DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Da se dobije potrebna doznaka, važe se aluminijski kalibar i pomnoži
sa konstantom Ci dobijenom iz tabela za određenu vrstu drveta i
debljinu dasaka


Tp = t C2


Skup svih proračunatih doznaka drvenih delova, koji se odnose na
jedan tilp kola, daje za ta kola teoretsku težinu drveta potrebnu za njihovu
fabrikaciiju.


4) Uspostavljaju se skale obrade. Skale obrade su originalni dokumenti,
koji! služe za redakciju kartona obrade, o kojima je ranije bilo
govora. Na njima je naznačena: a) karakteristika drvenog dela (oznaka,
broj, materijal, kote grube obrade, kote konačne obrade, doznaka —
teoretska potrošnja itd.); b) skala obrade (poredak i tok rada pri izradi
jednog komada); c) oznaka operacija, koje treba izvršiti; d) vreme po-


SI. 5. Drveni skelet karoserije autobusa »Renault«.
Foto Ing. Delić.


trcbno za izradu jednog drvenog dela pri dobro organizovanom radu
u lancu; e) cena po izvršenom radu (plate radnika, cena drvenog dela).,


Kada je na taj način napravljen planski program postupka i rada,
pristupa se izradi drvenih delova karoserija i montiranju tih delova u
unutarnji skelet karoserija.


.


O radu u lancu u odeljenjlma za Izradu drvenih delova


Kako u svim ostalim odeljeniima tako i u odeljenju za izradu drvenih
delova karoserija, kada je u pitanju izrada kola u seriji, rad se obavlja
u lancu, gdjegod je to moguće sprovesti!. Pri radu u lancu automobilski
delovil, koji se obraduju, prelaze automatski od mašine do mašine, tako
da je teoretski prva »karika« lanca gruba neobrađena daska, a zadnja
»karika« konačno obrađen drveni deo, koji se ugrađuje u karoseriju. To
je u glavnom ideal, kome se teži, no u praksi pri izradi drvenih delova


654