DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 69     <-- 69 -->        PDF

PROMJENE U SLUŽBI:
Premješteni su:
J o v e t i ć inž. R a d i v o j e, šum. pristav 8 grupe, od Direkcije šuma u Sarajevu


k Šumskoj upravi u Konjicu;
D i m i t r i j e v i ć inž. Č a s 1 a v, šurn. pristav 8 grupe, od Šum. uprave u Kuršumliji
k Šumskoj upravi u Paraćinu;
B u d i m 1 i ć M e h m e d, podšumar 9 grupe, od Šumske uprave u Ljubuškom
k Direkciji šuma u Banjaluci;
Ivano v Ing. M i h a j 1 o, šum. pristav 8 grupe, od Sreskog načelstva u Bera


nima k Banskoj upravi na Cetinju.
Unapredeni su:
L o z i n s k i inž. Viktor , za šumarskog savjetnika 6 grupe kod Sreskog načel


stva u Gostivaru.


Plamenac Ljubo m i r, za šumara 8 grupe kod Sreskog načelstva u Baru.
Umirovljen je:
Krsti ć inž. L j u b i š a, šumarski savjetnik 6 grupe kod Sreskog načelstva u


Knjaževcu.


Stavljeni na raspoloženje:


Maz i inž. Stanko , šum. pristav 8 grupe kod Direkcije šuma u Ljubljani;
Brina r inž. Miran , šum. pristav 8 grupe kod Direkcije šuma u Ljubljani;
Maje r Toma , šumar 9 grupe kod Šumske uprave u Kostanjevici;
P e t r o s Dragutin, pom. tehn. manip. 9 grupe kod Šum. uprave na Bledu;
Jelinčić Leopold, podšumar 9 grupe kod Šum. uprave u Boh. Bistrici;
O g r i s K r i s p i n, pom. tehnič. manipul. kod Šum. uprave na Bledu.


FUNGIMORS


Načinite pokus, kako u našim prospektima predlažemo
i uvjerićete se, da je FUNGIMORS kao
zaštitno sretstvo protiv modrenja borovine apsolutno
uspješan. Zahtjevajte naše prospekte sa mišljenjima
stručnjaka. Zastupnik: Ing. Aleksander Wundsam,
Sarajevo, Aleksandrova 52.


GUSTAV GRAU & HEIDEL, CHEMNITZ


Za plasiranje vaših šumskih proizvoda


izvolite se obratiti dugogodišnjem
zastupniku za Afriku i Francusku na g.


MLADENA VASSILITCHA


ALGER 4, RueChanzy
Telefon 327-92. Telegram VASSILITCH-ALGER.


671