stvari pogotovo, kad je skoro sve svoje službovanje
proveo u Zagrebu, u našem kulturnom centru, gdje su mu bili na raspolaganje
svi arhivi i vrela. I još je nerazumljivije, da to ne proučava, kad mu je već povjereno
da obradi lovstvo u »Hrvatskoj Enciklopediji«.


4. Razvrstavanje divljači.
Pod tim naslovom razvrstana je divljač po naučnoj osnovi, po zakonu o lovu i
po lovačkim zasadama. Jer to razvrstavanje ne potječe od autora, nema se što ooijenjivati.


5. Prirodoslovlje divljači i zvjeradi.
Ovo je poglavlje najopsežnije od svih u knjizi, jer zaprema preko 150 stranica.
I ako je općenito prirodoslovlje lovne divljači i zvjeradi obrađeno u svjetskoj literaturi
a naše domaće u našoj literaturi nerazumljivo je, kako je u Čeovićevoj knjizi
ispalo manjkavo i netočno. Trebalo je za pojedinu vrst divljači navesti ono, što je
bitno i karakteristično.


N. pr. za jelen a opis i lov bi jošte odgovarao, ali uzgojne mjere, koje su za
lovca praktičara najvažnije, nisu nikako obrađene. Jednako tako kod srn a od uzgoja
ništa ne vidimo. Istinabog pisac kod »Otstrijela« govori, kakove bi srnjake imali
otstrijeliti, ali osim uzgoja puškom imađe još mnogo drugih mjera za uzgoj srneće
divljači, koje su za lovce praktičare od velike važnosti. Pisac kaže, da srna ima lane ,
a tomu nije tako, već košuta ima lane, srna; imade jar e ili sruče , a divokoza k o z 1 e.
Za divlj u svinj u navada: »Parenje divljih svinja nazivamo »bucanjem«, a
pada u mjesecu prosincu i siječnju. Krmača nosi 20 tjedana, te u travnju ili svibnju
oprasi 4—12 prasadi.« To nije točno. Krmače se pare od novembra do polovice januara,
a vrlo često i u drugo doba, a prema tome se i prase. Ja sam vidio divlje svinje sa
mladima početkom januara.


Za jazavc a piše: »Pari se u srpnju i kolovozu, neki tvrde da se pari u listopadu—
studenom. Ženka okoti u ožujku—travnju 3 do 5 mladih, koji su kroz deset dana
slijepi.« U istinu jazavka se pari od početka augusta do početka oktobra, a koti se od
februara do marta.


1 Vidi »Pismenost«, roman iz savremenog hrv. seljačkog života, napisao Mijo
S t u p a r i ć.


426
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Za kun u zlatic u piše autor: »Pari se u srpnju i kolovozu. Zenica nosi 41
tjedan, a okoti´ 2—3 mladih.« Za kun u bjelic u piše: »Pari se u srpnju i kolovozu,
nosi 41 tjedan, a okoti 2—3 mladih.« To su za mene prvi glasi i nerazumljivo je, otkuda
je i od kojega autora g. Čeović došao do takovih podataka. Ja sam učio u lovnoj
zoologiji a kasnije tijekom dugogodišnje lovačke prakse utvrdio, da se kune jednako
kao i tvor pare u februaru, a kote u aprilu 3—7 mladih. Dakle nose oko 9 tjedana, a
ne 41 tjedan.


Za puh a veli pisac: »Prospava i cijelu zimu u gnijezdu, koje si napravi u
šupljem drveću.« Puh ide na spavanje u p u š i n e u zemlju, a u dupljima šupljega
drveća boravi, dok ide za hranom.


Kralj naših planina medvje d opisan je u ovoj knjizi vrlo slabo. Pisac veli:
»Mlada medvjedica pari se tek u svojoj četvrtoj godini«, a zašto ne kaže, kada se
opet iza toga pari?


