DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 58     <-- 58 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


V.
redovne sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 8. listopada u Biblioteci Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.
Prisutni: gg. Pretsjednik Ing. Milan Lenarčić, potpredsjednici prof. Dr.
Andrija Petračić i Dr. Dragoljub Petrovi ć, blagajnik Oskar Dremil.
te odbornici: gg. inžinjeri Dr. Milan A u i ć, Marko B a b i ć, Mehmed Balić,
Vladimir Bosiljević, Otmar Miklau, Borislav ´Nikolić, Bora
Obradović, Čiril Rinta r, i Ivan Smilaj.


Ispričali su se: Tajnik ing. Ant e Premuži ć te odbornici: gg. inžinjer:
Andrija Premužić i Vjenceslav R a d o š e v i ć.
O t s u t n i odbornici: gg. inžinjeri Salih Q j i k i ć, Josip M a r č i ć, L j u-
b o m i r Marković i Fran Ravni k.
Predsjeda predsjednik Ing. Milan Lenarčić.
Zapisničar: Ing. Mat i ja G j a i ć.


Prije prelaza na dnevni red predsjednik g. Ing. Milan Lenarči ć komemorira
kratkim govorom pokojnog člana Udruženja g. Slavka Filipovića vlastelinskog
nadšumara i g. Dr. Božidara Herguiu, docenta na šum. poljoprivrednom fakultetu
u Zagrebu.


Odbornici odaju počast pokojnicima ustajanjem i klicanjem »Slava!«


Dnevni red:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Čitanje zapisnika IV. sjednice i njegovo ovjcrovljenje.
3. —´ Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju Udruženja.
4. — Izvještaj blagajnika o stanju imovine i o uspjehu objavljivanja dužnika.
5.
— Rasprava o predlogu Beogradske podružnice, da se skupština odgodi na neizvjesno
vrijeme.
6.
— Rasprava o predlogu Beogradske podružnice o promjeni organizacije udruženja
u vezi sa reorganizacijom državne uprave.
7. —
Eventualija.
I. —
Pozdrav predsjednika.
U 8.30 h predsjednik g. Ing. Mila n Lenarči ć otvara sjednicu i pozdravlja
prisutne članove. Odmah iza toga prelazi se na:


II. — Čitanje zapisnika IV. sjednice.
Zamjenik tajnika ing. Ma ti ja Gjaić čita zapisnik IV. redovne sjednice, koji
se prima bez primjetbe, te ga nakon´ toga ovjerovljuju gg. prof. Dr. Andrij a Petračić
i Oskar Dremil.


III. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju:
1. — Tajnik udruženja g. Ing. Ante Premužić izvjestio je dne 9. IX. o. g.,
da
je nastupio po drugi puta vojnu dužnost i predao posao g. ing. M a t i j i G j a i ć u.
Uzima se na znanje.


2. — G. Ing. Ant e Ružić , viši savjetnik Ministarstva šuma i rudnika izvjestio
je Udruženje da u pitanju priznanja ranga potšumara apsolvenata Mariborske
gozdarske sole nije potrebno da se provodi promjena lakom, o šumama, kao ni Uredba
660
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Min. šuma i rudnika s. br. 268/36 iz slijedećih razloga: 1.) Pravilnikom o uređenju
šum. službe kod općih upravnih vlasti br. 25729/30 određeni su detaljni propisi za
podšumare, kao i za njihovo kretanje u službi, a kod uprave drž. šuma već postoji
zvanje podšumara. — 2.) PJješenjem Ministarstva prosvjete P. br. 21762 od 19. VI.
1936. priznat je apsolventima dvogodišnje niže gozdarske sole rang nepotpune srednje
škole, pa prema tome imadu pravo da budu primljeni u službu kao čin. pripravnici


X. ipolož. grupe, a nakon pripravne službe da polažu stručni ispit i prema § 346 Z. o čin.
da budu postavljani za potšumere III. kl.
(Zaključuje se: da se taj odgovor g. Ing. Ante Ružica dostavi Ljubljanskoj podružnici
Jugoslov. šumarskog udruženja.)


