DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 63     <-- 63 -->        PDF

2. — Zemaljski odbor za propagandu pošumljavaiija dostavio je Udruženju:
okružnicu br. 91/39. od 21. IX. upravljenu svima društvima i ustanovama koje rade
na pošumljavanju. (Uzima se na znanje sa odobravanjem!)
3. — G. prof. Dr. P e t r a č i ć moli gg. odbornike koji službeno dolaze u mjesto
sjednice, pa primaju putni trošak od države, neka ne. uzimaju trošak za put od Udruženja.
(Odobrava se!)
Gosp. predsjednik pita ima li tko još kakovih predloga, a pošto se nitko ne .
javlja, zahvaljuje prisutnima odbornicima i zaključuje sjednicu u 12 sati.


Zaključeno i potpisano.
Predsjednik: Tajnik: u. z.
Ing. Milan Lenarčić. Ing. Mato Gjaić.
Ovjerovljuju gg.:


ZAPISNIK
VI redovne glavne skupštine Podružnice Jugoslavenskog šumarskog udruženja za
Vrbasku banovinu održane dana 27 augusta 1939 god. u Banjoj Luci sa sledećim
dnevnim redom:


1) Otvaranje skupštine i pozdrav pretsednika.
2") Izbor dvojice članova za vođenje i dvojice za overu skupštinskog zapisnika.
3) Izveštaj tajnika i blagajnika.
4) Izveštaj nadzornog odbora.
5) Odobrenje predloga budžeta za 1940 god.
6) Rasprava o stiglim predlozima.
7) Izbor upravnog i nadzornog odbora.
8) Eventualije.


Skupština zakazana za 9 sati pre podne nije se mogla održati usled nedovoljnog


broja članova, te je odložena za 1 sat kasnije kada je otvorena.
Skupština je tekla sledećim redom:
Potpretsednik otvara skupštinu i predlaže za zapisničara Ing. Popionova Nikolu


i Ing. Maksu Stanjkovića a za overaće zapisnika Ing. Krpana Rudolfa i Plećaša Đuru.
Potpretsjednik predlaže da se pošalju pozdravni brzojavi i to:
1) Podbanu Vrbaske banovine Gosp. Petru Cvetkoviću i
2) Jugoslavenskom šumarskom udruženju — Zagreb — Vukotinovićeva br. 2


što skupština jednoglasno usvaja .
Potpretsednik predlaže da se Podružnica pismeno zahvali otsutnom Pretsedniku
Ing. Baliću i tajniku Ing. Sudiću što skupština jednoglasno usvaja.
Tajnik čita prispele brzojavne pozdrave Jugoslavenskog šumarskog udruženja iz
Zagreba i Podružnice iz Sarajeva.
Potpretsednik stavlja na dnevni red izveštaj tajnika i blagajnika, ali skupština
zaključuje da tajnik ne čita izveštaja jer je dostavljen članovima, nego samo da blagajnik
objasni blagajnički izveštaj. Blagajnik objašnjava pojedine stavke i napominje
da je vrlo slab odziv članova kod plaćanja članarine te predlaže da se raspravi pitanje
plaćanja članarine Podružnici. Skupština usvaja da se i nadalje zadrži članarina Podružnici
od 24 Din. godišnje s tim da se i naknadno uplate još neuplaćene članarine
od nazad tri godine, ujedno usvaja predlog blagajnika da Upravni odbor odluči na kojL
će se način naplaćivati članarina za Podružnicu.


665
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Posle toga uzima se u razmatranje nacrt budžeta za 1940 god.


Budžet glasi:


PRIHODI :


1) Prinos od Jugoslavenskog šumarskog udruženja 10% tangenta . . Din. 600.—
.2) Članarina članova Podružnice „ 520.—


3) Prilozi i nepredviđeno „ 100.—
Ukupni prihodi: Din. 1.220 —


RASHODI:


1) Kancelarijske potrebe . Din. 400.—
2) Troškovi održavanja godišnje skupštine „ .300.—
3) Posluga „ 200.—
4) Doprinos za osiguranje doma na Šehitlucima „ 320.—


Ukupni rashodi: Din. 1.220.—


Potpretsednik predlaže da skupština dadne Upravnom odboru odrešene ruke da
;može nepredviđene prihode po svom nahođenju upotrebiti oko uređenja i nabavke potrebnog
nameštaja za dom na Šehitlucima. Skupština usvaja i budžet i predlog Potpretsednika
bez primedbe.


Nadzorni odbor izvršio je pregled svih knjiga i nema šta da primeti.


Od članova nije podnesen ni jedan predlog.


Potpretsednik predlaže da se skupština ponovo pozabavi rezolucijom sa prošlogodišnje
skupštine i da se preko glavne Uprave zatraži rešenje prošlogodišnje rezolucije,
koju tajnik pročita.