Divlj a mačk a nije opisana karakteristično. Po mome bio bi opis divljega
mačka a za razliku od domaće, podivljale ili križane mačke slijedeći: Nos bjeličast
do svjetlonarandžast, dlaka mrkosiva, od čela preko tjemena tri crne pruge, srednja
preko plećiju ide do repa i širi se u prečne pruge po boku do trbuha. Ispod vrata
bijel. Brada veća, brkovi dulji, zubalo jače. Rep debeo, sa crnim zatvorenim kolutima,
tupast,- na kraju crn. Po tim značajkama svaki će lovac divlju mačku lako utvrditi.


Za velikog tetrijeba piše g. Čeović u svom Lovstvu: »Glava je crna...
Leda su tamnosmeđa sa svijetlim točkicama. Prsa i trbuh su sivi... Kljun je sivoplavkast.
« Takvoga tetrijeba nikada u životu nisam vidio. Zašto autor nije naveo, gdje
takovog tetrijeba ima? Kod našega tetrijeba su: glava i vrat tamnosivi kao škriljevac
sa uskim crnim krivudavim prugama isprutani, a brada mu je crna. Kljun kukast poput
roga bijel. Leda su u visini krila tamnosmeđa a prema repu crnija sa svjetlosivim
valovitim linijama. Prsa imaju zeleni štit sa ocalnim sjajem, a tamnosmeđe perje na
trbuhu imade velike bijele peče ... i t. d. Dakle to je posve drugi izgled pijevca, nego
li ga je naveo g. Čeović. Autor kaže dalje: >»´Na strani svakog prsta ima resaste rožnate
izrasline (rese), koje se nakon parenja osuše i otpadnu. Međutim to otpadanje resa
nije u vezi sa parenjem, već sa mitarenjem, nakon čega mu opet izrastu. Te rese po
navodima A. Krüdener-a u knjizi »Auerwild«, nisu ništa drugo, nego zakržljalo perje,
koje se nije moglo naravno razviti.« Nije tako i te rese nisu nikakovo zakržljalo perje,
niti imaju kakove veze sa mitarenjem, niti se suše. Te rese na prstima velikog tetrijeba
su krajni rub talbanske ljuske i nikako se ne suše, već ih tetrijeb na izmaku zime
a još za vrijeme parenja, dakle daleko prije mitarenja, postepeno gubi i obnavlja kao
i čitavu tabansku ljudsku. Tetrijebu se i kljun ljušti i postepeno obnavlja, ali jošte
nikome nije palo na um kazati, da je kljun kakov ruđimenat, nego je organ, koji ima
svoju određenu svrhu. Jednako je tako i sa resama. Onda piše: »Kada pijevac pjeva


t. j . kada »brusi«, tada on n e čuj e što se oko njega događa. Koji su uzroci te
gl u hoće, nije do današnjega dana sigurno utvrđeno... Za vrijeme brušenja tetrijeb
i ne vidi... « Tako se o velikom tetrijebu pisalo pred 20—30 godina, a danas znamo,
da veliki tetrijeb i vidi i čuje i za vrijeme brušenja. Konačno nam autor ništa ne piše
o uzgojnim mjerama za velikog tetrijeba i ako su to vrlo važne stvari za sve lovce,
pogotovo kad ta divljač svakim danom biva sve rjeđa.
Tetrijeb ruže vac pretvorio se .u ovome Lovstvu u ruševca, a tetrijeb
križanac u k o p i1 j a s t o g.


Za škanjc a osaš a veli, da gnijezdi u šumama na visokim stablima, a ne
piše gdje zimuje i da li je to ptica selica za naše krajeve?


I tako dalje i tako dalje. Nije ovdje mjesto, da napišem sve kako mislim, jer bi
to značilo pisati novo Lovstvo.


427
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 54     <-- 54 -->        PDF

6.2 Vrijeme parenja i loženja kod divljači i zvjeradi.
Neke svoje opaske na to spomenuo sam već kod poglavlja »Prirodoslovlje
divljači i zvjeradi«.


7. Kako dugo žive životinje.
Za medvjeda piše autor po vrelima, koja je upotrijebio, da može živjeti 30 godina.
Da se za stvar potanje zanimao mogao je lako doznati, da medvjed živi 40—50
godina. Kad je već naveo galeba i divlju gusku nerazumljivo je, zašto nije naveden
i veliki tetrijeb? Navešću stoga ja, da tetrijeb može doživjeti relativno visoku starost
od 18—20 godina.


