DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 53     <-- 53 -->        PDF

to se dosta teško sprovodi, dok kod izrade metalnih delova i mehaničkih


poslova to iide lakše.


Pokraj toga što je sav posao u jednoj tvornici automobila potpuno


mehaniziran, u koliko to tekovine savremene tehnike omogućuju, i pokraj


toga što je organizacija lančanog rada besprekorno sprovedena, ipak


je potreban u takvoj fabrici ogroman broj radne snage.


Kao što smo napred naveli, u fabrikama velike francuske industrije


automobila u odeljenju za izradu drvenih delova karoserija radi! 1.500


radnika od 40.000, koliko ih svega ima u fabrici pod normalnim okolno


stima rada. Ovi radnici, koji rade na izradi drvenih delova karoserija,


grupisanil su u sledećim odeljenjima: 1) u stovarištu oblovine, pri prijemu,
sortiranju, Masiranju itd.; 2) u strugarskoj dvor anil kod struganja trupaca
u daske i krajčenja; 3) u sušionicama i parionicil dasaka; 4) u radionici
za grubu obradu; 5) u stolarskoj radionici; 6) u odeljenju za proučavanje
modela; 7) u radionici za konačnu obradu delova karoserija koje se rade
u serije; 8) u radionici za konačnu obradu delova karoserija van serije
(po narudžbi); 9) u odeljenju za impregnaciju i! lakiranje; 10) u odeljenju
za oštrenje testera; 11) u odeljenju za montiranje gotovih drvenih delova
u karoserije.
Osim toga postoji odeljenje za nabavku (kupovinu) drveta i odeljenje
za iskorišćavanje secišta, ako ista postoje.


Zaključak


U ovom članku izneli smo postupke i glavne linije u organizaciji


posla pri izradi drvenih delova u konstrukciji karoserija automobila, od


ulaska u fabriku u obliku trupaca pa do konačno obrađenih delova, koji


se montiraju u automobilske karoserije.


Drvo kao materijal konstrukcije saobraćajnih vozila ne treba nil


precenjivati ni potcenjivati. Treba ga cenitil po njegovoj stvarnoj vred


nosti. Ne toliko u fabrikaciji automobila, već u industriji aviona, voznog


parka željeznica i brodova drvo je materijal, koji stoji u prvom planu.


Drvo nije podesno za izgradnju preciznih mašinskih elemenata radi svoje


relativno nedovoljne tvrdoće i nestabilnosti pod dejstvom vanjskih uti


caja. nehomogenosti i anizotropije. Ali za izgradnju karoserija, vagona,


brodova i! si. izvanredan je materijal za pomoćne armature i zidove.


Relativno mala specifična težina, otpornost, lakoća obrade i elastičnost


čine ga nezamenjivim u izvesnim slučajevima. Još i danas se može reći,


da je za izradu avionskih elisa drvo najglavniji materijal, iako se u zadnje


vreme čine pokušaji sa elisama izrađenim od metala male specifične


težine, sa manje ili više uspeha.


Što se tiče automobilske industrije, ona nastoji, kao uostalom i indu


strije ostalih motornih vozila, da proizvodi jedinke od što lakšeg mate


rijala, zadovoljavajuće čvrstoće, elastičnosti ii trajnosti, a pod tim uslo


vima drvo je nezamenjiv materijal.


Istina je, da drvo nije trajno kao metali, ali relativna lakoća obrade


čini, da je vrlo lako zamenitil drvene delove vozila koja dotraju, ako se


uzme u obzir da se drvo upotrebljava za pomoćnu armaturu, zidove,


ramove, plafone, patose i si. i da je mnogo jeviinije od metala.


Mašine za preradu drveta pri industriji automobila su mnogobrojne


i raznolike. U njihov prikaz se ovde nije ulazilo. To su u glavnom ma


655