DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 41     <-- 41 -->        PDF

NASTAVA I ISPITI


DRŽAVNI STRUČNI ISPIT ČINOVNIČKIH PRIPRAVNIKA ŠUMARSKE STRUKE
SA FAKULTETSKOM SPREMOM.


Komisija Ministarstva šuma za polaganje drž. stručnog ispita činov. pripravnika
šumarske struke sa fakultetskom spremom javlja, da su završeni ispiti kandidata prijavljenih
za novembarski rok ove godine. Za polaganje ispita bilo se prijavilo 33 kandidata.
Nije pripušten polaganju ispita Sušec inž. Stefan (ibroj prijave 6085/39), jer
nije izradio tezu. Molbe 11 kandidata, koji služe na teritoriji banovine Hrvatske, sa
svima dokumentima i prilozima ustupljene su Banskoj vlasti banovine Hrvatske u
Zagrebu.


Od 21 kandidata, koji su preostali i; koji su trebali polagati ispit u Beogradu,
odustala su od ispita zbog bolesti dvojica: Patronović inž. Luka (broj prijave 5958/39)
i Šuškovič inž. Viktor (broj prijave 6602/39). Na ispit je došlo 19 kandidata, od kojih
je 9 pripušteno polaganju ispita na osnovu § 14 Zakona o činovnicima, a 10 kandidata
na osnovu § 132 Zakona o šumama.


Ispiti su polagani pred Ispitnom komisijom, koja je obrazovana rešenjem Gospodina
Ministra šuma i rudnika br. 269 od 13 januara 1939 godine i br. 8599 od 9 novembra
1939 god. Članovi Ispitne komisije bili su: pretsednik g. inž. 2ivan Simunovie,
inspektor; članovi ispitivači: g. g. inž. Ante Ružić, inž. Aleksandar Bogičević, inž. Dr.
Dragoljub Petrović i inž. Đuro Kangrga viši savetnici i delovođa inž. g. Teodor Španović
savetnik Min. šuma i rudnika.


Ispitivači su bili po grupama: 1 grupa — g. Bogičević; 2 grupa — g. Dr. Petrović;
3 grupa — g. Kangrga; 4 grupa — g. Ružić.
Pismeni ispiti održani su na Tehničkom fakultetu Beogradskog univerziteta 17 i
18 novembra. Pismeni zadaci su bili:


1 grupa:


»Štete od insekata u šumama.


Opisati: mere predostrožnosti, da ne dođe do navale insekata u većem obimu,
načine i sredstva odbrane napadnutih sastojina, postupak sa oštećenim sastojinama.«
2 grupa:
»1) Premerena je jedna pokusna površina jelove šume veličine 2,45 ha. Tim
premerom je nađeno sledeće stanje:


iebljina u prsnoj visini broj drveta debljina u prsnoj ni broj drveta
10 cm 13 36 cm 60
12 cm 6 38
cm 70
14 cm 20 40 cm 65
16 cm 9 : 42 cm 50
18 cm 25 44 cm 42
20 cm 25 46 cm 40
22 cm 18 48 cm 22
24 cm 30 50 cm 15
26 cm 34 52 cm 100
28 cm 40 54 cm 8
30 cm 46 56 cm 4
32 cm 50 58 cm 5
34 cm 25 60 cm 3


Iznaći drvnu masu deblovine sa korom na ovoj pokusnoj površini, kao i na 1 ha
la ove načine: -"-".´


39
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 42     <-- 42 -->        PDF

a) pomoću srednjeg stabla za ćelu ovu pokusnu površinu;


to) pomoću debljinskih razreda obrazujući ih ovako: I za debljine do 20 cm,
II od 22 do 30 cm, III od 32 do 40 cm, IV od 42 do 50 cm i V od 52 do 60 cm.
v) pomoću tablica drvnih masa u dubećem.
Kod prvog načina drvna masa srednjeg stabla ne srne se (izračunati) uzeti iz


tablica, nego je odrediti šarm Visinu sam oceniti.
Kod drugog načina isto.
Kod trećeg načina isto, počevši sa 8 m za 10 cm debljine, a završavajući sa
35 im kod debljine 60 cm.


2) U nekoj udolici nalazi se bara oblika koji odredi kandidat, ali je obim svakako
nepravilna kriva duž. Nacrtati plan te bare, kada se pri ruci ima merna traka
i vizirne motke i najobičnija busolica za orijentisanje. Opisati način rada u svim
detaljima.«


3 grupa:
»Na priloženom situacionom planu u razmeri 1:2000 predočen je deo terena na
kome treba izvršiti trasiranje puta. Konfiguracija terena istaknuta je na planu ucrtanim
izohipsama koje su u međusobnom visinskom razmaku 2 metra.
U podnožju brežuljka sa kotom 539 m nalazi se lovačka kuća, od koje treba
da se omogući prilaz do vrha toga brežuljka; U tu svrhu predviđa se izgradnja puta
sa širinom 1 = 4 m, maksimalnim usponom i = 5% i minimalnim radiusom krivine
r = 20m. Na osnovu prednjih podataka treba izvršiti sledeće tehničke predračune i to:
1) Obeležiti trasu na priloženom slojničkom planu od tačke A do tačke B.
2) Označiti provodnicu (O-liniju), osovinu trase i sve elemente krivina.
3) ´Nacrtati podužni profil te trase, u razmeri: za dužine 1:1000 a za visine 1:100
i odrediti njenu niveletu.
4) Za prvih sto metara dužine trase nacrtati poprečne profile u razmeri 1:100,
izračunati površine tih profila i odrediti kubaturu zemljanih radova (otkopa i nasipa)
za taj deo trase.«


4 grupa:
»Komunalne šume u našem šumarskom zakonodavstvu.«
Usmeni ispiti su obavljeni u Ministarstvu šuma i rudnika u dane 20 do 23 novembra.
Terenski ispiti održani su 24 novembra u šumi Lipovici kod Beograda. Po
završenim terenskim ispitima, Komisija je 24 novembra većala o uspehu ispita, te je
donela konačne odluke za pojedine kandidate kako sledi:
Ispit je položilo svih 19 kandidata i to:


a) sa vrlo dobrim uspehom:


1) Topalović inž. Milan;


b) sa dobrim uspehom:


1) Vujić inž. Pavle, 2) Isajev inž. Ivan, 3) Stojaković inž. Ljubomir, 4) Možina
inž. Ivan, 5) Ristić inž. Živojin, 6) Vraničar inž. Martin, 7) Tošović inž. Borivoje,
8) Zarubica inž. Obrad, 9) Jošt inž. Josip;


v) sa dovoljnim uspehom:
1) Rženjak inž. Viktor, 2) Gizdavić inž. Milan, 3) Vrhovak inž. Vinko, 4) Kostić
inž. Metodije, 5) čirković inž. Stevan, 6) Selmanović inž. Ahmed, 7) Čikarić inž. Zivan,
8) Radić inž. Stevan, 9) Predić inž. Radoje.
Uspeh ispita održanih u novembarskom roku bio je bolji od uspeha ispita u
majskom roku ove godine. Ispitna komisija primećuje, da nadleštva i ustanove, kod
kojih kandidati služe, ne posvećuju dovoljno pažnje praktičnoj izobrazbi kandidata.


40