DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 3     <-- 3 -->        PDF

SuMMsKihsT


GOD. 64. KOLOVOZ 1940.


ING. BOGOSLAV KOSOVIĆ


Pomoćnik Ministra šuma i ruda u mirovini, utemeljitelj i dobrotvor
Hrvatskog šumarskog društva.


377
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Iz opširnog, na našu zamolbu priposlanog nam vlastoručno sastavljenog
životopisa vadimo slijedeće:


B. Kosović, pomoćnik ministra u mirovini, roden je dne 1. I. 1871.
u Donjem Lapcu na ličkom Kordunu, gdje mu je otac tada bio učiteljem.
Inače je familija Kosovića starinom hercegovačko-bunjevačka, naseljena
poslije uzmaka Turaka u Lički Novi, gdje je dobila kućište pod krševitom
glavicom tzv. Busijom.
Svoju prvu mladost proboravio je B. K. u starinskoj po turski uređenoj
kući br. 33. u Ličkom Novom, od kuda mu se je kasnije majka,
također Bunjevka iz susjedne Podoštre kraj Gospića od roda Bušljeta
bila preselila radi školanja djece u Gospić. Otac mu je za to doba bio
na svršavanju svojih učiteljskih nauka u Beču, gdje je bio kroz 4 godine
i učiteljem. Dakle pravi kuriozitet: ličko dijete ispod velebitske Busije
širi prosvjetu u carskom Beču prije 65 godina!


Pučku školu pohađao je B. K. poslije povratka očevog u Gospiću,
Petrinji, Slunju i Novojgradiški, kuda mu je sve otac kao učitelj bio premještavan,
a maturirao je g. 1888. u kr. vel.realci u Zagrebu. Šumarske
nauke studirao je od g. 1888/9 do konca 1890/91 na tzv. bečkoj »Bodenkultur
i«, gdje je položio sva tri za državnu šumarsku službu propisana
ispita i ispit iz bujičarstva tako, da je bio prvi od Hrvata sa potpunomstručnom
spremom.


Čim je svršio nauke na Visokoj školi bio je pozvan u Zagreb, gdje
je nastupio vježbeničko mjesto kod gospodarsko-šumarskog odsjeka kr.
zem. vlade dne 1. XI. 1892. Poslije nepune godine dana bio je 1. XI. 1892.
imenovan šumarskim protustavnikom kod slunjske imovne općine u Rakovcu,
kod koje je bio pet mjeseci i! provizornim upraviteljem šumarije
u Vališselu, sadanjem Cetingradu. God. 1894. položio je drž. ispit za samostalno
vođenje šum. gospodarstva.


Dne 1. III. 1896. prešao je u šumarsku službu kod političke uprave
sa sjedištem u Đakovu, od kuda je već na jesen iste godine bio postavljeni
za vršioca dužnosti šumarskog nadzornika kod kr. žup. oblasti u
Varaždinu.


Radi svog glasanja za opozicionalnog kandidata u Varaždinu bio je
na samu Novu godinu 1898. dodijeljen šumarskom odsjeku u Zagreb od
kuda je kao novo imenovani županijski šum. nadzornik bio u veljači 1901.
premješten u Požegu,* odnosno od tuda na vlastitu molbu kr. žup. oblasti
u Gospić.


Kao županijski šum. nadzornik bio je brzojavno pozvan, da u god.
1905/6 zastupa na kr. šumarskoj akademiji! oboljelog profesora Partaša
iz predmeta uređajne struke i ujedno premješten šumarskom odsjeku
kr. zem. vlade u Zagreb.