8. Bolesti divljači.
Jer nisam stručnjak za veterinarsku medicinu ne mogu ovdje ništa ocjenjivati.
9. Tragovi divljači.
U ovom poglavlju mogao je autor uza otiske stopala u koraku, trku i tako dalje,
prema slikama, koje je uzeo od različitih autora, navesti nešto općenito o kretanju i
traganju divljači, što je za lovce praktičare od velike važnosti. N. pr. traganje kune
u jednoj noći.


10. Uzgoj iazana umjetnim načinom.
Autor opisuje uzgoj fazana u volijerama na engleski, njemački i domaći način.
11. Solista.
Između mnogih vrsta i načina postavljanja solista ovdje su nekoja opisana.


12. Zasjedi i busije.
Autor piše: »Među takova pomagala spadaju visoki zasjedi i busije.
Niti u književnom niti u narodnom govoru do sada nisam čuo riječ: zasjed, već naš
narod kaže zasjeda. Čuo sam za avion jednosjed, dvosjed, trosjed i t. d. ali za zasjed
nisam čuo. A busija, to je turska riječ i do danas je ne ouh u lovačkom govoru. Zašto
dakle ne bi visoka zasjeda bila: višnjak, čekalica, stalafc. Zašto »viseći prenosni
zasjed«, ikad sam za to predlagao: visoko sjedalo, čemu smo onda uopće pisali o
lovačkoj terminologiji, kad svaki lovac odnosno pisac na novo izmišlja nove nazive
i prevađa ih sa stranog jezika na svoj način. Zar ne bi bilo bolje mjesto: »stalna
busija na zemlji« stalan zaklon?


13. Vabljenje i vabila.
čitajući ovaj otsjek čovjek se ne može oteti dojmu, da ga je pisac prema
stranim autorima obradio čisto teoretski. Tu nema niti trunka prakse, niti jedne praktičke
upute ni savjeta. Ta nije sve samo u oponašanju glasova, ima kod toga načina
lova još mnogo stvari, koje i te kako odlučuju o uspjehu.


14. Lov na divlje patke.
A zašto ne bi bio lov na velikog tetrijeba ili lov na medvjeda ili lov na lisice
ili koju drugu divljač? Zašto je baš lov na divlje patke zaslužio posebno poglavlje?


15. Lov na kuniće vretnom.
To je čisto njemački lov, koji se kod nas ne njeguje i teško će kojem našem
lovcu poslužiti.


16. Postupak s ubijenom divljači i njena otprema.
Toliko je slika u ovoj knjizi, pa .baš ovdje nema niti jedne, gdje bi i te kako
dobro poslužila radi prakse,


17. Trofeje.
Ne znam po kojem je autoru ili po čijoj praksi obradio g. Čeović ovo poglavlje.
Lovci, koji budu radili po ovome naputku, pokvariće potpuno svoje trofeje. Tako autor
upućuje, da otpiljenu srneću čelenku, sa koje je prethodno skinuta koža, mozak i oči
i dobro je izaprana od krvi, kuhamo oko jedan sat, a jelensku znatno dulje.
To nikome ne preporučam, jer takova trofeja neće se obkuhati, već će se posve ras-


Tek. broj 6. dolazi po dva puta u »Sadržaju«, pa sam tako i ja ostavio.


428
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 55     <-- 55 -->        PDF

kuhati i raspasti. Ja otpiljenu srnjakovu lubanju sa rogovima pod kožom i mesom
kuham samo 20 minuta. Jednako tako njegov kasniji postupak sa tako iskuhanom


čelenkom sa vodikovim dvokisom i »Perhydratom« oko izbijeljivanja lubanjske kosti
posve je protupropisan. Tim kemikalijama posve se oduzima lubanjskim kostima mast
i naravno ljepilo, kosti se raspadaju, a u koliko to ne, to se istančaju kao papir i
bivaju gotovo prozirne. Osim toga, jer je to neukusno, što vrijedi onda takova troieja?
Prirodna boja kost^ nije bijela, već žutkasta, i po mom načinu preparirana trofeja
može trajati rae samo kroz ljudski vijek, nego kroz stoljeća. U buduće kod ocjene
rogovlja na izložbama morao bi se i način prepariranja uzeti u obzir.
18. Ocjena lovačkih trofeja po međunarodnim formulama.
U ovome otsjeku donesene su primljene internacionalne norme za ocjenu trofeja.
19. Lov sovom ušarom na ptice graHHce.
Tema obrađena po mnogim autorima.
20. Tamanjenje vrana i svraka.
Opisuje postupak trovanja vrana i svraka otrovanim mekama i jajima.


