DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 47     <-- 47 -->        PDF

NAREDBA BANA HRVATSKE


o djelokrugu Odjela za šumarstvo
Clan 1.
Odjel za šumarstvo dijeli se ha šest odsjeka.


I. ODSJEK, GLAVNI
dijeli se na 5 pododsjeka.
A) Opći.
Ovamo spada rješavanje, nadzor i briga oko izvršavanja:
a) šumsko-redarstvenih propisa zakona o šumama, koji se odnose na:
1) zabranu krčenja i pustošenja šuma, te dužnost pošumljavanja


2) zaštitne šume
3) zaštitu šuma od vjetra, kukaca i zaraznih ´bolesti
4) pašu, žirenje, sušanj i lisnik
5) šumske požare;


b) šumsko-gospodarskih propisa zakona o šumama, koji se odnose na:
1) reguliranje uživanja, koje su opterećene služnostima (servitutima)
2) sječu šuma i izvažanje šumskih proizvoda po suhu i po vodi
3) uživanje suvata i planinskih pašnjaka;


c) propisa zakona o šumama o unapređenju šumarstva i kulture zemljišta obzi


rom na:
1) diobu šuma i šumskog zemljišta
2) osnivanje šumskih zadruga
3) arondaciju i komasaciju;


d) propisa zakona o šumama o upravi i čuvanju šuma koji se odnose na:


1) dužnost postavljanja stručne šumske uprave
2) postavljanje čuvara šuma;
e) propisa šumskog zakona o donošenju šumsko-otštetnog cjenika za naknadi


vanje šumske štete počinjene u šumama;
f) propisa o davanju dozvola za individualnu diobu po § 41 i 50 zakona o uređenju
zemljišnih zajednica od 25 travnja 1894;
g) propisa § 43 zakona o zemljišnim zajednicama, kad se radi o sumarna i šum.
gospodarstvu.
U ovaj pododsjek spadaju nadalje svi poslovi opće administracije, kao i oni koji
se ne mogu uvrstiti ni u jedan drugi odsjek a spadaju u nadležnost odjela za šumarstvo.
Ovamo spada vođenje urudžbenog zapisnika odjela za šumarstvo, kao i svi
pisarnički i arhivski poslovi.


B) Pravni.


Ovamo spada:
a) rješavanje, nadzor i briga oko izvršavanja:
1) kaznenih odredba zakona o šumama, zakona o lovu i zakona o bujicama
2) predradnja za disciplinski postupak
3) svih odredaba zakona o zemljišnim zajednicama od 25 travnja 1894 i zakona


o uređenju pl. qpcine turopoljske od 1 svibnja 1895 sa ostalim propisima izdanim na
osnovu ovih zakona, koje su pravne prirode, a odnose se na šume
45
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 48     <-- 48 -->        PDF

4) svih odredaba zakona o krajiškim imovnim općinama sa ostalim saveznim naputcima
i propisima, koji su pravne prirode;


b) poslovi iz svih odsjeka, gdje je neposredno u pitanju tumačenje zakona, pravnih
propisa i isprava;


c) ispitivanje i po potrebi sastavljanje nacrta za ugovore ili druge pravne isprave,
te vršenje daljnjih poslova oko njihovog pravnog izvođenja;


d) rukovanje sa poslovima davanja i vraćanja jamčevina;


e) sudjelovanje u poslovima, koji se odnose na služnosti (Servitute);


f) čuvanje i držanje u evidenciji isprava;


g) davanje mišljenja u svim pravnim pitanjima, koja se pojavljuju u nadležnosti
odjela za šumarstvo;
h) svi ostali poslovi, koji su pravne naravi.


C) Personalni.


Ovamo spadaju svi poslovi po odredbama zakona o činovnicima i uredbe o banovinskim
službenicima i ostalim zakonima i pravnim propisima, kojima se uređuju
službeni odnosi, prava i dužnosti službenika u šumarskoj službi u banovini Hrvatskoj
i donose rješenja o njihovom kretanju u službi.


D) Š u m s k o - p o 1 i t i č k i.


