DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Za računanje uzima se srednja vrednost od 6 dobijenih rezultata.
Poznavajući stepen vlage mokrog drveta, koje treba sušiti (//%), lako
se odredi suva bezvodna težina {Tb) probne daske, koju merimo u primitivnom:
mokrom stanju.


Primer: Tm probne daske = 55,830 kg


.,_... 100-55,830 _o7220kg


. d7´^U kg


- -fflÜÖ" - 50 100


Poznavajući bezvodnu težinu probne daske Tb i njezinu stvarnu
težinu Tm, koju dobijemo merenjem svaki dan, lako se odredil stupanj
vlage drveta u komori opet po formuli


Tm — Tb


H = 100


Tb


Primer: posle izvesnog vremena probna daska u sušionici ima težinu
Tm = 52,600. Poznavajući njenu bezvodnu težinu, koju smo izračunali
sa Tb = 37,220, lako izračunamo procenat vlage


g=!00 ^ 60° 7-f´ 22° =4,,77./0


Tako dobijen stupanj vlage drveta u sušioni iz dana u dan služi za određivanje
temperature i relativne vlage u komori, a na temelju podataka,
kojil se dobiju iz prednje tabele postupka oko sušenja.


Temperatura i relativna vlaga atmosfere u komori meri se pomoću
psihrometra. Taj aparat se sastoji od dva identična termometra sa
živom, od kojih jedan ima rezervoar sa živom stalno ovlažavan i obložen
filtiljem natopljenim vodom. Ta voda isparivajući se prouzrokuje na
površinu žive rashlađivanje i smanjivanje temperature, koje se ispoljava
na skali termometra. To smanjivanje temperature u toliko je veće, u
koliko je evaporacija intenzivnija, to će reći u koliko je okolni ambijenat
suvlji, te je dakle obrnuto proporcijama relativnoj vlazi okolne atmosfere.
Poznavajući dakle temperaturu normalnog termometra (suva temperatura)
i temperaturu ovlaženog termometra (vlažna temperatura),
tabela postupka oko sušenja daje nam relativnu vlažnost. Na osnovu
toga temperatura i vlaga u komorama reguliše se vazdušnim grejačima
odnosno ventilima za paru i ventilatorima.


Kada probne daske dostignu stepen vlage od 10—15% (a i! u toku
samog sušenja, radi kontrole), iz tovara se vade daske, koje su pod
najnepovoljnijim okolnostima sušenja, i njihov stepen vlage se računa
na osnovu 6 probnih prizmi, kako je to napred pokazano. Ako je vlaga
tih probnih prizmi ispod 20%, tovar u komori! se smatra suvim i pristupa
se konačnoj ventilaciji. Ako se konstatuju jaka otvrdnjavanja površinskih
slojeva dasaka ili unutarnja naprezanja, drvo se podvrgava
dejstvu pare najviše 3 sata pod temperaturom, koja ne sme premašiti
konačnu temperaturu sušenja i tek onda se pristupa konačnoj ventilaciji.


3) Faza — konačna ventilacija — ima za cilj da postepeno uspostavi
vezu između spoljne atmosfere i atmosfere u sušionici. Ventilaciji
se pristupa nakon kontrolisanja stanja vlage u daskama, koje su bile u


643