U Zagrebu je bio više godina urednikom Šum. lista i1 tajnikom Hrv.
šum. društva. Na početku svjetskog rata 1914—1916. dolazio je više puta
u konflikt sa uredskim šefovima, pa kad nije g. 1916. htjeo napisati odredbu,
da se nekom drvotršcu, tobože za švelere, prepušta najljepših
osam parcela debele hrastovine, već je odbrusio šefu, da neće počiniti


* Iste je godine bio postavljen za šum. vježbenika kod županijske oblasti u
Požegi sadašnji urednik i»Šum. lista«, pa mu je prema tome bio g. Kosović prvi stručni
šef. 0,p. ur.
378
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 5     <-- 5 -->        PDF

zločin na narodu, bio je još isti dan premješten kr. žup. oblasti u Ogulin,
gdje ga je zatekao svršetak rata.


Po svršetku svjetskog rata bilo je B. K. po tadanjem odjelnom Povjereniku
Narodnog Vijeća Dru. Petričilću u studenom 1918. određen da
u hrvatske ruke preuzme do tada u madžarskoj upravi stojeću šumsku
Direkciju u Sušaku.


U Sušaku je u ono doba u svakom pogledu vladao pravi darmar.
Kojekakova soldateska raznih nacija muvala se je po Rijeci i Sušaku, dok
napokon nije došao i D´ Annunzio sa svojim arditima 1 dao se po talijanskim
regularnim trupama u Rijeku zatvoriti kao njezin tobožnji osvojitelj!
Madžari su šumari ili otilšlil ili se spremali na odlazak. Pošta je i stizala
i nije već prema tome, kako se je to Talijanima prohtjelo, a po njihovoj
volji mogli su i činovnici! odlaziti sa Sušaka ili se u njega vraćati tako,
da je Direkcija bila izgubila svaku redovitu vezu sa svojim službenim
područjem.


Najgore je bilo činovnicima za hranu, dok se konačno nekolicina
nije smirila u jednoj gostionici, u koju je dolazio i svaki ološ, a naročito
kojekakovi šverceri. Takovom jednom prilikom došao je u tu gostionicu
i švercer neki Stevo Radić, bivši birtaš iz Bačke i pripovijedao, na koji
način on za svoju švercovanu robu dobiva od talijanskih oficira propusnice,
kako ga talijanski soldati, kad mu roba stigne izvikuju na bakarskoj
stanici sa signjor Radić, a oficiri! da mu makar i! u ponoći podpisuju
propusnice itd.


Kad je političar Stjepan Radić bio optužen radi svoga šurovanja sa
talijanskim oficirima, našao je na svoje čudo u optužnici njemu u grijeh
upisano sve, što je onaj švercer Stevan Radić o svom saobraćaju sa talijanskim
oficirima govorio. G. Kosovi´ć se je stoga obratio na zagrebački
sudbeni stol, koji je imao Stjepanu Radiću za njegovo šurovanje sa Talijanima
suditi pa je svoga dobrog znanca predstojnika toga sudbenog
stola Vaića upozorio na neispravnost optužnice, nakon česa je Stjepan
Radić bio na glavnoj raspravi od svake krivnje riješen.


Tadanja Pribićevićeva era nije mu mogla to njegovo upozorenje


oprostiti. Bio je degradiran iz IV. natrag u V. činovnil razred, oduzeta


mu uprava sušačke Direkcije šuma, bio je dodijeljen pod mlađega u


šumarski odsjek u Zagreb i tamo g. 1923. brzojavno penzioniran.


Proti cijelom tom postupku se je žalio ali uzalud, za njega nisu vri


jedili zakonski propisi, ostao je degradiran i protiv jasnog slova zakona


penzionisan. Istom kad je došla Pašić-Radićeva era bio je vraćen u službu


u svojstvu Pomoćnika Ministra Šuma i Ruda, ali već nakon jedne godine


u g. 1926., nakon preokreta politike, ponovno penzionisan. Prilike su ipak


bile druge, jer je novo odmjerenom mirovinom bio materijalno obez


bijeden.