21. Trovanje vukova i lisica.
Opisuje postupak trovanja grabežljivaca strihninom i cijankalijem posve teoretski.
Preporuča, da se strihnin stavlja kroz zarez direktno u strvinu. Taj bi postupak
odgovarao, ako bi grabežljivac prvu . drugu noć došao na strvinu, ali ako je strvina
izložena dulje vrijeme, onda se strihnin mora stavljati u kapsule od hostije koje se
zali ju stearinom ili u patrone od maslaca i tako spremljen stavlja se u strvinu. Nikako
.... dobro, kako pisac preporuča, otrovanu meku u zemlju makar kako duboko zakopati,
jer će je medvjed nanjušiti i opet iskopati, već se sve meke imaju spaliti.


22. Lovke, stupice i željeza.
Ovo važno poglavlje lovačke prakse nije obrađeno nikako: Autor kaže: »Za


hvatanje kako zvjeradi, tako i ostalih grabežljivaca ima raznih većih i manjih željeza


(stupica) pomoću kojih se mogu hvatati vukovi, vidre, lisice, kune, tvorci, lasice,


jastrebovi, kopči i ostali štetočinci. Takova se željeza mogu nabaviti u svakoj trgovini


lovačkih potrepština. No kako se i u željezu (rae kaže se željezo, već ž e 1 j e z a, op.


pisca) i u procjepu (kakova je to sprava, da li tulac, kladice? op. pisca) ulovljena


životinja previše muči, to ne preporučam lovcima, da se njima služe.«


Pitam ja autora, kako ćemo uloviti onda vidru, ako ne u željeza? Ona ne ide


u one drvene škatulje. Druže, to je siva teorija, daleko od zelene prakse! A kad se


moramo služiti željezima, onda je red i željeza opisati i istaći, što se traži od dobrih


željeza, kako i gdje se imaju postaviti, kako sa mekom, kako bez meke, kako se imaju


maskirati, na što se kod postavljanja ima paziti i tako dalje. Baš kod toga načina


lova mora se u tančine poznavati narav grabežljivaca i tu se vidi lovac na djel .


Neopravdano je govoriti, da se u željezima ulovljena životinja previše muči, kad se


danas izrađuju i takova željeza, koja smrtno djeluju. A zar se ne muči životinja pro


strijeljena zrnom kroz drob, pa još nitko nije preporučio lovcima, da se ne služe


puškom. Za imene su željeza još uvijek humanije i lovaokije sretstvo nego otrov.


Konačno, ako je lov dio narodnog gospodarstva, onda u željeza uhvaćeni komad


nikada ne propadne, a koliko lisica i kuna i tvoraca propadne od otrova bez ikakove


koristi i da ih uopće nitko ne nađe.


Kod nas ne postoji nerazumijevanje između građanskih lovačkih društava i seljačkih
lovačkih društava, jer narod je narod, ali danas postoji velika oprečnost i
razlika u gledanju na stvar između gradskih lovaca i lovaca na terenu, točnije između
lovaca za zelenim stolom i lovaca praktičara.


23. Psi.
Ovdje su opisani lovački psi po pasminama.
24. Bolesti lovačkih pasa.
Ista primjetba kao kod poglavlja 8.
429
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 56     <-- 56 -->        PDF

25. Dresura psa ptičara.
Opisana je dresura psa u sobi, u polju, u šumi i u vodi. Moje je mišljenje, da.
bi u današnje doba, kad znamo da pas ne radi samo po instinktu već i psihički, pse
što manje cirkuski poučavali, već više oslanjajući se na pasju pamet i razum. Ne može
tu biti mnogo određenih pouka. Svaki lovac treba da si prema svojoj potrebi i prema
svojim lovačkim prilikama sam odgoji i izuči psa. Ako bude s njime lijepo i taktički
postupao, pas će ga razumjeti i sve će mu učiniti, što bude od njega za lovačke
potrebe tražio.


