DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Ing. DUŠAN VUČKOV1Ć (Cetinje):


PRILOG PROUČAVANJU PLEMENSKIH,
SEOSKIH I BRATSTVENIČKIH ŠUMA
U CRNO] GORI*


(ETUDE SUR LES FORETS COLLECTIVES A MONTENEGRO)


IV Odredbe nekih ranijih plemenskih odluka o zajedničkim šumama i
potreba donošenja sličnih odluka — pravilnika zajednica.


Smatramo, da neće biti bez interesa da se upoznamo s pravilima
i odlukama plemenskih zborova o načinu iskorišćavanja zajedničkih
imanja i ograničenjima, koja je donosio plemensku zbor u cilju očuvanja
tih imanja. Iz tih plemenskih odluka vidjećemo pravilno shvatanje potreba
il koristi očuvanja zajedničkih dobara.


Prema ugovoru plemena Kuca (srez podgorički), koji je potpisao
plemenski odbor 14/IV 1922,1 čije neke odredbe citiramo, ovako su uređena
ova pitanja:


»Nijedan plemenik prilikom iseljivanja ne može prodati dio u planini
(tač. 2); Ne smije niko pritiskati plemenski komun bez dozvole plemenskog
odbora. Mjesto za kuću i obor dotična opština može plemeniku
dati ali da isto ucijeni i po ucjeni plemenskog odbora crkvi ili školi platiti
(tač. 4); U planini ne smije drugoplemenik izdizati niti puštavati stoku ni
u jedno doba godine, a tako ni plemenicii poslije Durdeva dne, prestupnik
će se kazniti sa 500 dinara u korist plemenske kase i odgovarati za
prestup zakonskim odredbama (tač. 5); Prilikom izdiga ... . svii plemenicii
izdižu jednoga dana . . . (tač. 9); Ovaca ili koza na mljekarinu
plemeniti mogu uzimati samo 100 (stotinu) sa svojim domaćim, a goveđi i
konja ne smije niko primati. Prestupnik će se kazniti, za ovce i koze
za svaku 10 dinara, a za konja i! kravu 100 dinara i životinja će se
vratiti (tač. 10); Nitko ne smije uzimat suponika,2 drugoplemenika, ko
prestupi kazniće se sa 500 dinara i drugoplemenik će se proćerati (tač.
12); Ne smije niko drugobratstvenika uzimat za suponika bez dozvole
cijelih katunjana (oni koji su izdigli na planinu u katune), prestupnik će
se kazniti sa 500 dinara i suponik se protjerati (tač. 13); Svi! plemenicii
dužni su popravljati! plemenske putove prema naređenju odbora i starešine
planine. Prestupnik će se globiti po 50 dinara za jedan dan (tač.
16); Starešinu plemena postavlja zbor plemena, ili odbor plemena samo
za jedno ljeto (tač. 18); Plemenici ne smiju šumu sjeći za prodaju ni u
kome slučaju bez za ličnu upotrebu, dozvolom plemenskog šumara. Ko
bude brao za prodaju globiće se za svako stablo 100 dinara bez oštete
(tač. 19); Nad zajedničkim dobrima plemenskim vodi nadzor plemenski
odbor, koga kmetijc biraju po jednoga za 4 godine ili zajednički! opštinski
odbor (tač. 21); Odbornike plemenske potvrđuju opštinski sudovi do


* Vidi »Šumarski list« broj 8—9 iz igod. 1939. str. 453—497. Op. ur.
1 »Pravni zbornik«, Podgorica br. 7—8 1936.
2 Supona je kad se dvije ili više kuća udruže da zajednički čuvaju stoku.
397
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 24     <-- 24 -->        PDF

tičnih opština il plemena (tač. 22); Plemenski! odbor ima pretsjednika,
podpretsjednika, blagajnika i sekretara (tač. 23); Sjednice saziva pretsjednik
odbora ili kad zatraže % članova (tač. 24); Sjednica je punovažna
kad je prisutno 1 preko polovine odbornika (tač. 25); Sve sporove
u komunu odbor riješava prema plemenskom ugovoru (tač. 26); Odbor
plemenski ili zajednički opštinski imenuje čuvare u planini za čuvanje
prestupa i sječu šume, koji! izvještavaju odbor, a ovaj prestupnike prema
ugovoru kažnjava (tač. 27); Sve globe se troše na zajedničke plemenske
svrhe na koje je predvidio odbor na svojim sjednicama (tač. 28); Ni starešina
plemena nii pretsjednik odbora niti odbornici nemaju naknade za
zajednički rad plemenski (tač. 29); Za iskorišćavanje zemljišta, obrađivanje
zemlje, eksploatisanje šume plemenske uli ma kakvih prihoda od
plemenskih dobara pleme odabira na svome zboru poseban odbor, u
koji ulazi il pretsjednik i podpretsjednik zbora (tač. 30); Starešinu plemena
dužnil su plemenici slušati il pokoravati se njegovim naredbama na
osnovu plemenskog ugovora inače se globe sa 200 dinara (tač. 31); Ovaj
ugovor potpisuju svi odbornici i pošto ga upravne vlasti ovjere, odbor
će ga umnožiti da se svima plemenicima uruči (tač. 33)«.


Napominje se, da ovaj ugovor ima 33 tačke. On iako nije detaljan
i potpun, ali je svakako vrlo karakterističan i poučan radi upoznavanja načina
regulisanja pitanja o plemenskim komunima. Kako se iz ovoga vidi1,
ugovorom su uređena pitanja ispaše (izdig il zdig, broj stoke koja se:
može čuvati na plemenskom komunu, supona), održavanja plemenskih
puteva, sječa šume za domaću potrebu »dozvolom plemenskog šumara«
(sječa za prodaju je zabranjena), sporova u komunu, čuvara šuma i pitanja
uprave zajedničkim dobrom. Za svaki prekršaj predviđene su i
kaznene sankcije nezavisno od Raspisa o šumama iz 1909 godine, a »sve
se globe troše na zajedničke plemenske svrhe«. Predviđene su čak i
kazne za nepokoravanje naredbama starješine plemena na osnovu plemenskog
ugovora. Upada u oči visoka kazna od 100 dinara za svako
stablo bez oštete za onog ko bude sjekao u plemenskoj šumi za prodaju,
što može poslužiti i! kao dobar dokaz o pravilnom shvatanju vrijednosti
šume.


Radi veće preglednosti navešćemo neke tačke i iz »Protokola
Ljevorečke kapetanije« t. j. iz ugovora o komunima na Komu »učinjenom
po želji cijeloga plemena kapetanije Ljevorečke« u Kolašinu 14/VII 1898
god., potpisanog od komisije plemenske3... »Koi bi se starešina našao
da izjavljuje na zecku4 — globiće se su f. (fiorina) 10. A tako isto koi
tuđi mal izjavi na Kom na pasište ili jabanca (stranca — drugoplemenika)
primi da šnjim na Kom stoji, nadajući se da mu se branit neće — globiće
se fiorina 4 il suponik mu se sa malom natrag povratiti... Koi bi se
našao da se nanovo katuni preko sljedećih osam (8) poznatih katuna što
na njih stojimo — i gradio stan prije no se bi zdiglo s Koma i na drugo
se mjesto katunilo globiće se fiorina 25 i stan mu se obaliti.«


Ovakvih i sličnih plemenskih ugovora il odluka ima više, ali ih
nećemo dalje navoditi.


Plemena, sela il bratstva stvaraju dakle na svojim zborovima, nezavisno
od postojećih zakonskih propisa, svoja posebna pravila, svoje.