Pohvale je vrijedno, i vrijedno je spomenuti, da su mu već nakon


prvog penzionisanja, kad je po starim propusima bio dobio mizernu pen


ziju, bili skočili u pomoć svi znanci i šumarski drugovi, te mu dali toliko


zarade, da je skucao za njegove čedne prilike priličnu svoticu, te je već


mogao pomišljati, kako da za sebe i! svoju staricu majku podigne krov


nad glavom. .


Svima tima izriče on i ovog puta toplu i iskrenu hvalu. Poslije nje


govog drugog penzionisanja bio je po Ministarstvu postavljen za člana


379
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 6     <-- 6 -->        PDF

uprave Šipada a kasnije i za predsjednika kao i za predsjednika Fabrike
Celuloze u Drvaru, s kojim se je ustanovama raskrstio, čim su gospoda
u Ministarstvu počela mimo njega i bez njegova sudjelovanja izdavati
odredbe, s kojima on nije bio sporazuman.


Kosovićev rad kretao se ponajviše na praktičnoj, pravnoj ili pravno-
historijskoj podlozi. Već kao vježbenik uočio je, da činovnici dnevice
dovlače bezbroj tzv. Amtsschimmcla iz registrature i prema njima rješavaju
spise. On je te Amtsschimmele povadio il složio u jednu bilježnicu,
koja je kasnije činovnicima šum. odsjeka postala dragocjenim pomagalom.
U Gospiću je osnovao lijepo, tri jutra veliko šumsko razsadište i
dao ga prozvati po prijatelju ličkih šuma »Kasumovićevim biljev
i š t e m«.* Ondje je iz tzv. indikacionih skica kr. financijalnog ravnateljstva
sastavio pregledni nacrt svih šuma i pašnjaka za ličku vrištinu,
pržinu il bujična područja te sastavio generalnu gojidbenu osnovu, na
temelju koje se je u kratko vrijeme zazelenilo na vrištim! oko 35 borovih
plantaža. 0 svima gojidbenim radnjama vođena je valjana evidencija i
statistika i time je dobivena podloga za sastav godišnjih gojidbenih
predloga.


Kosović je pronašao i pravno dokazao, da si je država neispravno
prisvojila oko 25.000 jutara pašnjaka z. z. Lukovo-Šugarje, Cesarica i Sv.
Juraj i tražio je, da se ta zemljišta vrate pravim vlasnicima, koji su nota
bene od vajkada plaćali za ta zemljišta porez i ine daće. On je pronašao
i pravno dokazao, da je općini Gospić protuzakonito propisano, da za
zaštitni okoliš svoga vodovoda plaća državi godišnju odštetu i tražio je,
da se to podavanje obustavi a uplaćene svote povrate. Sa pravnog i
historijskog gledišta je dokazao, da je skroz protuzakonito dnevno podavanje
patrolaca državnom lugarskom osoblju, odnosno odkupljivanje te
rabote, pa je ona bila ukinuta. Državno šumarsko osoblje je stajalo na
stanovištu, da je za državu određeni dio još nerazdiljeljenih državnih šuma
njezino neograničeno vlasništvo, pa je Ličane radi kvara u tom dijelu
tužilvalo radi krađe. Kosović je dokazao, da se takove šumske štete mogu
po zakonu kvalificirati samo kao prekršaji i kao takovi da se ne mogu
presuđivati! po sudovima kao krađe, već samo po političkim oblastima
kao prekršaji, što je po nadležnim vlastima bilo kao ispravno i usvojeno.


Za kraško senjsko nadzorništvo dokazao je Kosović, da bi ono sa
pravnog gledišta imalo podpadati pod hrvatskog bana a ne pod madžarsko
ministarstvo a isto tako, da bi se enclave u Lici, za koje su Ličani
prevarnim načinom namamljeni, da za njih eraru plaćaju zakupninu, da
bi im se na temelju odkaza zakupnog ugovora mogle oduzeti, morale dati
natrag bivšim posjednicima. Za buduću Ličku imovnu općinu dokazao
je Kosović, da bi ona prema carskim obećanjima i ispravnom diobnom
ključu imala dobiti skoro sve ličke šume osim možda nekog neznatnog
dijela. Na temelju te konstatacije izišao je pokojni ubijeni narodni poslanik
Brkljačić pred diobno povjerenstvo sa parolom: Mi bi se dijelili, aii1
nemamo što da dijelimo i prema tome nemožemo primiti za naše potrebe
nedovoljnu količinu šuma!