Ovamo spada:


a) rješavanje predmeta trgovine i industrije šumskih proizvoda, izdavanje odredaba
u svrhu promicanja interesa ove trgovine i industrije i dovođenja u sklad ovih
interesa sa principima racionalnog šumskog gospodarstva; izdavanje dozvola za podizanje
pilana; proučavanje i rješavanje socijalnih pitanja i zaštite šumskih radnika;
vođenje očevidnosti trgovine šumskim proizvodima i izrađenom drvnom materijalu,
te o kretanju njihovih cijena u tuzemstvu i inozemstvu; proučavanje predmeta carina
i saobraćajnih tarifa na kopnu i na vodi, u koliko se odnose na šumarstvo i trgovinu
šumskim proizvodima, kao i briga oko prevoza drveta za snabdijevanje domaćih šumom
oskudnih krajeva i općina; davanje mišljenja o cijenama u ugovorima i prodajnim
cjenicima;


b) statistika šuma i šumskog gospodarstva; prikupljanje, sređivanje i objelodanjivanje
statističkih podataka, izdavanje odredaba i uputstva podređenim nadleštvima
o organizaciji statističke službe;


c) promicanje šumarstva; proučavanje šumskog zakonodavstva; pripremanje nacrta
zakona, pravnih propisa i općih načelnih rješenja, kojima će se davati smjernice
u šumarskoj politici; šumska nastava, lugarske škole i tečajevi, ispiti, propaganda
šumarstva, šumarski i lovni muzeji, šumski pokusi; nadzor, rješavanje i briga o izvršavanju
odredaba § 66, 113—121 zakona o šumama.


E) Računsko-ekonomski.


Ovamo spada vršenje računarske i blagajničke službe, izdavanje odredaba i
rješenja iz toga djelokruga; nadziranje podređenih ustanova i sastavljanje prijedloga
banovinskog proračuna.


II. ODSJEK
ZA ŠUMSKO GOSPODARSTVO U BANOVINSKIM ŠUMAMA
dijeli se na dva pododsjeka.
A) Za glavne šumske prihode.
Ovamo spada: uprava i gospodarenje sa šumama, koje su u posjedu i vlasništvu
banovine Hrvatske; nadzor nad gospodarenjem i iskorišćivanjem redovitih i vanrednih


46
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 49     <-- 49 -->        PDF

prihoda, napose odobravanje drvosječnih i uzgojnih prijedloga u ovim šumama prema
načelima i smjernicama, koje ustanovljuje odsjek za tehničke poslove i u suradnji s tim
odsjekom; rukovanje s obrtnim kapitalom za režijsko iskorišćivanje banovinskih šuma;
vođenje evidencije o veličini šumskog rezervnog fonda.


B) Za nuzg redne šumske prihode.
Ovamo spada uprava i gospodarenje u banovinskim šumama, u koliko se odnosi
na nuzgredne šumske prihode: pašu, žirenje, lov, gljive, ljekovito ´bilje, kamen i t. d.


III. ODSJEK
ZA ŠUMSKO GOSPODARSTVO U NEBANOV1NSKIM ŠUMAMA
dijeli se na tri pododsjeka.


A) Za imovne općine.


Ovamo spada rješavanje, nadzor i briga oko izvršivanja:


a) odredaba svih zakona o krajiškim imovnim općinama sa ostalim naputcima i
propisima, koji su izdani na osnovu tih zakona, izuzev računarske poslove i predmete
koji su pravne prirode;


b) odredaba zakona o šumama u pogledu načina gospodarenja i opsega iskorišćivanja
redovitih i vanrednih prihoda, napose odobravanje drvosječnih i uzgojnih
prijedloga u ovim šumama prema načelima i smjernicama, koje ustanovljuje odsjek za
tehničke poslove i u saradnji sa tim odsjekom.


B) Za zemljišne zajednice i ostale šume pod osobitim javnim


nadzorom.


Ovamo spada rješavanje, nadzor i briga oko pravilnog izvršivanja:


a) odredaba zakona o šumama u pogledu načina gospodarenja i opsega iskorišćivanja
redovitih i vanrednih prihoda, napose odobravanje drvosječnih i uzgojnih
prijedloga u ovim šumama prema načelima i smjernicama, koje ustanovljuje odsjek za
tehničke poslove i u saradnji s tim odsjekom;


b) šumske uprave i gospodarenja u šumama ove kategorije vlasništva, odobravanje
prodaja drveta u njima, izdavanje poslovnih i tehničkih uputstava i službenih
stručnih naređenja;


c) svih odredaba zakona o zemljišnim zajednicama i zakona o plemenitoj općini
turopoljskoj sa ostalim saveznim zakonskim i pravnim propisima, izuzev računarske
poslove i predmete koje su pravne prirode;


d) odredaba zakona o općinama od 14 III 1933 čl. 92 i 93 u pogledu zabrane
raspolaganja osnovnom nepokretnom imovinom općine, u koliko se radi o šumama,
koje spadaju pod tu odredbu zakona.