3 Dr. R. V, Vešović : »Pleme Vasojevići«, Sarajevo 1935, str. 327.


* »zecka« je uzimanje tuđe stoke na ljetuju ispašu.
398
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 25     <-- 25 -->        PDF

zakone. I njima se je svako pokoravao ne samo zato, što postoji jaka
svijest svih udioničara o plemenskom osjećanju i poštovanju plemenskih
ugovora no il zbog toga, što je svako znao, da su odredbe plemenskih
ugovora punovažne i obavezne isto kao i naređenja državnih vlasti.
Dr. R. V. Vešović5 navodi da su plemenske skupštine, ugovori i odluke na
skupovima bile od opšteg značaja, jer je glavni organ plemena i izraz
želja, potreba i stvarnoga raspoloženja sviju njegovih članova morala
biti plemenska skupština. Ti ugovori pisani ili nepisani imali su silu
zakona. Njihova je sadržina u odlukama različna, već prema tome, u
koju je svrhu sazvat plemenski zbor (skupština). U pitanjima planinskih
i drugih zemljišnih posjeda, u odlukama o pravima u planini, u odlukama


o susjednim odnosima s drugim okolnim plemenima, o katunima il komunima,
pasištima i utrinama, o napojištima, o vremenu planinovanja, o
zdigu i izdigu, o jesenjim povracima u planinu, o pripuštanju novih uđionika,
o međusobnoj diobi planina, o utvrđivanju spornih granica medu
planinama, o kaznama za pohare komuna, o nedozvoljenoj sječi gore
(šume) i t. d. — ti il takvi ugovori il odluke plemenskog zbora bili su
jedini zakoni do donošenja Opšteg imovinskog zakona, u koliko nije b´lo
specijalnih naredaba za pojedina istaknuta pitanja. Ti ugovori i te odluke
činile su osnov za takva pitanja tretirana u tome zakoniku. Stoga oni i
danas imaju zakonsku snagu, naravno u koliko ne bi bili! u suprotnosti
bilo sa O. i. z., Uredbom M. S. br. 1000/37, Zakonom o šumama, Zakonom
o banskoj upravi ili! bilo s kojim drugim pozitivnim zakonom. To im
pravo nije ukinuo nijedan zakon, pa ni današnji Zakon o šumama ni
Uredba M. S. br. 1000/37. Prije smo naglasili, da je u § 182 Zakona o
šumama propisano, da će se za plemenske šume u Crnoj Gori (a i seoske
i bratstveničke kako smo vidjeli) imovinski odnosi il prava udioničara
i dalje regulisati i raspravljati po zakonima, koji! za njih važe do donošenja
novog specijalnog zakona, koji zakon još nije donesen.
Istina, u čl. 56 Uredbe M. S. br. 1000/37 određeno je, da svi pravilnici
pojedinih zajednica prestaju važiti danom njenog obnarodovanja
ali je po čl. 2 iste Uredbe svaka zajednica ovlašćena, da može u svome
pravilniku propisati u smislu propisa ove Uredbe i čl. 711 O. i. z. pravila
o upravi i uživanju svojih dobara. Kako se vidi, donošenje pravilnika
zajednica nije obavezno već fakultativno, jer svaka zajednica može ali
ne mora donijeti ovakav pravilnik. Pitanje donošenja takvih pravilnika
za ove zajednice pokrenulo je Ministarstvo šuma i rudnika već prije
nekoliko godina ali se to pravilno nastojanje nije još ostvarilo. Banskoj
upravi su dostavljena upustva da izradi ovakve pravilnike analogno
onima kod Zemljišnih zajednica, prilagodivši ih naravno imovinskopravnim
odnosima, koji ovdje važe po O. i. z. odnosno sada i po Uredbi


M. S. br. 1000/37, jer su ovi odnosi! mnogo različni, o čemu ćemo govoriti
u sledećem dijelu.
Po stupanju na snagu Uredbe M. S. br. 1000/37, nastalo je međutim
mišljenje, da je donošenje ovakvih pravilnika bespredmetno. Ne možemo
se složiti s ovakvim mišljenjem, jer smatramo, da bi pravilno donošenje
ovakvih pravilnika samo moglo koristiti, a Uredba M. S. br. 1000/37 je


5 Dr. R. V. V e š o v i ć, op. cit. str. 325.


399
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 26     <-- 26 -->        PDF

samo olakšala taj posao. Dr. M. Marinović6 smatra da bi se donošenje
pravilnika moralo imperativno propisati. Naravno, rad Banske uprave
po ovim pitanjima može se vršiti samo uz sporazum i pristanak odnosnih
zajednica, jer samo one mogu donositi ovakve pravilnike. Uvjereni smo,
da bi nastojanja Banske uprave u ovom pogledu naišla na potpuno razumijevanje
kod ovih zajednica. Neka nam za ovo posluži! kao dokaz to,
što je pleme Šekularsko u srezu andrijevičkom u 1937 godini, prije
donošenja pomenute Uredbe, samo po svojoj inicijativi bilo predložilo
Banskoj upravi na odobrenje svoj pravilnik. Tako je isto učinilo i pleme
Poljsko u srezu kolašinskom ove godine. Poznato nam je, da je ranije
bilo takode ovakvih slučajeva ali! takvi pravilnici nijesu bili uzimati u
rad kod Banske uprave.


Banska uprava bi trebala, po našem mišljenju, stupiti u vezu
s pretstavnicima ovih zajednica, saslušati! njihove želje i namjere ii objasniti
im potrebu i važnost donošenja ovakvih pravilnika u vezil sa Zakonom
o šumama i Zakonom o Banskoj upravi. Tek na osnovu toga
može Banska uprava napraviti nacrt jednog ovakvog pravilnika pa ga
onda iznijeti na nekoliko plemenskih zborova (donošenje i mijenjanje
pravilnika zajednice spada po čl. 13 cit. Uredbe u nadležnost zbora),
dajući potrebna objašnjenja i uvažavajući opravdane želje udioničara.
Tim bi se još upotpunio izrađeni nacrt i tako bi! se mogao, uz saradnju
pravnika i šumara, donijeti jedan opšti: nacrt ovakvih pravilnika. Prema
ovakvome nacrtu svaka bi! zajednica lako donosila svoje pravilnike prilagodavajući
ih svojim prilikama. Djelokrug rada Banske uprave u ovom
pravcu može biti samo savjetodavni t. j . da ne bi eventualno pravilnici
pojedinih zajednica bili protivni postojećim pozitivnim zakonima, jer u
tom slučaju ne bi mogli važiti. Dakle, nastojanja Banske uprave kod ovih
pravilnika treba da posluže njihovom pravilnom i zakonitom donošenju,
ali! smatramo, da Banska uprava nije dužna niti može odobravati ovakve
pravilnike s pozivom na odredbe § 38-IV tač. 10 Zakona o Banskoj
upravi niti kojeg drugog zakona. Jer, ponavljamo, ove pravilnike mogu
donijeti jedino same zajednice, ali! nije pravovaljanost takvih pravilnika
vezana za prethodno odobrenje Banske uprave ili koje druge državne
vlasti. Banska uprava može samo raspisom preko sreskih načelstava
preporučiti ovim zajednicama, da donesu svoje pravilnike po izrađenom
nacrtu.


Izrada i donošenje ovih pravilnika pomogla bi pravilnom rješenju
mnogih pitanja kod svih zajedničkih dobara i njima bi se i kod udioničara
potvrdilo Ü očuvalo načelo, da se privreda u ovim zajedničkim imanjima
ima urediti! na onaji način, kako će najbolje poslužiti trajnoj koristi zajednica.
Ovakvim pravilnicima imala bi se najprije riješiti pitanja ispaše
na suvatima i planinskim pašnjacima, koji su redovno kolektivna svojina,
kako bi se bar donekle provele odredbe §§ 89—91 Zakona o šumama,
a kojima na žalost nije dosad Banska uprava poklanjala nikakvu
pažnju. Uređenje pitanja ispaše bilo bi i najvažnije kod ovih pravilnika.
Po našem mišljenju, glavna bi briga Banske uprave kod izrade nacrta
pravilnika zajednica trebala biti obraćena baš na suvate i planinske
pašnjake, pošto su ta pitanja i najdelikatnija i po svojoj važnosti vrlo


6 Ing. Dr. Milan Marinović : »Osnovi nauke o -upravi šumama«, Beograd
1939, str. 312.


400
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 27     <-- 27 -->        PDF

zamašna. Odredbe Uredbe o uređenju i vođenju knjiga suvata i planinskih
pašnjaka od 10/XII 1932 il Pravilnika o izradi i primjeni privrednih
planova za suvate i planinske pašnjake br. 25 135/33 od 17/1 1934 g.,
uopšte se i ne pokušavaju provesti, iako je staranje o uređivanju nedržavnih
suvata i planinskih pašnjaka il njihovoj melioraciju naročito
stavljeno u dužnost Banskoj upravi po § 38-IV tač. 7 Zakona o banskoj
upravi i citiranom Pravilniku.