* Kasuimovićev grob je drugi dan poslije njegova pokopa, jer je zatro u Lici
koze, osvanuo okićen kozjim rogovima, a narod mu je još za života pjevao: Da zna*
majko, kako sudi Marko, osam dana za naramak grana.
380
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 7     <-- 7 -->        PDF

U Varaždinskoj županiji uredio je Kosović pitanje titula privatnog
šumarskog osoblja i oduzeo je pravo obračunavanja šumskih odšteta i
pravo vještačenja onima, koji nisu imali zakonom propisane kvalifikacije.


U istoj županiji je na temelju vješto sastavljenog obrazloženja proglasio
sve šume na Ivančici i drugim strmim brdima zaštitnima i odredio
način gospodarenja s njima tako, da su članovi upravnog odbora prihvatili
i pohvalili predloženo im obrazloženje, a kasnije, kad su i njihove
šume bile proglašene zaštitnima, nisu mogli protil tome uložiti ni utoka.
Ovo obrazloženje ušlo je skoro doslovce i u zbirku šumskih zakona
Borošić-Goglia, kao i još nekoja načelna rješenja, s kojima je Kosović
kod nadležnih vlasti uspio.


Kosović je posvetio brigu i tome, kako bi se narodu pomoglo smanjenjem
šumskih odšteta na pravednoj bazi. Po njegovom je mišljenju
trebalo revidirati šumsko-odštetne cjenike, te iz njih odstraniti sve odredbe,
koje smjeraju ne samo na naknadu štete nego i na kažnjavanje
štetočinca. Oštećenoga po svim zakonskim propisima ide samo pravo
na potpunu odštetu, a kažnjavanje štetočinca je pitanje za sebe. Šteta
može biti male vrijednosti, ali se kazna može odmjeriti prema važnosti
makar i većom globom ili zatvorom tako da štetočinac osjeti, da se ni
mala šteta one vrsti ne smije praviti. U cjeniku ličke županije bila je
sadržana nesmiljena »o d š t e t a« za jednu kozu sa 10 kruna, pa je siromah
brđanin uhvaćen sa većim brojem koza u kvaru bio nakon jedne
prijave stjeran na prosjački! štap, a da bog zna kakove štete možda ni
počinio nije. Sve šumske odštete za otvorene branjevine trebalo je po
njegovu mišljenju podvrći reviziji i odpisati odštete, ako su te branjevine
bez vidljivih pogrešaka uzrasle. U Lici se je narod il rukama i nogama
borio proti osnivanju plantaža, jer je poučen zločestim iskustvom
držao, da te površine oduzetih mu pašnjaka neće nikada više biti njegove.
Kosović je jednu takovu odraslu branjevinu pred seoskim starešinama
otvorio za pašu; oni nisu svojim očima vjerovali a onda su radosno uzviknuli,
neka uzme koliko god još hoće zemljišta za plantažu, kad im se
isto neće oduzeti!