3. — G. Ing. Stjepan Franciškov ić odgovorio je na zamolbu udruženja,
da ne može na ovogodišnjoj skupštini J.Š. U. održati predavanje o putu naših šumara
po Njemačkoj. Ujedno je izvijestio da će taj opis obasizati preko 20O stranica te bi
prema tome bilo teško da se štampa i u Šumarskom Listu, a ne može ništa dalje
javiti bez dogovora sa g. Dr. Žarkom Miletićem.
(Uzima se na znanje!)


4. — Jugoslovensko šumarsko udruženje uputilo je Ministarstvu šuma i rudnika
pretstavku za osnivanje otsjeka za propagandu šumarstva u Ministarstvu. Ministarstvo
šuma i rudnika odgovorilo je dopisom od 14. VIII. 1939. broj 7021 da ne može zasada
pristupiti organizaciji toga otsjeka radi pomanjkanja sredstava i moli za konkretne
podatke i predloge o organizaciji toga otsjeka.
(Zaključuje se: da se predmet povjeri na obradu gosp. Dr. Dragoljubu Petroviću!)


5. — Ljubljanska podružnica dostavila je dopisom od 17. VIII. o. g. izvještaj o
ovogodišnjoj glavnoj skupštini podružnice. Izabran je novi odbor sa pretsjednikom
Dr. Franom Vidieom. (Uzima se na znanje!)
6. — Ljubljanska podružnica J. Š. U. dostavila je dopisom od 17. VIII, 1939.
br. 117 izvještaj o poslovanju podružnice u poslov. godinnt 1938/39. (Br. 603—1939.)
(Uzima se na znanje!)


7. — Na zamolbu udruženja, a u vezi sa pripremama glavne godišnje skupštine
gosp. ing. Andrija Perušić, obavijestio je udruženje da je voljan održati na kongresu
predavanje »Iz naše šumske politike«. (Uzima se sa zahvalom na znanje!)
8. — Marko Piljek kućepazitelj u šumarskom domu u Zagrebu zamolio je udruženje
da bi odobrilo popravak poda u njegovom stanu, pošto je skoro sasvim istrunio
i propao za 10 cm. (Odobrava se s time, da se, čim to vrijeme dozvoli, pod popravi
tako da dođe novi nasip suhog gruha ispod poda i novi pod!)
9. — Prema zaključku IV. sjednice poslao je g. ing. A. Wundszam na ogled
ponuđeno djelo Hempl-Wilhelm: »Die Bäume und Sträucher des Waldes«. Knjige su
pregledali g. Dr. Milan Anić i ing. Gjaić i pronašli da su u potpunom redu.
(Odobrava se, da se nabavka izvrši uz ponuđenu cijenu od 1000.— Din.)


10. — G. Stjepan Tvrtković zahvalio se Udruženju na preporuci za prijem sina
Augustina u Mariborsku gozdarsku školu. (Uzima se na znanje.)
11. — Ministarstvo šuma i rudnika zatražilo je izvještaj o IV. redovnoj sjednici
Upravnog odbora, pošto je uslijed nepažnje jednog odbornika krivo protumačena diskusija
o toč. ../9, IO, 11 i 12.
Na to traženje podnijelo je udruženje odmah hitan izvještaj te je time stvar
za sada likvidirana.
Gosp. predsjednik Lenarčić pozivlje da se javi odbornik, koji je imao prilike da
nakon IV. sjednice s kim razgovara o tom predmetu.


661
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Javlja se g. Miklau, koji iznosi cijeli tok razgovora, iz kojega je očito, da su


po njemu iznesene stvari u glavnom primjetbe pojedinaca u diskusiji o navedenim


točkama IV. sjednice, a i te su shvaćene krivo, odnosno uzete kao zaključci odbora-


Kako je to g. Miklau učinio bez loše namjere, uzimlje se njegova izjava na
znanje.


