DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Plansko izvođenje rada


Za izvođenje poslova izrade drvenih delova karoserija postoje specijalna
odeljenja, koja proučavaju plansku pripremu radova i izrađuju
sve potrebne planove i to:


1) jedan veliki plan, koji predstavlja kompletnu karoseriju kao
celinu;


2) detaljne planove plehanih i gvozdenih delova, sveze, pomoćne
uređaje i si. koji omogućuju određivanje preciznih oblika drvenih delova
karoserija datih na velikom planu;


3) nomenklaturu kompletne karoserije, pomoću koje se uspostavlja
nomenklatura drvenih delova.


Plansko pripremanje za izvođenje radova vrši se sledećim redom:
1) Uspostavlja se nomenklatura drvenih delova karoserija. Kompletna
nomenklatura drvenih delova, koji ulaze u izgradnju karoserija
prema tipu kola, uspostavlja se na osnovu instrukcija dobijenih iz biroa
za proučavanje i projektovanje modela kola, te određuje vrstu drveta,
koju treba upotrebiti. Nomenklatura treba da je precizna, tačna i savršeno
jasna. Nehotične greške ili omaške pri modifikaciji nomenklature
mogu prouzrokovati znatne gubitke materijala i rada.
2) Pripremaju se unapred potrebne naprave za fabrikaciju drvenih
delova, a to su modeli i kalibri. Modeli zamenjuju detaljne crteže jednogdrvenog dela karoserije. Model je u stvari jedan komad drveta, pola
kalup, pola crtež, analogan onima koje treba fabrikovati. Samo osnovi su
modelilsani na drvetu, a detalji su nacrtani na modelu. Ova vrsta modela
je jasnija, čitljivija i duže se očuva nego crtež. Kalibri služe za kontrolu
površina fabrikovanih drvenih delova, koje se teško određuju sa modela.
Kalibri se prave od aluminiuma ili kakvog drugog metala male specifične
težine, koji se lako obrađuje. Osim kalibara za fabrikaciju delova postoje
još i
ii kalibri za grubu obradu, koji omogućuju kontrolu i uštedu potrošnje
materijala. Ove naprave za fabrikaciju drvenih delova (modeli i kalibri)
olakšavaju rad radnicima, smanjuju znatno cenu fabrikovanih delova,
znatno umanjuju broj nesrećnih slučajeva i povećavaju sigurnost radnika.


3) Određuju se načini kontrolisanja iskorišćenja (potrošnje) materijala.
Kontrola iskorišćenja materijala zasniva se na doznaci (teoretskojtežini suvog drveta potrebnog za izradu dotičnog komada). Pod kalkulacijom
doznake podrazumeva se:


a) Određivanje broja elemenata, koje dotični drveni deo sadrži i*
koji zavisi! od oblika toga dela i njegove namene. Jedan drveni deo može
biti sastavljen iz jednog elementa, iz više jednostavno slepljenih elemenata,
iz više sastavljenih sklopljenih elemenata ili iz više kombinovanih
sklopljenih i lepljenih elemenata. To se sve kontrolišc i vidi iz detaljnogcrteža prema kome se prave modeli i kalupi za izradu drvenih delova.


b) Fabrikacija kalibra grube obrade. Posle crteža i kad se odredi
broj elemenata u jednom delu, svaki se komad materijalizuje pomoću
kalibra obrade. Svi kalibri se prave u tri primerka, od kojih jedan služi
kao kontrolni elemenat i nikada se ne upotrebljava pri radu u lancu. Tajkalibar se pravi od mahagonija za ravne delove i od aluminiuma za
zakrivljene delove. Druga dva kalibra su od mahagonija ili od drveta koje
se teže deformiše. Dimenzije kalibra se određuju prema kotama konačno^


652