Suvata il planinskih pašnjaka ima znatan broj i to velikih površina,
koji su kao il šume zajednička plemenska, seoska ili bratstvenička dobra.
Naročito su poznati sljedeći suvati i planinski! pašnjaci: Durmitor-Jezera
u srezu šavničkom, Komovi u srezu podgoričkom i andrijevičkom, Sinjajevina
i Bjelasica u srezu kolašinskom, Prekornica u srezu danilovgradskom
i dr. U plemenskim ugovorima, čije smo neke odredbe naveli
vidjeli smo, da pitanja ispaše zauzimaju najveći dio, što je i opravdano
u izrazito stočarskim krajevima. Specijalno naglašavamo da su imovinsko-
pravnil odnosi na ovim suvatima i planinskim pašnjacima neuredeniji,
zamršeniji i komplikovaniji nego kod šuma, jer se često prilikom ranijih
dioba plemenskih šuma pašnjaci nijesu dijelili pa i taj fakat govori o
hitnoj potrebi uređenja ovih pitanja, kako u raščišćavanju pitanja prava
ispaše, tako i osiguravanju trajnog gazdovanja, unapređenja i podizanja
prihodnih sposobnosti ovih suvata i planinskih pašnjaka.


Uredbom M. S. br. 1000/37 i donošenjem pravilnika zajednica po
čl.2 te Uredbe vjerujemo, da bi se ova pitanja ne samo mogla pokrenuti
s mrtve tačke no i dati pozitivne rezultate samo ako bi se u ovom pravcu
pokazalo dobre volje i razumijevanja. Inače, proučavanje i uređenje suvata
i planinskih pašnjaka kod crnogorskih imovinskih zajednica zaslužuje
osobitu pažnju i tražil naročitu studiju.


V Razlike u imovinsko-pravnim odnosima, upravi i gazdovanju
kod ovih šuma, te opštinskih i seoskih šuma po Zakonu o opštinama,
nadalje imovnih opština i Zemljišnih zajednica po Zakonu o imovnim
opštinama i po Zakonu o zemljišnim zajednicama.


Govoreći! o imaoništvu i imovinskoj svojevlasti udioničara i zajednica,
pravima udioničara na zajedničkim imanjima i Uredbi M. S. br.
1000/377 istakli smo, da su skupne imovine plemena, sela i! bratstva naročite
vrste vlasništva neličnih imaonika i da udionička prava u tim zajednicama
pretstavljaju osobita prava. Pokušaćemo da razlike i zrne Qu
ovih zajednica i prava udioničara u tim zajednicama istaknemo upoređenjem
sa zakonima koji važe za opštinske i seoske šume, Imovne
opštine i Zemljišne zajednice.


Po Zakonu o opštinama od 14/. 1933 opštine su samoupravna tijela
i pravna lica po javnom i privatnom pravu (§ 1). Zbog toga na opštinskim
šumama i pašnjacima članovi opština nemaju niti mogu imati onakva ili
slična prava, koja smo istakli kod crnogorskih imovinskih zajednica.
Opštinskom imovinom upravlja opštinski odbor, a njega biraju opštim,
jednakim, neposrednim i javnim glasanjem svi! stanovnici koji su uvedeni
u birački spisak opštine po Zakonu o biračkim spiskovima (§§ 26, 27, 81
i 83 Z. o. o.). Osnovna imovina opštine, t. j . nepokretna dobra i osnovni
kapital moraju se čuvati! neokrnjeni; i ne mogu se otuđiti: od osnovne


7 »Šumarski list« br. 8-9 — 1939.


401
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 28     <-- 28 -->        PDF

opštinske imovine mogu se upotrebiti za pokriće opštinskih rashoda samo
prihodi (§§ 92 i 93). Za mjesnu (seosku) imovinu važe isti propisu kaoza opštinsku s tim, što se odluke seoskog zbora izvršuju preko opštinske
uprave (§ 120). Posebnu glavu ovoga zakona čine propusi §§ 110—120,
kojii uređuju pitanja posebnih djelova opštine, koji imaju svoju imovinu,
njihovu organizaciju i nadležnost. Staranje o posebnim pravima i interesima
djelova opština, koji po svome položaju i veličini čine prirodne
međusobno razgraničene jedinice ili imaju svoj posebni imetak, povjerava
se mjesnom zboru tih djelova i mjesnom starješini. Taj zbor može
donositi punovažne odluke, ako je prisutna najmanje .. upisanih birača
dotičnog dijela opštine. Mjesnu starješina sa dva od mjesnog zbora određena
birača upravlja mjesnom imovinom prema odlukama mjesnog zbora
i s njima potpisuje obaveze za taj posebni dio opštine. U pogledu mjesne
imovine, kako smo več rekli, važe navedeni propisi za opštinsku imovinu,
a budžeti posebnih djelova priključuju se opštinskom budžetu kao
njegov sastavni dio.


Udioničko pravo i pravo odlučivanja u plemenskim, seoskim i bratstveničkim
šumama imaju samo one kuće, koje su upisane u »Knjige
udioničara«. Po Zakonu o opštinama, međutim, odlučuju o izboru opštinskog
odbora i o zborskim mjesnim odlukama »pravni glasači« t. j . oni,
koji su upisani u birački spisak opštine odnosno njenog dotičnog posebnog
dijela. Iz ranijih izlaganja vidjeli smo, da su plemena, sela i bratstva
u pogledu svoje imovine potpuno nezavisna od opštine, kojoj upravno
pripadaju odnosno: opštinske uprave su kod seoskih zajednica prvostepene
nadzorne vlasti. Otuda se plemena, sela i bratstva odnosno njihove
zajednice ne mogu smatrati »posebnim dijelom« opštine po § 111 Zakona
o opštinama te se na njih i ne mogu primijeniti odredbe §§ 110—120 toga
zakona. To dolazi otuda, što ove zajednice svoj postanak temelje na
pravu vlaštine ili na običaju te su zato one samostalna bića, nikla u
odnosima i prilikama, koje nemaju nikakve veze s pripadnošću jednoj:
opštihi osobito seoskoj. Sve ovo tim prije, što seoskih opština u današnjem
smislu na teritoriji Crne Gore nije nikada bilo; one su ustanovljene
tek za vrijeme austrijske okupacije. Neko pleme, selo ili bratstvo
može kao samostalni; imaonik, što se tiče svoje zajedničke imovine, imati
i! posebnih prava i dužnosti, koja se opštine kao samoupravnog tijela i
javnopravnog lica ne tiču i ne mogu ticati Dakle, ove zajednice po građanskom
pravu ne stoje ni u kakvoj organskoj vezi s opštinom, kojoj
pripadaju, jer one odavno žive zasebnim životom i imaju svoje naročite
organe za upravu njihovom imovinom.


Prije smo rekli, da je komunsko pravo vezano za kuće i da na
odnosnim zborovima pri rješavanju o komunu donose odluku domaćini
kuća, odnosno njihovi zakonski zastupnici. Ti domaćini ne moraju biti
upisani! u birački spisak a kako smo vidjeli, da i ženska lica kao pretstavnici
kuća rješavaju o komunima, ona i ne mogu biti upisana u birački
spisak (§ 2 Zakona o biračkim spiskovima i § 26 Zakona o opštinama).
Prema tome na odnosnom zboru svaka kuća može imati samo
jednog zastupnika, dok članovi kuće to pravo nemaju iako su upisani u
birački spisak. Kad bi se upravljalo prema odredbama Zakona o opštinama
prilikom rješavanja o ovim komunima, dakle, kad bi te odluke
donosili pravni glasači, uskraćivalo bi se pravo glasa nekoj kućil ili više
njih (ako nemaju punoljetnih muških članova, ili ih imaju, ali iz ma kojih


402
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 29     <-- 29 -->        PDF

razloga nijesu upisani u birački! spisak), dok bi se s druge strane to*
pravo neosnovano proširivalo u jednoj kući na dva ili više ukućana
punoljetnih u upisanih u birački spisak. Pošto se nijednom upisanom biraču
u birački spisak ne može uskratiti pravo glasa ma odakle on bio
čak i kad ne bi imao biračko pravo ili ga za vazda izgubio (§§ 26 i 110
Zakona o opštinama i §§ 1—4, 16 i 18 Zak. o biračkim spiskovima) —
desilo bi1 se, da pri rješavanju o nekom zajedničkom dobru odlučuju lica,
koja tu nijesu udioničari. Tako bi se moglo dogoditi da faktično oni, koji
nemaju udioničko pravo, rješavaju o zajedničkom dobru t. j . o tuđoj
stvari te i da nadglasaju one, koji imaju to pravo i čija je dotična imovinska
zajednica. Pri ovom treba po Zak. o opštinama da bude prisutna
% birača, da bi mjesni zbor mogao donositi punovažne odluke (§ 114)
dok po čl. 20 Uredbe M. S. br. 1000/37 zbor može raditi i rješavati, ako
je prisutna najmanje polovina svih upisanih udioničara, ako nije slučaj
iz st. 2 toga člana.