Zaključuje se: desi li se u buduće makar i najmanja indiskrecija o raspravama,
diskusiji ili prethodnim zaključcima Upravnog odbora po ma kojem odborniku, cijeli
će upravni odbor demisionirati, jer je rad u tom slučaju posve nemoguć.


12. — Prilikom posjeta g. prof. Dr. Philippisa Jugoslovenskom šumarskom udruženju
dana mu je za poklon jedna spomenica »Pola stoljeća šumarstva«.
Gosp. prof. Dr. Philippis zahvalio je na povratku iz Firence Udruženju na susretljivosti
i pažnji.
(Uzima se na znanje i odobrava se poklon!)


13. — Ing. A. F. I. Zadnek iz Maribora zamolio je Udruženje da mu povjeri
ekspozituru Šumarskog Lista za Sloveniju i Hrvatsku. (Odobrava se!)
14. — Sarajevska podružnica Jugoslov. šumarskom udruženja obavijestila je
udruženje, da će održati 24. IX. o. g. svoju redovitu glavnu godišnju skupštinu.
Tajništvo je zamolilo g. Ing. Fr a na Ravnika , da zastupa na skupštini
Glavnu upravu, da je pozdravi i zaželi plodan rad.
Sarajevska podružnica međutim obavijestila je dopisom od 20. IX., da je skupština
odgođena na neizvjesno vrijeme. (Uzima se na znanje!)


15. — Banjalučka podružnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja obavijestila
je Udruženje da će održati 27. VIII. 1939. redovnu glavnu skupštinu. (615—1939).
Pretsjedništvo Udruženja pozdravilo je telegrafski skupštinu i zaželilo joj plodan rad.
Podružnica je sa skupštine odaslala telegrafski pozdrav Udruženju, a iz zapisnika
skupštine vidi se, da je u glavnom raspravljano najbolnije pitanje bosanskih
šuma, a to je devastacija. U tom pitanju upućena je i rezolucija Ministarstvu šuma i
rudnika. Izabran je novi odbor, i to: predsjednik Ing. Petronije Zarić, potpredsjednik
Pžibik Franjo, tajnici: gg. Ing. Makso Stanjkovič i Ing. Nikola Popjanov, blagajnik


g. Ščebašek Stanko, odbornici gg. inžinjeri, Petar Bambulović, Eugenije Antonijević,
Vasilije Polferov, Marko Topić, Ivan Sinicki, Mladen Kovačević, Zivko Bujić, Rudolf
Krpan, Đuro Plećaš, Emil Špiler, Vladimir Špoljarić i Vlado Vukmirović. . Nadzorni
odbor: gg. inžinjeri Joža Štimec, Miloš Janković i Aleksander Panov.
(Prima se na znanje s time, da se zapisnik štampa u Šumarskom Listu!)


16. — Prema zaključku IV. red. sjednice Udruženje je zamolilo g. Ministra
šuma i rudnika i g. pomoćnika Ministra šuma, da bi demantirali proizvoljne i netočne
vijesti što kruže u štampi, da je Ministarstvo š. i r. pozvalo njemačke stručnjake za
izradu planova za eksploataciju šuma i pošumljivanje krša.
U tom predmetu primilo je Udruženje ponovo pismo od g. baruna Milana Turkoviea,
Ljubljanske podružnice i nekih članova, koji upozoravaju Udruženje na to,
da je ta ista vijest izašla i u bečkom listu »Südost Echo«, a zatim u Beogradskom
Kurinu, Novostima i Jutarnjem listu te u Trgovinskom tovarišu i nekim drugim slovenskim
novinama.


Međutim je primilo Udruženje obavijest od pomoćnika Ministra šuma Dr. Žarka
Miletića, da je ta vijest sasvim izmišljena i da će biti demantirana, te je to doista i
izvršeno.


(Uzima se na znanje s time, da se o tom članovi obavijeste putem Šumarskog
lista!)


