DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Marko vić ing. Dragoljub, čin. pripravnik 8 pol. grupe kod sreskog načelstva
u Zenici k sreskom načelstvu u Biogradu n/M.


Postavljeni su:


T e o f i 1 o v i ć inž. M i o d r a g, šum. pristav 8 grupe kod Šumske uprave u
Golupcu.


Unapređeni su:


Z a č i r a n i . Luka, za tehnič. inspektora 5 grupe kod Šumarskog odsjeka Kr.
banske uprave na Cetinju.
M i 1 j u š inž. Nikola , za direktora šuma 3 pol. grupe 2 stepena kod Direkcije
šuma u Banjaluci.


Umirovljeni su:


Urba s inž. Janko , viši šumarski savjetnik 4 grupe kod Banske uprave
Dravske banovine u Ljubljani;
Milan o vi ć Blažo , tehnički inspektor 5 grupe kod šum. odsjeka Kr. Banske
uprave na Cetinju;
B u r ii i k Rafael , ipodšumar I kl. 7 grupe kod sreskog načelstva u Litiji.


KNJIŽEVNOST


DR. STJ. HORVATIĆ: PREGLED VEGETACIJE OTOKA RABA SA GLEDIŠTA
BILJNE SOCIOLOGIJE. Zagreb 1939.


Izd. Jug. akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu: Prirodoslovna istraživanja,
sv. 22; str. 96.


U ovoj studiji prikazani su rezultati autorovih istraživanja vegetacije otoka
Raba. God. 1927 prikazao je autor floru i vegetaciju otoka Plavnika (Acta Bot. inst.,
Zagreb), a 1934 floru i vegetaciju otoka Paga (Prirod, istraž. Jug. akad., Zagreb, sv. 19).
Posljednjih godina istražuje u istome pogledu otok Krk. Kad to bude završeno, imat
ćemo obrađeno s fitosooiološkog gledišta gotovo sve otočje Hrvatskog Primorja.


Istraživanja vegetacije otoka Raba i Paga zaslužuju naročit interes. Njima je.
autor pokazao, da je na Pagu vrlo dobro, a na Rabu slabo razvijena vegetacija vlažnih
livada, košanica, te halofina vegetacija niskih poplavnih obala. Na Rabu je razmjerno
dobro, a na Pagu slabo sačuvana prvobitna šumska vegetacija crnike (Quercus ilex).


Studija je razdijeljena na dva dijela. U prvome dijelu prikazane su s biljnosociološkog
gledišta vegetacijske jedinice. U drugom dijelu ukratko je opisana cjelokupna
vegetacija pojedinih predjela otoka Raba, te provedena u tome pogledu kratka
usporedba s otokom Pagom.


Glavne vegetacijske jedinice otoka Raba razdijelio je autor i opisao u 20 asocijacija
i S´ubasocijacija, koje pripadaju u 16 sveza i 12 redova. Nas ovdje specijalno
interesuje prikaz šuma, jer je na otoku Rabu šumska vegetacija razmjerno dosta rasprostranjena,
a osim toga ona je obzirom na floristički sastav vrlo dobro razvijena.


Prema autoru cjelokupna današnj a vegetacija šuma i šikara (makija) na
otoku Rabu pripada isključivo svezi Quer´ c io n i Lie i 3 (Br.nBl. 1936) iz reda
Q u e r c e t a 1 i a i 1 i c i s (Br.-Bl. 1936).


Autor je ustanovio da zadruga hrasta crnike na otoku Rabu pokazuje najbližu
srodnost s asocijacijom, koju je Braun-BIanque t utvrdio u Zapadnom Medi


715
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 46     <-- 46 -->        PDF

teranu i opisao pod imenom Ouercetum ilicis galloprovincialis. Na
Rabu je, međutim, razvijena posebn a varijanta ove asocijacije, zapravo samo stalna
sub asocijacija, koju autor zove po jednoj od njenih najglavnijih diferencijalnih
vrsta Ouercetum ilicis galloprovincialis if r a . i n e t o s u m
orni.


