DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 8     <-- 8 -->        PDF

dem može najuspješnije da iskoristi svoju radnu
sna g u. Svaki daljnji član snizuje efekt rada pojedinih članova svoje
partije. Tek iznimno, kada se izrađuju stabla deblja od 1 metra promjera
na panju, može da se formira partija od tri čovjeka. Jedan sam
čovjek može da se upotrijebi samo kod čišćenja mladih sastojina, t. i.
kod sječe tankih stabala. Rad partije sastavljene od većeg broja ljudi
manje je uspješan iz razloga, što se gubi mnogo na nepotrebnim čekanjima,
što se više trčkara i što je pojedini član partije upućen na jedan
jednolični posao, pa se brzo umori. Osim toga u partijama od više članova
jedan se oslanja na drugoga i nijedan neće da bude za posao odgovoran.
Konačno se pokazalo, da male partije od dva čovjeka više zarađuju
od velikih. Bilo je slučajeva, gdje su članovi male partije dvostruko
zaradili nego prije, kada su bili članovi velikih partija. Pokazalo
se, da su i nesreće prigodom rušenja stabala češće kod partija sa većim
brojem članova, jer je veća nepažnja. Partija od dva člana mnogo je
opreznija. Iz svih tih razloga potrebno je utjecati na šumsko radništvo,
da kod rušenja i izrade stabala obrazuje partije od dva člana.


Ad 2) Tako sastavljena radnička partija mora biti za rad valjano
opremljena, jer za uspjeh šumskog rada nije odlučna samo vještina radnika,
već i njihova oprema t. j. vrst i kvaliteta oruđa, s kojim se posao
izvodi. Vrst potrebnog oruđa zavisi o vrsti drveta i sortimentu, koji se
izrađuje. Kod najvažnijeg oruđa šumskog radnika — pile — ustanovljeno
je na temelju mnogobrojnih pokusa, da je najbolja t. zv. »amerikanka«
(liobefzahnsäge) t. j . pila, koja ima uz trokutaste zupce za rezanje još i
M-zupce za struganje drva. U Njemačkoj proizvodi pile sa takovim zupcima
tvrtka Dominicus. Djelatnost ovakove pile je za 45% veća nego
djelatnost najbolje pile sa trokutastim zupcima. Ta je pila bolja i od
vrlo raširene pile sa prekidnim trokutastim zupcima, jer dok je rezultat
rada pile sa trokutastim zupcima kod 70 dvostrukih poteza 600 cm2 prepiljene
plohe u jednoj minuti, to kod amerikanske pile sa zupcima strugačima,
uz samo 60 dvostrukih poteza iznaša prepiljena ploha 800 cnr
u jednoj minuti dapače, kod piljenja bukovine po vještim radnicima dosegne
i 1000 cnr u jednoj minuti. Kod teže pile djelatnost je veća nego
kod lakše. Kao minimalna težina važi 2,5 kg. Važno je, da pila bude
ispravno brušena. Za piljenje stabala I razrezivanje trupaca ispod 30 cm
promjera pokazala se kao najbolja »lučna pila« sa t. zv. Gerson-zupcima
(Bügelsäge). Ove vrste pila pokazale su se vrlo dobrima za manje prorede.
(Dobra je švedska lučna pila marke »E I A«, kojom se može uz
smanjeni napor da podvostruči djelatnost). Velika ušteda na vremenu i
trudu nastaje uvađanjem sjekira, koje odgovaraju različitim načinima
iskorišćavanja. Sjekir a za sječu i rušenje stabala ne smije biti teža
od 0,8—1,4 kg sa malo svijenim držalom, dugim 70 do 80 cm. Samo za
cijepanje drva upotrebljuju se sjekire teške 3—4 kg. Oštrica sjekire za
sječu mekanog drveta neka je plosnatija od one za sječu tvrdog drva.


Nadalje je potrebno da svaka partija ima željezno strugalo za gu li
c ti j e kor e (Schäieisen), jer se pokazalo, da se s njim kora brže
i lakše guli nego sa sjekirom, koju se preporuča upotrijebiti tek kod
vrlo debele kore. Za prstenova n je trupaca, sa kojih se ne guli
kora, potreban je posebno udešeni jj naoštreni željezni nož (Ringeisen),
jer se s njim trupac puno brže prstenuje nego sa sjekirom.


610