662
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 61     <-- 61 -->        PDF

17. — Predsjedništvo udruženja uputilo je pozdrav g. Ing.. Ivici Frkavicu;,
pretstojniku odjela za šumarstvo banovine Hrvatske. (Uzima sena znanje sa odobravanjem!)
18. —´ Ing. Branko Dereta, šum. savjetnik Direkcije šuma u Novom Sadu obavijestio
je Udruženje dopisom od 28. IX. o. g. da je teško ili gotovo nemoguće organizirati
ekskurziju na Deliiblatske pijeske. (Međutim pošto je skupština odgođena to je
bespredmetno). (Uzima se na znanje!)
19. — Zagrebački šumari članovi J. Š. U. održali su u nedjelju dne 1. X. 1939..
sastanak na kojem je raspravljeno o eventualnoj potrebi reorganizacije J. Š. U. u vezi
sa reorganizacijom države.
Na tom sastanku zaključeno je, da se ništa po tom pitanju ne radi, dok se ne
donese nova uredba o društvima u Banovini Hrvatskoj. Zamoljen je stoga gosp. predsjednik
Ing. Milan Lenarčić, da sjednicu, koja je sazvana za 8. X. odloži na neizvjesno
vrijeme.


20. — Kretanje u članstvu:
Primaju se novi redoviti članovi: Ing. Oska r Jug , gazđ. upravitelj, Kočevje:
Umro je član udruženja i posmrtne pomoći: g. Ing. Vjekoslav Phil 1 p
o v i ć nadšumar u m.
Zahvalili su se na članstvu: Žegarac Pavle, šum. savjetnik Srem. Mitrovica i
Drtik Ivan, šum. savj. Vukovar, pa se brišu iz članstva.


EV. — Izvještaj blagajnika.
1.) G. Oskar Dre mil izvjestio je o stanju blagajne, što je uzeto bez primjetbe
na znanje.
2.) Iskaz dužnika objavljen je i priložen 8. broju Šumarskog Lista. Uspjeh se
pokazao, jer su neki članovi zamolili obročnu otplatu, a neki su odmah počeli i otplaćivati.
3.) Iz Posmrtne pomoći isplaćeno je supruzi pokojnog Ing. Slavka PhHipovića
2.100.— dinara te sada posmrtna pomoć broj 41 člana.


V. — Rasprava o odgodi skupštine:
Beogradska podružnica dopisom od 29. VIII. 1939. br. 72/39. zamolila je predsjedništvo
Udruženja, da se odgodi na neodređeno vrijeme ovogodišnja glavna skupština,
zakazana za 8. X. u Beogradu.


Predsjednik g. Ing. M. Lenarčić, potpredsjednik Dr. Andrija Pet račić
i tajnik Ing. A. Premužić , na osnovu toga predloga zaključili su, da se skupština
odgodi, te nisu poslani pozivi niti je štampan godišnji izvještaj.


Zaključuje se: jednoglasno se odobrava odgoda skupštine na neizvjesno vrijeme,
time da će Odbor na jednoj specijalno sazvanoj sjednici odobriti predračun za daljnji
period iza 1. L 1940. u koliko se do to doba ne dese kakove važnije promjene.


VI. — Reorganizacija udruženja.
Beogradska podružnica u istom dopisu od 29. VIII. br. 72 1939. predložila je
da bi se povela diskusija o eventualnoj potrebi reforme u okviru i načinu organizacije
Jugoslovensfcih šumara. Podružnica ne kani preuzeti inicijativu, ali predviđa mogućnost,
da će članovi željeti nove oblike udruživanja. Potrebno je stoga da se povedu
svestrane diskusije naročitih delegata, koji će u miru i sporazumno proučiti eventualno!
potrebnu reformu udruženja i izraditi konkretan predlog, koji bi se predložio glavnoj;
Skupštini na prihvat.