Ali, ako se propisi §§ 110—120 Zakona o opštinama ne mogu primjenjivati
na opštu plemensku, seosku i bratstveničku imovinu, oni zadržavaju
punu silu što se tiče ostalih posebnih prava i dužnosti djelova
opština, koji su postali bilo na osnovu zakona, bilo po odluci Bana (§111
Zakona o opštinama).


Prije donošenja Uredbe M. S. br. 1000/37 i Banska uprava i Sreska
načelstva griješili su, što su sazive plemenskih, seoskih i bratstveničkih
zborova i biranje zastupnika određivali po Zakonu o opštinama a ne po


O. i. z., a negdje i nekako kombinovao i po O. i . z. i po Z. o. o., čime
su se stvarale nezakonitosti, nered i dezorijentacija u ovom pogledu.
Da postupak bude komplikovaniji, Banska uprava je po čl. 67 Z. u. u.
odobravala naredbe Sreskih načelstava o sazivanju ovih zborova. Tako
je činjeno bez obzira na to, što je Ministar, šuma i rudnika aktom broj
13866/35 pozvalo Bansku upravu, da provjeri »za sve plemenske i bratstvene
šume« izbore zastupnika i njihovu pravovaljanost te da naredi
sazive novih zborova i izbore novih pretstavnika u smislu čl. 710 O. i. z.
gdje god bude poznato, da većina osporava pravo postojećim zastupnicima.
Samo je Ministarstvo trebalo ove izbore narediti i za seoske šume
a ne samo za plemenske i bratstveničke, pošto se je i prije donošenja
Uredbe M. S. br. 1000/37 moralo znati, da se ni za seoske imovinske
zajednice na pravnom području Velikog suda u Podgorici ne mogu primijeniti
odredbe §§ 120—120 Zakona o opštinama.
Po! ,Zakonu o šumama (§§ 56 i 106) opštinske i seoske šume kao i
predmetne stoje pod naročitim javnim nadzorom, i ne mogu se dijeliti.
Isti je slučaj i u pogledu nadležnosti Banske uprave po Zakonu o Banskoj
upravi (§ 38-IV tač. 10). Ali, po propisima čl. 116 Pravilnika o
finansijskom poslovanju u opštinama br. 10155/VII od 11/XI 1935 god.
(Službene novine br. 4—I od 4/1 1936) vršenje nabavki, prodaja, radova
i ostalih ugovora koje opština (a i selo) zaključuje, ako njihova vrednost
prelazi sumu od 50.000 dinara, mora se izvršiti putem javne licitacije
analogno propisima koji! važe za državne nabavke, prodaje, radove i
ostalo, dakle po propisima Zakona o drž. računovodstvu; ako je vrednost
ispod 50.000 dinara onda način i sve ostale uslove, kako će obaviti il
izvršiti, određuje opštinski odbor. Za crnogorske imovinske zajednice
nema ovakvih odredaba već se sve ima vršiti po odlukama odnosnih


403
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 30     <-- 30 -->        PDF

zborova t. j . odbora i starješina zajednica. I po ovome se uočava razlika
u pravnoj prirodi predmetnih imovinskih zajednica i opštinskih il seoskih
zajednica po Zakonu o opštinama.


Imovn e opštin e su nastale razrješenjem servitutnih odnosa*
na teritoriji! bivše Vojne Krajine.


Po Zakonu od 8/VI 1871 god. »o ustanovama za otkup prava na
drvlje, pašu i! uživanje šumskih proizvoda, što krajiški stanovnici imaju
u državnim šumama,* nalazećim se u Vojnoj Krajini«, Zakonu od 15/VI
1873 i Zakonu od ll/VII 1881 sa tri naputka (o uređenju načina korištenja
šumama, o uređenju šuma i o upravi i gospodarenju), — članovi ovlaštenici,
pravoužitnici ili korisnici prihoda Imovne opštine jesu: mjesne,
crkvene ii školske opštine zatim krajiške zadruge i obitelji ovlaštene na
korišćenje šumama kao pravni nasljednici bivših servitutnih ovlaštenika
u državnim šumama, koji žive na teritoriji jednog bivšeg krajiškog pukovnijskog
kotara il posjeduju vlastito zemljište kao i njihovi zakonski
nasljednici, zatim novonastale političke, školske i crkvene opštine.8


U plemenskim, seoskim i bratstveničkim šumama udioničari su
samo kuće, a nikakve javno-pravne ili druge privatno-pravne ustanove,
dok kod Imovnih opština imaju ovakve ustanove pravoužitnička prava
i bez obzira na to, da li su svi članovi jedne upravne opštine ujedno i
članovi Imovne opštine. Zbog ovoga se kod ustanova Imovnih opština
nalaze i elementi javnog prava iako ih smatraju privatno-pravnim korporacijama
svoje vrste.9


Pošto je za sticanje i izvršenje10 pravoužitničkog prava kod Imovnih
opština potrebno imati i vlastito zemljište to znači, da je za postignuće
članstva i izvršenje prava potrebna i personalna i realna kvalifikacija.
Iz propisa čl. 61 i 62 O. i. z. kojima se određuje kako i na koji
način može drugoplemenik dobiti udionička prava, vidjeli smo, da je
kod toga važan ali ne i jedini uslov, da je drugoplemenik kupio cijel o
dobro svoga prethodnika, a iz toga, što je udioničko pravo vezano za
kuću, nalazimo sličnost u potrebnoj personalnoj i realnoj kvalifikaciji za
dobijanje udioničkog prava kao kod Imovnih opština, jer se kuća i ne
može zamisliti bez nekog imanja, a svaka kuća mora imati svoga domaćina
odnosno pretstavniika.


Imovne opštine su ustanove s trajnom svrhom kao i plemenske,
seoske i bratstveničke zajednice te se kapital ne smije trošiti, već
samo redovni prihodi. Suvišcil prihoda Imovne opštine imaju se
upotrebiti na svrhe koje će koristiti cijeloj Imovnoj opštini. Jedino, prema
§§ 25, 27 il 28 Naputka A, ako usljeđ viška starih sastojina i njihove sječe
nastane izvanredni! prihod, onda će se kamatni dohodak od novčanog
utrška toga prihoda iz djelova, određenih za potrebe pravoužitnika, razdijeliti
na one praužitnike, koji su »ušumljeni« na tim djelovima po razmjeri
novčane vrednosti njihova dijela uživanja ili upotrebiti na investi


* Da li su to bili servitutni odnosi i da li su to bile državne šume, o tome ima
različitih mišljenja. Op. ur.


8 Inž. A. Perušić : »Komunalne šume u Jugoslaviji«, »Šum. list« br. 2—1937.


9 Inž. A. P e r u š i ć, op. cit.


llft —a— »Pravoužitništvo krajiških imovnih opština«, »Šumarski list« br. 9, 10,


11 i 12 — 1922.


404
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 31     <-- 31 -->        PDF

čije, koje će služiti isključivo tim pravoužitnicima, dok za ostale djelove
prihod ide u opštu blagajnu Imovne opštine. — Kod predmetnih
zajednica nastali prihodi se dijele podjednako na sve udioničare, jer je
čitava imovinska zajednica opšta svojina i čitava jednako služi svim
udioničarima, pošto nema teritorijalne diobe zajednice za podmirenje
potreba udioničara t. j . nema »ušumljenja«. Privredni planovi za predmetne
šume određuju odjeljenja, koja služe isključivo za podmirenje domaćih
potreba udioničara, ali to služi za sve udioničare.


Prema § 4 Zakona od 11/VII 1881 g. i § 17 Naputka A, svaki pravoužitnik
može zahtijevati ispunjenje ustanovljenih mu potreba na drvu i
drugim šumskim proizvodima, u koliko potrajni prihod šuma Imovne
opštme za to dotiječe. Isto tako može se uživanje samo onda besplatno
zahtijevati, kada je potrajni prihod šuma dovoljan za podmirenje troškova
uprave, gazdovanja i namirenja poreza, po podmirenju potreba
pravoužitnika. Ako nema te mogućnosti! od potrajnog prihoda, tada se
svako mora zadovoljiti i manjim prihodom odnosno dužan je uplatiti potrebne
pristojbe za ono, što dobija. Po § 22 Naputka A pravoužitnik ne
smije dobiveno drvo za gradu i ogrijev prodati, zamijeniti ili darovati.
inače ima platiti cijelu pristojbu za dotično drvo u blagajnu Imovne
opštine.