Pitanje držanja koza u Lici imalo se je po Kosovićevom mišljenju
urediti imajuć na umu, da je za šumsku biljku svejedno, da li joj grane
obrste koze, goveda, ovce uli koja druga vrst blaga. Koza je siromaku
mjesto krave i daje više puta, ako je dobra muzara, isto toliko mlijeka,
koliko i slabija kravica, a ako kojom nesrećom ugine, ne trpi joj vlasnik
prevelike štete. Ne treba stoga držanje koza na prečac zabranjivati,
kako je to običajno nego treba grmečima obraštene pašnjake, pa makar i
suvišne šume preudesiti za brstike, u uživanju ovih zavesti valjan red
i uvesti valjanu kontrolu nad držanjem svakom ovlašteniku odpadajućeg
broja koza. Da se zapreci kresanje grana u šumama radi prehrane koza
pupoljcima u zimi, trebalo bi provesti, da svatko smije preko zime zadržati
samo toliko koza, za koliko njih je priredio hrane za zimu. Seoski
starešine, lugari, žandari, financi i ostale javne straže treba primorati
na valjano vršenje kontrole nad brojem koza, koje pojedinci drže.


Osim omanjih radova, koji su objelodanjeni ali nisu njegovim imenom
podpisivani, objelodanjen je u Šum. Listu njegov prvi stručni opis
velebitskih i! kapelskih šuma i cijela rasprava o postanku prvog šumskog
.zakona za Krajinu od g. 1797., kojil je materijal on pronašao u C. kr.


381
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 8     <-- 8 -->        PDF

ratnom arhivu u Beču. U Šum. Listu je objelodanjena i njegova rasprava


o kršu i o pošumljavanju
krša.
Kosović je bio od g. 1912. do g. 1916. i urednikom Šum. Lista, te je
u njem objelodanio njemačke izraze, za koje bi trebali gg. šumari da
nadu čisto hrvatske nazive. Na žalost u tome poslu nije našao među drugovima
odziva, i sada se pod stare dane još uvijek bavi marljivo sa
sastavljanjem hrvatske šumarske terminologije.
On je prekopao sav armV bivše krajiške General-Comande u Zagrebu
i Investitionalne zaklade, izregi´strirao iz njih dragocjene podatke
za historiju šumarstva počam od g. 1700. ovamo i brine se, kome da taj
posao predade, da ga nastavi i dovrši. Nakon svršetka svjetskog rata
pobrinuo se je Kosović, da se arhiv Generalcomande iz Zagreba i onaj
na Slavoniju odpadajući dio iz Temišvara preda u sadanji drž. arhiv u
Zagrebu. Tamo on i sada u njemu pretražuje spise o segregaciji šuma
između države i imovnih općina i dr. samo žali, da za ovako lijep i zanimiv
posao neima pomagača. Koliko bi moglo biti veselje za kojeg mlađeg
nadobudnog šumara, kad bi mogao proučavati sve zakone i naredbe
bivše Krajine i Primorskih hrvatskih gradova, što ih je marna ruka toga
našeg valjda najstarijeg radnika na šumarskom polju skupila. Mnogi bi
naši šumari i pravnici! trebali da znadu, kako je nastala Investicionalna
zaklada, koja je dala bivšoj Krajini tolike kulturne ustanove, a koja bi
ih bila dala još jedamput toliko, kad bii u nju bili uvršteni još mnogi zakonom
propisani prihodi, koji u nju nisu bili uvršteni.
Kosović je bio prvii od hrvatskih šumara, koji je na temelju vlastitog
opažanja i prema prastaroj knjizi otca šumarstva Hansa Carla v. Carlowitza
iz g. 1712. utvrdio, da uzrok sušenju naših hrastika nije sama medljika,
nego da su tome krive i gusjenice.
Svoje živuće mlađe drugove zadužio je g. B. K. time, što je kao
pomoćnik ministra poticajem mladog a na žalost sad već pokojnog druga
Borošića priveo u život ideju načelnika u min. šuma g. V. Čmelika, te je
dao prema nacrtu prof. ing. Schöna u Zagrebu sagraditi! veliku stanbenu
zgradu za šumare.
Kosović je po svojoj naravi bio uvijek opozicionalac. Već smo spomenuli,
da je u Varaždinu kod gradskih izbora glasovao za opozicionalnu
listinu Dra. Pere Magdića i bio radi toga brzojavno na samu Novu godinu
premješten. U Gospiću je na županijskoj skupštini glasovao za predlog
Marka Došena, da se Madžarima otkaže nagodba. Mislilo se, da će radi
toga nastradati! ali je inače kao madžaron razvikani a u istinu pošteni!
Hrvatina podžupan I. pl. Vučetić tu aferu zataškao. Za tzv. zajednički
državni! proračun tražio je, da se iz hrvatskog doprinosa briše doprinos
za beriva svih državnih šumara tuđinaca, jer je svaka zemlja po principima
ispravne politike dužna sama svoje sinove hraniti.
U vrijeme, kad je počeo lom između madžarona i Madžara i kad su
jedni drugima počeli dokazivati nepravilnosti u političkom postupku,
izradio je Kosović na poziv podbana Chavraka opširan memorandum, u
kom je istakao mnogobrojne nepravilnosti u šumarskim odnosima između
Hrvatske i Madžarske.
Za jur spomenuto priopćenje kr. sudbenom stolu u Zagrebu, da
Stjepan Radić političar nije šurovao sa talijanskim oficirima već švercer
Stevo Radić, dobio je Kosović priznanje na taj način, što mu je Dr. Per