26. Oružje i streljivo.
27. Lovačka balistika i njena primjena u praksi.
Po mom mišljenju oba poglavlja mogla su se donijeti u jednom i to u tri dijela.


A. Teorijski dio i lovačka balistika u kratko, B. Oružje i streljivo i C. Čišćenje i konzerviranje
lov. oružja.
Kod oružja razraditi: 1. Izbor vrste puške a) sačmarice, izbor sistema (sustava),
b) za više naboja (američke) i automatske, c) risanice, d) obocijevke i trocijevke.


2. Provrt cijevi. 3. Da li je puška za bezdimni ili crni barut uporaibiva. 4. Što se
može tražiti od puške a) za zrno, b) za sačmu. 5. 0 pristrijeljavanju (ugađanju) risanice
bez i sa dalekozorom. 6. Uzroci manjkavog djelovanja risanice i sačmarice.
7. Nabavljanje lov. pušaka, dužine i mjere za kundak.
U poglavlju »Oružje« čitam posve nove nazive za dijelove puške. ´Ja sam se
jedan dobar dio svoga života bavio tehnikom lovačkoga oružja a jednako i sa našom
lovačkom terminologijom. Do sada smo jedva uspjeli nekako ustaliti nazive za lovačko
oružje i sastavne dijelove toga oružja, bar toliko, da uz pojedinu riječ nismo trebali
taj dio i nacrtati. Ali ovdje navedene nazive, priznajem otvoreno, bez slike ne razumijem.
Kako će se´ onda ostali lovci snaći, koji budu ovo lovstvo čitali?


Tako su dosada lovačke puške bile »sa čekićima« i »bez čekića (hammerless)«.
Ovdje su sa čekićima »kokotare« a bez čekića »čekićare«. Dosada je bio zaporni
nastavak, sada je »štp«, dosada zaporni usjek, sada je »šipilo«, dosada baskula, sada
»puščana glava«, dosada zaporni ključ, sada »otvarač«, dosada zaporni čep stražnji i
prednji, sada »stražnji i prednji ključ«, dosada prematač (kod trocijevke), sada »pomiealjka
«, dosada ubrzač, sada »vijak za ubrzicu«, dosada vatra, sada »gvožđe puščano«,
u vatri dosada ljeva, sada »luk«, dosada daska, sada »pločica«, dosada napinjač, sada
»ozib«. »Kod mnogih pušaka je provrtina kod grla cijevi vrtana »naoklis« (Chokebohrung)
«, dosada je bila vrtana suženo (na suzinu). Dakle to je cijela kula babilonska
i ako ovako dalje nastavimo, postići ćemo međunarodni rekord u izmišljanju naziva
u puškarskoj tehnici.


28. Lovačka oprema.
Kad je autor spomenuo, da boja odjeće mora odgovarati okolišu, u kojemu
lovimo, onda je svakako morao spomenuti, da boja lovčeve odjeće mora biti za jedn u
ni ans u svijetli ja od okoline. A kad je već spomenuo toliko pomagala kod
izvršivanja iova, onda nije smio ispustiti niti plašil a (krpice, Lappen) bez kojih
se ne može uspješno po,gon na grabežljivce provesti sa manjim brojem lovaca.


29. Što se radi u kojem mjesecu.
Ovdje se donosi poznati lovački kalendar t. j . što se lovi i koji se poslovi u
lovištu vrše po mjesecima.


30. Seoba i prstenovanie ptica selica.
U ovome otsjeku trebao je autor navesti, da bi se pored ptica imalo provađati
urstenovamje i markiranje i ostale lovne divljači, srna, zečeva, lisica, kuma, puhova
i t d. da se ustanovi krug njihova kretanja, selenja, način života, čime bi se razjasnila
mnoga još neriješena biološka pitanja naše lovne divljači.


31. Upute lovcima o lovačkom ponašanju i lovačkim običajima.
430