Ovakvi ili slični propisi ne postoje kod predmetnih šuma t. j . imovnih
zajednica a za eventualno njihovo donošenje nadležni su odnosni zborovi.
Napominjemo, da je po 51. 32 Raspisa o šumama bilo predviđeno,
da udioničari »mogu za svoje šume odrediti taksu po kojoj će se kupovati
gora koja služi za domaću potrebu, raznu građu i izradu« s tim,
što se ti prihodi imaju isključivo upotrebiti na podizanje i! njegovanje
šuma. Odredbe ovakve vrste mogle bi se prema potrebi donijeti u pravilnicima
zajednica o kojima je bilo riječi u prednjoj glavi.


Prema § 2 Naputka A ima se sastaviti katastar pravoužitnika u koji
se imaju unositi sve promjene nastale usljed diobe pravoužitnika ili usljed
kupoprodaje. Veličina dijela uživanja imanja Imovne opštine zavisi pak


o veličini selišnih jedinica pojedinih porodica; selišnih jedinica ima četiri
i to 7-4, SU, "U i V* prema veličini posjeda oranica i livada krajiških
porodica. — Medu udioničkim pravima kod predmetnih zajednica međutim
nema nikakve razlike. Katastar pravoužitnika odgovara »knjizi
udioničara« kod predmetnih šuma. Godišnje potrebe udioničara na gradi
i ogrijevu ustanovljavaju se tek uređajnim elaboratima za predmetne
šume i to s gledišta nauke o uređenju šuma i time određuju odjeljenja
isključivo za tu svrhu, dok se po § 5 Naputka A ima uz katastar pravoužitnika
sastaviti i pregled godišnjih potreba pravoužitnika na gradi i
ogrijevu. Analogna odredba § 10 Naputka A, po kojoj se ima ustanoviti!
neophodno potreban broj stoke za gazdinstva cijelog, 3., 2. i XU selišta,
koji se može tjerati besplatno na pašu i žirenje u šumama Imovne opštine
a da se za ostalu stoku mora plaćati pristojba, kao za stoku neovlaštenika,
trebala bi se primjeniti nakon detaljnog proučavanja stanja i mogućnosti
plemenskih, seoskih i bratsveničkih pašnjaka i o tome donijeti za
pašnjake svake zajednice potrebne odredbe u pravilnicima zajednica, o
kojima smo prije govorili.
Po Zakonu od 15/VI 1873 dozvoljena je dioba Imovne opštine na
sela i opštine a zatim, uz određene uslove i u pojedinačno vlasništvo, te
je onda s tim vlasništvom slobodno raspolagati bez obzira na buduće


405
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 32     <-- 32 -->        PDF

generacije.
Ipak, prema Naputku A kod dioba pravoužitničkih obitelji ili
kupoprodaja, nađeni broj selišta (cijelih, 3U, U i V*) prilikom sastava katastra
ne smije se umnožavati t. j., ako se na pr. % selišta bude podijelilo
na tri jednaka dijela, onda svakome novome dijelu ne pripada dio
uživanja lA selišta no samo treći dio uživanja selišta od % (§ 14).* Isto
je tako djeljivost uživanja ograničena tako, da se dio uživanja cijelog
selišta može podijeliti najviše na četiri dijela, dio % najviše na tri dijela,
dio 2/4 najviše na dva dijela, a dio uživanja % selišta ne može se uopšte
dijeliti (§ 15). Karakteristično je ipak da se do sada, kako navodi inž. A.
Perušić,11 poslije 60 godina, nijedna Imovna opština nije podijelila.
O. i z. je u čl. 713 pod određenim uslovima dozvoljavao diobu
nekog dijela ili neke vrste plemenskog imetka na bratstva, sela j: kuće,
ali je kasnije »Naredbom o seoskim i plemenskim komunicama« crnogorskog
Ministarstva unutrašnjih djela broj 1115 od 1/XI 1896, zabranjena
svaka dioba zajedničkih imanja, a koja je naredba kao specijalan propis
imala zakonsku snagu. Zabranu diobe ovih šuma određuje takode § 106
Zakona o šumama. Umnožavanje udioničarskih prava kod crnogorskih
imovnih zajednica može nastati jedino diobom kućnih zajednica.
Imovnu opštinu pretstavlja zastupstvo koje članovi ne biraju neposredno,
već svaka politička opština između već izabranih zastupnika
delegira po jednoga svoga pretstavnika u zastupstvo Imovne opštine.
Zastupstvo bira pretsjcdnika i gospodarski odbor, koji zastupa Imovnu
opštinu u svim njenim pravnim poslovima. Imovne su opštine bile u početku
potpuno samostalne, docnije su došle pod državni nadzor a od
1922 god. nalaze se u državnoj upravi. One danas imaju svoje Direkcije
šuma i Šumske uprave. Po § 56 Zak. o šumama one stoje pod naročitim
javnim nadzorom, kao i predmetne šume a po § 38-1V tač. 15 Zakona o
banskoj upravi u nadležnost Banske uprave spada još i upravljanje i
nadzor nad službom i gazdovanjem po Naputku C Zakona od ll/VII 1881
i kontrola nad računskim i blagajničkim poslovima Direkcija šuma Imovnih
opština.


Kod plemenskih, seoskih i bratstveničkih zajednica, članovi — udioničari
učestvuju direktno u upravi koja je u granicama postojećih zakona
samostalna a vrši se pod nadzorom nadležnih vlasti (kod bratstveničkih
zajednica po Uredbi M. S. br. 1000/37 nema nadzornih vlasti). Ove
zajednice nemaju stručne uprave, ali se iz razloga javnih interesa sreski
šumarski referenti javljaju u neku ruku kao njihovi stručni upravitelji,
iako to faktično nijesu po § 131 Zakona o šumama, jer su oni ujedno i
organi prvostepenih nadzornih vlasti nad tim šumama.


* Da bi se ovo moglo razumjeti treba znati, da ako na primjer jedno cijelo
18


selište dobiva godišnje 18 pr. m. ogrijevnog drva onda % selišta ne dobij-u yX3 = 13´5


pr. m. nego 14 pr. m, 2. selišta ne dobiju -~
18
- = 9 pr. m. nego 11 pr. m. a % selišta


18


ne dobije —=4*5 pr. m. nego 8 pr. m. Ali ako se % selišta podijeli na 3 dijela, ne


dobije svaki dio pripadnost ´. selišta t. j . 8 pr. m. ili ukupno 24 pr. im. nego treći dio


od 14 pr. m. t. j . 4-67 pr. im., jer se nađeni broj selišta a prema tomu ni njihova pri


padnost ne smije povećavati. Op. ur.


11 Inž. A. P e r u š i ć: op. cit.


406
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Zemljišne zajednice su u glavnom nastale segregacijom
vlastelinskih šuma i pašnjaka na bivšem građanskom području Hrvatske
i Slavonije, iako ih ima i takvih, koje su postojale prije razrješenja feudalnih
odnosa 1848 godine kao i krajiških zemljišnih zajednica, nastalih iz
pašnjaka bivših krajiških mjesnih opština. Ove se zajednice najčešće
jednače sa imovnim zajednicama na pravnom području Velikog suda u
Podgorici, iako među njima ima osjetnih razlika. Zemljišne zajednice su
po svome sastavu heterogene t. j . imaju šume, pašnjake, livade, oranice
ltd. ali se šumsko gazdinstvo prema podacima iz 1890 g. odnosi samo na
VA ukupne njihove površine,12 dok su crnogorske imovinske zajednice
samo šume i pašnjaci. Po Zakonu od 25/IV 1894 o uređenju zemljišnih
zajednica ovlašteništvo pripada vlasnicima nepokretnosti, dakle ovlašteništvo
nije neko samostalno personalno pravo, već pripadnost ovlaštenih
nepokretnosti. Udioničko pravo kod crnogorskih imovinskih zajednica u
pogledu potrebnih kvalifikacija za sticanje članstva ima više sličnosti
s ovlašteničkim pravom kod Imovne opštine no kod Zemljišne zajednice,
iako nije jednako ni s jednim ni s drugim.


