DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 51     <-- 51 -->        PDF

obrađenih delova, kojima se doda 2 cm za dužinu i jedna garancija za
širinu, koja je proporcionalna dimenzijama dela. Debljina kalibra ovisi o
debljini grubih neprerađenih komada, koji! su u zavisnosti od standardne
debljine suvih dasaka. Kalibri se klasiraju prema dimenzijama komada u
kalibre za velike, srednje i male komade.


c) Kalkulisanje doznake u ciframa. Proračun doznake (teoretske
potrošnje) se zasniva na specifičnoj težini drveta S, na teoretskom procentu
iskorišćenja dasaka (66%) i na standardnim debljinama suvih dasaka.
Obično se upotrebljavaju dve metode za kalkulisanje teoretske potrošnje
u zavisnosti od površine kalibra.


Prv a metod a (pravi komadi, kontrolni kalibar od mahagonija).
Ako se uzme da je P površina kalibra, a D debljina dasaka, doznaka ili
teoretska potrošnja će biti:


Da bi se proračun učinio jednostavnijim, računa se za svaku vrstu


drveta i! određenu debljinu dasaka vrednost -^´^"1.. — ^ i načine se


odgovarajuće tabele.
Da bi se dobila doznaka Tp (teoretska potrošnja) računa se površina
kalibra P, a konstanta C čita se iz tabele i po formuli:


Tp = P C


lako se proračuna tražena doznaka.
Drug a metod a (zakrivljeni komadi, kontrolni kalibar od aluminiuma).
Ova metoda je identična prvoj, samo što se proračun zasniva
na površini kalibra od aluminiuma (p).
Ako uzmemo da je t težina kalibra, s specifična težina aluminiuma
i d debljina kontrolnog kalibra od aluminiuma, imaćemo za teoretsku
potrošnju drveta (doznaku) izraz:


Tp =p D 8 66


Pošto je
p d s = t
to je
t 1


ili


100


s


66
100


Za svaku vrstu drveta i odgovarajuću debljinu dasaka računa se


D 8 100 :


konstantan faktor -j .~ = . i unosi u tabele.


653