DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Posle toga uzima se u razmatranje nacrt budžeta za 1940 god.


Budžet glasi:


PRIHODI :


1) Prinos od Jugoslavenskog šumarskog udruženja 10% tangenta . . Din. 600.—
.2) Članarina članova Podružnice „ 520.—


3) Prilozi i nepredviđeno „ 100.—
Ukupni prihodi: Din. 1.220 —


RASHODI:


1) Kancelarijske potrebe . Din. 400.—
2) Troškovi održavanja godišnje skupštine „ .300.—
3) Posluga „ 200.—
4) Doprinos za osiguranje doma na Šehitlucima „ 320.—


Ukupni rashodi: Din. 1.220.—


Potpretsednik predlaže da skupština dadne Upravnom odboru odrešene ruke da
;može nepredviđene prihode po svom nahođenju upotrebiti oko uređenja i nabavke potrebnog
nameštaja za dom na Šehitlucima. Skupština usvaja i budžet i predlog Potpretsednika
bez primedbe.


Nadzorni odbor izvršio je pregled svih knjiga i nema šta da primeti.


Od članova nije podnesen ni jedan predlog.


Potpretsednik predlaže da se skupština ponovo pozabavi rezolucijom sa prošlogodišnje
skupštine i da se preko glavne Uprave zatraži rešenje prošlogodišnje rezolucije,
koju tajnik pročita.


U novoj rezoluciji treba istaknuti da je sada stanje još gore jer su se štete i
uzurpacije u ovoj godini udvostručile, što se najbolje vidi iz statističkih podataka
Direkcije šuma na pr.: za I polugodište 1939 god. počinjeno je šteta u državnim šumama
u visini oko 6,670.000 Din. dok je u II polovici 1938 bilo šteta u visini oko 3,850.000 Din.
Na osnovu toga treba u novoj rezoluciji tražiti da se ukine Uredbe o olakšanju naplate
počinjenih šumskih šteta, te da se zatraži postavljanje ovrhovoditelja za efikasnu naplatu
šum. šteta. Ing. Polferov predlaže da se zatraži intervencija Kr. Banske uprave
da Upravne vlasti donose presude po šumskim krivicama iz ogluhe u vezi Opšteg
upravnog postupka. Skupština u celosti usvaja nadopunu rezolucije. — Ing. Štimec
predlaže da se u zapisniku konstatuje da su i najmerodavniji činili smetnje pri provadanju
Uredbe o dodeljivanju drž. šum. zemljišta M. S. broj 472/36, što skupština usvaja.


Skupština se je pozabavila i pitanjem servituta u drž. šumama te jednoglasno
zaključuje da se od nadležnih vlasti zatraži da servitutni ovlaštenik kod primanja servituta
plati za 1 m3 građevnog drveta Din. 2.— a za 1 prm. ogrevnog drveta Din. 1.—
na ime efektivnih troškova oko izdavanja.


Skupština jednoglasno zaključuje da se odrede tri člana koji će obraditi pitanje
servituta, odrade šum. šteta i uzurpacije te se u to ime ovlašćuje Upravni odbor da
to izvrši u svojoj kompetenciji.


Izbor Upravnog i nadzornog odbora.


Po predlogu Ing. Zarića u kandidacioni odbor ulaze gg.: Petar Bambulović, Ing.
Rudolf Krpan i Ing. Aleksandar Panov.
Posle prekida od 10 minuta skupština se nastavlja sa sledećim redom: ´


666