Najvažnija je razlika između ovlašteničkog prava kod zemljišnih
zajednica i udioničkog prava kod crnogorskih imovinskih zajednica u
tome, što se ovlašteničko pravo kod zemljišnih zajednica kao pravo vezano
samo za nepokretnost može prodati — otuđiti samom prodajom
odnosne nepokretnosti, pa i samo za sebe bez ovlaštenih nepokretnosti,13
dok udioničko pravo kod crnogorskih imovinskih zajednica, koje je vezano
za kuću kao ustanovu sui generis, nije uopšte predmet pravnog
opticaja, jer »nijedan plemenik ne može ni prodati ni inače odjelito ustupiti
svoja prava na nepodijeljenu plemensku imovinu« (cl. 712 Ü. i. z.).
Ranije je istaknuto, da po čl. 61 O. i. z. drugoplemenik ne može dobiti
udioničko pravo, ako je samo kupio, cijel o imanje svoga prethodnika"
već je potrebno, da se ovaj iseli a drugoplemenik da se stalno naseli na
njegovo mjesto (izuzev slučaja iz čl. 62 O. i. z.) i preuzme na sebe sve
javne terete svoga prethodnika. Sličnost nalazimo samo u tome, što zemljišne
zajednice i pojedini ovlaštenici imaju pravo preče kupnje ovlašteništva,
odnosno nepokretnosti a kod crnogorskih imovinskih zajednica
opšte pravo preče´ kupnje ima bližika t. j . bratstvenici, međaši, seljani,
plemenici (čl. 48 i 62 O. i. z.), ali se tim ne kupuje niti prodaje udioničko
pravo kao što je to slučaj kod zemljišnih zajednica. Uz ovo medu udioničkim
pravima nema razlike i niko ne može imati dva ili više ovakvih
prava.. Uzalud će drugoplemenik a isto tako i plemenik kupiti više c i j
e 1 i h imanja u jednom plemenu, on će ipak imati samo jedno udioničko
pravo, koje je jednako pravima ostalih udioničara. Kod zemljišnih zajednica
međutim postoji razlika u obimu korišćenja prema selištima i broju
ovlaštenih nepokretnosti.


Svaka zemljišna zajednica mora statutom pobliže regulisati pravne
odnose svojih ovlaštenika medu sobom i prema zajednici kao i upravu
zajednice. Obim korišćenja je određen po selištima (sesijama), u koliko
se statutom drukčije ne odredi. Ovi! statuti bi odgovarali u nekoliko pravilnicima
crnogorskih zajednica. Ipak postoji razlika između statuta zem


12 Inž. A. Per u š i ć, op. cit.
13 Ing. Dr. Milan Marinović: op. cit. str. 202.


407
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 34     <-- 34 -->        PDF

ljišnih zajednica i pravilnika crnogorskih zajednica, jer pravilnicima se
ima u stvari samo odrediti obim, vrijeme, mjesto, način i mogućnost
korišćenia udioničkih prava a sve ostalo je već uglavnom određeno
Uredbom M. S. br. 1000/37.


Imovinom Zemljišne zajednice upravlja skupština svih ovlaštenika
ili zastupstvo, koje skupština izabere a kojemu je na čelu glavar. — Ova
bil ustanova donekle odgovarala zboru, odboru i starješini crnogorskih
imovinskih zajednica. Gazdovati se ima tako, da to bude na trajnu korist
Zemljišne zajednice, Osnovna imovina, bila u pokretnostima ili nepokretnostima,
ima ostati neokrnjena a od prihoda se mogu ovlaštenicima
u pravilu razdijeliti samo kamati, kao redovni prihodi. Ova odredba ima
sličnosti s propisom čl. 9 Uredbe M. S. br. 1000/37 koji ureduje način
raspolaganja i diobe »izvanrednih prihoda od prodaja šuma ili od davanja
u zakup«, po kojem se od tih »izvanrednih prihoda« kod plemenskih i
seoskih zajednica dijeli na udioničare nešto više od % a ostalo ide na
opšte potrebe zajednica, predviđene tom Uredbom. Dio od nepune ..
prihoda, koji se nedijeli na udioničare imao bi donekle odgovarati redovnom
prihodu — kamatima — od zajedničke imovine.


Po Zakonu o šumama Zemljišne zajednice stoje takode pod naročitim
javnim nadzorom a po Zakonu o Banskoj upravi dolaze zajedno sa
plemenskim i seoskim šumama pod § 38-IV tač. 10 te su ii u ovom pogledu
bliže crnogorskim imovinskim zajednicama no Imovne opštine. U
upravi i raspolaganju s prihodima svoje imovine zemljišne zajednice su
samostalne u granicama Zakona o zemljišnim zajednicama, Zakona o
šumama i svojih statuta ali sve važnije dispozicije podležu odobrenju
nadzornih vlasti.1´1


Po čl. 25 Pravilnika o uređenju šumarske službe kod opštih upravnih
vlasti; br. 25729/30 Zemljišne zajednice mogu, iako je Zakon o šumama
zatekao njihove šume u državnoj upravi, za upravu »´ gazdovanje
u svojim šumama postaviti! posebno kvalifikovano šumarsko osoblje na
temelju Zakona o šumama kao i na temelju Zakona o uređenju zemljišnih
zajednica od 25/IV 1894. U tom slučaiu nadležni sreski! šumarski referent
vrši funkcije nadzornog organa. One Zemljišne zajednice, koje su zatečene
u državnoj upravi a ntjesu postavile posebno stručno osoblje mogu


— kao i drugi vlasnici šuma iz § 56 Z. o. š. — u smislu § 131 Zakona o
šumama povjeriti stručnu upravu i gazdovanje šumarskim referentima
prvostepenih opštih upravnih vlasti po prethodnom odobrenju Ministra
šuma i rudnika. Onim Zemljišnim zajednicama, koje ne postave posebno
stručno osoblje postaviće na temelju S 134 Zak. o šumama opšta upravna
vlast prvog stepena šumarskog referenta za stručnog upravitelja na njihov
trošak. U oba ova slučaja šumarski referent ne može biti organ nadzorne
vlasti! već tu funkciju preuzima Banska uprava.
Po Zakonu od 25/IV 1894 g. dioba šuma je dopuštena samo po odobrenju
državne vlasti a i sama Zemljišna zajednica može odrediti, da se
za određeno vrijeme njena nepokretna imovina ne dijeli. Kako navodi
ing, A. Perušić15 »površina je zemljišnih zajednica danas manja jer su 403
do kraja 1935 godine podijeljene u individualno vlasništvo a 311 nalazi


14 Inž. A. P e r ii š i ć: op. cit.
15 Inž. A. P e r u š i ć: op. cit.


40.
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 35     <-- 35 -->        PDF

se u dozvoljenoj diobi. Kad se dijeli Zemljišna zajednica u individualno
vlasništvo, dobivaju ovlaštenici onu vrijednost, keja odgovara veličini
njihova prava makar su se svi koristili; jednako svojom zajednicom. Ako
je donesen zaključak za diobu a državna vlast to ne odobri nastane vrlo
često zbog uskrate diobe takvo psihičko raspoloženje kod naroda, da
redovito zanemari svoje zajedničko dobro i u kratkom ga vremenu dovede
u takvo stanje (šumske štete, uzurpacije, paljevine, paša, prodaja
ovlaštenih prava), da vlasti ne preostane drugo, nego da diobu konačno
dozvoli.«


Crnogorske imovinske zajednice, vidjeli smo, nijesu se mogle dijeliti
ni za crnogorske vladavine niti se mogu dijeliti po sadašnjem Zakonu


o šumama (§ 106).
Što se tiče pravne naravi zemljišnih zajednica Inž. A. Perušić ističe
u citiranom članku, da danas dominira mišljenje, da one nijesu po rimskom
pravu ni societas ni universitas već da su one naročite tvorevine, u
kojima ima oba pravna elementa jer pored jedinstva Zemljišne zajednice
kao pravne osobe postoje i samostalna pojedinačna prava njenih ovlaštenika.
Pa ipak ih smatraju kao i; Imovne opštine specijalnim privatnopravnim
korporacijama s mnogo primjesa javnoga prava.


Iz izloženoga vidimo, da i kod Imovnih opština i kod Zemljišnih
zajednica ima više mogućnosti i uslova da se shvate kao javno-pravne
korporacije (a one to ipak nijesu) no što je to slučaj kod Crnogorskih
imovinskih zajednica. Stoga smatramo da nijesmo pogriješili, što smo
još u početku naglasilo, da imovinske zajednice na pravnom području
Velikog suda u Podgorici nijesu ustanove javno-pravnog karaktera no
organizacije svoje vrste privatno-pravnog karaktera.


