DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 39     <-- 39 -->        PDF

vaoci! često ista lica) ne mogu i dalje postojati u sadanjoj vlasničkoj
formi. Sadanja vlasnička, upravna i gospodarska distrakcija ima da
prestane;


2) nastaviti agrarnu reformu za šume, gdje je to neophodno potrebno,
ali na drugim političkim, ekonomskim il odštetnim principima;
3) regulisati pitanje servituta u državnim šumama pripojenih bosanskih
kotareva u vezi sa unutrašnjom kolonizacijom;


4) likvidirati pitanje ličke imovne općine;


5) likvidirati serviitutna prava nekih gradova;


B) u pogledu šumsko-policijskom, gospodarskom i upravnom:
1) noveliratii odredbe zakona o krčenju šuma;
2) reorganizovati sadanji sistem pošumljavanja krševa i golijeti;
3) izlučiti zaštitne šume (u prvom redu na kršu);
4) urediti pašu stoke, osobito koza, odrediti šume za list i brst;
5) pristupiti provedbi ekonomske organizacije komunalnoga šumarstva;
6) urediti pitanje diobe šume odnosno daljnjega atomiziranja i parceliranja
šuma uopće;
7) temeljito reformisati šumsku upravu, izvršiti racionalniju podjelu
ličnoga rada u administraciji, ekonomiji i tehnici, zatim vršit selekciju
stručnjaka, popunjavati prazna mjesta konkurzom;
8) reorganizovati stručnu šumarsku službu u nedržavnim šumama;


9) organizovati čuvanje nedržavnih šuma;


10) organizirati! propagandu šumarstva.


Da bi se moglo uspješno da vrši naprijed rečeno i da se s vremenom
konsoliduju i stabilizuju odnosi u šumarstvu i šumarskoj privredi,
potrebno je ilstovremeno sa naprijed rečenim da se postepeno uklanjaju
i svi uzroci sadanjim poteškoćama u normalnom izgrađivanju šumarstva.
Tako između ostaloga:


1) da se izgrađuje pravilnija pravna svijest naroda o šumi;


2) da se uredi odnos polja prema šumi;


3) da se rajonira banovina s obzirom na sadanju i buduću rasprostranjenost
šuma;
4) da se šume oslobode utjecaja dnevne politike;
5) da se prestane misliti i govoriti, da smo bogati šumama;
6) da šumarski stručnjaci napuste dosadanju osamljenost u svojem


stručnom djelovanju i da traže i budu u najtjesnijem dodiru sa poljoprivrednicima
i ostalim srodnim strukama.


Zasebno i pobliže izrađujem šumsko-politički program, koji ću
uskoro iznijeti pred stručnu šumarsku javnost i zamoliti svestranu kritiku,
kako bi! se našim vodećim šumarskim krugovima olakšao rad.


Prije svega treba organizovati odjel za šumarstvo, u kojem treba
da postoje 4 odsjeka (opći, gospodarski, tehnički il. finansijski) sa potrebnim
brojem pododsjeka. Opći odsjek treba da je veza sa predstojnikom
odjela. Van svake je sumnje, da će na posao biti pozvani naši prvi
i najiskusniji stručnjaci, kako bi sa predstojnikom odjela ponijeli ogroman
teret, koji ih čeka. Križevci, pa Zagreb bili! su ranije atkracija za šumare
Balkana. Šumarstvo Hrvatske ima svoju, il ako mladu, tradiciju il ono je
bilo na putu da se broji u naprednu granu narodne privrede. Treba u
tomu pravcu nastaviti! i postepeno uklanjati ratne i poratne poremećaje.


709