DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Ali razne okolnosti mogu sprečiti realizovanje programa u određene
dane. Među ostalim, pomanjkanje oblovine, nezgode u struganju, zakašnjenje
sa utovarom u sušionice, duže sušenje od predviđenog, promene
modela karoserija itd. Radi toga, a da bii se izbegao zastoj u poslu,
fabrike po pravilu ostavljaju potrebne rezerve u materijalu ili vremenu.
U zadnje vreme čine se napori da se standardizuju debljine dasaka, koje
se upotrebljavaju u fabrikaciji drvenih delova karoserija automobila, ali
se tu sreću iz razumljivih razloga ogromne teškoće.


Izrada drvenih deiova karoserija


Polazeći od suvih dasaka, pa da se dođe do konačnih oblika, fabrikacija
drvenih delova karoserija počinje sa preradom grubih oblika i
lepljenjem grubih komada i svršava se konačnom obradom delova u pravom
smislu te reci.


Na isti način kao za struganje oblovine i sušenje dasaka uspostavlja
se planski program izrade drvenih delova karoserija.


Specijalni organ u fabrici, zvan »centralni biro za drvo«, uspostavlja
taj nedeljni program izrade drvenih delova karoserija, bazirajući se na
opštem programu fabrikacije i njegove realizacije. Na osnovu toga nedeljnog
programa izrađuju se kartoni! obrade drvenih delova, koji prate
drvene delove u toku njihove prerade. Taj karton prati delove, koji se
obrađuju od početka grube prerade pa sve dok ne stignu u magazin
konačnih fabrikata — drvenih delova karoserija. U karton se uvodi:
1) broj komada koji se obrađuju, 2) tražena količina, 3) osnovne dimen-;
zije delova koje treba izraditi, 4) doznaka — teoretska potrošnja drveta,
5) tok, postupak obrade, 6) hronometrisano vreme i cene pojedinih vrsta
obrade.


Karton obrade omogućuje identifikovanje gomile komada, koju on
prati, verifikaciju kalibra i služi za ustanovljivanje rađa odnosno plate
radnika. Svil komadi, koji se obrađuju, pojedinačno se važu pre početka
grube obrade i po dolasku u magacin konačnih oblika. Drveni komadi se
grubo prerađuju prema tipu kola i po redu, kako ga propisuje nedeljni
program izrade drvenih delova. Da bi se uredno snabdevale radionice
konačne obrade sa materijalom, program predviđa 24 sata razmaka između
završetka grube prerade i početka konačne obrade.


Delovi velikih dimenzija, koji se upotrebljavaju za izradu karose


rija autobusa i teških kamiona, prerađuju se tokom celog programa, a ne


grupisano, što omogućuje upotrebu značajnih otpadaka za izradu manjih


delova. Delovi manjih dimenzija upotrebljavaju se po pravilu pri sleplji


vanju više komada u jednu celinu. Na taj način se znatno povećava pro


cenat iskorišćavanja dasaka i njihova se prerada vrši tokom celog pro


grama, a ne grupisano.


Konačna obrada delova vrši se takode po programu. Da bi se moglo


bolje slediti napredovanje izvesnih delova tokom obrade, delovi istog tipa


karoserija predviđenih programom obojadišu se isto. Da bi se omogućio


uredan i neprekidan rad mašina pod normalnim okolnostima i da bi se


izbegao nered i prenatrpanost pojedinih mašina, uspostavlja se planski


red obrade delova na pojedinim mašinama prema svakom tipu karoserija.


Cena izradbe gotovih drvenih oblika sastoji se iz sledećih kompo


ponenata: materijal cea 65%, radna snaga cea 20%, režiski troškovi 15%.


648