DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Gosp. prof. Dr. P e t r a č i ć kao prvi govornik ističe, da je inicijativa Beogradske
podružnice dobra i korisna za Udruženje, stoga je pozdravlja. Ističe nadalje
činjenicu, da su u Upravi Udruženja uvijek poštivani Srbi, Hrvati i Slovenci, te su
se za predsjednike birali uvijek naizmjence Srbi, Hrvati i Slovenci. Hrvati su kao
idealiste ponudili i sami prihvatili naziv društva »Jugoslovensko«, ali već par godina
osjeća se, da baš to ime koči mnogo rad i izazivlje prigovore protiv udruženja.
Predlagao je nekoliko puta, da se ime promijeni, ali to je uvijek odbijeno.


Nada se, da će se to pitanje sada riješiti na zadovoljstvo Srba, Hrvata i Slovenaca
i moli, da se s time sačeka, dok se donese uredba o udruženjima u Banovini
Hrvatskoj, te predlaže, da se točka dnevnog reda odloži.


Gospodin predsjednik Ing. Mila n Lenarči ć potkrepljuje riječi g prof. Dr.
Petračića te u podužem govoru ističe da treba učiniti retrospektivni pogled na 20 godina
rada Udruženja. Treba lučiti ime od materijalnog sadržaja. J. Š. U. je saglasnošću
članova Hrvata, Srba i Slovenaca preuzelo svoje ime, da time naznači svoj
svedržavni značaj, te da time omogućava i želi saradnju svih jugoslavenskih naroda
u struci, koju zastupa.


Kao prvo u cijeloj državi je J. Š. U. riješilo pitanje državnog imena.
U svom radu u toku 2 decenija J. Š. U. je riješilo uzorno i pitanje individualne
saradnje jugosl. naroda u svom okviru, što je dolazilo do izražaja u predsjedništvu,
pa i u odboru udruženja.


J. Š. U. je slavilo pobjedu, kad si je država dala ime »Jugoslavija«.
J. Š. U. slavi i danas pobjedu, pošto se i država preosnovala na principima,
s kojima je društvo kroz 2 decenija postiglo najbolje uspjehe saradnje.
Hrvatska šuma našla je puno razumijevanje i potporu Srba i Slovenaca, srpska
šuma Hrvata i Slovenaca, a slovenska i Srba i Hrvata.
Front je bio uvijek jedinstven — u zajedničkoj volji ležala je snaga J. Š. U.
Treba još naglasiti, da je bio rad omogućen osobito pripomoću Hrvata time,
da su unesli u društvo prihode svoga doma, koji su bili neophodno potrebni za društveni
život.


S obzirom na sve to može se sa mirom i pouzdanjem pristupiti ispitivanju i
raspravljanju situacije u današnje doba velikih revizija.


Gosp. potpredsjednik Dr. Petrovi ć napominje da cijepanje nije bilo svrha
predloga Beogradske podružnice. Htjelo se samo dati jedan potstrek za razgovore i
za daljnji rad. Ako treba da se cijepa udruženje, neka bude, ali atmosfera treba da
bude prijateljska, jer treba da se radi i u novim prilikama. U koliko se stvore nova
društva, treba da postoji uvijek veza. Vrhovno načelo treba biti, da se snage ne smiju
cijepati. Pregovori i dogovori treba da ograniče debatu na skupštini o tom predmetu
u tome smjeru na najpotrebnije.


Gosp. predsjednik Ing. Lenarči ć moli dalje prcdloge u tome pitanju, no pošto
se nitko ne javlja, predlaže, da se ne izabire poseban odbor, nego da to pitanje
raspravlja predsjedništvo Udruženja.


Prima se s time, da se eventualno održi još jedna sjednica ove godine.


VII. — Eventualija:
1. — Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel primio je od gosp. Dr.
M. Ulmanskog na poklon nekoliko brojeva Šumarskog Lista. Interesira ga Šumarski
List, te moli da mu se poklone ranija godišta i šalje redovno tekuće brojeve na poklon.
(Ne odobrava se zbog toga, što se Šumarski List nikomu izvan države ne poklanja
zbog velikog troška!)


664