DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 43     <-- 43 -->        PDF

UREDBE I NAREDBE


UREDBA KR. NAMJESNIŠTVA


o prenosu poslova šuma i rudnika sa države na banovinu Hrvatsku
Clan 1


Banovina Hrvatska naležna je na svom području, u smislu st. 1 čl. 2 Uredbe o
banovini Hrvatskoj, za poslove iz resora Ministarstva šuma i rudnika, u koliko oni
nisu zadržani za državu.


Clan 2


Ostaju u nadležnosti državnih vlasti rudarsko zakonodavstvo i državna rudarska
poduzeća. Pri davanju rudarskih koncesija1, koje intercsuju narodnu obranu, postupit će
banovina sporazumno s vojnom upravom. Ako ne bi došlo do sporazuma, odlučuje
Ministarski savjet.


Clan 3


Poslove Ministarstva šuma i rudnika kao Ministarstva snabdijevanja po Zakonu


o zemaljskoj obrani, Pravilniku za snabdijevanje mineralnim ugljeni u pripravnom,
mobilnom i ratnom stanju i ostalim zakonima, uredbama i pravilnicima po toj materiji
vrši na području banovine Hrvatske Banska vlast sa svim pravima i dužnostima Ministarstva
snabdijevanja, po planu opće državne mobilizacije utvrđenom od Savjeta zemaljske
obrane.
Clan 4


Ovlašćeni rudarski, rudarsko-mjerački, topionički, i šumarski inžinjeri s ovlašćenjem
dobivenim po postojećim propisima bilo od Banske Vlasti banovine Hrvatske
bilo od Ministarstva šuma i rudnika mogu obavljati praksu na cijeloj teritoriji države.


Član 5


Svi poslovi Ministarstva šuma i rudnika iz nadležnosti Banske uprave Savske
i Primorske banovine; dalje Dunavske banovine za srezove šidski i iločki; Drinske
banovine za srezove brčanski, travnički i fojnički; Zetske banovine za srez dubrovački
i Vrbaske banovine za srezove gradačački i derventski prenose se u nadležnost banovine
Hrvatske.


Clan 6


Svi poslovi Direkcije šuma na Sušaku, u Zagrebu, Vinkovcima i Mostaru sa
šumskim upravama i državnim šumskim manipulacijama, u koliko se njihove šume i
šumska zemljišta nalaze na teritoriji banovine Hrvatske, prenose se u nadležnost te
banovine.


Šumska uprava Rujevac s onom njenom teritorijem kao i dijelovi šumskih uprava
Glina i Kostajnica, koji se nalaze izvan teritorije banovine Hrvatske izuzimaju se iz
nadležnosti Direkcije šuma u Zagrebu i pripajaju se Direkciji šuma Banja Luka.


Državna šumska manipulacija u Bosanskom Novom izdvaja se iz nadležnosti
Direkcije šuma u Zagrebu i pripaja Direkciji šuma Banja Luka. Dijelovi Šumske uprave
Jamenske u Moroviću, koji se nalaze van teritorije banovine Hrvatske, odvajaju se
od pomenute šumske uprave i pripajaju šumskoj upravi u Bačkoj Palanci.


Šumske uprave: Bileće, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Trebinje i Nikšić, u koliko
se njihove teritorije nalaze izvan banovine Hrvatske, izuzimaju se od Direkcije šuma
u Mostaru i pripajaju Direkciji šuma u Sarajevu.


41
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Šumske uprave: Brčko, Derventa i dio šumske uprave Oračanica, koji teritorijalno
pripada banovini Hrvatskoj, izuzimaju se iz nadležnosti Direkcije šuma Tuzla i
prenose u nadležnost banovine Hrvatske.


Dijelovi šumskih uprava Šipovo i Turbe, u koliko se nalaze na teritoriji banovine
Hrvatske, izuzimaju se od istih uprava i prenose u nadležnost banovine Hrvatske.
Dio teritorije šumske uprave u srezu iajačkom pripaja se šumskoj upravi Jajce, a dio
teritorije te uprave u srezu kotorvaroškom pripaja se šumskoj upravi Kotor Varoš.


Šumske uprave: Busovača, Vitez, Fojnica, Bugojno i Travnik, u koliko se njihove
teritorije nalaze na teritoriji banovine Hrvatske, izuzimaju se iz nadležnosti
Direkcije šuma u Sarajevu i prenose u nadležnost banovine Hrvatske.