C) Za privatne šume.


Ovamo spada:


a) rješavanje, nadzor i briga oko izvršavanja šumsko-gospodarskih odredaba
zakona o šumama, koje se odnose na gospodarenje u šumama privatnih lica i korporacija,
koje ne stoje pod naročitim javnim nadzorom; nadzor nad stručnom upravom
i šumskim gospodarenjem u ovim šumama;


b) odobravanje sječa redovitog godišnjeg i vanrednog prihoda u onim privatnim
šumama, koje su dužne gospodariti potrajno po osnovi ili programu gospodarenja prema
načelima i smjernicama, koje ustanovljuje odsjek za tehničke poslove i u suradnji sa
tim odsjekom; izdavanje službenih i stručnih naredaba i tehničkih poslovnih uputstava
za privatne šume.


47
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 50     <-- 50 -->        PDF

IV. ODSJEK
ŠUMSKO-TEHMCKI
dijeli se na dva pododsjeka.


A) Za uređivanje šuma.


Ovamo spada:


1) donošenje općenitih odredaba i uputa o izrađivanju i reviziji osnova gospodarenja,
programa i opisa šuma sa obračunom prihoda u svim šumama bez obzira na
kategoriju vlasništva, te odredaba o organizaciji poslova za sastav ovih uredajnih elaborata;
ustanovljivanje načela i smjernica, po kojima će se odobravati drvosječni i
uzgojni prijedlozi;


2) ispitivanje valjanosti svih uredajnih elaborata i predlaganje njihovo na odobrenje;
3) vrhovni nadzor, rješavanje i briga oko izvršivanja odredaba šumskog zakona


o dužnosti sastavljanja
uredajnih elaborata za sve šume;
4) vođenje evidencije o sastavljenim uređajnim elaboratima i o šumama, za koje
bi se imao još sastaviti uređajni elaborat;
5) proučavanje i rješavanje prijedloga podređenih šumarskih vlasti u predmetima
uređivanja šuma;
6) sastavljanje uputstava za procjenu šuma i šumskih zemljišta te ispitivanje
iprocjembenih elaborata u uređaj´ne svrhe;
7) proučavanje pitanja o opterećivanju šuma i šumskih zemljišta porezima i
javnim
daćama;
8) prikupljanje i obrađivanje podataka za sastav lokalnih prihodnih tabela.


B) Za građevinarstvo.


Ovamo spada:


1) vrhovni nadzor, rješavanje i briga o gradnji i održavanju građevnih objekata,,
koji postoje i koji su potrebni u šumskom gospodarstvu: sve vrsti zgrada, šumske
željeznice, ceste i putevi, splavišta, žicare, točila i pilane i t. d.;


2) sastavljanje ili ispitivanje građevinskih generalnih i detaljnih projekata, nacrta
i troškovnika; stavljanje prijedloga za odobravanje, davanje elaborata na izvedbu;


3) vrhovni nadzor nad izvođenjem gradnja i primanje dovršenih gradnja;


4) vrhovni nadzor prometa na šumskim otpremnim sredstvima;


5) vođenje evidencije o građevnim objektima;


6) davanje stručnog mišljenja i prijedloga u svim građevinsko-tehničkim predmetima,
koji se rješavaju i spadaju u djelokrug i nadležnost odjela za šumarstvo;
7) vođenje evidencije o prihodima i rashodima fondova za podizanje novih
zgrada i kupovanje gradilišta.


V. ODSJEK
ZA POŠUMLJAVANJE 1 UREĐIVANJE BUJICA
dijeli se na dva pododsjeka.


A) Za p o š u m 1 j a v a n j e.


Ovamo spada:


1) rješavanje, nadzor i briga oko izvršavanja odredaba zakona o šumama u pogledu
pošumljavanja krša, golijeti i živog pijeska i odredaba o sredstvima za pošumtjavanje,
te o prikupljanju i rukovanju sa prinosima u fond za pošumljavanje, podizanje
šumskih pojaseva u svrhu unapređenja seljačkog gospodarstva, a naročito za obranu:
ratarskih kultura od vjetrova i posolice;


48