382
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 9     <-- 9 -->        PDF

nar javno u Zagrebu pred izabranim narodnim Radicevim zastupnicima
izjavio, da mu tu njegovu poštenu gestu, dostojnu kulturnog Evropejca
neće Hrvatski narod nikada zaboraviti.


Za svoje Hrvatstvo dobio je Kosović priznanje i od svih svojih
drugova, jer su ga isti jednoglasno izabrali za predsjednika konstituirajuće
skupštine Hrvatskog šumarskog društva, kojega je on pomogao
uskrisiti, pa je radil svojih zasluga za šumarstvo i za društvo izabran
njegovim počasnim predsjednikom.


Tim povodom i donašamo ovaj skraćeni njegov životopis sa željom,
da nam ga Bog još dugo pozivi i to ne samo zato što je naš zaslužni član
nego i prvi dobrotvor našega Hrvatskoga šumarskoga društva.


Uredništvo.


Ing. ICO ORAŠ (Split):


PROBLEM POŠUMLJAVANJA KRŠA
U DALMACIJI*


(LE PROBLEME DU REBOISEMENT EN DALMAT1E)


U broju Šumarskog lista za oktobar 1939 godine prikazali smo posjedovne
prilike na zemljištima krša, koja treba u javnom interesu privesti
šumskoj kulturi; prikazali! smo prvu komponentu problema pošumljavanja
krša i golijcti u Dalmaciji. Ovom ćemo se prigodom pozabaviti
drugim dvijema komponentama tog problema, naime:


1) organizacijom posla i


2) tehnikom samog pošumljavanja.


1. Organizacija posla.
Velik i blagotvoran upliv šume na klimatske i edafske prilike kraja
a s njima u vezi na mogućnost privrednog napretka dotičnog kraja doveo
je mjerodavne krugove i privredno-kulturne radnike već davno do spoznaje,
da se na kršu ne može provesti bilo kakav pothvat u pravcu unapređenja
ekonomskih, a s njima u vezi higijenskih, saobraćajnih i kulturnih
prilika, dok se prethodno gole površine krša ponovno ne pošume.


Međutim, već kod prvih pokušaja, da se ta spoznaja ostvari moralo
se ustanoviti, da je praktična provedba te potrebe kud i kamo teža nego
njena teoretska spoznaja a da je pogotovo teško spriječiti dalnje uništavanje
šuma. Na žalost i danas se baš na granici krša i golijeti stvaraju
nemilosrdnim postupkom sa šumama nove golijeti, koje se sigurno ne bi
stvarale, da su narod il njegovi upravitelji svijesni posljedica uništavanja
šuma i teškoća kod ponovnog podizanja istih. Do svijesti će međutim


Vidi »Šumarski list« br. 10 od god. 1939. str. 559—567. Op. ur.


383