Član 7


Iz dosadanje nadležnosti Rudarskog glavarstva u Zagrebu izdvajaju se srezovi:
sremskomitrovački, rumski, iriški, sreinskokarlovački, staropazovski i zemunski i stavljaju
u nadležnost Rudarskog glavarstva u Beogradu, a srezovi dvorski i bokokotorski
stavljaju se u nadležnost Rudarskog glavarstva u Sarajevu.


Iz nadležnosti Rudarskog glavarstva u Sarajevu izdvajaju se srezovi: livanjski,
tomislavgradski, Ijubuški, stolački, mostarski, konjički, fojnički, prozorski, bugojanski,
travnički, brčanski, gradačački i derventski i stavljaju se u nadležnost Banske Vlasti
banovine Hrvatske.


Clan 8


Centralni fond bratinskih blagajni i Fond za zbrinjavanje nezaposlenih rudarskih
i topioničkih radnika i službenika odijelit će se za teritoriju banovine Hrvatske. Nadležnost
Ministra šuma i rudnika za ove fondove u banovini Hrvatskoj prenosi se na
Bana banovine Hrvatske.


Upravni odbori ovih fondova izvršit će podjelu imovine.


Ubiranje rudarskih socijalnih doprinosa vršit će i dalje carinarnice i ubrane
doprinose dostavljat će Državnoj hipotekarnoj banci u Beogradu za Centralni fond
bratinskih blagajni u Beogradu, a Banovinskoj štedionici u Zagrebu za Centralni fond
bratinskih blagajni banovine Hrvatske i to prema mjestu isporuke uvezenog antracita,
kamenog uglja i koksa.


Član 9


Šumski prihodi i rudarske pristojbe na teritoriji banovine Hrvatske ubirat će se
i dalje po postojećim propisima; rashodi za 1939/40 budžetsku godinu vršit će se u
granicama prenijetih kredita državnog budžeta za 1939/40 godinu. Evetunalni višak
prihoda i pristojbi knjižit će se u korist računa Minsitarstva finansija.


Član 10


Podjela fonda za pošumljavanje, Središnjeg lovačkog fonda, Šumskog rezervnog
fonda, Fonda za podizanje novih zgrada šumskih uprava i lugarnica, Fonda za kupovinu
gradilišta ili zgrada ili zidanje zgrada i Fonda za likvidaciju uzurpacija u ranijoj Bosni
i Hercegovini po Uredbi M. s. tor. 472/1936 riješit će se uredbom na osnovu čl. 3 stav 3
Uredbe o banovini Hrvatskoj.


Prihodima navedenih fondova naplaćenim na teritoriji banovine Hrvatske poslije30
rujna 1939 godine raspolaže Ban po postojećim propisima.


42
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Banske uprave Dunavske, Drinske, Vrbaske i Zetske banovine predat će banovini
Hrvatskoj onaj dio odobrenih kredita za budžetsku 1939/40 godinu iz gore pomenutih
fondova za koji su i u koliko su preliminarima predviđeni radovi za srezove imenovane
u članu 1 Uredbe o banovini Hrvatskoj.


To isto vrijedi i za kredite otvorene iz naprijed spomenutih fondova direkcijama
šuma.
Na isti način postupit će i banovina Hrvatska za direkcije šuma koje su ostale
van banovine Hrvatske.
Član 11


Ovlašćenje dato Ministru šuma i rudnika u § 101 toć. 1 Finansijskog zakona za
1939/40 godinu u pogledu gotovine i prihoda Depozita Ličke imovne općine prenose se
na Bana banovine Hrvatske.


Gotovina ovog Depozita predat će se banovini Hrvatskoj.


Član 12


Za likvidaciju finansijsko-računskih odnosa između Specijalnog računovodstva i
blagajne Ministarstva šuma i rudnika i Direkcije šuma, šumskih uprava, šumarskih
otsjcka pri banovinama i rudarskih glavarstava, koji su ušli u sastav banovine Hrvatske
ima se postupiti po slijedećim načelima:


I) U pogledu rashoda i prihoda po državnom budžetu za 1939/40 godinu
1) Za naplaćene prihode i izvršene rashode po otvorenim i utrošenim kreditima
do 30 rujna 1939 godine imaju se sastaviti obračuni i likvidirati preko međusobnih
tekućih računa.
2) Po definitivno izvršenoj likvidaciji obračuna ima se ustanoviti saglasno stanje
tekućih računa uzimajući u obzir i sume gotovine koja je poslata Direkcijama šuma do
dana stupanja na snagu ove Uredbe.