Floristički sastav zadruge crnikove šume na Rabu prikazan je na 8 snimaka.
Odatle je autor našao da od općenito karakterističkih vrsta spomenute asocijacije
ondje rastu: Ouercus ilex, Ruscus aculeatus, Phillyrea latifolia, Arbutus unedo, Viburnum
tinus, Rosa sempervirens i Lonicera implexa. Od vrsta koje su u asocijaciji
samo lokalno svojstvene rastu na Rabu: Cyclamen repandum, Asplenium adiantum
nigrum ssp. onopteris, Carex distachya, Luzula Forsten i Epipactis microphylla, od
kojih su potonje tri vrlo rijetke.


Od svojstvenih vrsta sveze Quereion ilicis imaju u šumi crnike na Rabu razmjerno
najveću važnost upravo one koje su najčešće i najstalnije i u asocijaciji Quercetum
ilicis galloprovincialis u Zap. Mediteranu. Od svojstvenih vrsta sveze Quercion
ilicis rastu na Rabu: Asparagus acutifolius, Smilax aspera, Clematis flammula, Pistacia
terebinthus i Lonicera etrusca, a od karakterističnih elemenata reda Qucreetalia ilicis:
Rubia peregrina, Pistacia lentiscus i Rhamnus alatermus.


Obzirom na to zadrugu crnikove šume na Rabu autor uvrštava pod asocijaciju
Ouercetum ilicis galloprovincialis. Šuma crnike čini ondje posebnu subasocijaciju, koja
se od spomenute asocijacije razlikuje manjim brojem vrsta. U toj, naime, subasocijaciji
nije nazočno više vrsta asocijacije, sveze (Rhamnus infeetoria) i reda (Quercus
coceifera, Phillyrea angustifolia, Jasminum fruticans, Daphne gnidium), te pratilica
(Buxus sempervirens, Coronilla emerus i dr.). To se ima pripisati činjenici, što se
zadruga Ouercetum ilicis galloprovincialis nalazi ovdje na krajnjoj sjevernoj granici
svoga cjelokupnog areala. Međutim, u šumi crnike na Rabu rastu neke vrste kojih
nema, ili su male stalnosti u Zap. Mediteranu, kao: Erica arborea, Tamus communis,
Fraxinus ornus, Coronilla emeroides, Paliurus spina-Christi i dr. Ove vrste upućuju
na mezofilniji karakter zadruge crnike na Rabu prema zadruzi iste vrste u Zap.
Mediteranu.


Subasocijacija Ouercetum ilicis galloprovincialis fraxinetosum orni živi na Rabu
u nešto drugačiji m klimatskim i edafskim prilikama nego asocijacija Quercetum
ilicis galloprovincialis. Potonja se nalazi u području pravog Mediterana, gdje je srednja
godišnja temperatura oko 15° C, a prosječna količina godišnjih oborina 500—
1900 mm. Kvarnerska šuma crnike .živi zapravo u semihumidno j klimi; tu je
srednja godišnja temperatura ca 15° C, a oborine su znatno veće. Prema Prof. G r ačanin
u na Rabu su za period od 1926—1932 god. iznosile oborine prosječno 1133 mm.
Obzirom na to Rab se prema Zap. Mediteranu odlikuje većom humidnošću.
Osim toga asocijacija u Zap. Mediteranu vezana je na pravu crljenicu, a zadruga
crnikove šume na Rabu raste na smeđoj zemlji.


Prema autorovim opažanjima do razvitk a zadruge Quercetum ilicis galloprovincialis
fraxinetosum orni, koja na Rabu čini v e g e t a c i j s k i klimaks, vodi
na kvarnerskim otocima viš e serija progresivni h sukcesija. Tako, na pr., na
izrazito kamenoj vapnenjačkoj podlozi izvan direktnog upliva morske vode dolazi do
razvitka vegetaeijskog klimaksa putom ove progresije: Stadij Salvia officinalis—Cytisus
spinescens —> (Brometo-Chrysopogonetum grylli) -> stadij Juniperus phoenieea—


J.
oxycedrus -> Quercetum ilicis galloprovincialis fraxinetosum orni.
Na Rabu vrlo često se vide d e g r a d a c i j sk i stadiji tipične zadruge
crnikove šume. Njena degradacija nastaje djelovanjem antropo-zooičkih faktora (neracionalna
sječa i paša). Takve stadije opisao je 1915 g. Morto n pod imenom
»Macchie« i »Garrigue«. Makij e su zimzelene šikare nastale nakon sječe crnikovih


716