VI Statistički podaci


Pošto na teritoriji Crne Gore nije nikako vršen katastarski premjer,
to su podaci koje ćemo izložiti o ovim šumama samo približni a
možda u mnogome i pogrešni. U nekim su srezovima njihove površine
iskazane po šumskom, a u nekim po poreskom katastru. Uz ovo, kao
teškoća oko određivanja bar približno tačnih statističkih podataka o
ovim šumama kao uopšte i o svim drugim, dolazi i činjenica, što u velikom
broju slučajeva pitanje svojine nad ovim šumama nije riješeno,
pošto vlasnici mahom nemaju tapija a negdje nil nikakvih pismenih dokaza
o svojini. Pitanje vlasništva nad ovim šumama postane aktuelno
tek onda, kad se počme govoriti o eksploataciji neke od ovih šuma.
Mnoge ovakve šume upisane su kao vlasništvo pojedinih opština kao
samoupravnih tijela naročito u šavničkom il nikšićkom srezu, iako te
opštine nemaju faktično nikakve veze s njima, izuzev što se sve ili jedan
dio njihov nalazi na teritoriji dotične opštine. Otuda neke opštine i! duguju
velike državne poreze i banovinske i opštinske prireze na te šume
a nijesu ih dužne platiti.


Prema podacima, koje smo sakupili i sredili iz arhive Ban. uprave
u Cetinju izložićemo stanje svih šuma na teritoriji predratne Crne Gore
odnosno na teritoriji! navedenih osam političkih srezova Zetske banovine.
Razvrstavanje šuma izvršićemo po vrsti vlasništva, po starosti, po vrsti
drveta i po vrsti uzgoja, kako bi imali bar neki pregled stanja svih šuma,


409
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 36     <-- 36 -->        PDF

a napose predmetnih, u navedenim srezovima (vidi tabele). Površine srezove
uzete su po »Poljoprivrednoj godišnjoj statistici za 1934 godinu«
(izdanje Ministarstva poljoprivrede, 1935).


Površine šuma drugih vrsta vlasništva (u koliko ih uopšte ima u
navedenim političkim srezovima) .^ u tabelama ni´jesu navedene nijesu
uzete u obzir, pošto su vrlo male. Šume upravnih opštiha uračunate su
u predmetne šume, jer opštihe kao samoupravna tijela nemaju ovdje
svojih šuma iako se velik dio ovih šuma tamo unosi po statističkim podacima
i kod Sreskih načelstava, i kod Banske uprave. Naglašujemo ponovo
sigurnu netačnost navedenih podataka ali ih bilježimo da se kolikotoliko
bude imao neki pregled stanja šuma u tim srezovima.


Kako se vidi iz tabele pod a), plemenske, seoske i bratstveničke
šume po vrsti vlasništva zauzimaju najveći dio svih šuma u
svakom od navedenih srezova, prosječno 70% svih šuma, pa zato možemo
smatratii ostalu klasifikaciju po starosti, vrsti drveta i vrsti uzgoja
kao približnu i za predmetne šume.


Navedeni podaci o rasporedu šuma po starosti u nikšićkom
srezu ne mogu biti nil približno tačni, jer nikako ne stoji, da je više
od 85% svih šuma u tom srezu mlade od 40 godina, pošto je ne samo
u tom nego i u ostalim srezovima najveći dio ovih šuma velike starosti
i takoreći prašumskog karaktera. Ovo specijalno važi za šumom naj-,
bogatije srezove (nikšićki, andrijevički, šavnički i kolašinski). Dobar dio
šuma u andrijevičkom, kolašinskom i podgoričkom srezu stariji je od
120 godina, iako se to ne vidi iz te tabele.


Raspored po vrsti drveta daje sledeću sliku: čisti četinari
preovladuju u šavničkom srezu, gdje čine skoro polovinu svih šuma
(48%). Mješoviti 1 i š ć a r i su u barskom srezu skoro jedini (94%),
u nikšićskom srezu čine blizu % svih šuma (71,6%) a u cetinjskom srezu
gotovo polovinu (49,7%). Mješoviti 1 i š ć a r i i četinari čine više
od polovine svih šuma u dariilovgradskom srezu (56,5%) a najveći dio
u kolašinskom (34,4%) i andrijevičkom srezu (32,4%). Hrast , ako
izuzmemo cetinjskil srez, gdje je nešto jače zastupljen (7,8%) ne čini od
ostalih vrsta drveća prosječno ni! 2,5% u ostalim srezovima. Bukv a
stojil mnogo bolje, iako je nema u nikšićskom srezu te ne uzimajući u
obzir barski i danilovgradski srez, gdje je nje vrlo malo; u ostalim srezovima
ona čini prosječno više od % svih ostalih vrsta drveća.


Iz raspodjele po vrsti uzgoja zaključuje se, da srednji
h šuma skoro il nema, da š i k a r e preovladuju u barskom srezu
(57,4%), a nisk e šume u cetinjskom (67,4%) i podgoričkom srezu
(55%), dok čine polovmu u nikšićskom srezu. Visok e šume više od
% u andrijevičkom srezu (76%) a u danilovgraskom (65,6%) j kolašinskom
srezu (64,6%) čine blizu % ostalih vrsti uzgoja, dok u šavničkom
srezu imaju prevagu (56,2%).


Naglašavamo ovdje, da tip uzgoja često ne mora biti i mjerilo starosti
ovih šuma, jer se stalnom pašom i kresanjem lisnika dobar dio ovih
šuma decenijama održava gotovo na istom stupnju razvića. Naročito se
starost ne bi smjela nikako cijeniti po visinskom razviću znatnog dijela
ovih šuma, specijalno u srezovima siromašnim šumom, odnosno gdje
preovladuju niske šume i šikare (barski, podgorieki i cetinjski), jer su
ovdje paša i kresanje lisnika jako rasprostranjeni i vrše se u velikom
obimu.


410
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 37     <-- 37 -->        PDF

a) Raspored šuma po vrsti vlasništva:


CjeloPlemenske,


Ukupna
kupna seoske i Pojedinih


površina Državne Crkvene


SRB Z površina bratstve-privatnika


šuma


sreza ničke


.
OJ
ha ha o/ ha ´o ha /n ha °/„ ha 0/ ´ 0/0


1 Andrijevički 127.500 48.623 38.1 3.859 7.9 39.030 80.0 5.734 12.1


2 (Barski 96.300 11.734 12.2 2.500 21.3 6.184 52.7 3.050 26.0


3 Danilo vgradski 59.500 9.211 15.6 7.683 83.6 1.528 16.5


4 Kolašinski 102.300 34.796 34.1 1.800 5.1 29.031 83 6 1.760 5.0 2.205 6.3


5 Nikšički 177.400 114.443 64.0 7.671 6.7 66.913 59.6 3.035 2.6 36.824 32.1


6 Podgorički 115.800 16.242 14.0 9 321 57.3 6.921 42.7


7 Cetinjski 103.400 15.335 14.8 144 0.9 8.078 52.8 650 4.2 6.463 42.1


8 Savnički 195.000 46.900 24.0 42.967 91.7 2.500 5.3 1.433 3.0


b) po starosti:


Ukupna


Preko


´o" površina 0-10 g. 41— 80 g. 81-100 g. 101— 120g


SREZ 120 g.


šuma


ha ha ! «/„ ha o/„ ha | »/, ha °/„ ha o/„


1 Andrijevički 48.623 15.517 31.9 19.106 39.3 4.700 97 9.300 191
2 Barski 11.734 8.084 69.0 3.650 31.0
3 Danilovgrađski 9.211 3.170 34.4 6.041 656
4 Kolašinski 34.796 7.350 21.0 17.120 49.2 3,076 9 0 7.250 20.8
5 Nikšićki 114.443 97 610 85 3 1.200 1 0 15.633 14.0
6 Podgorički 16.242 8.943 55.0 722 4.5 6.577 40.5
7 Cetinjski 15.335 9.535 62 2 2 000 13.0 1.500 9.8 1.500 9.8 800 5.2
8 Savnički 46.900 18.500 39.5 2.000 4.2 26.400 56.3


411
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 38     <-- 38 -->        PDF

c) po vrsti drveta:


Ukapna Mješoviti


Mješoviti


51 površina Četinari Hrast Bukva lišćari i
u


S R E Z lišćari


šuma četinari


´a


.