663
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Gosp. prof. Dr. P e t r a č i ć kao prvi govornik ističe, da je inicijativa Beogradske
podružnice dobra i korisna za Udruženje, stoga je pozdravlja. Ističe nadalje
činjenicu, da su u Upravi Udruženja uvijek poštivani Srbi, Hrvati i Slovenci, te su
se za predsjednike birali uvijek naizmjence Srbi, Hrvati i Slovenci. Hrvati su kao
idealiste ponudili i sami prihvatili naziv društva »Jugoslovensko«, ali već par godina
osjeća se, da baš to ime koči mnogo rad i izazivlje prigovore protiv udruženja.
Predlagao je nekoliko puta, da se ime promijeni, ali to je uvijek odbijeno.


Nada se, da će se to pitanje sada riješiti na zadovoljstvo Srba, Hrvata i Slovenaca
i moli, da se s time sačeka, dok se donese uredba o udruženjima u Banovini
Hrvatskoj, te predlaže, da se točka dnevnog reda odloži.


Gospodin predsjednik Ing. Mila n Lenarči ć potkrepljuje riječi g prof. Dr.
Petračića te u podužem govoru ističe da treba učiniti retrospektivni pogled na 20 godina
rada Udruženja. Treba lučiti ime od materijalnog sadržaja. J. Š. U. je saglasnošću
članova Hrvata, Srba i Slovenaca preuzelo svoje ime, da time naznači svoj
svedržavni značaj, te da time omogućava i želi saradnju svih jugoslavenskih naroda
u struci, koju zastupa.


Kao prvo u cijeloj državi je J. Š. U. riješilo pitanje državnog imena.
U svom radu u toku 2 decenija J. Š. U. je riješilo uzorno i pitanje individualne
saradnje jugosl. naroda u svom okviru, što je dolazilo do izražaja u predsjedništvu,
pa i u odboru udruženja.


J. Š. U. je slavilo pobjedu, kad si je država dala ime »Jugoslavija«.
J. Š. U. slavi i danas pobjedu, pošto se i država preosnovala na principima,
s kojima je društvo kroz 2 decenija postiglo najbolje uspjehe saradnje.
Hrvatska šuma našla je puno razumijevanje i potporu Srba i Slovenaca, srpska
šuma Hrvata i Slovenaca, a slovenska i Srba i Hrvata.
Front je bio uvijek jedinstven — u zajedničkoj volji ležala je snaga J. Š. U.
Treba još naglasiti, da je bio rad omogućen osobito pripomoću Hrvata time,
da su unesli u društvo prihode svoga doma, koji su bili neophodno potrebni za društveni
život.


S obzirom na sve to može se sa mirom i pouzdanjem pristupiti ispitivanju i
raspravljanju situacije u današnje doba velikih revizija.


Gosp. potpredsjednik Dr. Petrovi ć napominje da cijepanje nije bilo svrha
predloga Beogradske podružnice. Htjelo se samo dati jedan potstrek za razgovore i
za daljnji rad. Ako treba da se cijepa udruženje, neka bude, ali atmosfera treba da
bude prijateljska, jer treba da se radi i u novim prilikama. U koliko se stvore nova
društva, treba da postoji uvijek veza. Vrhovno načelo treba biti, da se snage ne smiju
cijepati. Pregovori i dogovori treba da ograniče debatu na skupštini o tom predmetu
u tome smjeru na najpotrebnije.


Gosp. predsjednik Ing. Lenarči ć moli dalje prcdloge u tome pitanju, no pošto
se nitko ne javlja, predlaže, da se ne izabire poseban odbor, nego da to pitanje
raspravlja predsjedništvo Udruženja.


Prima se s time, da se eventualno održi još jedna sjednica ove godine.


VII. — Eventualija:
1. — Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel primio je od gosp. Dr.
M. Ulmanskog na poklon nekoliko brojeva Šumarskog Lista. Interesira ga Šumarski
List, te moli da mu se poklone ranija godišta i šalje redovno tekuće brojeve na poklon.
(Ne odobrava se zbog toga, što se Šumarski List nikomu izvan države ne poklanja
zbog velikog troška!)


664