3) Sa danom 30 rujna 1939 godine ima se utvrditi:


a) stanje potraživanja Direkcija šuma po svima odnosima iz kojih rezultiraju
prihodi za državni budžet;
b) stanje obaveza iz ranijih godina, koje se prenose na banovinu Hrvatsku radi
isplate i likvidacije.
Isplate obaveza iz ranijih godina izvršit će banovina na teret utvrđenih potraživanja
pod toč. a) i iz prihoda od šuma.
4) Saldo potraživanja utvrđeno po međusobnom tekućem računu između Direkcija
šuma i Specijalnog računovodstva i blagajne Ministarstva šuma i rudnika prenijet će
se na teret tekućeg računa Ministarstva finansija, koje će za toliku sumu zadužiti
banovinu Hrvatsku.
5) Obračune prihoda i rashoda, koji su nastali poslije 30 rujna tek. god. banovina
će likvidirati neposredno s Ministarstvom finansija.


II) U pogledu prihoda fondova za 1939/40 godinu
´ Obračun i likvidacija prihoda fondova navedenih u čl. 10 stav 1 ove Uredbe
izvršit će se po načelima predviđenim u toč. 1 pod I ovoga člana.


III) U pogledu rashoda fonda za 1939/40 godinu
Obračuni za sve izvršene dotacije do zaključno 30 rujna tek. god. po svima
fondovima imaju se podnijeti na likvidaciju Specijalnom računovodstvu i blagajni Ministarstva
šuma i rudnika.


43
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 46     <-- 46 -->        PDF

IV) U pogledu režijskog poslovanja


1) Godišnji računi režijskog poslovanja za 1938/39 godinu, koja je završena
30 lipnja tek. god. imaju se u najkraćem roku sastaviti i podnijeti preko Odjeljenja
za upravu državnih šuma na odobrenje Ministru šuma i rudnika, a zatim ishoditi razrješnicu
od Glavne kontrole za odgovorne naredbodavce i računopolagače.


2) Aktiva režijskog poslovanja po završnim računima za 1938/39 god. predstavlja
potraživanje po državnom budžetu, te se pri popisu potraživanja po državnom budžetu
ima uzeti režijsko poslovanje kao dužnik sa stanjem pokazanim u završnim računima.


3) Za režijsko poslovanje Šumskih uprava, koje su izdvojene od Direkcija šuma
koje se nalaze izvan teritorije banovine Hrvatske i pripojene direkcijama šuma na
teritoriji banovine Hrvatske, ima se uzeti za likvidaciju stanje na dan 1 prosinca 1939
godine s tim, da se cjelokupna aktiva prenijeta na banovinu Hrvatsku stavi na teret
tekućeg računa Specijalnog računovodstva i blagajne Ministarstva šuma i rudnika,
koje će s istim iznosom zadužiti tekući račun Ministarstva finansija.


4) Primo-predaja inventara i građevinskih objekata izdvojenih šumskih uprava
izvršit će se komisijski. Članove ovih komisija odredit će Ministar šuma i rudnika i
Ban. Komisijski zapisnici služit će kao dokumenat oduženja po inventarima Direkcija
šuma iz kojih su inventarski predmeti i objekti sa šumskim upravama izdvojeni.


Član 13


Nadležnost Ministarstva šuma i rudnika po ugovorima o iskorišćavanju državnih
šuma, o prodajama, zakupima i ostalim pravnim poslovima kao i rješavanje svih ugovornih
odnosa između države i trećih lica, u koliko se tiče poslova šumarstva, prenose
se na banovinu Hrvatsku, u koliko se ovi poslovi odnose na teritoriju spomenute
banovine.


Član 14


Sva neriješena akta po prenijetim poslovima koja se odnose na teritoriju banovine
Hrvatske, predat će se Banskoj Vlasti.


Neriješene žalbe na rješenja Direkcija šuma, Banskih uprava, Direkcija šuma
imovnih općina, privremenih državnih uprava ekspropriiranih šuma kao i rudarskih
glavarstava ustupit će se Banskoj Vlasti na konačno rješenje.


Protiv rješenja Ministra šuma i rudnika donijetih do dana stupanja na snagu ove
Uredbe ima mjesta tužbi Državnom savjetu.


Član 15


Ministar pravde odredit će nadležnost rudarsko-knjižnih sudova saobrazno teritorijalnoj
nadležnosti rudarskih glavarstava za teritoriju banovine Hrvatske u sporazumu
s Banom banovine Hrvatske, a za ostali dio državne teritorije s Ministrom šuma
i rudnika.


Član 16


Ministarstvo šuma i rudnika prikuplja potrebne statističke i druge podatke sa
cijele teritorije države. U banovini Hrvatskoj ovo se vrši preko Banske Vlasti.


Član 17


Ova Uredba stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenim novinama«.


44