U novoj rezoluciji treba istaknuti da je sada stanje još gore jer su se štete i
uzurpacije u ovoj godini udvostručile, što se najbolje vidi iz statističkih podataka
Direkcije šuma na pr.: za I polugodište 1939 god. počinjeno je šteta u državnim šumama
u visini oko 6,670.000 Din. dok je u II polovici 1938 bilo šteta u visini oko 3,850.000 Din.
Na osnovu toga treba u novoj rezoluciji tražiti da se ukine Uredbe o olakšanju naplate
počinjenih šumskih šteta, te da se zatraži postavljanje ovrhovoditelja za efikasnu naplatu
šum. šteta. Ing. Polferov predlaže da se zatraži intervencija Kr. Banske uprave
da Upravne vlasti donose presude po šumskim krivicama iz ogluhe u vezi Opšteg
upravnog postupka. Skupština u celosti usvaja nadopunu rezolucije. — Ing. Štimec
predlaže da se u zapisniku konstatuje da su i najmerodavniji činili smetnje pri provadanju
Uredbe o dodeljivanju drž. šum. zemljišta M. S. broj 472/36, što skupština usvaja.


Skupština se je pozabavila i pitanjem servituta u drž. šumama te jednoglasno
zaključuje da se od nadležnih vlasti zatraži da servitutni ovlaštenik kod primanja servituta
plati za 1 m3 građevnog drveta Din. 2.— a za 1 prm. ogrevnog drveta Din. 1.—
na ime efektivnih troškova oko izdavanja.


Skupština jednoglasno zaključuje da se odrede tri člana koji će obraditi pitanje
servituta, odrade šum. šteta i uzurpacije te se u to ime ovlašćuje Upravni odbor da
to izvrši u svojoj kompetenciji.


Izbor Upravnog i nadzornog odbora.


Po predlogu Ing. Zarića u kandidacioni odbor ulaze gg.: Petar Bambulović, Ing.
Rudolf Krpan i Ing. Aleksandar Panov.
Posle prekida od 10 minuta skupština se nastavlja sa sledećim redom: ´


666
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Kandidacioni odbor predlaže sledeću listu: Pretsednik g. Ing. Petronije Zarić,
potpretsednik Pšibik Franjo, tajnici g. Ing. Makso Stanjković i Ing. Nikola Popjonov,
blagajnik Cebašek Stanko-, odbornici Petar Bambulović, Ing. Antonijević Evgenije, Ing.
Vasilije Polferov, Ing. Marko Topic, Ing. Ivan Sinicki, Ing. Mladen Kovačić, Ing. Živko
Bujić, Ing. Rudolf Krpan, Đuro Plećaš, Ing. Emil Špiler, Ing. Vladimir Špoljarić, Ing.
Vlado Vukmirović; zamenici odbornika: Ing. Mustafa Krajišnik, Ing. čedo Kondić i
Mehmed Jukić. Nadzorni odbor gg. Ing. Joža Štimec, Ing. Miloš Janković, Ing. Aleksandar
Panov, zamenici gg.: Jovan Meselđić, Ing. Duško Kovačević.


Skupština jednoglasno usvaja predloženu listu.


Eventualije:
Čita se dopis o saradnii kulturnih društava u Banjoj Luci. Tekst odgovora izradiće
Upravni odbor.
Tajnik čita pismo bivšeg pretsednika Ing. Mehmeda Balića i poziv na III šumarski
kongres-internacionalni u Finskoj.
Ing. Špoljarić moli da se obnovi i pokrepi prestavka u pogledu postavljanja
šum. inžinjera.
Potpretsednik obaveštava o predlogu bivšeg Ministra Dr. Miljuša o sazivu zajedničke
konferencije Sreskih načelnika i šefova Šumskih uprava u pogledu sprečavanja


devastacije drž. šuma u Vrbaskoj banovini.
Zaključuje se sastanak kod DimitrijevićaSkupština se zaključuje u 11.30 sati.
u 20 satj.
U; Banjoj Luci 21 augusta 1939 god.
Zapisničari:
Ing. M. Stanjković, s. r.
Ing. N. Popjonov, s. r.
Overaći zapisnika:
Ing. R. Krpan, s. r.
Đ. Plećaš, s. r. ´


UPLATA ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA U MJESECU RUJNU GOD. 1939.


Durman Sava, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Fantoni Rajmund, Zagreb Din.
100.— za god. 1939; Maček Stjepan, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Majstorović
Vlado, Nova Gradiška Din. 200.— za god. 1938 i za god. 1939; Marinković Branimir,
Split Din. 120.— za god. 1939. i upis.


Uplata članarine na području Podružnice Beograd: Lowaser Alfred, Beograd
Din. 100.— za god. 1939; Radovanović Dimitrije, Beograd Din. 120.— za god. 1939. i
upis; Trumić Danilo, Srem. Mitrovica Din. 50.— za II. polg. 1935.


Uplata članarine na području Podružnice Ljubljana: Munih Franjo, Ljubljana
Din. 50.— za- II. polg. 1934; Vraničar Martin, Ljubljana Din. 120.— za god. 1939. i upis.


Uplata članarine sa područja Podružnice Sarajevo: Juzbašić Matija, Tuzla Din.
100.—za god. 1939; Šerbetić Adolf, Sarajevo Din. 158.— za god. 1936. i 1937.


Uplata članarine sa područja Podružnice Banjaluka: Mandarić Petar, Banjaluka
Din. 70.— za I. polg. 1939 i upis; Nedimović Dušan, Goražda Din. 50´.— za I. polg. 1935;
Radalj Marko, Drvar Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja Podružnice Skoplje: Opačić Vojislav, Leskovac
Din. 50.— za II. polg. 1939.


Uplata na pretplati za Šumarski List u mjesecu rujnu god. 1939: Šumska uprava
Nova Gradiška Din. 100.— za god. 1939.


667