BS ha ba /o ha /o ha °/
//o ha % ha °/


/0


1 Anđriievićki 48.623 6.354 13.1 403 0.8 12.467 25.6 13682 28.1 15.717 32.4


2 Barski 11.734 45 0.4 461 3.8 215 1.8 11.013 94 0
3 Danilovgrađski 9.211 225 2.5 610 6.6 3.170 34.4 5.206 56.5


4 Kolašinski 34.796 4222 12.1 627 1.8 10.636 30.6 7.332 21.1 11.979 34.4
5 Nikšićki 114.443 3.900 3.4 82.000 71.6 28.543 25.0
6 Pođgorički 16.242 1.842 11.3 300 1.9 3.435 21.2 8.943 55.0 1.722 10.6
7 Cetinjski 15.335 10 0.1 1200 7.8 6.000 39.1 7.625 49.7 500 3.3
8 Šavnieki 46.900 22.400 48.0 7.300 15.5 4.000 8.5 13.200 28.0


d) po vrsti uzgoja:


1 Ukupna
©* S R E Z
površina
šuma
Visoke Srednje Niske Šika e
"a
OJ
.
ha ha i /„ ha I % ha /o ha 7n
1 Anđrijevički 48.623 37.071 76.0 8 982 18.0 2.570 6.0
2 Barski 11.734 260 2.2 4.848 40.4 6.626 57 4
3 Danilovgrađski 9.211 6.041 65.6 3.170 34.4
4 Kolašinski 34.796 22.500 64.6 11.325 82.6 971 2.8
5 Nikšićki 114.443 15.633 14.0 1.200 1.0 57.174 50.0 40.436 35.0
6 Pođgorički 16 242 7.299 45.0 8.943 55.0
7 Cetinjski 15.335 4800 31.3 200 1.3 10.335 67.4
8 Šavnieki 46.900 26.400 56.2 2.000 4.2 6.500 13.8 12.000 25.8


412
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Pouzdane podatke o površinama ovih šuma, njihovim drvnim masama
i drugim taksacionim elementima ne možemo dati! ne samo zato,
što ne postoji katastarski premjer nego i s toga, što su se ove šume
počele uređivati tek u najnovije vrijeme, kada su počele eksploatacije
većeg obima. Koristeći se poddacima do sada izrađenih privrednih planova
za 15 ovih šuma načinili smo tabelaran pregled šumskih područja,
koja se eksploatišu po dugoročnim ugovoriina (šume pod red, br. 5 il 6
pregleda već su iskorišćene a u onima pod red. br. 3, 9 i 10 nije još
otpočela eksploatacija). Drvne mase su uzete kako su predviđene privrednim
planovima, t. j . u dubećem stanju s korom (vidi pregled).


Iz tabelarnog pregleda vidi! se, da prosječna dubeća masa po jednom
hektaru za svih 15 šumskih kompleksa iznosi 342 m3, najmanja masa
po 1 hektaru je 138 m3 a najveća 610 m3. Površine prelimilnirane za prodaju
uz naznačenu intenzitet sječe daće presječno za sve šume masu od
229 m3 po 1 hektaru. Ova masa izgleda velika prema prosječnoj ukupnoj
masi po 1 hektaru, no to dolazi otuda, što su otsjeci u kojima nije predviđena
sječa za prodaju (domaće potrebe udioničara, stalno zaštitne
šume, čistine) mnogo slabiji! i u kvantitativnom il u kvalitativnom pogledu
od onih, u kojima će se vršiti sječe za prodaju po dugoročnim ugovorima.
Time se pravdaju činjenice, da će se u otsjecima predviđenima za
prodaju s naznačenim intenzitetom sječe dobiti veća drvna masa po 1
hektaru, no što iznosi ukupna prosječna masa po 1 hektaru cijele šume
(red. br. 3 i 12 pregleda). Što se tiče procenta korisnog (tehničkog) drveta
od mase koja će se dobiti prilikom eksploatacije, njegove prosječne veličine
za sve šume iz tabelarnog pregleda iznose: za jelu i smrču 61,2%,
za bor 68% i za bukvu i dr. lišćare 15%l


Ovaj smo pregled sastavili najviše radi toga, da se dobije pregledna
slika o količinama drveta u naznačenim šumama kao i o onim masama,
koje će se dobiti provođenjem eksploatacije. Neka ovaj pregled posluži
kao prosječna slika i svih drugih predmetnih šuma u ovom pogledu te
neka razbije tvrdnje, da u ovim šumama nema dovoljno drveta za
eksploataciju ili da ga ima neobično mnogo.


Pitanjem prodaja i preprodaja drveta iz ovih šuma zabavićemo se
u narednom članku.


RESUME.
L´auteur traite les diverses formes de possesion, en commun, des forets montenegrines.
Ses considerations ne portent que sur des problemes purement legislates.
Enfin Tauteur presente lee donnees statistiques sur ces forets.


413
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Tabelarni pregled šumskih područja


ć?
a


X:
´3


..


03


.


i


l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


Naziv šume,


srez


2


Šekularska gora,
Andrijevićki


Vraćevska gora,
Andrijevički


Košara,


Šavnički


Vojnik-Golija,
Šavnički


Tepačke šume,
Šavnički


Brajkovaeke šume (Luboder,
Mreava i Kavna gora),
Šavnički


Somina,


Nikšićki


Somina,


Nikšićki


Somina,


Nikšićki


Višnjića Do,
Nikšićki


Jelina Gora,
Šavnički


Ruđanačka Gora,
Šavnički


Poljske šume,
Kolašinski


Vaganička Gorar
Andrije vički


Zimnica,


Šavnički


Vlasnik šume


3


Pleme
Šekularsko


Selo
Novšići


Selo
Brljevo


Pivska sela


Sela Tepca, Podgora,
Ninkovića
(pleme tepačko)


Bratstva Kneževića,
Bojovića i Đakovića


Pleme
oputno-ruđinsko


Bratstvo


Klenčani


Sela Čarađska


Sela
Višnjića Do


Bratstvo Zukovića,
Bojovića i Bećkovića


Bratstvo
Kneževića


Pleme poljsko


Selo Velika


Bratstvo BojovićiMilutinovići


Ukupna
površina
šum.
zemljišta
u ha


i


3 738.69


497.95


1.198.19


4.539.56


1.067.90


528.61


320.70


691.23


1.012.74


1.772.68


604.40


658.86


7.627.61


612.49


611.64


Ukupna
dubeća
drvna
masa


3


u m


5


1,333.526


113.881


365.168
2,057.138
533.948


221.764


195.748


278.550


299.760


589.216


95.687


90.941
1,808.007
216.284


210.480


Prosječna
masa
po 1 ha


3


u m


6


357
228
304
453
500
419
610
403
296
333
158
138
237
353
344


Otsjeci predviđeni


Površinu
u ha


7


1.760.84


168.11


218.52


3.743.99


904.65


445.84


307.89


637.54


636.71


906.10


225.39


212.94


1.768.18


210.85


297.26


Ukupnu


drvnu


masu


3


u m


8


941.465


61.966


140.567


1.601.781


508.418


206.228


193.463


273.499


227.093


406.591


73.200


68.107


679.153


112.317


133.238


414
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 41     <-- 41 -->        PDF

koja se eksploatisu po dugoročnim ugovorima.


za prodaju - imaju 3


Masa u m koja će se dobiti ia cijeloj
Prosječan intenzitet površini preliminiranoj za prodaju
sječe u o/o
Od


Od mase
stabala Jela Bukva i


ukupne Bor Ukupno


iznad


i smrča dr. lišć.


mase


32 cm


9 10 11 12 13 14


44.82 — 364.441 16.710 40.840 421 965
— 47.50 27.139 436 475 28.050
— 6860 70.482 — 21.428 91.910
49.23 — 779.562 — 91.095 870.657
— 47.27 230.902 11.860 964 243.726
— 63.13 87.805 400 2.968 91.173
— 61.49 88.046 — 8.160 96 205
— 65.10 117.145 — 13.863 131.008
— 57.20 84.969 — 19.897 104.866
— 58.30 171205 — 22.681 193.886
— 46.38 28.196 3.654 1.044 32.984
— 57.30 32.776 — 32.776
— 54.40 176.221 91.000 70.498 337.719
— 71.00 57.203 541 4.130 61.874
— 56.10 22.736 46.380 — 69.116
Sa 1 ha
prosječno
će se
dobiti
masa
u .3


15


240
167
421
232
270
204
312
200
165
214
145
154
191
293
232


Dobivena masa


drveta
Jela


Bor


i smrča


16 17


64.30 50.70
83.11 80.00
62.20 —
67.60 —
67.50 60.00
70.00 50.00
61.34 —
58.75 —
67 54 —
61.00 —
52.40 70.00
53.30


59.00 75 00
68.50 60.00
51.60 68.30
daće


Bukva i
dr. lišć.


18


12.40


15.00


12.00


15.20


25.00


25.00


10.43
9 00
8.26
8.18


9.30

26.00


17.10

415